×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Jak się leczyć w Unii Europejskiej?

Coraz częściej celem naszej podróży i miejscem wypoczynku jest jakiś ciepły kraj na południu lub zachodzie Europy. Jednakże nie wszyscy wiedzą, że od momentu wstąpienia polski do Unii Europejskiej osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczone w narodowym funduszu zdrowia) mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach unii europejskiej.

Świadczenia zdrowotne, jakie przysługują za granicą każdemu z nas, powinny umożliwić kontynuowanie wypoczynku. Polscy turyści korzystają z opieki zdrowotnej na zasadach powszechnego systemu ochrony zdrowia obowiązującego w danym kraju UE.

EKUZ

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Kartę wydają Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, a ubiegać się o nią może każda osoba ubezpieczona w NFZ. EKUZ wydawany jest na podstawie wniosku dostępnego w Oddziałach Wojewódzkich lub na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl/ue). Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (książeczka ubezpieczeniowa z aktualnym stemplem z pracy lub druk RMUA dla pracowników; ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców; ostatni dowód wpłaty składki na KRUS lub zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu składek dla rolników; odcinek renty, emerytury lub legitymacja emeryta, rencisty dla emerytów i rencistów; zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych).

W przypadku dzieci i młodzieży uczącej się do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie osoby, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia (druki ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA) oraz legitymację uczniowską lub studencką. Wniosek wraz z dowodem ubezpieczenia można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub faksem do siedziby Oddziału Wojewódzkiego lub Delegatury NFZ. W przypadku wniosków składanych osobiście karta EKUZ wydawana jest od ręki. W przypadku dokumentów przesłanych faksem bądź pocztą istnieją dwa sposoby odbioru karty: osobiście lub pocztą.

Karta EKUZ wystawiana jest z terminem ważności na 2 miesiące. W  przypadku bezrobotnych termin ten jest krótszy i wynosi 30 dni, w przypadku uczniów i studentów termin ważności upływa z  końcem semestru, a w przypadku emerytów i rencistów termin wynosi maksymalnie 5 lat.

Wyjeżdżając na wypoczynek za granicę należy pamiętać, że EKUZ wystawiany jest dla każdego członka rodziny osobno. Czteroosobowa rodzina powinna na wyjazd zabrać ze sobą cztery karty. Dobrze jest zabrać ze sobą kilka kserokopii karty EKUZ, gdyż w niektórych państwach lekarze żądają pozostawienia kserokopii karty.

Na podstawie EKUZ nie wszystkie świadczenia zdrowotne są darmowe. W zależności od kraju pacjent współfinansuje część świadczeń.

Czechy-Słowacja

U naszych południowych sąsiadów sposób dopłat i współfinansowania świadczeń zdrowotnych jest podobny. W obu krajach pacjent ponosi część kosztów wizyty u stomatologa. Na Słowacji dopłacimy także za wizytę u specjalisty i dobową stawkę za pobyt w szpitalu. Leki na receptę, podobnie jak w Polsce, wykupimy w zależności od leku: ryczałtem, ze zniżką lub za pełną odpłatnością. Transport medyczny w Czechach jest nieodpłatny, na Słowacji zapłacimy za każdy kilometr ok. 2 korony słowackie.

Niemcy

Za naszą zachodnią granicą za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, stomatologa jak i specjalisty (jeśli trafimy bez skierowania) zapłacimy 10 euro na kwartał. Współpłacone są także pobyty szpitalne i rehabilitacja po 10 EUR na dzień. Płatny jest także transport sanitarny do szpitala – dopłata 10% (nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 EUR). Leki na receptę odpłatne są także 10% wartości (nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 EUR).

Z opłat zwolnione są dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia oraz kobiety w ciąży.

Bułgaria 

W popularnej ostatnio wśród polskich turystów Bułgarii pacjent współfinansuje wizyty u lekarza rodzinnego, specjalisty, stomatologa oraz badania laboratoryjne i  hospitalizację. Odpłatność wynosi 1% najniższego wynagrodzenia w Bułgarii dla wizyt ambulatoryjnych oraz 2% najniższego wynagrodzenia za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie 10 dni w roku kalendarzowym). Leki na podstawie recepty finansowane są przez pacjenta całkowicie lub częściowo.

Cypr 

Na Cyprze za wizytę ambulatoryjną zapłacimy ryczałtową opłatę (1 CYP - ok. 2 EUR). Transport sanitarny jest odpłatny. Część leków kupowanych na podstawie recept jest refundowana.

Grecja

Świadczenia zdrowotne w Grecji na podstawie EKUZ można uzyskać w placówkach, które podpisały umowy z Zakładem Ubezpieczenia Społecznego (IKA). W  miejscowościach, gdzie nie ma placówek udzielających świadczeń osobom ubezpieczonym, koszty wizyty ambulatoryjnej lub pobytu szpitalnego trzeba opłacić samemu. Na podstawie rachunku można ubiegać się w IKA o zwrot części kosztów leczenia. W placówkach, które podpisały umowy z IKA część badań jest płatna. Za leki wykupione na receptę dopłacimy do 25% ich wartości.

Malta 

Leczenie na Malcie odbywa się w  ośrodkach zdrowia i szpitalach należących do państwowej opieki zdrowotnej. Leki oraz protezy odpłatne są w całości przez pacjenta. Leczenie stomatologiczne nieodpłatne jest tylko w przypadkach nagłych. Transport medyczny do ośrodków publicznych na Malcie jest bezpłatny.

Słowenia 

Słowenia, choć turystów może przyciągać za równo dostępem do Morza Adriatyckiego jak i Alpami Julijskimi, wśród Polaków nie jest bardzo popularna. Turyści wybierając właśnie ten kraj za cel podróży powinni liczyć się z  opłatami, jakie będą musieli ponieść w  przypadku korzystania z państwowej służby zdrowia. W przypadku wizyt u specjalisty pobierana jest opłata 15 lub 25% wartości świadczenia. Transport w nagłych przypadkach jest bezpłatny, natomiast z zalecenia lekarza odpłatność wynosi 70% kosztów. Leki na receptę refundowane są w całości, częściowo lub nie podlegają refundacji (pacjent ponosi pełen koszt).

Włochy 

We Włoszech pacjenci współfinansują leczenie ambulatoryjne. Za część leków wnosi się tylko opłatę ryczałtową.

Francja 

Osoby wybierające się na wypoczynek do Francji powinny wziąć pod uwagę opłaty z jakimi mogą spotkać się w przypadku korzystania ze służby zdrowia. Wizyty ambulatoryjne opłacane są w całości przez pacjenta, który może starać się o zwrot kosztów (w wysokości ok. 70% stawki ustalonej przez kasę chorych). Refundowane są także koszty badań laboratoryjnych (refundacja 60% stawki). Pobyty szpitalne opłacane są w 80%, pozostałą cześć lub zryczałtowaną opłatę (14 EUR) wnosi pacjent. Koszty transportu pokrywane są z ubezpieczenia w 65%. Leki na receptę refundowane są w całości, częściowo lub nie podlegają refundacji.

Hiszpania 

Udając się na wizytę ambulatoryjną w Hiszpanii należy zwrócić szczególną uwagę na to czy placówka medyczna funkcjonuje w  ramach państwowej służby zdrowia. Wielu lekarzy przyjmuje w prywatnych gabinetach i całym kosztem wizyty obciąża pacjenta. Chcąc skorzystać z przysługującego ubezpieczenia należy zaznaczyć to podczas rejestracji w placówce służby zdrowia. Ponadto za leczenie stomatologiczne pobierana jest pełna odpłatność. Transport medyczny na zlecenie lekarza nie jest płatny. Część leków jest refundowana w wysokości ok. 60% wartości.

Inne kraje 

Z karty EKUZ mogą także skorzystać osoby wyjeżdżające do pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. Na uwagę zasługuje także fakt, że EKUZ nie jest honorowana na terenie Andory i Monako.

Ze świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie Karty skorzystamy tylko w placówkach, które podpisały umowy z lokalnymi kasami chorych czy funduszami ubezpieczenia zdrowotnego. W  większości krajów leczenie szpitalne i ambulatoryjne wizyty u specjalistów wymagają skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Istotne jest to, że transport sanitarny do Polski z każdego kraju UE pokrywany jest całkowicie przez pacjenta. Dlatego przed wyjazdem warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Prócz ewentualnego transportu medycznego do Polski zapewni ono pokrycie opłat za świadczenia medyczne lub ubezpieczy nas na wypadek transportu zwłok.

Ubezpieczenia dodatkowe 

Ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz assistance - gwarantujące wcześniejszy powrót do kraju i transport zwłok - to wydatek rzędu 30-40 zł od osoby w zależności od sumy ubezpieczenia na wyjazd dwutygodniowy. Zazwyczaj ubezpieczenia zawierane są na konkretne dni, w jakich będziemy przebywali za granicą. W wielu firmach ubezpieczeniowych, za dopłatą, możliwe jest wykupienie w pakiecie z kosztami leczenia, ubezpieczenia bagażu i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dokładne informacje o systemach ochrony zdrowia we wszystkich państwach Unii Europejskiej dostępne są w Oddziałach Wojewódzkich NFZ w formie broszur informacyjnych oraz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl/ue).


Podziel się: