×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zamówienie nie może zawierać produktów leczniczych. Akcja trwa od 31.08.2020 do 20.09.2020 z zastrzeżeniem, że liczba pudełek Gift Box - Jesienny Niezbędnik z zawartością jest ograniczona. Prezent przy zamówieniach z dostawą DHL lub InPost za min. 250 zł

REGULAMIN

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„GIFT BOX NA DOZ.PL – JESIENNY NIEZBĘDNIK ”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu GIFT BOX NA DOZ.PLJESIENNY NIEZBĘDNIK zwanego dalej „Konkursem”, jest DOZ.PL Spółka z o graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, NIP 537-24-92-924, REGON 060341332, kapitał zakładowy 18 725 000 zł, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury).

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 sierpnia 2020r o godzinie 15:00 i kończy się w dniu 14 grudnia 2020r.

4. Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury).

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w portalu DOZ.pl (https://www.doz.pl), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne lub placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko – medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne) oraz osób zatrudnionych u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, która: w okresie od dnia 31 sierpnia 2020r. godz. 12:00 do dnia 30 września 2020r. godz. 23:59 wykona artystyczne zdjęcie z pudełkiem Gift Box – JESIENNY NIEZBĘDNIK albo z zawartością pudełka Gift Box – JESIENNY NIEZBĘDNIK oraz opublikuje zdjęcie na swoim Instagramie ustawionym jako profil publiczny, z hasztagiem #dozpl_JesiennyNiezbednik oraz oznaczając na zdjęciu lub w opisie zdjęcia @doz.pl.(praca konkursowa).

Pudełko Gift Box – Jesienny Niezbędnik otrzyma każda osoba, która w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 r od godziny 12:00 do dnia

20 września 2020r. dokona zakupów w sklepie internetowym w ramach sprzedaży wysyłkowej (z wyłączeniem zakupów w ramach Internetowego Systemu Zamawiania Leków; w szczególności zamówienie nie może dotyczyć produktów leczniczych, wyrobów medycznych, asortymentu refundowanego ze środków publicznych) na portalu doz.pl za minimum 250 zł, z zastrzeżeniem, że liczba pudełek Gift Box – Jesienny Niezbędnik z zawartością jest ograniczona. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej www.doz.pl w zakładce Akcja specjalna „Jesienny Niezbędnik” o wyczerpaniu dostępności pudełek Gift Box – Jesienny Niezbędnik z zawartością. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Konkursie zaleca się bieżące śledzenie informacji Organizatora zamieszczanych na stronie internetowej www.doz.pl we wskazanej w zdaniu poprzednim zakładce.

 

2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 jest równoznaczne:

 a) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zamieszczone na Instagramie zdjęcie z hasztagiem #dozpl_JesiennyNiezbednik w Konkursie organizowanym przez Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich,

 b) że Uczestnik Konkursu akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „GIFT BOX NA DOZ.PL – Jesienny Niezbędnik”,

 c) że Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Organizatora zawartą w treści niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.

4. Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy konkursowej w przypadkach:

  • złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu,
  • niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1,ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Konkursu.

 

NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA

 

1. Wyboru 4 (czterech) zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy przedstawią najwyżej ocenione zdjęcie przez

Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru czterech prac konkursowych spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac konkursowych jest poprawność techniczna i kompozycyjna zdjęcia, oryginalność i kreatywność w realizacji tematu Konkursu.

Nagrodą w konkursie jest Voucher na zakupy we wszystkich sklepach „home&you” na terenie Polski o wartości 500,00 zł (pięćset złotych 00/500) na zasadach określonych w Regulamin Kart Podarunkowych Home&You, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Za umożliwienie realizacji Vouchera przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu odpowiada Organizator Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymagań określonych w Regulamin Kart Podarunkowych Home&You, o którym mowa jest wyżej.

2. Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 1 października 2020 r. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie komentarza od Organizatora zamieszczonego pod postem konkursowym Uczestnika Konkursu na Instagramie z hasztagiem #dozpl_JesiennyNiezbednik w terminie do dnia 5 października 2020 r. W komentarzu od Organizatora nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej w terminie do dnia 10 października 2020r.

3. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora zwycięzcom Konkursu w terminie do dnia 12 października 2020 r. na adresy do korespondencji wskazane przez zwycięzców w wiadomościach prywatnych na portalu społecznościowym Instagram.

4. Nagroda wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.

5. Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

 

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym nieotrzymania nagrody określonej w §3 ust. 1 w przypadku jej przyznania, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 31 października 2020r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2. Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6. Przewidziana w ust. 1 – 5 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.

 

DANE OSOBOWE

 1. Na podstawie, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach Konkursu jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, zwany dalej ADO.

 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: abi@doz.pl

 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), adres do korespondencji.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 6. Każdemu Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - laureat zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - laureata z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora.

 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH HOME&YOU

 

 DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Wydawca – BBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciel marki home&you;

 2. Salon home&you – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon sprzedaży, w którym Wydawca prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia domowego pod marką home&you;

 3. Karta Podarunkowa home&you – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie home&you.;

 4. Nabywca – podmiot, który w Salonie home&you dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równiej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową home&you o odpowiedniej wartości;

 5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej home&you, który przedstawia ją do realizacji w Salonie home&you;

 6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach home&you;

 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Kart Podarunkowych home&you oraz realizacji w Salonach home&you.

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej home&you oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach home&you. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej home&you Nabywcy może być dokonane wyłącznie w Salonie home&you.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej home&you wybranej dowolnie przez Nabywcę oraz do realizacji Karty Podarunkowej home&you w Salonach home&you w okresie ważności Karty Podarunkowej home&you.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej home&you.

4. W celu nabycia Karty Podarunkowej home&you Nabywca, w dowolnie wybranym przez siebie Salonie home&you, dokonuje płatności za pomocą gotówki, akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych. Karta Podarunkowa home&you może zostać nabyta przez Nabywcę również przy użyciu innej Karty Podarunkowej home&you. Wydanie Karty Podarunkowej home&you następuje bezpośrednio w Salonie home&you.

5. Nabycie Karty podarunkowej home&you przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej możliwe jest w sposób określony w ustępie

6. powyżej, jak również możliwe jest bezpośrednio u Wydawcy poprzez złożenie na adres mailowy: marketing@home-you.com zamówienia określającego dane firmy Nabywcy (firma, adres, NIP), liczbę oraz wartość zamawianych Kart Podarunkowych a następnie dokonanie płatności drogą przelewu bankowego w wysokości odpowiadającej łącznej wartości zamówionych Kart Podarunkowych home&you na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę. Wydanie Karty Podarunkowej home&you następuje za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Koszt przesyłki kurierskiej ponosi Wydawca.

7. Wydanie Karty Podarunkowej home&you Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej home&you, ma prawo, na dowód dokonaniawpłatyWydawcyśrodkówpieniężnych,otrzymaćodWydawcyjedyniepisemnepokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 8. Karta Podarunkowa home&you zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej home&you. Na prośbę Nabywcy informację o terminie ważności Karty Podarunkowej home&you można umieścić na opakowaniu. Okres ważności Karty Podarunkowej home&you nie może zostać przedłużony.

 9. Karta Podarunkowa home&you zabezpieczona jest numerem PIN umieszczonym na rewersie Karty Podarunkowej home&you pod tzw. „zdrapką”. Kod PIN służy do potwierdzania transakcji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej home&you.

10. Karta Podarunkowa home&you nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

11. Karta Podarunkowa home&you nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.

 

  • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe home&you, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

 

12. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej home&you po jej wydaniu Nabywcy.

13. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa home&you:

  • może być zrealizowana wyłącznie w Salonach home&you na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • nie podlega wymianie na środki pieniężne,
  • posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,
  • może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza, który potwierdzi transakcję kodem PIN.

 

 ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH HOME&YOU

1. Karta Podarunkowa home&you może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.

2. Karta Podarunkowa home&you podlega realizacji wyłącznie w Salonach home&you na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Karta Podarunkowa home&you nie podlega realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę.

4. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej home&you poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu home&you oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary.

5. Realizacja Karty Podarunkowej home&you przez Użytkownika, który potwierdzi transakcję kodem PIN, będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej home&you w sposób nieuprawniony.

6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonu home&you Karty Podarunkowej home&you do realizacji oraz odbiór w Salonie home&you Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej home&you potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej home&you w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej home&you będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

7. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej home&you przekracza wartość Karty Podarunkowej home&you, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej home&you.

8. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej home&you jest niższa niż wartości środków pozostałych na Karcie Podarunkowej home&you.

9. Karta Podarunkowa home&you uprawnia Użytkownika do dokonywania wielokrotnych zakupów z jej wykorzystaniem aż do wyczerpania wszystkich środków na Karcie Podarunkowej home&you.

10. W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej home&you ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania całości lub części środków pieniężnych z Karty Podarunkowej home&you w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej home&you w następujących przypadkach:

 a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej home&you;

 b) uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej home&you;

 c) uszkodzenia Karty Podarunkowej home&you w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej home&you danych;

 d) wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej w danym Salonie home&you.

 

 ZWROT TOWARÓW

 

1. Towary nabyte w Salonie home&you z wykorzystaniem Karty Podarunkowej home&you podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonach home&you polityką zwrotu Towarów. Towary objęte promocjami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi nabyte w Salonie home&you z wykorzystaniem Karty Podarunkowej home&you podlegają zwrotowi na zasadach określonych w regulaminie danej promocji lub oferty.

2. W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonie home&you z wykorzystaniem Karty Podarunkowej home&you, w sytuacjach o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot środków odbywa się tylko i wyłącznie na nowowydaną w tym celu Kartę Podarunkową home&you. Na Karcie Podarunkowej home&you wydanej przez Wystawcę w związku ze zwrotem zostanie naliczona kwota odpowiadająca cenie zwróconego Towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej home&you biegnie licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej home&you.

3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w Salonie home&you z wykorzystaniem Karty Podarunkowej home&you podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Towaru z umową.

4. W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej home&you biegnie licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej home&you.

 

 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych home&you będą rozpatrywane przez Wydawcęwdrodzepisemnejwterminie30(słownie:trzydziestu)dnioddniazłożeniapisemnejreklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

2. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi home&you mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin Kart Podarunkowych home&you dostępny jest we wszystkich Salonach home&you oraz na stronie internetowej www.home-you.com.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.12.2016 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych home&you wydanych począwszy od tej daty. W odniesieniu do Kart Podarunkowych home&you wydanych przed dniem 20.12.2016 roku stosuje się zapisy regulaminu obowiązującego w chwili wydania Karty Podarunkowej home&you.