Regulamin:
REGULAMIN KONKURSU
„GIFT BOX NA DOZ.PL – DZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ ”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem Konkursu GIFT BOX NA DOZ.PL – DZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ zwanego dalej „Konkursem”, jest DOZ.PL Spółka z o graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, NIP 537-24-92-924, REGON 060341332, kapitał zakładowy 18 725 000 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
2.
Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawniony jest Zarząd Organizatora oraz Komisja Konkursowa (Jury).
3.
Konkurs wskazany w § 2 ustęp 1 poniżej rozpoczyna się w dniu 01 grudnia 2020r o godzinie 12:00 i kończy się w dniu 04 stycznia 2021.
4.
Przebiegiem Konkursu kieruje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (Jury).
§2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana w portalu DOZ.pl (https://www.doz.pl), z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących apteki, punkty apteczne lub placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko – medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostępne) oraz osób zatrudnionych u Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, która: w okresie od dnia 01 grudnia 2020r o godzinie 12:00 do dnia 04 stycznia 2021r. godz. 23:59 wykona zdjęcie lub filmik na którym pokaże swój świąteczny relaks z produktami z pudełka Gift Box – Dzielmy Się Radością oraz opublikuje zdjęcie lub filmik na swoim Instagramie ustawionym jako profil publiczny, z hasztagiem #DOZpl_DzielmySieRadoscia.
2.
Pudełko Gift Box – Dzielmy Się Radością otrzyma pierwsze 2000 osób, które spełnią wymagania wskazane w ustęp 1 powyżej oraz w okresie od dnia 01 grudnia 2020 r od godziny 12:00 do dnia 21 grudnia 2020r. dokona zakupów w sklepie internetowym w ramach sprzedaży wysyłkowej (z wyłączeniem zakupów w ramach Internetowego Systemu Zamawiania Leków; w szczególności zamówienie nie może dotyczyć produktów leczniczych, wyrobów medycznych, asortymentu refundowanego ze środków publicznych) na portalu doz.pl za minimum 250 zł. Organizator informuje, że liczba pudełek Gift Box – Dzielmy Się Radością z zawartością jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk. Wartość jednego pudełka Gift Box wynosi 250 złotych. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zamieścić informację na stronie internetowej www.doz.pl w zakładce Akcja specjalna „Dzielmy Się Radością” o wyczerpaniu dostępności pudełek Gift Box – Dzielmy Się Radością z zawartością. Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Konkursie zaleca się bieżące śledzenie informacji Organizatora zamieszczanych na stronie internetowej www.doz.pl we wskazanej w zdaniu poprzednim zakładce.
3.
Przystąpienie Uczestnika do Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 jest równoznaczne:
a) ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zamieszczone na Instagramie zdjęcie z hasztagiem #DOZpl_DzielmySieRadoscia w Konkursie organizowanym przez Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich,
b) że Uczestnik Konkursu akceptuje zasady Konkursu, określone przez Organizatora w Regulaminie Konkursu „GIFT BOX NA DOZ.PL – Dzielmy Się Radością”,
c) że Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Organizatora zawartą w treści niniejszego Regulaminu.
4.
Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w Konkursie.
5.
Kontroli spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w §2 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Regulaminu Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa (Jury), powołana przez Organizatora.
Komisja Konkursowa (Jury) nie zakwalifikuje do Konkursu pracy konkursowej w przypadkach:
1) złożenia pracy konkursowej przez osobę, która nie może być Uczestnikiem Konkursu zgodnie z postanowieniami §2 ust. 1 Regulaminu Konkursu,
2) niespełnienia przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w §2 ust. 1,ust. 2, ust. 3 lub ust. 4 Regulaminu Konkursu.
§3.
NAGRODY W KONKURSIE ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA
1.
Wyboru 3 (trzech) zwycięzców Konkursu na podstawie oceny przesłanych prac konkursowych, wskazanych w § 2 ustęp 1 powyżej, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, dokonuje Komisja Konkursowa (Jury).
Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy przedstawią najwyżej ocenione zdjęcie przez Komisję Konkursową (Jury), z zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa dokonuje wyboru trzech prac konkursowych spośród przesłanych. Kryteriami oceny prac konkursowych jest poprawność techniczna, kompozycyjna, oryginalność i kreatywność zdjęcia lub filmiku w realizacji tematu Konkursu.
Nagrodą w konkursie jest Karta upominkowa na zakupy w sklepie internetowym Zalando o wartości 500,00 zł (pięćset złotych 00/500) na zasadach określonych w Zasadach działaniach karty upominkowej Zalando, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Za umożliwienie realizacji Karty Upominkowej przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu odpowiada Organizator Konkursu, z zastrzeżeniem spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymagań określonych w Zasadach działania karty upominkowej Zalando, o którym mowa jest wyżej.
2.
Obrady Komisji Konkursowej (Jury) odbędą się w dniu 5 stycznia 2021 r. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie komentarza od Organizatora zamieszczonego pod postem konkursowym Uczestnika Konkursu na Instagramie z hasztagiem #DOZpl_DzielmySieRadoscia w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. W komentarzu od Organizatora nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej w terminie do dnia 6 stycznia 2021r.
3.
Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora zwycięzcom Konkursu w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. na adresy do korespondencji wskazane przez zwycięzców w wiadomościach prywatnych na portalu społecznościowym Instagram.
4.
Nagroda wysłana zgodnie z postanowieniami §3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i nieodebrana przez Uczestnika Konkursu ulega przepadkowi.
5.
Nagrody określone w §3 ust. 1 Regulaminu Konkursu nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
7.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§4.
REKLAMACJE
1.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym nieotrzymania nagrody określonej w §3 ust. 1 w przypadku jej przyznania, Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do dnia 8.02.2020r., z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.
2.
Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w §4 ust. 1 Regulaminu Konkursu pozostaje bez rozpatrzenia przez Organizatora.
3.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, albo złożona w siedzibie Organizatora za pokwitowaniem.
4.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową (Jury), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.
O decyzji Komisji Konkursowej Komisji w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6.
Przewidziana w ust. 1 – 5 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.
§5.
DANE OSOBOWE
1. Na podstawie, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych w ramach Konkursu jest DOZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94 – 406 Łódź, zwany dalej ADO.
2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: abi@doz.pl
3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w Konkursie, w tym ogłoszenia wyników Konkursu i ewentualnego wręczenia Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dla potrzeb wskazanych w zdaniu poprzednim ADO przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e - mail), adres do korespondencji.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i wzięciem udziału w Konkursie przez Uczestnika.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Każdemu Uczestnikowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W ramach realizacji niniejszego Konkursu nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.
2.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.
4.
W przypadku powzięcia wiadomości przez Organizatora, że zwycięska praca konkursowa narusza prawa autorskie osób trzecich, Uczestnik Konkursu - laureat zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi wydanej nagrody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora. Zwrot nagrody w przypadku określonym w zdaniu poprzednim nie zwalnia Uczestnika Konkursu - laureata z odpowiedzialności na zasadach ogólnych, przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
5.
Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.
6.
Niniejszy Regulamin dostępny jest dla uczestników w siedzibie Organizatora oraz na jego profilu @doz.pl na Instagram.
Załącznik nr 1:
Zasady wykorzystania karty upominkowej do Zalando:
1. Przy jednym zamówieniu można wykorzystać więcej niż jedną kartę upominkową.
2. W razie zwrotu zamówionych artykułów, wartość karty upominkowej jest dopisywana do salda dodatniego na koncie użytkownika i może być ponownie wykorzystana.
3. W przypadku wykorzystania karty upominkowej przy zamówieniu o niższej kwocie niż wartość karty, różnica dopisywana jest do salda dodatniego na koncie użytkownika.
4. Karty upominkowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie podczas procesu składania zamówienia lub na koncie użytkownika przed złożeniem zamówienia, późniejsze odliczenie rabatu nie jest możliwe.
5. Podczas wpisywania lub kopiowania kodu karty upominkowej należy zwrócić uwagę, żeby pomiędzy cyframi lub przed nimi nie było żadnych spacji.
6. Karty upominkowe są ważne bezterminowo.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij