Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem Portalu DOZ.PL

obowiązuje do 1.1.2023


Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:


PORTAL 
Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.doz.pl, za pośrednictwem której świadczone są usługi opisane w niniejszym REGULAMINIE.


APLIKACJA 
Dedykowane oprogramowanie działające na urządzeniach mobilnych kompatybilne z systemami operacyjnymi iOS, Android i Huawei połączona z PORTALEM. 


UŻYTKOWNIK 
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ lub UMOWĘ SPRZEDAŻY. 


KONTO / KONTO UŻYTKOWNIKA 
Podstrona PORTALU dostępna po zalogowaniu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o UŻYTKOWNIKACH PORTALU, umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez PORTAL, w tym za pośrednictwem APLIKACJI.


HASŁO 
Ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do KONTA UŻYTKOWNIKA, ustalany samodzielnie przez UŻYTKOWNIKA podczas procesu REJESTRACJI na PORTALU lub w APLIKACJI.


REJESTRACJA
Jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu KONTA UŻYTKOWNIKA, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez USŁUGODAWCĘ na stronie PORTALU lub w APLIKACJI.

KONSUMENT – UŻYTKOWNIK 

będący osobą fizyczną, dla której zawarcie umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ lub UMOWY SPRZEDAŻY nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również UŻYTKOWNIK będący osobą fizyczną, dla której zawarcie takiej umowy jest bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.


UMOWA SPRZEDAŻY 
Umowa sprzedaży zawierana przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem PORTALU w ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ.


USŁUGA ELEKTRONICZNA
Usługa świadczona drogą elektroniczną przez USŁUGODAWCĘ za pośrednictwem PORTALU. 


ISZL
Usługa pod nazwą Internetowy System Zamawiania Leków pozwalająca UŻYTKOWNIKOWI na rezerwację produktów objętych ofertą PORTALU, w celu zapewniania ich dostępności we wskazanej przez niego aptece ogólnodostępnej. W ramach ISZL oferowane są wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych. Produkty objęte ofertą ISZL posiadają na karcie produktu dostępnej w PORTALU oznaczenie „odbiór w aptece”. Usługa ISZL jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez USŁUGODAWCĘ za pośrednictwem PORTALU. 


SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
UMOWA SPRZEDAŻY zawierana na odległość za pośrednictwem PORTALU pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM i SPRZEDAWCĄ WYSYŁKOWYM. Produkty objęte SPRZEDAŻĄ WYSYŁKOWĄ posiadają na karcie produktu dostępnej w PORTALU oznaczenia informujące o możliwości dostawy za pośrednictwem firm kurierskich.


USŁUGODAWCA / DOZ.PL
DOZ.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette 11, NIP: 5372492924, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301254, nr telefonu: 800 110 110, adres e-mail: pomoc@doz.pl, prowadząca PORTAL.


SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY
DOZ Spółka Akcyjna Direct spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette 11, NIP: 8271807718, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529517, adres e-mail: pomoc@doz.pl, będący stroną UMOWY SPRZEDAŻY.


APTEKA WYSYŁKOWA Apteka Aptelia znajdująca się w Łodzi, przy ul. Maratońskiej 67C, 94-102 Łódź, prowadzona przez Medeor spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250233, NIP: 7272675052, REGON 100119092, kapitał zakładowy w wysokości 360 000 złotych , prowadząca wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych za pośrednictwem strony www.dozapteka.pl, działająca na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi za nr FŁ-VII-4010-519/A/06 z dnia 28 listopada 2006 roku z późn. zm.
 


OPERATOR PŁATNOŚCI
osoba prawna, która zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1907 z późn. zm.), uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. Lista operatorów płatniczych z których usługi można skorzystać za pośrednictwem Portalu dostępna jest https://www.doz.pl/info/Doz.pl_-_Platnosci


PRODUKT LECZNICZY
Substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

WYROBY MEDYCZNE NA ZLECENIE
Wyrób medyczny, którego zakup w Aptece jest powiązany z realizacją posiadanego przez Użytkownika wymaganego prawem zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący produktem refundowanym.


Rozdział 1 – INFORMACJE OGÓLNE

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia REGULAMINU nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień REGULAMINU z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Usługi świadczone za pośrednictwem PORTALU są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz .U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.). Usługi te oraz wszelka sprzedaż produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.).
3. Usługi świadczone za pośrednictwem PORTALU, z uwagi na swój przedmiot, mogą również podlegać przepisom ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 499 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.).
4. USŁUGODAWCA będzie kontaktował się z UŻYTKOWNIKIEM elektronicznie na adres poczty elektronicznej podany przez UŻYTKOWNIKA na PORTALU.
5. UŻYTKOWNIK może kontaktować się z USŁUGODAWCĄ oraz/lub SPRZEDAWCĄ WYSYŁKOWYM za pośrednictwem:

a. Bezpłatnej infolinii pod numerem: 800 110 110
b. Poczty elektronicznej na adres: pomoc@doz.pl
c. Formularza kontaktowego dostępnego w ramach KONTA UŻYTKOWNIKA na PORTALU lub w APLIKACJI
d. Adresu korespondencyjnego: DOZ.PL Sp. z o.o. ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź

6. W ramach PORTALU udostępniane są następujące usługi:

a. Usługa ISZL;
b. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA;
c. Umożliwienie przejścia na stronę internetową APTEKI WYSYŁKOWEJ,
d. APLIKACJA mobilna;
e. Przekazywanie treści informacyjnych z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia;
f. Prowadzenie KONTA UŻYTKOWNIKA.

7. Korzystanie z treści informacyjnych opublikowanych na PORTALU nie wymaga REJESTRACJI.
8. Korzystanie z ISZL oraz zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY jest możliwe bez REJESTRACJI. REJESTRACJA jest niezbędna do założenia KONTA UŻYTKOWNIKA.
9. Do dokonania REJESTRACJI niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez UŻYTKOWNIKA: adres e-mail oraz HASŁA.
10. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się USŁUGODAWCA do prowadzenia PORTALU: 

a. Komputer lub telefon z dostępem do Internetu;
b. Dostęp do poczty elektronicznej;
c. Przeglądarka internetowa.

11. UŻYTKOWNIKA obowiązuje zakaz dostarczania w związku z korzystaniem z PORTALU jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
12. UŻYTKOWNIK obowiązany jest do wprowadzania na PORTALU danych zgodnych ze stanem faktycznym. Wprowadzenie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez UŻYTKOWNIKA może skutkować niemożliwością realizacji danej usługi.
13. UŻYTKOWNIK obowiązany jest do korzystania z PORTALU w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów USŁUGODAWCA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej USŁUGI ELEKTRONICZNEJ.


II.    ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. REGULAMIN jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).
2. W ramach PORTALU, USŁUGODAWCA zobowiązuje się do świadczenia USŁUG ELEKTRONICZNYCH w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym REGULAMINIE. Świadczenie przez USŁUGODAWCĘ USŁUG ELEKTRONICZNYCH jest bezpłatne.
3. Warunki zawierania umów o świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH: 

a. Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ polegającej na prowadzeniu KONTA UŻYTKOWNIKA i udostępnianiu interaktywnych formularzy do składania zamówień na PORTALU zostaje zawarta w momencie dokonania REJESTRACJI;
b. Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ polegającej na udostępnianiu ISZL w celu rezerwacji wybranych produktów w aptece ogólnodostępnej zawierana w celu osiągnięcia rezultatu, którym jest przekazanie do wybranej przez UŻYTKOWNIKA apteki informacji o złożonym zamówieniu i skompletowania zamówienie przez tę aptekę, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z tej usługi;
c. Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez UŻYTKOWNIKA;
d. Umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ polegającej na prowadzeniu KONTA UŻYTKOWNIKA w PORTALU oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.

4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

a. UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, kontaktując się z USŁUGODAWCĄ za pośrednictwem wskazanych w REGULAMINIE kanałów komunikacji;
b. USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ zawartą na czas nieoznaczony ze skutkiem natychmiastowym lub tymczasowo zablokować UŻYTKOWNIKOWI możliwość korzystania z usług PORTALU w wypadku, gdy UŻYTKOWNIK obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza REGULAMIN, w tym w szczególności narusza obowiązki wskazane w rozdziale 1.I pkt 11 – 13 REGULAMINU;
c. Niezależnie od powyższych postanowień, strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5. KONSUMENT, który zawarł umowę o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez KONSUMENTA poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: DOZ.PL Sp. z o.o. ul. Kinga C. Gillette 11, 04-406 Łódź lub na adres e-mail pomoc@doz.pl. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, USŁUGODAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ, umowa o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ jest uważana za niezawartą. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ zawiera Załącznik nr 3 do REGULAMINU. Załącznik nr 4 do REGULAMINU zawiera pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów wskazanych w rozdziale 3.V pkt 7 REGULAMINU.
6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług PORTAL korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie wykorzystywane przez UŻYTKOWNIKA i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego UŻYTKOWNIKA. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. UŻYTKOWNIK ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze PORTALU będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. USŁUGODAWCA wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 

a. Rozpoznania urządzenia UŻYTKOWNIKA;
b. Dostosowania zawartości PORTALU do preferencji UŻYTKOWNIKA oraz optymalizacji korzystania z PORTALU;
c. Uwierzytelniania UŻYTKOWNIKA w PORTALU i zapewnienia ciągłości sesji;
d. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez USŁUGODAWCĘ;
e. Tworzenia anonimowych statystyk;
f. Emisji reklam.

7. UŻYTKOWNIK może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia UŻYTKOWNIKA. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, UŻYTKOWNIK może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na PORTALU.


III.    APLIKACJA MOBILNA

1. Każdy zarejestrowany UŻYTKOWNIK może korzystać z usług PORTALU za pośrednictwem APLIKACJI. 
2. APLIKACJA jest jedną z usług PORTALU, dostępną dla wszystkich UŻYTKOWNIKÓW sieci Internet.
3. APLIKACJA umożliwia korzystanie za pomocą urządzenia mobilnego, w tym w szczególności telefonu komórkowego, z usług dostępnych na PORTALU, w szczególności korzystanie z ISZL oraz zawieranie UMOWY SPRZEDAŻY produktów. Ponadto, APLIKACJA posiada m.in. następujące funkcjonalności:

a. Przypominania o zażyciu kolejnych dawek leku;
b. Konsultacji farmaceutycznej;
c. Weryfikacji możliwych do wystąpienia interakcji pomiędzy stosowanymi produktami.

4. Korzystanie z APLIKACJI jest bezpłatne.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym obsługującym APLIKACJĘ, są następujące:

a. Telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne wyposażone w system iOS, Android, Huawej;
b. Połączenie z siecią Internet. 

6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym REGULAMINIE, UŻYTKOWNIK otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii dostępnych APLIKACJI, wyłącznie na ich wykorzystanie w celach niekomercyjnych.
7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie APLIKACJI w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.


IV.    OFERTA PREZENTOWANA NA PORTALU

1. Wszystkie ceny produktów podawane na PORTALU są cenami brutto, podlegającymi stałej aktualizacji i wyrażone są w złotych polskich (PLN).
2. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo zmiany oferty produktów w każdym czasie, ewentualne zmiany nie obejmują złożonych już zamówień.
3. USŁUGODAWCA ma prawo wprowadzania tymczasowych lub stałych ograniczeń dotyczących zamówień w formie:

a. Ustalenia limitu opakowań dla danego produktu objętego jednym zamówieniem, 
b. Ustalenia limitu dziennej liczby zamówień składanych przez jednego UŻYTKOWNIKA,
c. Ustalenia minimalnej wartości jednego zamówienia.

4. Wszelkie stosowane przez USŁUGODAWCĘ ograniczenia będą komunikowane UŻYTKOWNIKOM na PORTALU. 


Rozdział 2 – USŁUGA ISZL 

I.    ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. Usługa ISZL świadczona jest przez DOZ.PL.
2. Ofertą ISZL objęte są wszystkie produkty prezentowane na PORTALU, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i sprzedaży w aptekach ogólnodostępnych i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty. 
3. Oferowanie produktów na PORTALU w ramach usługi ISZL nie jest SPRZEDAŻĄ WYSYŁKOWĄ, a złożenie zamówienia w ramach ISZL nie jest UMOWĄ SPRZEDAŻY.
4. Sprzedaż zamówionych produktów w ramach ISZL, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są bezpośrednio w aptece ogólnodostępnej wybranej przez UŻYTKOWNIKA spośród wskazanych w PORTALU w zakładce "http://www.doz.pl/apteki/".
5. W związku z wynikającym z art. 71a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ograniczeniem obrotu detalicznego produktami zawierającymi substancje o działaniu psychoaktywnym, w ISZL wprowadzony został limit zamówień wybranego asortymentu produktów leczniczych dostępnych bez recepty zawierających, pseudoefedrynę, kodeinę lub dekstrometorfan. Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówią wydania produktu leczniczego zawierającego substancję o działaniu psychoaktywnym osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, lub jeżeli uznają, że produkt leczniczy może zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia (art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne).
6. Ponadto farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania każdego produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne).


II.    CENY PRODUKTÓW I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Apteka realizująca zamówienie złożone w ramach ISZL ma obowiązek wydać zamawiany produkt w cenie nie wyższej niż cena określona podczas dokonania zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
2. Odpłatność za produkty objęte refundacją określana jest podczas dokonywania zakupu zamówionego produktu w aptece, na podstawie weryfikacji przez farmaceutę recepty oraz uprawnień refundacyjnych pacjenta i może odbiegać od odpłatności określonej podczas zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez UŻYTKOWNIKA. 
3. Płatność ceny zamówionego produktu dokonywana jest w aptece gotówką lub kartą płatniczą, zgodnie z akceptowaną w danej aptece formą płatności.
4. Na żądanie UŻYTKOWNIKA apteka, w której dokonany został zakup produktu, wystawi fakturę VAT.


III.    PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

1. UŻYTKOWNIK ponosi koszt realizacji zamówienia zgodnie z informacją zawartą na stronie https://www.doz.pl/info/Doz.pl_-_Koszty_dostawy.
2. Wszelkie informacje dotyczące produktów dostępnych w ramach ISZL, zawarte na PORTALU lub inne materiały reklamowe kierowane przez USŁUGODAWCĘ do odbiorców i potencjalnych UŻYTKOWNIKÓW nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, ponieważ złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem UMOWY SPRZEDAŻY.
3. UŻYTKOWNIK każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dodatkowe informacje o przebiegu realizacji swojego zamówienia. 
4. Po przesłaniu przez PORTAL powiadomienia o możliwości odbioru zamówienia, zamówione produkty będą dostępne w wybranej przez UŻYTKOWNIKA aptece przez okres 3 kolejnych dni,

5. UŻYTKOWNIK nie jest zobowiązany do dokonania zakupu i odbioru zamówionych produktów.


IV.    PROCEDURA REKLAMACJI I ZWROTU PRODUKTÓW 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUGI ELEKTRONICZNEJ oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem PORTALU można zgłaszać pisemnie na adres ul. Kinga C. Gillette 11, 94- 406 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@doz.pl.
2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numeru zamówienia, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez USŁUGODAWCĘ.
3. USŁUGODAWCA ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź USŁUGODAWCY w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez UŻYTKOWNIKA adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez UŻYTKOWNIKA sposób. Odpowiedź na reklamację złożoną na adres poczty elektronicznej zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
4. Biorąc pod uwagę, że ISZL nie stanowi SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, produkty zamówione w ISZL podlegają zwrotowi według następujących zasad: 

a. Produkty lecznicze, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki podlegają zwrotowi w przypadku wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego (art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne). W celu dokonania ewentualnego zwrotu produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych należy skontaktować się z apteką, w której dokonano zakupu i ustalić warunki zwrotu;
b. Pozostałe produkty (np. produkty higieniczne, pielęgnacyjne, kosmetyki) podlegają zwrotowi w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem (np. wydanie niewłaściwej ilości/dawki produktu, wydania produktów niezamówionych itp.) lub wadliwości produktu (np. wydania produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął). UŻYTKOWNIK uprawniony jest do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@doz.pl lub w formie pisemnej na adres apteki dokonującej sprzedaży lub osobiście w aptece; 
c. Reklamacje i zwroty rozpatrywane są przez aptekę dokonującą sprzedaży, na podstawie okazanego dowodu sprzedaży produktów.


Rozdział 3 – SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

I.    ŚWIADCZENIE USŁUGI 

1. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA oferowana na PORTALU realizowana jest przez SPRZEDAWCĘ WYSYŁKOWEGO.
2. W ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, za pośrednictwem PORTALU można zawrzeć UMOWĘ SPRZEDAŻY i zakupić produkty, w odniesieniu do których możliwość taka została wskazana w karcie produktu. UŻYTKOWNIK, korzystając ze SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, może zakupić produkty inne niż PRODUKTY LECZNICZE.
3. Produkty dostępne w ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ posiadają na karcie produktu dostępnej w PORTALU oznaczenia zawierające nazwę podmiotu realizującego dostawę kurierską do UŻYTKOWNIKA.
4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach na PORTALU w ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).


II.    CENY PRODUKTÓW I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Cena produktu uwidoczniona na stronie PORTALU jest wiążąca w chwili złożenia przez UŻYTKOWNIKA zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na PORTALU, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez UŻYTKOWNIKA zamówienia.
2. Niezależnie od ceny produktu, UŻYTKOWNIK ponosi koszt dostawy produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie https://www.doz.pl/info/Doz.pl_-_Koszty_dostawy.
3. Płatność za produkt zamówiony w ramach SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności internetowych dostarczonych przez OPERATORA PŁATNOŚCI.


III.    PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

1. W celu złożenia zamówienia na produkt, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na PORTALU dokonać wyboru produktu i przesłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia, zawierający:

a. Listę produktów oraz ich ilość (koszyk);
b. Wybraną przez UŻYTKOWNIKA metodę realizacji dostawy; 
c. Dane teleadresowe odbiorcy zamówienia lub punktu odbioru.


2. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "ZAMAWIAM I PŁACĘ". UŻYTKOWNIK poprzez kliknięcie przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny produktu oraz kosztów dostawy produktu w wysokości określonej w zamówieniu. Zapłata ceny następuje po kliknięciu pola "ZAMAWIAM I PŁACĘ".
3. DOZ.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia. 
4. DOZ.PL przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia produktu w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez UŻYTKOWNIKA w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, DOZ.PL niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje zamówienie do realizacji. W momencie przyjęcia zamówienia zawarta zostaje UMOWA SPRZEDAŻY. 
6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie UŻYTKOWNIKOWI stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).


IV.     DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY dostawa produktu zostanie zrealizowana za pośrednictwem wybranego przez UŻYTKOWNIKA dostawcy usług kurierskich, w terminie określonym na stronie https://www.doz.pl/info/Doz.pl_-_Koszty_dostawy.
2. Dostawa produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajów wskazanych na stronie https://www.doz.pl/info/Doz.pl_-_Koszty_dostawy.
3. Koszty dostawy za realizację zamówienia UŻYTKOWNIKA uzależnione są od wybranego dostawcy usług kurierskich oraz kraju dostawy i dostępne są na stronie https://www.doz.pl/info/Doz.pl_-_Koszty_dostawy.
4. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY informuje, że zobowiązany jest dostarczyć UŻYTKOWNIKOWI produkt bez wad.
5. Koszt dostawy produktu zostanie doliczony do ceny produktu w trakcie składania zamówienia produktu przez UŻYTKOWNIKA.
6. Wybór dostawy przez odbiór osobisty w aptece stacjonarnej skutkuje złożeniem przez UŻYTKOWNIKA zamówienia w ramach ISZL. UŻYTKOWNIK nie ma obowiązku zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY w lokalu apteki i tym samym odbioru zamówienia. 


V.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. UŻYTKOWNIK będący jednocześnie KONSUMENTEM, który zawarł UMOWĘ SPRZEDAŻY, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez KONSUMENTA poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO lub na adres poczty elektronicznej: pomoc@doz.pl. W przypadku przesłania przez KONSUMENTA oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Termin 14 dni, w którym KONSUMENT może odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY liczy się od dnia otrzymania zamówionego produktu przez KONSUMENTA.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać KONSUMENT w realizacji prawa wskazanego w pkt 1. powyżej stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU. Załącznik nr 2 do REGULAMINU zawiera pouczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY.
4. W razie odstąpienia, UMOWA SPRZEDAŻY jest uważana za niezawartą, a KONSUMENT jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. 
5. KONSUMENT zobowiązany jest do zwrotu produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO, przesyłką pocztową na swój koszt.
6. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY dokonuje zwrotu dokonanych przez KONSUMENTA płatności, tj. ceny produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ WYSYŁKOWEGO). SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu produktów, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT lub w inny wskazany przez KONSUMENTA sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. 

a. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


VI.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY odpowiada wobec UŻYTKOWNIKA, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu UŻYTKOWNIKOWI. Jeżeli określony termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu UŻYTKOWNIKOWI, SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY wadę podstępnie zataił.
3. Jeżeli produkt ma wadę, UŻYTKOWNIK może: żądać wymiany produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny produktu albo o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY, chyba że SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla UŻYTKOWNIKA wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
4. UŻYTKOWNIK może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 3. powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej produktu, przy czym w odniesieniu do KONSUMENTA bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu KONSUMENTOWI.
5. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO można składać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@doz.pl lub na piśmie na adres siedziby SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO. Reklamacja z tytułu rękojmi SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO za wady produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie UŻYTKOWNIKA oraz informacje pozwalające zidentyfikować UŻYTKOWNIKA i produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu produktu, imię i nazwisko UŻYTKOWNIKA, dane adresowe UŻYTKOWNIKA, adres poczty elektronicznej UŻYTKOWNIKA.
7. SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez UŻYTKOWNIKA adres korespondencyjny lub w inny wskazany przez UŻYTKOWNIKA sposób.
8. UŻYTKOWNIK wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO za wady produktu jest zobowiązany dostarczyć SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEMU reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu produktu na adres siedziby SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO. Koszt dostawy reklamowanego produktu do SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEGO ponosi SPRZEDAWCA WYSYŁKOWY.
9. Pozostałe reklamacje związane z realizacją SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ w ramach usług PORTALU można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@doz.pl lub pisemnie na adres DOZ.PL Sp. z o.o. ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź.


Rozdział 4 – APTEKA WYSYŁKOWA

I.    ŚWIADCZENIE USŁUGI

1. UŻYTKOWNIK, który chce zakupić PRODUKTY LECZNICZE, WYROBY MEDYCZNE NA ZLECENIE  z dostawą kurierem zostaje przekierowany przez PORTAL na stronę internetową APTEKI WYSYŁKOWEJ (www.dozapteka.pl), za pośrednictwem której realizowana jest SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH oraz WYROBÓW MEDYCZNYCH NA ZLECENIE 
2. W celu dokonania przez UŻYTKOWNIKA zakupów w APTECE WYSYŁKOWEJ, konieczne jest przejście z PORTALU na stronę internetową APTEKI WYSYŁKOWEJ, w tym celu należy zaakceptować oświadczenia, zawierające zgodę na przekazanie danych do APTEKI WYSYŁKOWEJ, a następnie wypełnić formularz umieszczony na stronie w celu złożenia zamówienia. 
3. Warunki realizacji zamówień w APTECE WYSYŁKOWEJ określa regulamin sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem strony www.dozapteka.pl oraz regulamin sprzedaży internetowej wyrób medycznych na zlecenie, dostępne na stronie SPRZEDAWCY APTEKI WYSYŁKOWEJ (www.dozapteka.pl). 


Rozdział 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.    DANE OSOBOWE

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" DOZ.PL informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW PORTALU jest DOZ.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301254, (dalej: "Administrator"). Dane kontaktowe Administratora: tel. 800 110 110, adres e-mail pomoc@doz.pl.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się skontaktować pod adresem email: iod@doz.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a. świadczenia usługi prowadzenia KONTA UŻYTKOWNIKA w PORTALU oraz udostępnienia funkcjonalności ISZL. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
c. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - (Newsletter) - wyłącznie w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego. 
e. świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem APLIKACJI: 
- przypominanie o zażyciu kolejnych dawek leku;
- konsultacji farmaceutycznej;
- weryfikacji możliwych interakcji pomiędzy stosowanymi lekami. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
4. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW zawierających UMOWĘ SPRZEDAŻY w ramach realizacji SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ zostaną udostępnione SPRZEDAWCY WYSYŁKOWEMU, OPERATOROWI PŁATNOŚCI oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie. 
5. Dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW, którzy chcą złożyć zamówienie w APTECE WYSYŁKOWEJ zostaną udostępnione – za wyraźną zgodą UŻYTKOWNIKA - do podmiotu prowadzącego APTEKĘ WYSYŁKOWĄ. Udostępnienie danych nastąpi wyłącznie po wyrażeniu przez UŻYTKOWNIKA zgody na jednorazowe przekazanie danych do logowania oraz informacji o dotychczas wybranych produktach do koszyka.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem.
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
8. Odbiorcami danych osobowych będą ponadto:

a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi PORTALU oraz APLIKACJI oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
b. ComVision sp. z o.o. – podmiot świadczący usługę wysyłki SMS,
c. podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii dostępnej dla UŻYTKOWNIKÓW,

d. podmioty uczestniczące w wysyłce i uzyskaniu od Państwa opinii o produktach zakupionych u Administratora - Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182;

- na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


II.    TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE ZAWARTE NA PORTALU

Informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane w ramach PORTALU mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej ani farmaceutycznej. Przed nabyciem lub zastosowaniem jakichkolwiek leków, zwłaszcza dostępnych bez recepty, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli informacje zawarte w ulotce dołączonej do produktu nie są wystarczające lub są niezrozumiałe. UŻYTKOWNIK kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem PORTALU działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez UŻYTKOWNIKA jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla UŻYTKOWNIKA lub innych osób. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.


III.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ ZASAD

 

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, KONSUMENTOWI przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, KONSUMENT ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KONSUMENTA z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

IV.    POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu PORTALU, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
2. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem PORTALU użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi.
3. Treści publikowane na PORTALU chronione są prawami autorskimi przysługującymi DOZ.PL Sp. z o.o. albo licencjodawcom DOZ.PL Sp. z o.o., w tym – DOZ S.A. oraz "Bez Recepty" sp. z o.o.
4. Umowy zawierane poprzez PORTAL zawierane są w języku polskim.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie UŻYTKOWNIKOWI treści zawartej umowy o świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ oraz UMOWY SPRZEDAŻY następuje poprzez udostępnienie niniejszego REGULAMINU na stronie internetowej PORTALU oraz przesłanie na adres e-mail UŻYTKOWNIKA potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 kwietnia 2015 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7. Spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ WYSYŁKOWYM lub USŁUGODAWCĄ a KONSUMENTEM zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
8. Wybór prawa polskiego nie pozbawia KONSUMENTA ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym KONSUMENT ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
9. UŻYTKOWNICY mogą uzyskać dostęp do REGULAMINU w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej PORTALU.
10. USŁUGODAWCA zastrzega sobie możliwość przejściowego zaprzestania usług PORTALU, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług PORTALU.
11. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego REGULAMINU z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie REGULAMINU USŁUGODAWCA powiadomi UŻYTKOWNIKÓW na PORTALU z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. UŻYTKOWNIK, który nie akceptuje nowej treści REGULAMINU przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
12. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia REGULAMINU, stosuje się postanowienia REGULAMINU w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży
Załącznik nr 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
Załącznik nr 3: Wzór formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
Załącznik nr 4: Pouczenie o odstąpieniu Umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij