aktywni seniorzy
Justyna Piekara

Aktyw­ność fizyczna – chroni synapsy przed sta­rze­niem i sprzyja spraw­no­ści umy­sło­wej senio­rów

Nau­kowcy z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco infor­mują, że regu­larna aktyw­ność fizyczna może wpły­nąć na che­mię naszego mózgu, sku­tecz­nie popra­wić funk­cjo­no­wa­nie synaps i wzmoc­nić sygnały ner­wowe, co pozwala zacho­wać pra­wi­dłowe funk­cje poznaw­cze nawet w póź­nym okre­sie życia.

Funk­cje poznaw­cze – co to takiego?

Funk­cje poznaw­cze to wszel­kie mecha­ni­zmy umy­słowe, które pozwa­lają czer­pać infor­ma­cje z oto­cze­nia, a po ich prze­two­rze­niu i przy­swo­je­niu, odpo­wied­nio reago­wać. Zacho­dzące w mózgu pro­cesy poznaw­cze kształ­tują nasze zacho­wa­nie. Należą do nich uwaga, pamięć, per­cep­cja, kon­trola pro­ce­sów poznaw­czych, myśle­nie i umie­jęt­no­ści języ­kowe.

Wraz z wie­kiem, z powodu wielu czyn­ni­ków, zdol­no­ści poznaw­cze ule­gają pogor­sze­niu. Warto zadbać o regu­larną aktyw­ność fizyczną, jak i umy­słową oraz zdrową dietę, aby je wspo­móc. Dowiedz się, jak powinna wyglądać dieta dla seniora.

Aktyw­ność fizyczna senio­rów wiąże się z lep­szą inte­gral­no­ścią synaptyczną

Nau­kowcy z San Fran­ci­sco zba­dali zwią­zek mię­dzy aktyw­no­ścią fizyczną a mar­ke­rami inte­gral­no­ści synap­tycz­nej u osób star­szych. Dowie­dli, że osoby pozo­sta­jące aktywne fizycz­nie w star­szym wieku miały wyż­szy poziom bia­łek, które wzmac­niają połą­cze­nia i uła­twiają wymianę infor­ma­cji mię­dzy neu­ro­nami, co ma korzystny wpływ na funk­cje poznaw­cze.

Korzystny wpływ aktyw­no­ści fizycz­nej na funk­cje poznaw­cze wyka­zano w mode­lach zwie­rzę­cych. Znacz­nie trud­niej było wyka­zać to u ludzi. Dr Kaitlin Casaletto, neu­rop­sy­cho­log z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco, infor­muje, że praca badaw­cza, która uka­zała się w „Alzhe­imer’s & Demen­tia”, jest pierw­szą, która dowo­dzi, że regu­la­cja bia­łek pre­sy­nap­tycz­nych u ludzi jest zwią­zana z aktyw­no­ścią fizyczną i może korzyst­nie wpły­wać na funk­cje poznaw­cze.

Tkanka mózgowa uczest­ni­ków bada­nia została prze­ana­li­zo­wana pod kątem bia­łek pre­sy­nap­tycz­nych, takich jak: synap­to­fi­zyna, synap­to­tag­mina-1, syn­tak­syna, kom­plek­syna-I i kom­plek­syna-II. U osób aktyw­nych fizycznie odno­to­wano wyż­sze ilo­ści pro­tein w hipo­kam­pie (regio­nie odpo­wie­dzial­nym za pamięć), ale też w innych obsza­rach mózgu, które są zwią­zane z pro­ce­sami poznaw­czymi. Według Wiliama Honera, pro­fe­sora psy­chia­trii z kana­dyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Kolumbii Bry­tyj­skiej, „aktyw­ność fizyczna wywiera glo­balny efekt pod­trzy­mu­jący, wspie­ra­jąc i sty­mu­lu­jąc zdrową funk­cję bia­łek, które uła­twiają trans­mi­sję synap­tyczną w mózgu”.

Czytaj więcej o: Ćwiczenia dla seniorów – przykłady.

Efekt ochrony był zauwa­żalny nawet u osób, które cier­piały na cho­roby neu­ro­de­ge­ne­ra­cyjne i pośmiert­nie zostały pod­dane autop­sji. Bada­cze wyko­rzy­stali dane z pro­jektu „Memory and Aging Pro­ject”, pro­wa­dzony w Rush Uni­ver­sity w Chi­cago, który pole­gał na śle­dze­niu aktyw­ność fizycz­nej uczest­ni­ków w póź­nym okre­sie życia.

Powiązane produkty

Inte­gral­ność trans­mi­sji synap­tycz­nej a roz­wój demen­cji

Pra­wi­dłowo funk­cjo­nu­jący mózg utrzy­muje płyn­ność sygna­łów elek­trycz­nych prze­bie­ga­ją­cych przez synapsy, z neu­ronu do neu­ronu oraz innych komó­rek orga­ni­zmu. Zda­niem dr Casa­tello utrzy­ma­nie inte­gral­no­ści połą­czeń mię­dzy neu­ro­nami może mieć klu­czowe zna­cze­nie dla prze­ciw­dzia­ła­nia demen­cji. Zaburzenia trans­mi­sji synap­tycz­nej i nagro­ma­dze­nie się tok­sycz­nych bia­łek amy­loidowych oraz białka tau pro­wa­dzą do neu­ro­de­ge­ne­ra­cji i pogor­sze­nia funk­cji poznaw­czych u osób star­szych.

„U osób star­szych z wyż­szym pozio­mem bia­łek zwią­za­nych z inte­gral­no­ścią synap­tyczną kaskada neu­ro­tok­sycz­no­ści, która pro­wa­dzi do cho­roby Alzhe­imera, wydaje się być osła­biona” – mówi badaczka.

Sprawdź, akcesoria do ćwiczeń w domu.

Demen­cja – rosnący pro­blem

Zgod­nie z sza­cun­kami Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia liczba przy­pad­ków demen­cji wzro­śnie z 55 milio­nów obec­nie do 78 milio­nów do 2030 roku i 139 milio­nów do 2050 roku. Więk­szość nowych przy­pad­ków odno­to­wuje się w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Wzrost ten jest napę­dzany głów­nie przez wzrost popu­la­cji i sta­rze­nie się spo­łe­czeń­stwa. Według raportu WHO, jedy­nie wybrane kraje stwo­rzyły plan wspie­ra­nia osób z demen­cją i ich rodzin. Orga­ni­za­cja pod­kre­śla, że w związku z nara­sta­ją­cym pro­blemem ist­nieje pilna potrzeba wzmoc­nie­nia wspar­cia na szcze­blach kra­jo­wych w zakre­sie opieki nad oso­bami cier­pią­cymi na demen­cję.

 1. K. Casa­letto, A. Ramo­s‐Mi­guel, A. Van­de­Bunte, Late­‐life phy­si­cal acti­vity rela­tes to brain tis­sue synap­tic inte­grity mar­kers in older adults, „Alzhe­imer’s & Demen­tia”, 2022, [online] DOI: 10.1002/alz. 12530, [dostęp] 28.01.2022.
 2. K. Casa­letto, H. Zet­ter­berg, K. Blen­now, Tri­par­tite Rela­tion­ship Among Synap­tic, Amy­loid, and Tau Pro­te­ins: An In Vivo and Post­mor­tem Study, „Neu­ro­logy” 2021, [online] DOI: 10.1212/WNL. 0000000000012145,[dostęp] 28.01.2022.
 3. R. Marks, Exer­cise Alters Brain Che­mi­stry to Pro­tect Aging Synap­ses, „ucsf.edu” [online], https://www.ucsf.edu­/new­s/2022/1/422086/e­xer­cise-alters-brain-che­mi­stry-topro­tect-aging­sy­nap­ses, [dostęp] 28.01.2022.
 4. D. M. Alt­schul, What Are Cogni­tive Func­tions?, „psy­cho­lo­gy­to­day.com” [online], https://www.psy­cho­lo­gy­to­day.com/u­s/blo­g/re­verse-cau­sa­tio­n/202006/what-are-cogni­tive-func­tions, [dostęp] 28.01.2022.
 5. World failing to address demen­tia chal­lenge, „who.int” [onlinre], https://www.who.int/new­s/i­te­m/02-09-2021-world-failing-to-address-demen­tia-chal­lenge, [dostęp] 28.01.2022.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Zdrowe żywienie ucznia, czyli dieta pomocna w nauce

  Wrzesień jest miesiącem, kiedy dla ucznia wszystko zaczyna się od nowa. Nowe podręczniki, obowiązki, czasami nowe przedmioty i nauczyciele, zajęcia dodatkowe. Czy pamiętamy o wszystkich jego potrzebach, w tym żywieniowych? Dowiedz się więcej!

 • Peskatarianizm – na czym polega?

  Obecnie coraz więcej osób postanawia zmienić swój sposób żywienia, decydując się na przejście na wegetarianizm i wykluczenie mięsa z diety. Modelem żywieniowym bazującym na diecie wegetariańskiej jest peskatarianizm, który zakłada wykluczenie mięsa czerwonego i białego, ale pozostawienie w menu ryb oraz owoców morza. Jakie są zasady diety peskatariańskiej i dla kogo będzie ona dobrym wyborem?

 • Co zabrać ze sobą na wakacje?

  Wakacje to wyjątkowy czas, na który czekamy przez cały rok. Aby jednak nasz urlop przebiegł tak, jak sobie wymarzyliśmy, konieczne jest podjęcie odpowiednich przygotowań. Sprawdź filmowy poradnik DOZ.pl dotyczący najpotrzebniejszych rzeczy, które należy zabrać ze sobą w podróż, aby wypoczynek upłynął nam bezpiecznie i spokojnie.

 • Dieta kapuściana (prezydencka) – na czym polega? Czy działa?

  Stale rosnąca liczba osób z nadwagą i otyłością sprawia, że diety odchudzające cieszą się nadal dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa. Jednym ze skutecznych sposobów na szybką utratę masy ciała jest dieta kapuściana, zwana również dietą prezydencką. Pomimo że przynosi szybkie efekty, to nie jest zalecana przez wykwalifikowanych dietetyków i lekarzy.

 • Skurczowe bóle menstruacyjne: czym są i jak sobie z nimi radzić?

  Bóle menstruacyjne, czyli skurczowe bóle w trakcie okresu (miesiączki), to dolegliwość, której doświadczyła większość kobiet1. Bóle menstruacyjne mogą pojawić się już przed miesiączką i mogą mieć duże natężenie. Zazwyczaj występują w podbrzuszu, ale mogą też rozprzestrzeniać się na górną część ud, nogi i plecy2,3. Mogą im również towarzyszyć nudności, wymioty, wzdęcia i biegunka3. Wszystko to, w połączeniu z utratą krwi i bólem, może powodować naprawdę kiepskie samopoczucie.

 • Maślanka – właściwości zdrowotne i przeciwwskazania. Czy maślanka jest zdrowa?

  Mleko oraz przetwory mleczne to ważna grupa produktów w żywieniu zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Produkty te zawierają duże ilości dobrze przyswajalnego wapnia, pełnowartościowe białko, witaminy oraz składniki mineralne. Jednym z najważniejszych wyrobów przemysłu mleczarskiego jest maślanka. Na co jest dobra maślanka? Jakie ma właściwości oraz kto powinien unikać jej spożywania?

 • Czy proteinowa dieta Dukana działa? Fazy diety i skutki uboczne

  Dieta Dukana jest znana inaczej jako dieta proteinowa, białkowa oraz Protal (z jęz. fr. protéines alternatives). Pomysłodawcą tej słynnej diety jest były francuski dietetyk Pierre Dukan, który w 2013 roku otrzymał zakaz wykonywania zawodu lekarza na terenie Francji. Mimo to dieta Dukana zyskała w ostatnich latach miano jednej z najpopularniejszych diet odchudzających na całym świecie i stanowi model żywienia dla wielu osób.

 • Kiwi – właściwości odżywcze, wartości

  Kiwi jest niezwykle popularnym owocem, który nazywany bywa również chińskim agrestem. Owoce kiwi są jagodami, a ich miąższ jest soczysty, galaretowaty i zasobny w brązowe lub czarne nasiona. Kiwi zawiera wiele różnych składników bioaktywnych (m.in. witamin, składników mineralnych, karotenoidów i polifenoli), dzięki czemu wywiera pozytywny wpływ na organizm człowieka.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij