×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Morfologia krwi obwodowej - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - morfologia krwi obwodowej
Znajdź lekarza Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne
Encyklopedia leków Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne

Jest najpowszechniejszym badaniem laboratoryjnym. Dokonuje się oznaczenia składu ilościowego krwi oraz oceny cech budowy elementów morfotycznych krwi (krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi).

Materiał: W morfologii krwi obwodowej analizie poddaje się krew żylną.

Norma:

1. Układ czerwonokrwinkowy:
RBC - liczba krwinek czerwonych (erytrocyty)
3,5-5,2 [mln/µl] (kobiety),
4,2-5,4 [mln/µl] (mężczyźni);
Hg - hemoglobina 12-16 [g/dl] (kobiety); 14-18 [g/dl] (mężczyźni),
Ht (Htc)- hematokryt 37-47 [%] (kobiety); 40-54 [%] (mężczyźni),
MCV - średnia objętość erytrocytu 82-92 [fl];
MCH - średnia masa hemoglobiny w erytrocycie 27-31 [pg] ,
MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie 32-36 [g/dl] ,
RDW - rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów 11,5-14,5 [%].
retikulocyty [%] 5-15,

2. Układ białokrwinkowy:
WBC - krwinki białe (leukocyty) 6-10 [tys/µl];
NEU - neutrofile 1,8-8 [tys/µl];
odsetek neutrofilów 60-70 [%] ;
LYM - limfocyty 1-1,5 [tys/µl];
odsetek limfocytów 20-45 [%],
EOS - eozynofile 50-400 [liczba komórek/µl];
odsetek eozynofilów 2-4 [%];
BASO - bazofile 10-300 [liczba komórek/µl];
odsetek bazofilów 0-1 [%];
MONO - monocyty 30-800 [liczba komórek/µl];
odsetek monocytów 4-8 [%];
PLT - płytki krwi 150-400 [tys/µl];
MPV - średnia objętość płytki krwi 7,5-10,5 [fl];
P-LCR - odsetek dużych płytek krwi <30 [%].

Odchylenia od normy:

Przyczyną wzrostu liczby czerwonych krwinek oraz wzrostu hematokrytu może być odwodnienie organizmu, czerwienica prawdziwa (nadkrwistość), poliglobulia.

Do przyczyn spadku liczby czerwonych krwinek oraz wartości hematokrytu może należeć min. przewodnienie, ciąża, niedokrwistość.
Spadek stężenia hemoglobiny może zostać spowodowany poprzez zaburzenia syntezy hemoglobiny lub erytropoezy (proces wytwarzania czerwonych krwinek) spowodowany brakiem witaminy B12, kwasu foliowego lub żelaza.Przyczyny zwiększenia średniej objętości erytrocytu – MCV: niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego, ciąża, zespól mielodysplastyczny, niedoczynność tarczycy
okres noworodkowy.

Do przyczyn zmniejszenia średniej objętości erytrocytu należy: niedobór żelaza, talasemia, niedokrwistości w przebiegu chorób przewlekłych.

Przyczyny wzrostu liczby limfocytów: zakażenia wirusowe, przewlekłe zakażenia bakteryjne, białaczki limfatyczne, szpiczak mnogi, wirusowe zapalenie wątroby.

Przyczyny spadku liczby limfocytów: chemioterapia, radioterapia, zakażenie HIV, posocznica, białaczki.

Przyczyny wzrostu liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili): zakażenie bakteryjne, ostra i przewlekła białaczka szpikowa, reumatoidalne zapalenie stawów, przyjmowanie glikokortykosteroidów, nadczynność nadnerczy, mocznica, zaawansowana niewydolność wątroby, stan po utracie dużej ilości krwi, kwasica ketonowa w przebiegu dekompensacji cukrzycy.

Przyczyny zmniejszenia liczby granulocytów: zakażenia wirusowe, chemioterapia, radioterapia, choroby z autoagresji, niedokrwistość aplastyczna.

Przyczyny wzrostu liczby eozynofilów: alergia, infekcje pasożytnicze, choroby tkanki łącznej (np. zespół Churga-Strausa), głębokie zapalenie powięzi, ziarnica złośliwa, mastocytoza, ostre białaczki limfoblastyczne, chłoniaki T-komórkowe.

Przyczyny zwiększenia liczby bazofilów: ostra białaczka bazofilowa, przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka mielomonocytowa, czerwienica prawdziwa.

Przyczyny wzrostu liczby monocytów: przewlekła białaczka mielomonocytowa, zakażenia bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, nieswoiste zapalenia jelit
choroby układowe tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, stan po usunięciu śledziony, leczenie, glikokortykosteroidami, ostre białaczki, przewlekła białaczka szpikowa, chłoniaki, szpiczak mnogi, niedokrwistość hemolityczna, histiocytoza, małopłytkowość samoistna.Przyczyny wzrostu liczby płytek (nadpłytkowości): nadpłytkowość samoistna, a także w przebiegu: czerwienicy prawdziwej, samoistnego włóknienia szpiku, przewlekłej białaczki szpikowej, nowotworów litych, niedokrwistości z niedoboru żelaza, przewlekłych chorób infekcyjnych i zapalnych, niedokrwistości hemolitycznej, stan po usunięciu śledziony, stan po utracie dużej ilości krwi.

Przyczyny spadku liczby płytek (trombocytopenia, małopłytkowości):
- niedostateczne wytwarzanie w szpiku (wrodzone uszkodzenie szpiku-zespół Fanconiego, nabyte uszkodzenie szpiku, leki, promieniowanie, zakażenia np. HIV, białaczka, przerzuty nowotworów, chłoniaki, zwłóknienie szpiku kostnego, zaburzenia dojrzewania megakariocytów spowodowane niedoborem witaminy B12 lub kwasu foliowego),

- zwiększona przemiana obwodowa: zespół DIC (zespół rozsianego wykrzepiania wewnatrznaczyniowego), choroby zakaźne i nowotworowe, poprzetoczeniowa, polekowa, samoistna plamica małopłytkowa, poheparynowa,

- towarzysząca chłoniakom złośliwym, zakażeniu hiv, toczniowi rumieniowatemu układowemu, w przebiegu zespołu hemolityczno-mocznicowego, zakrzepowej plamicy małopłytkowej, chorobom serca i naczyń,

- hipersplenizm i rozcieńczenie krwi.