×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Prawa Pacjenta

Jednym z celów rozpoczętej w kwietniu kampanii społecznej „Prawa Pacjenta, Moje Prawa” jest propagowanie Europejskiej Karty Praw Pacjenta, która stała się wyznacznikiem odpowiednich standardów w opiece medycznej i w relacjach pacjent – lekarz.

Europejska Karta Praw Pacjenta jest pozarządowym dokumentem przygotowanym w 2002 roku przez organizację Active Citizenship Network wraz z grupą europejskich organizacji obywatelskich. Powstał on w wyniku potrzeby określenia jasnych ram dla zasad i standardów ochrony praw pacjenta. Karta została stworzona zarówno z myślą o obywatelach jak i instytucjach narodowych oraz unijnych.

Głównym punktem odniesienia dla karty w obecnej postaci jest zbiór fundamentalnych praw człowieka - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, uchwalona w Nicei, która w przyszłości będzie stanowić część Konstytucji Europejskiej. Europejska Karta Praw Pacjenta oparta jest także na innych międzynarodowych dokumentach i deklaracjach, w szczególności tych opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

Karta opisuje 14 podstawowych praw m.in. do: profilaktyki, dostępu do opieki medycznej, informacji, wyrażenia zgody na zabiegi, wolnego wyboru, prywatności i poufności, poszanowania czasu pacjenta,  przestrzegania norm jakościowych, bezpieczeństwa, innowacji, unikania
niepotrzebnego cierpienia i bólu, leczenia dostosowanego do potrzeb, składania zażaleń, uzyskania rekompensaty.

Karta Praw Pacjenta jest również zbiorem obowiązków pacjenta – dbania o zdrowie, poddawania się badaniom profilaktycznym i współpracy z lekarzem. Znajomość własnych praw pozwala pacjentowi na bardziej świadome przejście przez okres choroby, wzięcie odpowiedzialności za swoje leczenie oraz lepszą współpracę z lekarzem. Jeśli bowiem pacjent będzie poinformowany w zrozumiały dla niego sposób o wszystkich aspektach leczenia, tj. o skutkach ubocznych, zasadach koniecznych do przestrzegania, to chętniej będzie współpracował z lekarzem.

Znajomość Karty Praw Pacjenta leży więc w interesie zarówno pracowników służby zdrowia jak i pacjentów oraz stanowi pierwszy krok na drodze do budowy wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu i zaufaniu.

Europejska Karta Praw Pacjenta (European Charter of Patients’ Rights)

 1. .Prawo do profilaktyki
 2.  Prawo dostępu do opieki medycznej
 3.  Prawo do informacji
 4.  Prawo do wyrażenia zgody
 5.  Prawo do wolnego wyboru
 6.  Prawo do prywatności i poufności
 7.  Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta
 8.  Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych
 9.  Prawo do bezpieczeństwa
 10.  Prawo do innowacji
 11.  Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
 12.  Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
 13.  Prawo do zażaleń
 14.  Prawo do rekompensaty

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie: www.prawapacjenta.eu
Organizatorem kampanii jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Partnerami kampanii są: Polska Grupa Farmaceutyczna i Roche Polska.


Podziel się: