aktywni seniorzy
Justyna Piekara

Aktyw­ność fizyczna – chroni synapsy przed sta­rze­niem i sprzyja spraw­no­ści umy­sło­wej senio­rów

Nau­kowcy z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco infor­mują, że regu­larna aktyw­ność fizyczna może wpły­nąć na che­mię naszego mózgu, sku­tecz­nie popra­wić funk­cjo­no­wa­nie synaps i wzmoc­nić sygnały ner­wowe, co pozwala zacho­wać pra­wi­dłowe funk­cje poznaw­cze nawet w póź­nym okre­sie życia.

 1. Funk­cje poznaw­cze – co to takiego?
 2. Aktyw­ność fizyczna senio­rów wiąże się z lep­szą inte­gral­no­ścią synaptyczną
 3. Inte­gral­ność trans­mi­sji synap­tycz­nej a roz­wój demen­cji
 4. Demen­cja – rosnący pro­blem

Funk­cje poznaw­cze – co to takiego?

Funk­cje poznaw­cze to wszel­kie mecha­ni­zmy umy­słowe, które pozwa­lają czer­pać infor­ma­cje z oto­cze­nia, a po ich prze­two­rze­niu i przy­swo­je­niu, odpo­wied­nio reago­wać. Zacho­dzące w mózgu pro­cesy poznaw­cze kształ­tują nasze zacho­wa­nie. Należą do nich uwaga, pamięć, per­cep­cja, kon­trola pro­ce­sów poznaw­czych, myśle­nie i umie­jęt­no­ści języ­kowe.

Wraz z wie­kiem, z powodu wielu czyn­ni­ków, zdol­no­ści poznaw­cze ule­gają pogor­sze­niu. Warto zadbać o regu­larną aktyw­ność fizyczną, jak i umy­słową oraz zdrową dietę, aby je wspo­móc. Dowiedz się, jak powinna wyglądać dieta dla seniora.

Aktyw­ność fizyczna senio­rów wiąże się z lep­szą inte­gral­no­ścią synaptyczną

Nau­kowcy z San Fran­ci­sco zba­dali zwią­zek mię­dzy aktyw­no­ścią fizyczną a mar­ke­rami inte­gral­no­ści synap­tycz­nej u osób star­szych. Dowie­dli, że osoby pozo­sta­jące aktywne fizycz­nie w star­szym wieku miały wyż­szy poziom bia­łek, które wzmac­niają połą­cze­nia i uła­twiają wymianę infor­ma­cji mię­dzy neu­ro­nami, co ma korzystny wpływ na funk­cje poznaw­cze.

Korzystny wpływ aktyw­no­ści fizycz­nej na funk­cje poznaw­cze wyka­zano w mode­lach zwie­rzę­cych. Znacz­nie trud­niej było wyka­zać to u ludzi. Dr Kaitlin Casaletto, neu­rop­sy­cho­log z Uni­wer­sy­tetu Kali­for­nij­skiego w San Fran­ci­sco, infor­muje, że praca badaw­cza, która uka­zała się w „Alzhe­imer’s & Demen­tia”, jest pierw­szą, która dowo­dzi, że regu­la­cja bia­łek pre­sy­nap­tycz­nych u ludzi jest zwią­zana z aktyw­no­ścią fizyczną i może korzyst­nie wpły­wać na funk­cje poznaw­cze.

Tkanka mózgowa uczest­ni­ków bada­nia została prze­ana­li­zo­wana pod kątem bia­łek pre­sy­nap­tycz­nych, takich jak: synap­to­fi­zyna, synap­to­tag­mina-1, syn­tak­syna, kom­plek­syna-I i kom­plek­syna-II. U osób aktyw­nych fizycznie odno­to­wano wyż­sze ilo­ści pro­tein w hipo­kam­pie (regio­nie odpo­wie­dzial­nym za pamięć), ale też w innych obsza­rach mózgu, które są zwią­zane z pro­ce­sami poznaw­czymi. Według Wiliama Honera, pro­fe­sora psy­chia­trii z kana­dyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Kolumbii Bry­tyj­skiej, „aktyw­ność fizyczna wywiera glo­balny efekt pod­trzy­mu­jący, wspie­ra­jąc i sty­mu­lu­jąc zdrową funk­cję bia­łek, które uła­twiają trans­mi­sję synap­tyczną w mózgu”.

Czytaj więcej o: Ćwiczenia dla seniorów – przykłady.

Efekt ochrony był zauwa­żalny nawet u osób, które cier­piały na cho­roby neu­ro­de­ge­ne­ra­cyjne i pośmiert­nie zostały pod­dane autop­sji. Bada­cze wyko­rzy­stali dane z pro­jektu „Memory and Aging Pro­ject”, pro­wa­dzony w Rush Uni­ver­sity w Chi­cago, który pole­gał na śle­dze­niu aktyw­ność fizycz­nej uczest­ni­ków w póź­nym okre­sie życia.

Powiązane produkty

Inte­gral­ność trans­mi­sji synap­tycz­nej a roz­wój demen­cji

Pra­wi­dłowo funk­cjo­nu­jący mózg utrzy­muje płyn­ność sygna­łów elek­trycz­nych prze­bie­ga­ją­cych przez synapsy, z neu­ronu do neu­ronu oraz innych komó­rek orga­ni­zmu. Zda­niem dr Casa­tello utrzy­ma­nie inte­gral­no­ści połą­czeń mię­dzy neu­ro­nami może mieć klu­czowe zna­cze­nie dla prze­ciw­dzia­ła­nia demen­cji. Zaburzenia trans­mi­sji synap­tycz­nej i nagro­ma­dze­nie się tok­sycz­nych bia­łek amy­loidowych oraz białka tau pro­wa­dzą do neu­ro­de­ge­ne­ra­cji i pogor­sze­nia funk­cji poznaw­czych u osób star­szych.

„U osób star­szych z wyż­szym pozio­mem bia­łek zwią­za­nych z inte­gral­no­ścią synap­tyczną kaskada neu­ro­tok­sycz­no­ści, która pro­wa­dzi do cho­roby Alzhe­imera, wydaje się być osła­biona” – mówi badaczka.

Sprawdź, akcesoria do ćwiczeń w domu.

Demen­cja – rosnący pro­blem

Zgod­nie z sza­cun­kami Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia liczba przy­pad­ków demen­cji wzro­śnie z 55 milio­nów obec­nie do 78 milio­nów do 2030 roku i 139 milio­nów do 2050 roku. Więk­szość nowych przy­pad­ków odno­to­wuje się w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Wzrost ten jest napę­dzany głów­nie przez wzrost popu­la­cji i sta­rze­nie się spo­łe­czeń­stwa. Według raportu WHO, jedy­nie wybrane kraje stwo­rzyły plan wspie­ra­nia osób z demen­cją i ich rodzin. Orga­ni­za­cja pod­kre­śla, że w związku z nara­sta­ją­cym pro­blemem ist­nieje pilna potrzeba wzmoc­nie­nia wspar­cia na szcze­blach kra­jo­wych w zakre­sie opieki nad oso­bami cier­pią­cymi na demen­cję.

 1. K. Casa­letto, A. Ramo­s‐Mi­guel, A. Van­de­Bunte, Late­‐life phy­si­cal acti­vity rela­tes to brain tis­sue synap­tic inte­grity mar­kers in older adults, „Alzhe­imer’s & Demen­tia”, 2022, [online] DOI: 10.1002/alz. 12530, [dostęp] 28.01.2022.
 2. K. Casa­letto, H. Zet­ter­berg, K. Blen­now, Tri­par­tite Rela­tion­ship Among Synap­tic, Amy­loid, and Tau Pro­te­ins: An In Vivo and Post­mor­tem Study, „Neu­ro­logy” 2021, [online] DOI: 10.1212/WNL. 0000000000012145,[dostęp] 28.01.2022.
 3. R. Marks, Exer­cise Alters Brain Che­mi­stry to Pro­tect Aging Synap­ses, „ucsf.edu” [online], https://www.ucsf.edu­/new­s/2022/1/422086/e­xer­cise-alters-brain-che­mi­stry-topro­tect-aging­sy­nap­ses, [dostęp] 28.01.2022.
 4. D. M. Alt­schul, What Are Cogni­tive Func­tions?, „psy­cho­lo­gy­to­day.com” [online], https://www.psy­cho­lo­gy­to­day.com/u­s/blo­g/re­verse-cau­sa­tio­n/202006/what-are-cogni­tive-func­tions, [dostęp] 28.01.2022.
 5. World failing to address demen­tia chal­lenge, „who.int” [onlinre], https://www.who.int/new­s/i­te­m/02-09-2021-world-failing-to-address-demen­tia-chal­lenge, [dostęp] 28.01.2022.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Filtry w okularach przeciwsłonecznych. Jak działają i dlaczego powinny być dobrej jakości?

  Są nieodłącznym atrybutem każdego słonecznego dnia. Najczęściej sięgamy po nie latem, jednak w ciągu całego roku powinniśmy mieć je przy sobie, aby chronić nasze oczy przed działaniem promieni słonecznych. Mowa oczywiście o okularach przeciwsłonecznych, które – oprócz pełnienia funkcji dodatku do stylizacji – stanowią barierę chroniącą jeden z naszych zmysłów: wzrok. Podobnie jak przy zakupie ubrań, butów, żywności czy kosmetyków zwracamy uwagę na ich jakość, tak i w przypadku wyboru okularów słonecznych powinniśmy dobrać takie, które będą odpowiednie do naszych potrzeb nie tylko pod względem wizualnym, ale przede wszystkim jakościowym.

 • Co kupić mamie na Dzień Matki?

  Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki. To szczególne święto jest doskonałą okazją, aby podziękować mamom za ich bezwarunkową miłość i akceptację, trud wychowania, okazywane serce. Tego dnia każda mama powinna czuć się doceniona. Produkty pomagające zachować zdrowie i dbać o urodę to świetne inspiracje na wyjątkowy prezent dla najukochańszej mamy.

 • Co pić na stres i zmęczenie?

  Stres jest reakcją organizmu na zaburzenie stanu równowagi. Przewlekły stres przyczynia się do ogólnego obniżenia jakości życia i szerokiej gamy zaburzeń, w tym nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, chorób układu krążenia, chorób zapalnych jelit oraz trudności natury psychologicznej czy psychiatrycznej. Dobrze wiadomo, że prawidłowy stan nawodnienia organizmu korzystnie wpływa na samopoczucie psychofizyczne. Oprócz samej wody można wyszczególnić kilka gorących napojów, których regularne picie może wspomagać organizm w radzeniu sobie ze stresem, niepokojem i nadmiernym zmęczeniem.

 • Jakie suplementy mogą pomóc na stres i zmęczenie?

  Dbałość o zdrowie psychiczne sprowadza się do odpowiedniego stylu życia, który uwzględnia systematycznie wykonywaną aktywność fizyczną, właściwy sposób odżywiania, należytą higienę snu, dobre relacje z bliskimi, wsparcie społeczne oraz znajdowanie czasu na odpoczynek i relaks. Wiele osób zmagających się z chronicznym stresem i zmęczeniem decyduje się często na suplementację diety preparatami bogatymi w bioaktywne składniki wspierające prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego oraz gospodarki hormonalnej. Istnieje co najmniej kilka substancji bioaktywnych, które rzeczywiście mogą wspomagać organizm w walce ze stresem oraz wzmożonym napięciem i zmęczeniem.

 • Jak wyciągnąć psu i kotu kleszcza? Instrukcja krok po kroku

  Kleszcze to uciążliwe pasożyty, które mogą przenosić groźne choroby na zwierzęta. Na szczęście ich usunięcie jest stosunkowo proste, o ile wiemy, jak się do tego zabrać. Jak bezpiecznie i skutecznie wyciągnąć kleszcza psu i kotu, by zminimalizować ryzyko infekcji? Co zrobić z kleszczem?

 • Jak wygląda ugryzienie meszki? Czy można je czymś złagodzić?

  Lato to czas spędzany na świeżym powietrzu, co niestety wiąże się z uciążliwością owadów takich jak meszki. Ich bolesne ugryzienia potrafią skutecznie uprzykrzyć nam wypoczynek. Czy meszki w Polsce przenoszą choroby? Jak poradzić sobie ze swędzącym ugryzieniem meszki?

 • Jak chronić się w trakcie burzy? Co zrobić w razie uderzenia pioruna?

  W związku ze zmianami klimatu gwałtowne zjawiska pogodowe są coraz częstsze w naszej szerokości geograficznej. Dlatego też warto znać zasady bezpieczeństwa podczas burzy. Porażenie piorunem może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia – dowiedz się, jak się zachować w trakcie nawałnicy, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

 • Etapy gojenia ran. Jak przyspieszyć proces?

  Czas gojenia się rany jest kwestią indywidualną. Jest to uzależnione od wielu czynników, w tym od obecności chorób przewlekłych, np. cukrzycy typy 2, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, przyjmowania niektórych leków, a nawet występowania schorzeń o podłożu autoimmunologicznym. Proces gojenia przebiega w kilku etapach. Warto pamiętać, że można go znacznie przyspieszyć – zarówno za pomocą domowych sposobów, jak i preparatów aptecznych.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij