POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka ma za zadanie w sposób rzetelny i przejrzysty, przekazać osobom których dane dotyczą niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym poinformować o przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposobów ich realizacji. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych, tym samym z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: "RODO"). 


1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.doz.pl jest DOZ.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301254, NIP: 537-24-92-924 (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 800 110 110, adres e-mail pomoc@doz.pl.


2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - Piotra Kawczyńskiego, z którym Użytkownicy mogą się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@doz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


3. CELE ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Użytkowników, w ramach korzystania z Portalu  będą/mogą być przetwarzane w celu:
• Świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika, w Portalu DOZ.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Leków w celu świadczenia usługi rezerwacji wybranych produktów w aptece, za pośrednictwem strony internetowej www.doz.pl oraz aplikacji mobilnej DOZ.pl, realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, a więc art. 6 ust. 1 lit. b RODO  oraz w zakresie danych osobowych dotyczących zdrowia- art. 9 ust. 2 lit h RODO.
• kontaktu w sprawie wykonania umowy, reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – co dla Administratora stanowi prawnie uzasadniony interes  – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającej na umożliwieniu Aptece nawiązania i utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem, oraz obrony i dochodzenia przysługujących jej roszczeń;
• prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej -podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na spółce jako przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
• przesyłania informacji marketingowych, w celu wysyłki newslettera (zawierającego materiały marketingowo-informacyjne), na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług w formie przesyłania wiadomości e-mail będzie możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, każdej osobie, przysługuje prawo odwołania zgody w każdym czasie, poprzez zaznaczenie cofnięcia zgody w zakładce „Moje Konto” lub za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu: 800 110 110. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości marketingowych w postaci Newslettera, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• przeprowadzania badania opinii Użytkownika o zakupionym produkcie w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, w postaci dokonywania oceny oraz poprawy jakości naszych usług i produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
• świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej DOZ.pl: funkcjonalności przypominania o kolejnych dawkach leków dla siebie i dodanych domowników ("Pillreminder") oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika dotyczące weryfikacji możliwych interakcji między przyjmowanymi lekami przez farmaceutę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO).
• świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej DOZ.pl: usługi lokalizacji najbliższych aptek "DOZ Apteka Dbam o Zdrowie". Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podanie danych osobowych w przypadku realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych jest wymogiem umownym i koniecznym do jej zawarcia. Odmowa podania danych osobowych w tym przypadku uniemożliwia zawarcie lub realizację umowy. Podanie danych osobowych na potrzeby realizacji wysyłki Newslettera jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwia dopisanie Użytkownika do listy subskrybentów i tym samym uniemożliwia wysyłkę informacji marketingowych. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody jest w pełni dobrowolne i uzależnione od wyrażenia zgody, brak podania danych uniemożliwia realizację celów opartych o zgodę.
W celu realizacji działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez Administratora dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz informacje dotyczące produktów, które Użytkownik nabył, a także zebrane przez pliki cookies informacje, które mogą być łączone z innymi informacjami i danymi osobowymi użytkownika, Administrator będzie przeprowadzać wnioskowania dotyczące preferencji i zainteresowań Użytkowników, które to mogą posłużyć Administratorowi by lepiej dopasowywać do oczekiwań nasz przekaz marketingowy. W każdym czasie Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego działania.
•  Kontaktu z wykorzystaniem technologii Voicebot dotyczącym porzuconych płatności po zawarciu umowy co dla Administratora stanowi prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO


4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:
•    w przypadku realizacji Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych – przez okres trwania umowy, a po tym okresie, do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy;
•    w przypadku kontaktu w sprawie wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń;
•    w przypadku prowadzenia ewidencji i dokumentacji księgowo-rachunkowej – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
•    w przypadku wysyłki Newslettera – przez okres trwania udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Użytkowników.
•    w przypadku przetwarzania danych na potrzeby badania opinii Użytkownika przez okres niezbędny do ich realizacji, w tym analizy wyników.


5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH (ODBIORCY DANYCH)


Odbiorcami danych osobowych będą:
•   podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym wykorzystywane w celu obsługi portalu DOZ.pl oraz aplikacji mobilnej DOZ.pl, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
•    podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii dostępnej dla Użytkowników;
•    podmioty świadczące usługi dostawy produktów (m.in. firmy kurierskie);
•    sprzedawca wysyłkowy (DOZ Spółka Akcyjna Direct spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette 11);
•    podmioty uczestniczące w procesie płatności on-line (operatorzy płatności);
•    podmioty uczestniczące w wysyłce i uzyskaniu od Państwa opinii o produktach zakupionych u Administratora;
•    podmioty świadczące usługi w zakresie wysyłki SMS i email;
•    podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe Użytkowników, którzy chcą złożyć zamówienie w Aptece wysyłkowej zostaną udostępnione – za wyraźną zgodą Użytkownika - do podmiotu prowadzącego Aptekę wysyłkową (Apteka Aptelia znajdująca się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź, prowadzona przez Medeor spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi). Udostępnienie danych nastąpi wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na jednorazowe przekazanie danych do logowania oraz informacji o dotychczas wybranych produktach do koszyka.
Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy). W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdy to nastąpi, przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić wyłącznie gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO, tj. m.in. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.


6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo:
•    dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
•    sprostowania (poprawienia) danych osobowych (art. 16 RODO);
•    usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO); 
•    ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
•    przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
•    cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
•    wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy osoba, której dane osobowe dotyczą stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES


Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika korzystającego z Portalu prowadzonego przez Administratora. Niniejszy Portal korzysta z różnych rodzajów plików cookies wskazanych w niniejszej Polityce cookies, zarówno plików cookies własnych Administratora jak i plików cookies podmiotów współpracujących z Administratorem. Administrator (DOZ.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź)  będzie przechowywać pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszego Portalu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies Administrator potrzebuje zezwolenia (zgody) Użytkownika. W dowolnej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę. Niniejsze zapisy Polityki cookies opisują również zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z plików cookies.


1. DEFINICJE


Administrator – DOZ.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301254, NIP: 537-24-92-924 (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe Spółki: tel. 800 110 110, adres e-mail pomoc@doz.pl. Administrator jest również administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z wykorzystaniem plików cookies.
Pliki cookies – pliki tekstowe, zawierające niewielkie ilości informacji, umieszczane na Urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu.
Pliki cookies własne – pliki cookies, które zapisywane są i przechowywane przez Administratora, w związku ze świadczeniem przez Administratora usługi za pośrednictwem Portalu.
Pliki cookies podmiotów współpracujących – pliki cookies zamieszczane przez podmioty współpracujące z Administratorem za pośrednictwem Portalu.
Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies.
Portal – strona internetowa działająca w domenie www.doz.pl oraz jej subdomeny.
Urządzenie – urządzenie zawierające oprogramowanie, z którego Użytkownik otrzymuje dostęp do Portalu.
Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z Portalu, i na rzecz którego świadczona jest usługa za pośrednictwem Portalu.


2. PLIKI COOKIES


W momencie odwiedzenia przez Użytkownika Portalu, gromadzone są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) czyli małe pliki tekstowe, zawierające niewielkie ilości informacji, które pobierane są podczas odwiedzania Portalu i przechowywane na Urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies są powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania witryn internetowych, a także dostarczenia informacji ich właścicielom.


3. CEL WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES I ICH RODZAJE


W ramach Portalu wykorzystywane są dwa typy plików cookies:
•  cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane na Urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Użytkownika;
•  cookies stałe – przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach bądź ich usunięcia. Stałe pliki cookies są aktywowane za każdym razem, gdy Użytkownika odwiedza Portal, dla której pliki te zostały utworzone.
Pliki cookies wykorzystywane na Portalu wykorzystywane w następujących celach: 
•  Niezbędne pliki cookies: niezbędne pliki cookies, których wykorzystanie jest niezbędne do umożliwienia realizacji podstawowych funkcji, takich jak sprawne poruszanie się po witrynie internetowej, czy dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny internetowej. Bez tych plików cookies Portal może nie działać prawidłowo.
•  Funkcjonalne pliki cookies:  ten rodzaj cookies pomaga Administratorowi poprawiać efektywność prowadzonych działań Użytkownika oraz dostosowywać je do potrzeb i preferencji Użytkownika np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na Portalu.
•  Reklamowe pliki cookies: te pliki cookies pozwalają na odpowiednie dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika, nie tylko na naszym Portalu, ale także poza nią. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane za pośrednictwem Portalu, również przez podmioty współpracujące z Administratorem. Na podstawie informacji z tych plików cookies oraz aktywności w innych witrynach internetowych, budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i angażujące dla poszczególnych Użytkowników.
•  Analityczne pliki cookie: analityczne pliki cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt oraz źródeł ruchu występujących na naszym Portalu. Pomagają ustalić Administratorowi, jak Użytkownik porusza się po Portalu. Dzięki tym danym Administrator może analizować statystyki oraz raporty dotyczące funkcjonowania Portalu oraz poprawiać jej wydajność.
W ramach Portalu wykorzystywane są także pliki cookies podmiotów współpracujących (osobnych dostawców usług), co oznacza że na Urządzeniu Użytkownika odwiedzjącego Portal, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów współpracujących. Ich wykaz wraz z informacjami dot. przetwarzania plików cookies znajduje się poniżej. 

Google Analytics
Portal korzysta z plików cookies narzędzia Google Analytics. Są to pliki, które wykorzystywane są do celów analizowania, w jaki sposób Użytkownik korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Informacje zbierane przez pliki cookies nie mają na celu ustalenia tożsamości osoby odwiedzającej Portal, ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Hotjar
Portal korzysta z Hotjar w celu odpowiedniej optymalizacji usług i umożliwia Administratorowi analizę czynności Użytkowników na Portalu (m.in. ile czasu Użytkownik spędza na poszczególnych stronach, jakie link klika). Hotjar do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies w których mogą być gromadzone informacje o Użytkownikach, w tym adres IP, typ Urządzenia.

SalesManago
Wykorzystywane narzędzie pozwala na mierzenie aktywności i ruchu Użytkowników odwiedzających Portal, wysyłkę komunikatów marketingowych do Użytkowników (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), a także klasyfikację Użytkowników według ich aktywności na Portalu.

Synerise
Wykorzystywane narzędzie pozwala na mierzenie aktywności i ruchu Użytkowników odwiedzających Portal, wysyłkę komunikatów marketingowych do Użytkowników (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), a także klasyfikację Użytkowników według ich aktywności na Portalu.

AdOcean
Wykorzystywane narzędzie pozwala na zarządzania emisją reklam wewnętrznych prezentowanych Użytkownikom Portalu na wybranych podstronach.

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)
Wykorzystywane narzędzie pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na Portalu.

Google Ads
Usługa wykorzystywana w celu tworzenia i optymalizacji kampanii reklamowych na ich podstawie, w tym tworzenia tzw. grup odbiorców niestandardowych (Custom Audiences), czyli osób, które mogą mieć podobne zainteresowania, i kierowania do nich naszych komunikatów reklamowych. 

Podmiot Link do informacji o zasadach zachowania prywatności
Google Ireland https://policies.google.com/privacy?gl=pl
https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl 
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 
Hotjar Ltd. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment
Benhauer Sp. Z o.o. https://www.salesmanago.pl/info/obowiazek-informacyjny.htm
Synerise S.A. https://synerise.com/resources/privacy-policy
AdOcean sp. z o.o / Gemius https://adocean-global.com/pl/company/privacy-policy/
Facebook https://www.facebook.com/privacy/policy/

 

 

4. PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU ZE STOSOWANIEM PLIKÓW COOKIES

Jeśli w ramach wykorzystania plików cookies Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, ich przetwarzanie będzie opierać się o:
•    w przypadku niezbędnych plików cookies, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędności przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w szczególności dostarczenia usług i funkcjonalności Portalu, z której korzysta Użytkownik. W tym przypadku okres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju i celu świadczonej usługi, ew. roszczeń oraz obowiązujących przepisów prawa.
•    w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem innych niż niezbędne pliki cookies wykorzystywanych na Portalu, podstawą jest art. 6 ust. 1 a RODO tj. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies (wyrażona osobno dla każdej z grup polików cookies). W tym przypadku dane przetwarzane są na czas wyrażonej przez Użytkownika zgody. Dane mogą być również przetwarzane w związku z okresem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (do czasu ich przedawnienia).


5. ODBIORCY DANYCH 


W związku z wykorzystaniem plików cookies, dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom współpracującym - podmiotom wskazanym w pkt. 3 Polityki cookies, oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora w związku z realizacją usług, m.in. korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie zgodami cookies. W związku z przekazywaniem danych, co do zasady nie dochodzi do transferu danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy), jednakże w niektórych sytuacjach, ze względu na charakter współpracy może jednak dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niemniej w tym przypadku przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić wyłącznie gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO, tj. m.in. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.


6. ZARZĄDZENIE PLIKAMI COOKIES I PRAWA UŻYTKOWNIKA


W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) z której korzysta Użytkownik. Poniżej zamieszczamy wskazówki dotyczące sposób zarzadzania plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:
•    Google Chrome
Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Pliki cookie i inne dane witryn
•    Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia
•    Microsoft Edge
Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny > Zarządzaj plikami cookie i danymi oraz usuwaj je
•    Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
•    Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies


Użytkownik może także usunąć pliki cookie, które znajdują się już na jego Urządzeniu, wykorzystując z dostępnych narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pomocą którego korzysta z Portalu. 
Użytkownik musi pamiętać, że ograniczenie zapisu plików cookies i/lub ich usuniecie z Urządzenia Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działania niektórych z funkcji Portalu, a także może powodować utratę niektórych zapisanych informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje witryny internetowej). 
W zakresie danych osobowych, w związku z wykorzystaniem plików cookies, Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wskazane w treści pkt 6 Polityki Ochrony Prywatności. W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu email: iod@doz.pl z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, bądź bezpośredni kontakt z Administratorem.
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org

INFORMACJE KOŃCOWE
Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies poprzez umieszczenie nowej Polityki prywatności i plików cookies na Portalu. Zawsze aktualna treść Polityki prywatności i plików cookies znajduje się na stornie www.doz.pl 
W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących Polityki prywatności i plików cookies, prosimy o kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@doz.pl bądź bezpośrednio z Administratorem.
 

 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij