REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
WYROBÓW MEDYCZNYCH


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Wyrobów Medycznych na Zlecenie dokonywanej przez przedsiębiorcę „Medeor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź) wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250233, NIP: 7272675052, REGON: 100119092, BDO: 000082222, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 360.000,00 złotych, w ramach apteki ogólnodostępnej pod nazwą: Apteka Aptelia znajdującej się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź, prowadzonej na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi za nr FŁ-VII-4010-519/A/06 z dnia 28 listopada 2006 roku z późn. zm., za pośrednictwem strony internetowej: www.dozapteka.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. 

2. „Medeor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne jako podwykonawca "Sit Saluti" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-406), przy ul. Kinga C. Gillette 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000200276, NIP: 8411514638, REGON: 191668149, kapitał zakładowy 50 000,00 złotych, która działa na podstawie umowy nr 051/910469/12/000/20K o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie pod adresem: doz.pl/regulamin_uslugi_inkontynencja, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego. 

4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Strony i oferowanych w niej usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Strony następujących treści:  

1) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,  

2) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 2. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1) Apteka – Apteka Aptelia znajdująca się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź 

2) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

3) Formularz Zamówienia NFZ - usługa elektroniczna świadczona przez Medeor sp. z o.o. za pośrednictwem Apteki, umożliwiająca złożenie Zamówienia NFZ poprzez wypełnienie formularza elektronicznego danymi osobowymi Kupującego; 

4) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych niniejszym Regulaminem nabyć produkty za pośrednictwem Apteki poprzez stronę internetową www.dozapteka.pl, 

5) Konsument - osoba fizyczna nabywająca z Apteki w ramach Systemu Refundacji wyroby medyczne w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

6) Konto Klienta/Konto - indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu na stronie www.dozapteka.pl oznaczony loginem i hasłem, służący składaniu zamówienia i zawieraniu umów sprzedaży. Zakładanie konta odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Strony Internetowej. 

7) Kupujący - Klient oraz Konsument łącznie;  

8) Produkty refundowane - produkty nabywane przez Kupującego w Aptece objęte obowiązującym w Polsce Systemem Refundacji;  

9) Regulamin - niniejszy regulamin informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy;  

10) Regulamin Apteki Wysyłkowej – obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia NFZ Regulamin sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem www.dozapteka.pl 

11) Rejestracja - proces polegający na utworzeniu przez Klienta Konta na stronie www.dozapteka.pl; 

12) Sprzedawca – Medeor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250233, NIP: 7272675052, REGON: 100119092, BDO: 000082222, w ramach apteki ogólnodostępnej pod nazwą: Apteka Aptelia znajdującej się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź, prowadzonej na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi za nr FŁ-VII-4010-519/A/06 z dnia 28 listopada 2006 roku z późn. zm. 

13) System refundacji - obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w szczególności Ustawa Refundacyjna - określające zasady i tryb dofinansowania zakupu wyrobów medycznych mający zastosowanie do sprzedaży Produktów refundowanych w Aptece;  

14) Umowa - umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Apteki; 

15) Ustawa refundacyjna - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. z dnia 13 stycznia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 463 z późniejszymi zmianami); 

16) Wyroby Medyczne na Zlecenie - Wyrób medyczny, którego zakup w Aptece jest powiązany z realizacją posiadanego przez Kupującego Zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący Produktem Refundowanym;  

17) Zamówienie NFZ - złożona przez Kupującego za pośrednictwem Apteki oferta zawarcia umowy sprzedaży Wyrobów Medycznych na Zlecenie;  

18) Zlecenie NFZ - Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny sporządzone na obowiązującym formularzu - stanowiące podstawę zaopatrzenia Kupującego w Wyroby Medyczne na Zlecenie, spełniające wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 3. REJESTRACJA W SYSTEMIE, ZAMÓWIENIE

1. Kupujący może złożyć Zamówienie NFZ korzystając z Konta, po uprzednim zalogowaniu się, albo złożyć Zamówienie NFZ nie posiadając Konta, lecz podając wszelkie wymagane dane. 

2. Kupujący składając Zamówienie NFZ wyraża zgodę na to, że Zlecenie NFZ przypisane zostanie do Apteki na okres przewidziany we wskazanym wniosku (okres do 12 miesięcy). 

3. W celu złożenia Zamówienia NFZ Kupujący jest zobowiązany wypełnić Formularz Zamówienia NFZ, w tym podać numer Zlecenia NFZ.  

4. W celu złożenia Zamówienia NFZ Kupujący jest zobowiązany zaakceptować Regulamin Apteki Wysyłkowej oraz niniejszy Regulamin, a także wypełnić Formularz Zamówienia NFZ, poprzez podanie m.in.: danych osoby na którą wystawione zostało Zlecenie NFZ, danych osoby odbierającej Zamówienie NFZ, adresu dostawy, numer telefonu kontaktowego, adresu e-mail. 

5. W procesie wypełniania Formularza Zamówienia NFZ Klient wyraża zgodę na udostępnienie i przekazanie jego danych osobowych zawartych w Zleceniu NFZ do Apteki.  Podanie w ramach Formularza Zamówienia NFZ danych tam wymaganych jest dobrowolne, ale konieczne do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży i realizacji Zlecenia NFZ.  

6. Kupujący może zakupić w Aptece Wyroby Medyczne podlegające refundacji zgodnie z Ustawą Refundacyjną, z pełną odpłatnością, na zasadach określonych w Regulaminie Apteki Wysyłkowej. 

7. Zamówienia na Wyroby Medyczne na Zlecenie mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zamówienia NFZ. 

8. Złożenie Zamówienia NFZ jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient (osoba uprawniona lub opiekun prawny małoletniego) posiada ważne Zlecenie NFZ lub w przypadku kontynuacji świadczenia posiada numer identyfikacyjny Zlecenia NFZ i numer PESEL, pozwalające na realizację kolejnych miesięcy, wydane na dane osoby, która posiada uprawnienie do uzyskania refundacji, obowiązujące w miesiącu składania Zamówienia NFZ.  

9. Zamówienie NFZ musi być złożone w terminie umożliwiającym Aptece wysyłkę Zamówienia NFZ w obrębie realizowanego miesiąca, nie później jednak niż na 4 Dni robocze przed końcem miesiąca.  

10. Składając Zamówienie NFZ Klient dokonuje wyboru zamawianych Wyrobów Medycznych na Zlecenie, adresu dostawy oraz adresu jaki ma zostać umieszczony na dokumencie sprzedaży, a także sposobu i formy płatności za dane Zamówienie NFZ. 

11. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu NFZ pola „Zamawiam i płacę”. Złożenie Zamówienia, po jego potwierdzeniu przez Aptekę w sposób określony w ust. 14 poniżej, będzie skutkować obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży.  

12. Po złożeniu Zamówienia Klient nie ma możliwości jego zmiany. 

13. Po złożeniu Zamówienia NFZ, Apteka niezwłocznie potwierdza rejestrację Zamówienia NFZ poprzez wysyłkę wiadomości email („Dziękujemy za złożenie zamówienia”). Po weryfikacji, Apteka potwierdza przyjęcie Zamówienia NFZ do realizacji albo odmawia jego realizacji  zgodnie z postanowieniami ust. 14-15 poniżej. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia NFZ do realizacji dokonywane jest przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia NFZ adres e-mail („Twoje zamówienie jest gotowe do wysyłki”). Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia NFZ do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży produktów. 

14. W Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia NFZ w następujących przypadkach:  

a) formularz Zamówienia NFZ nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji danych; 

b) Wyrób Medyczny jest niedostępny w ilościach wskazanych w Zamówieniu NFZ lub został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie RP po złożeniu Zamówienia NFZ przez Klienta; 

c) negatywnej weryfikacji Zlecenia NFZ; 

d) Zamówienie NFZ zostało złożone w terminie niezgodnym z §3 ust. 9 Regulaminu. 

15. O odmowie realizacji Zamówienia NFZ Apteka informuje Kupującego w terminie 3 Dni roboczych od dnia potwierdzenia rejestracji Zamówienia NFZ, poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia NFZ adres e-mail. 

16. Weryfikacja i realizacja Zamówień NFZ złożonych w Dni robocze po godz. 16 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpocznie się w godzinach rannych następnego Dnia roboczego. 

17. Do każdego Zamówienia NFZ wystawiany jest paragon lub faktura VAT na wyraźne żądanie Kupującego wyrażone w Formularzu Zamówienia NFZ. Akceptując Regulamin, Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu i przesłanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail.  

18. W razie wątpliwości dotyczących Zamówienia NFZ bądź jakichkolwiek problemów z jego realizacją, Sprzedający może kontaktować się z Kupującym na podany przez Kupującego adres e-mail lub numer telefonu. 


§ 4. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Zapłata za Zamówienie NFZ może być dokonana przez Kupującego w jeden z poniżej wskazanych sposobów:  
1) płatność kartą kredytową przez Internet – Zamówienia NFZ opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego; 
2) płatność za pomocą szybkich przelewów internetowych – Zamówienie NFZ opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego; 
3) płatność BLIK - zamówienie opłacone w ten sposób zostanie zrealizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności mobilnych oraz banku Kupującego; 

§ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KOSZT DOSTAWY

 1. Czas realizacji Zamówienia NFZ to czas jaki jest potrzebny na jego skompletowanie oraz przygotowanie do wysyłki i wynosi nie więcej niż 5 Dni roboczych, licząc od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał informację z systemu płatności internetowych o dokonaniu płatności przez Kupującego. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zamówienia NFZ lub opóźnienia w jego dostawie spowodowane siłą wyższą lub błędnym lub niedokładnym adresem podanym przy składaniu Zamówienia NFZ przez Kupującego. 
 3. Wysyłka Zamówienia NFZ do Kupującego jest bezpłatna. 
 4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów. 
 5. Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionych produktów należycie zapakowanych, w warunkach zapewniających ich integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania. 
 6. Sprzedawca realizuje wysyłkę Zamówienia NFZ za pośrednictwem Kuriera InPost. 
 7. Do odbioru Zamówienia NFZ upoważniony jest wyłącznie Kupujący lub osoba odbierająca zamówienie wskazana w Zamówieniu NFZ. 
 8. Z chwilą odbioru Zamówienia NFZ Kupujący, bądź osoba odbierająca zamówienie wskazana w Zamówieniu NFZ, zobowiązany jest podpisać, pełnym imieniem i nazwiskiem, potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego, które stanowi jednocześnie datę zakończenia realizacji świadczenia na rzecz Klienta. 

 

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty dostępne w Aptece są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
 2. Zamówione na Zlecenie NFZ Produkty refundowane co do zasady nie podlegają zwrotowi/reklamacji czy prawu odstąpienia od Umowy. Zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwa wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Zasada ta odpowiada regulacji art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tj. z dnia 16 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 z późniejszymi zmianami). 
 3. W celu dokonania ewentualnego zwrotu/reklamacji zamówionych produktów należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@doz.pl lub w formie pisemnej na adres Apteki lub osobiście w Aptece oraz podać przyczynę zwrotu/reklamacji, oczekiwany sposób rozstrzygnięcia zwrotu/reklamacji, imię i nazwisko oraz adres Kupującego, numer Zamówienia NFZ, numer Zlecenia NFZ, datę, podpis. 
 4. Składając reklamację w sposób określony w ust. 3 powyżej, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwe Produkty Aptece na adres Apteki, tj. Medeor sp. z o.o. Apteka Aptelia, ul. Maratońska 67C, 94-102 Łódź. 
 5. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Apteki ponosi Apteka. Odbiór od Kupujący reklamowanego/zwracanego Produktu może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt Apteki. 
 6. Zwroty/reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, Sprzedający poinformuje Kupującego w tym terminie o planowanym czasie rozpatrzenia reklamacji. 


§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

•    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

•    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

•    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 


§ 8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Medeor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności dostępnej pod adresem https://www.dozapteka.pl/info/polityka_prywatnosci.  

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi Kupujących, umieszczając stosowną informację na Stronie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu oraz wysyłając widomość e-mail o planowanych zmianach do zarejestrowanych Kupujących. Do Zamówień NFZ złożonych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia NFZ.  
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu Apteki Wysyłkowej oraz powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij