Nowe recepty od stycznia 2012

W związku z wprowadzonymi zmianami prezentujemy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie realizacji recept w świetle nowych przepisów.

Jak wygląda nowa recepta?

Wzór nowej recepty, wraz z podstawowymi objaśnieniami, przedstawiamy na rysunku niżej:

 

Na jednej recepcie będzie można przepisać do 5 leków gotowych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy (czyli taki, który jest sporządzany przez farmaceutę).

Podstawową zmianą jest likwidacja pola „Choroba przewlekła” oraz konieczność pisemnego ustalania przez lekarza odpłatności dla każdego leku.

Czy na receptach rzeczywiście trzeba umieszczać poziom odpłatności?

Tak. Nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest między innymi określenie w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, że dane dotyczące przepisanych leków obejmują również określenie poziomu odpłatności. W § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich podano następujące poziomy odpłatności:

B – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie,
R – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową,
30% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania,
50% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania,
100% – dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za pełną odpłatnością.

Po lewej stronie recepty będzie więc wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie znajdzie się informacja o poziomie refundacji. Te okienka wypełnia lekarz, który przy każdy wypisanym leku powinien dopisać, czy B, R, 30%, 50 % lub 100. Po wyjściu z gabinetu lekarskiego sprawdźmy więc, czy na recepcie widnieje jedno z powyższych oznaczeń.

Co z receptami wystawionymi jeszcze w 2011 roku?

W styczniu na rynku będą funkcjonować trzy typy recept: stare, wypisane w grudniu, te na starych blankietach wypisane już w styczniu oraz na nowych blankietach wypisane w styczniu.

Recepty z grudnia będą ważne w nowym roku – głównie przez 30 lub 7 dni (w przypadku antybiotyków). Leki będą już oczywiście w nowych cenach. Jeżeli z danych zamieszczonych na recepcie, wystawionej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, osoba wydająca nie może jednoznacznie określić odpłatności zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, a osoba uprawniona wstawiła na recepcie w części choroby przewlekłe znak „P" zgodnie z dotychczasowymi zasadami, osoba wydająca pobiera najniższą odpłatność przewidzianą dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Czy po 1 stycznia 2012 roku lekarze mogą wystawiać druki recept zgodne z dotychczas obowiązującym wzorem? Co, jeśli lekarz w 2012 roku wystawi mi jeszcze stary druk?

Tak, do 30 czerwca 2012 roku lekarze mogą stosować druki recept niezgodne z nowymi wymogami. Należy jednak pamiętać, że pole dotyczące chorób przewlekłych nie może być już oznaczane literką „P”, ponieważ nowe przepisy nie dopuszczają takiego działania. Recepty wystawione na dotychczasowych drukach będą już musiały zawierać informację o odpłatności.

Co wobec tego z receptą, na której nie jest określony poziom odpłatności leku? Czy wymaga ona poprawy lekarza? Czy farmaceuta w aptece może dopisać odpłatność?

Jeśli na recepcie lekarz nie wpisze informacji o odpłatności, to osoba wydająca lek w aptece będzie miała prawo tę informację uzupełnić, zamieszczając na rewersie recepty odpowiednią adnotację i swój podpis.

Warto dodać, że jest grupa leków refundowanych o więcej niż jednym poziomie odpłatności. W takim przypadku w aptece zostanie wydany lek z uwzględnieniem najniższego poziomu refundacji. Wynika z tego, że pominięcie przez lekarza wpisu dotyczącego poziomu odpłatności będzie skutkowało wydaniem pacjentowi leku z refundacją, choć nie zawsze poziom tej refundacji będzie najwyższym poziomem przysługującym danemu pacjentowi.

Pojawiały się również wątpliwości, czy w takiej sytuacji pacjent nie otrzyma w aptece leku za odpłatnością 100%, ponieważ jest to najwyższa wymieniona w rozporządzeniu wartość. Przypuszczenie takie wydaje się nieuzasadnione, ponieważ w obwieszczeniu wymieniającym leki refundowane określone są 4 poziomy odpłatności (B, R, 30% i 50%), a rozporządzenie mówi wyraźnie, że osoba wydająca lek dokonuje w takim przypadku zmiany w zakresie odpłatności, przyjmując najwyższą odpłatność określoną w wykazie.

A co z adnotacją „Refundacja leku do decyzji NFZ”?

Lekarze sprzeciwiają się wymogowi wpisywania na recepcie odpłatności. Od 2 stycznia część lekarzy zapowiada stosowanie na receptach pieczątki: "Refundacja leku do decyzji NFZ". Lekarze uważają bowiem, że zabierze im to czas poświęcany na leczenie. W takim przypadku, jeżeli na recepcie nie zostanie określony poziom refundacji, to w przypadku leku wymienionego w wykazie leków refundowanych z więcej niż jednym poziomem odpłatności aptekarz wyda lek "za najwyższą odpłatnością określoną w tym wykazie". Pojawia się jednak co raz więcej wątpliwości w tym zakresie. Pieczątka "refundacja do decyzji NFZ" jest przecież niezgodna z wzorem recepty. Część aptek zapowiada realizację takich recept wyłącznie ze 100% odpłatnością.


Podziel się: