aktywni seniorzy
Justyna Piekara

Aktyw­ność fizyczna – chroni synapsy przed sta­rze­niem i sprzyja spraw­no­ści umy­sło­wej senio­rów

Nau­kowcy z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco infor­mują, że regu­larna aktyw­ność fizyczna może wpły­nąć na che­mię naszego mózgu, sku­tecz­nie popra­wić funk­cjo­no­wa­nie synaps i wzmoc­nić sygnały ner­wowe, co pozwala zacho­wać pra­wi­dłowe funk­cje poznaw­cze nawet w póź­nym okre­sie życia.

Funk­cje poznaw­cze – co to takiego?

Funk­cje poznaw­cze to wszel­kie mecha­ni­zmy umy­słowe, które pozwa­lają czer­pać infor­ma­cje z oto­cze­nia, a po ich prze­two­rze­niu i przy­swo­je­niu, odpo­wied­nio reago­wać. Zacho­dzące w mózgu pro­cesy poznaw­cze kształ­tują nasze zacho­wa­nie. Należą do nich uwaga, pamięć, per­cep­cja, kon­trola pro­ce­sów poznaw­czych, myśle­nie i umie­jęt­no­ści języ­kowe.

Wraz z wie­kiem, z powodu wielu czyn­ni­ków, zdol­no­ści poznaw­cze ule­gają pogor­sze­niu. Warto zadbać o regu­larną aktyw­ność fizyczną, jak i umy­słową oraz zdrową dietę, aby je wspo­móc. Dowiedz się, jak powinna wyglądać dieta dla seniora.

Aktyw­ność fizyczna senio­rów wiąże się z lep­szą inte­gral­no­ścią synaptyczną

Nau­kowcy z San Fran­ci­sco zba­dali zwią­zek mię­dzy aktyw­no­ścią fizyczną a mar­ke­rami inte­gral­no­ści synap­tycz­nej u osób star­szych. Dowie­dli, że osoby pozo­sta­jące aktywne fizycz­nie w star­szym wieku miały wyż­szy poziom bia­łek, które wzmac­niają połą­cze­nia i uła­twiają wymianę infor­ma­cji mię­dzy neu­ro­nami, co ma korzystny wpływ na funk­cje poznaw­cze.

Korzystny wpływ aktyw­no­ści fizycz­nej na funk­cje poznaw­cze wyka­zano w mode­lach zwie­rzę­cych. Znacz­nie trud­niej było wyka­zać to u ludzi. Dr Kaitlin Casaletto, neu­rop­sy­cho­log z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco, infor­muje, że praca badaw­cza, która uka­zała się w „Alzhe­imer’s & Demen­tia”, jest pierw­szą, która dowo­dzi, że regu­la­cja bia­łek pre­sy­nap­tycz­nych u ludzi jest zwią­zana z aktyw­no­ścią fizyczną i może korzyst­nie wpły­wać na funk­cje poznaw­cze.

Tkanka mózgowa uczest­ni­ków bada­nia została prze­ana­li­zo­wana pod kątem bia­łek pre­sy­nap­tycz­nych, takich jak: synap­to­fi­zyna, synap­to­tag­mina-1, syn­tak­syna, kom­plek­syna-I i kom­plek­syna-II. U osób aktyw­nych fizycznie odno­to­wano wyż­sze ilo­ści pro­tein w hipo­kam­pie (regio­nie odpo­wie­dzial­nym za pamięć), ale też w innych obsza­rach mózgu, które są zwią­zane z pro­ce­sami poznaw­czymi. Według Wiliama Honera, pro­fe­sora psy­chia­trii z kana­dyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Kolumbii Bry­tyj­skiej, „aktyw­ność fizyczna wywiera glo­balny efekt pod­trzy­mu­jący, wspie­ra­jąc i sty­mu­lu­jąc zdrową funk­cję bia­łek, które uła­twiają trans­mi­sję synap­tyczną w mózgu”.

Czytaj więcej o: Ćwiczenia dla seniorów – przykłady.

Efekt ochrony był zauwa­żalny nawet u osób, które cier­piały na cho­roby neu­ro­de­ge­ne­ra­cyjne i pośmiert­nie zostały pod­dane autop­sji. Bada­cze wyko­rzy­stali dane z pro­jektu „Memory and Aging Pro­ject”, pro­wa­dzony w Rush Uni­ver­sity w Chi­cago, który pole­gał na śle­dze­niu aktyw­ność fizycz­nej uczest­ni­ków w póź­nym okre­sie życia.

Polecane dla Ciebie

Inte­gral­ność trans­mi­sji synap­tycz­nej a roz­wój demen­cji

Pra­wi­dłowo funk­cjo­nu­jący mózg utrzy­muje płyn­ność sygna­łów elek­trycz­nych prze­bie­ga­ją­cych przez synapsy, z neu­ronu do neu­ronu oraz innych komó­rek orga­ni­zmu. Zda­niem dr Casa­tello utrzy­ma­nie inte­gral­no­ści połą­czeń mię­dzy neu­ro­nami może mieć klu­czowe zna­cze­nie dla prze­ciw­dzia­ła­nia demen­cji. Zaburzenia trans­mi­sji synap­tycz­nej i nagro­ma­dze­nie się tok­sycz­nych bia­łek amy­loidowych oraz białka tau pro­wa­dzą do neu­ro­de­ge­ne­ra­cji i pogor­sze­nia funk­cji poznaw­czych u osób star­szych.

„U osób star­szych z wyż­szym pozio­mem bia­łek zwią­za­nych z inte­gral­no­ścią synap­tyczną kaskada neu­ro­tok­sycz­no­ści, która pro­wa­dzi do cho­roby Alzhe­imera, wydaje się być osła­biona” – mówi badaczka.

Sprawdź, akcesoria do ćwiczeń w domu.

Demen­cja – rosnący pro­blem

Zgod­nie z sza­cun­kami Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia liczba przy­pad­ków demen­cji wzro­śnie z 55 milio­nów obec­nie do 78 milio­nów do 2030 roku i 139 milio­nów do 2050 roku. Więk­szość nowych przy­pad­ków odno­to­wuje się w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Wzrost ten jest napę­dzany głów­nie przez wzrost popu­la­cji i sta­rze­nie się spo­łe­czeń­stwa. Według raportu WHO, jedy­nie wybrane kraje stwo­rzyły plan wspie­ra­nia osób z demen­cją i ich rodzin. Orga­ni­za­cja pod­kre­śla, że w związku z nara­sta­ją­cym pro­blemem ist­nieje pilna potrzeba wzmoc­nie­nia wspar­cia na szcze­blach kra­jo­wych w zakre­sie opieki nad oso­bami cier­pią­cymi na demen­cję.

  1. K. Casa­letto, A. Ramo­s‐Mi­guel, A. Van­de­Bunte, Late­‐life phy­si­cal acti­vity rela­tes to brain tis­sue synap­tic inte­grity mar­kers in older adults, „Alzhe­imer’s & Demen­tia”, 2022, [online] DOI: 10.1002/alz. 12530, [dostęp] 28.01.2022.
  2. K. Casa­letto, H. Zet­ter­berg, K. Blen­now, Tri­par­tite Rela­tion­ship Among Synap­tic, Amy­loid, and Tau Pro­te­ins: An In Vivo and Post­mor­tem Study, „Neu­ro­logy” 2021, [online] DOI: 10.1212/WNL. 0000000000012145,[dostęp] 28.01.2022.
  3. R. Marks, Exer­cise Alters Brain Che­mi­stry to Pro­tect Aging Synap­ses, „ucsf.edu” [online], https://www.ucsf.edu­/new­s/2022/1/422086/e­xer­cise-alters-brain-che­mi­stry-topro­tect-aging­sy­nap­ses, [dostęp] 28.01.2022.
  4. D. M. Alt­schul, What Are Cogni­tive Func­tions?, „psy­cho­lo­gy­to­day.com” [online], https://www.psy­cho­lo­gy­to­day.com/u­s/blo­g/re­verse-cau­sa­tio­n/202006/what-are-cogni­tive-func­tions, [dostęp] 28.01.2022.
  5. World failing to address demen­tia chal­lenge, „who.int” [onlinre], https://www.who.int/new­s/i­te­m/02-09-2021-world-failing-to-address-demen­tia-chal­lenge, [dostęp] 28.01.2022.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij