Hello baby w Doz.pl
Do wszystkich, którzy rozpoczynają najwspanialszą podróż!
Krok 1: zrób zakupy na DOZ.pl za min. 250 zł, w tym 1 produkt z kategorii Ciąża i Dziecko, a otrzymasz pudełko Hello Baby. Krok 2: zrób artystyczne zdjęcie pudełka i opublikuj je na instagramie z #DOZhellobaby. Krok3: Wygraj profesjonalną sesję zdjęciową dla całej rodziny. Krok 1: zrób zakupy na DOZ.pl za min. 250 zł, w tym 1 produkt z kategorii Ciąża i Dziecko, a otrzymasz pudełko Hello Baby. Krok 2: zrób artystyczne zdjęcie pudełka i opublikuj je na instagramie z #DOZhellobaby. Krok3: Wygraj profesjonalną sesję zdjęciową dla całej rodziny.
Jakie marki znajdę w pudełku?
REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

„HELLO BABY”§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Organizatorem Konkursu HELLO BABY zwanego dalej „Konkursem” jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, NIP 537-24-92-924, REGON 060341332 Kapitał Zakładowy 18 725 000 PLN, zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury).

3.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 marca 2019r. i kończy się w dniu 5 lutego 2020r.

4.

Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury).§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w portalu DOZ.pl (https://www.doz.pl), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne lub placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko – medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne) oraz osób zatrudnionych u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, która:

 1. w okresie od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.godz. 23:59 wykona zdjęcie pudełka HELLO BABY łącznie z zawartością i opublikuje je na Instagramie na własnym profilu,z hasztagiem #DOZhellobaby oraz oznaczając @doz.pl.Pudełko HELLO BABY otrzyma każda osoba, która w okresie od dnia 11 marca 2019r. do dnia 30 kwietnia 2019r. dokona zakupów w sklepie internetowym w ramach sprzedaży wysyłkowej (z wyłączeniem zakupów w ramach Internetowego Systemu Zamawiania Leków; w szczególności zamówienie nie może dotyczyć produktów leczniczych, wyrobów medycznych, asortymentu refundowanego ze środków publicznych) na portalu doz.pl za minimum 250 zł, w tym z minimum jednym produktem z kategorii Ciąża i Dziecko.

Pudełko HELLO BABY zawiera następujące produkty:

 • Bielenda – Naturalny Olejek ujędrniający, 190 ml
 • Emotopic - Specjalny krem natłuszczający na twarz powieki i ciało, 15 ml
 • AKUKU – Butlka plastikowa z uchwytami, pojemność 150 ml
 • Femibion – Natal 2 PLUS Ciąża & Karmienie piersią - 6 tabletek + 6 kapsułek= 8,8 g
 • Humana - Benlife, Witamina D3, 5 ml
 • Bio-Oil - Specjalistyczny olejek do pielęgnacji skóry, 25 ml
 • Bebilon- JUNIOR z PROnutra mleko modyfikowane 3, 30,6 g
 • La roche- posay - Lipikar Syndet AP+, krem do mycia, 15 ml
 • Bepanthen – BABY maść ochronna, 30 g
 • Pampers – Chusteczki nawilżane dla dzieci, 54 szt.
 • Allerco - Kostka myjąca, 100 g
 • Sylveco, Kremowy szampon i płyn do kąpieli, 300 ml
 • DOZ Zielnik – Rumianek - 30 torebek
 • MAM –smoczek silikonowy 0-2 miesięcy,1 szt.
 • DOZ Product – Probiotyk krople, 5 ml
 • Skarb Matki, Płyn do kąpieli dla niemowląt i dzieci, 250 ml
 • Pampers – Pampersy Pro Care 2-5 kg, 2 sztuki

Uczestnik oświadcza przy tym, że:

 1. zamieszczone na Instagramie z #DOZhallobaby przez Konkursie organizowanym przez Organizatora zdjęcie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 2. akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „HELLO BABY”.
 3. przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Organizatora zawartą w treści niniejszego Regulaminu

2.

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.

3.

Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.

Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy w przypadkach:

 1. złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu,
 2. niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Konkursu


§3. NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA

1.

Wyboru 10 zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).

Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy przedstawią najwyżej ocenione zdjęcie przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru 10 prac konkursowych spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac kokursowych jest poprawność techniczna i kompozycyjna zdjęcia, oryginalność i kreatywność w realizacji tematu Konkursu.


Nagrodą w konkursie jest profesjonalna rodzinna sesja zdjęciowa na terenie Warszawy. Zakres sesji obejmuje wykonanie sesji fotograficznej dla 2 opiekunów + dzieci, obejmująca usługę stylistki dla opiekunów i makijażystki oraz 10 zdjęć po obróbce graficznej.

Zwycięzy Konkursu otrzymają bony o wartości 1100 zł zł każdy do wykorzystania do dnia 31 grudnia 2019r. wyłącznie na realizację sesji zdjęciowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.

2.

Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 6 maja 2019 r. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie komentarza od Organizatora zamieszczonego pod postem konkursowym Uczestnika Konkursu na Instagramie, na własnym profilu, z hasztagiem #DOZhellobaby w terminie do dnia 13 maja 2019 r.

3.

Nagrody wysłane zostaną przez Organizatora zwycięzcom Konkursu na adresy do korespondencji wskazane w wiadomościach prywatnych na Instagramie.

4.

Nagroda wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.

5.

Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

6.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.§4. REKLAMACJE

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 7 stycznia 2020r.z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2.

Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie wywołuje skutków prawnych.

3.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.

4.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.

O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.§5.

 1. Na podstawie, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach Konkursu jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, zwany dalej ADO.
 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: abi@doz.pl.
 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), adres do korespondencji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Każdemu Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

4.

W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - laureat zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - laureata z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5.

Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

6.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora.