Jak zapobiegać samobójstwom? - portal DOZ.pl
Jak zapobiegać samobójstwom?
Aniela Głowacz

Jak zapobiegać samobójstwom?

W ciągu ostatnich 25 lat liczba dokonanych samobójstw wśród ludzi w przedziale wieku 15 - 24 lata wzrosła trzykrotnie. Duża liczba samobójstw to problem o światowym znaczeniu, który wymusza podejmowanie kroków, które je powstrzymają. Ważną kwestią jest rozpoznanie oznak i symptomów samobójstwa i pomoc lub uzyskanie pomocy dla osoby, która ujawnia myśli samobójcze.

Czym jest samobójstwo? 

Samobójstwo to śmierć jednostki, która nastąpiła w wyniku jej celowego, świadomego działania. Według danych statystycznych w Polsce w 2005 roku ogółem popełniło samobójstwo 4621 osób, z czego mężczyźni stanowili 84%. Z uwagi na fakt, że wiele samobójstw przypisuje się przedawkowaniu narkotyków, wypadkom samochodowym oraz innym wypadkom, prawdziwa liczba samobójstw jest trudna do oszacowania.

Samobójstwo a depresja

Dziewięć na dziesięć osób dotkniętych depresją miewa myśli samobójcze. Samobójstwo popełniane jest zazwyczaj w pierwszej, ostrej fazie depresji albo po jej przejściu w fazę utajoną. Samobójstwa w pierwszej fazie depresji pourazowej charakteryzują się zwykle brakiem planowania i są często nieskuteczne. Są one zwykle popełnianie w ciągu kilku tygodni po doznanym urazie psychicznym, spowodowanym traumatycznym przeżyciem, np. utratą zdrowia, pracy, domu, bliskiej osoby. Inny zupełnie charakter mają samobójstwa popełniane w fazie utajonej depresji. Osoby takie zachowują się zupełnie normalnie i mogą nawet sprawiać wrażenie zadowolonych z życia. Planują starannie samobójstwo (jego czas, miejsce i sposób). Bardzo często po pierwszym nieudanym akcie udają pełen powrót do zdrowia psychicznego, po czym dokonują drugiej próby samobójczej. Depresja przewlekła, występująca po etapie depresji reaktywnej rzadko prowadzi do samobójstwa, choć towarzyszą jej zwykle silne myśli samobójcze i czasami pozorowane próby samobójcze, nastawione raczej na zwrócenie na siebie uwagi otoczenia

Polecane dla Ciebie

Jakie są rodzaje samobójstw? 

W literaturze psychologicznej dotyczącej samobójstw za kryterium podziału aktów samobójczych przyjmuje się intencję zadania sobie śmierci. Na podstawie tego kryterium wyodrębnia się:

 1. gesty samobójcze, groźby, demonstracyjne zachowanie o niewielkim zagrożeniu śmiercią
 2. próby samobójcze o dużym prawdopodobieństwie śmierci
 3. próby potencjalnie śmiertelne, w których szansa przeżycia jest mało prawdopodobna.

W kontekście psychologicznym motywy dokonywania samobójstw różnią się i można je podzielić na 4 kategorie

 • samobójstwa „stanowiące ucieczkę”- są spowodowane pragnieniem uniknięcia sytuacji, której nie umie się dłużej tolerować. Samobójca widzi przyszłość jako stan beznadziejny. Dominującymi uczuciami są poczucie straty, winy, bezwartościowości, lęk, wstyd.
 • samobójstwa - agresywne - są spowodowane zemstą, chęcią wywołania u drugiej osoby poczucia żalu, skruchy oraz wyrzutów sumienia
 • samobójstwa polegające na poświęceniu siebie - polegają na złożeniu siebie samego w ofierze z wyższych pobudek takich jak: ideały religijne, honor i miłość do ojczyzny
 • samobójstwa absurdalne, przypadkowe - dotyczą tych samobójstw, które pojawiają się w kontekście uczestnictwa w jakiejś grze lub teście, w której ryzyko utraty życia jest oznaką odwagi

U jakich ludzi samobójstwo jest formą ucieszki?

Pewne społeczne i psychologiczne uwarunkowania mogą sprzyjać popełnianiu samobójstw jako formy ucieczki. Jednym z najważniejszych czynników jest izolacja społeczna i poczucie osamotnienia. Coraz więcej osób doświadcza samotności i braku poczucia bezpieczeństwa, co wiąże się z rosnącą liczbą rozwodów, dążenia do osobistego rozwoju kosztem życia rodzinnego, izolowania osób starszych lub chorych. Wśród młodzieży pochodzącej z rozbitych, zdezorganizowanych i brutalnych domów nawet najsłabsze bodźce mogą w większym stopniu, niż u innych osób, doprowadzić do samobójstwa. Samotność jest także powodem wysokich odsetków samobójstw u osób w podeszłym wieku. W przypadku osób starszych frustrujące, sprawiające ból i cierpienie są również fizjologiczne i anatomiczne zmiany prowadzące do utraty zdrowia. Czynnikiem sprzyjającym samobójstwom jest również bezrobocie i problemy materialne. Starzy ludzie i młodzież odczuwa dodatkowe napięcia z powodu bezsilności i dyskryminacji. Na fakt dokonania samobójstwa znaczący wpływ ma brak akceptowalnego społecznie celu w życiu. Młodzież dokonująca samobójstw mówi, że nie ma żadnego celu, do którego dąży i niczego, czemu można by poświęcić życie. Przypuszcza się również, że osoby które dokonują prób samobójczych często impulsywnie reagują na trudne (stanowiące wyzwanie) zadania i jest im trudno znaleźć alternatywne rozwiązania jakiegoś problemu. W grupie najwyższego ryzyka znajdują się starsi ludzie, zwłaszcza w wieku powyżej 70 lat. W grupie potencjalnych samobójców są również schizofrenicy, ludzie cierpiący na depresję, alkoholicy i narkomani. Podwyższone ryzyko samobójstw dotyczy zwłaszcza osób rozwiedzionych,żyjących w separacji oraz owdowiałych. Samobójstw dokonuje więcej mężczyzn niż kobiet.

Sytuacje podwyższonego ryzyka 

Wielu ludzi podejmuje decyzję, aby popełnić samobójstwo w obliczu następujących tragedii życiowych:

 • zerwanie związku z partnerką/partnerem
 • brak zadowalających osiągnięć w nauce, w pracy, porażka zawodowa
 • poczucie życiowej porażki
 • konflikt z rodzicami, dziećmi, współmałżonkiem
 • wejście w konflikt z prawem
 • przemoc w rodzinie, pracy, szkolealkoholizm

Fakty na temat samobójstw i samobójców

 1. Sądzi się, że przynajmniej 75 % osób, które dokonują samobójstw mówi o tym zamiarze wcześniej. W niektórych przypadkach sygnał jest pośredni, np. uporządkowanie wszystkich spraw w swoim życiu (spłacenie długów, oddawanie swojej własności, przeprosiny).
 2. Ludzie śmiertelnie chorzy często popełniają samobójstwo, szczególnie wtedy gdy bardzo cierpią lub są ciężarem dla osób najbliższych.
 3. Samobójstwo jest zjawiskiem powszechnym wśród hospitalizowanych chorych psychicznie pacjentów i wśród osób z objawami psychotycznymi. Większość ludzi, która dokonuje samobójstw nie traci jednak kontaktu z rzeczywistością. Relacje społeczne samobójców są często zaburzone i konfliktowe, a ich myślenie jest nieracjonalne.
 4. Nie istnieją żadne wyraźne zależności pomiędzy prawdopodobieństwem popełnienia samobójstwa a szerokością geograficzną, pogodą, ciśnieniem atmosferycznym, poziomem wilgotności, opadami, zachmurzeniem, szybkością wiatru, temperaturą i fazami Księżyca. Odsetek samobójstw wzrasta nieznacznie w maju, a spada w grudniu.
 5. Ludzie cierpiący na depresję czasami popełniają samobójstwo już po odczuciu polepszenia się nastroju w czasie gdy czują się mniej sparaliżowani lub bierni.
 6. Wiele osób popełniających samobójstwo tak naprawdę nie chce umrzeć, a akty samobójcze można postrzegać jako „krzyk o pomoc”.Ryzyko popełnienia samobójstwa przez dziecko lub nastolatka zwiększają następujące czynniki:                                                                          doświadczanie porażkiwyobcowanie z grupy rówieśnikówprzemoc - fizyczna lub psychicznapresja osiągnięć - szkolnych, fizycznych, społecznychstresy w rodzinieałoba, smutek - śmierć ukochanej osoby, zerwanie związku, utrata przyjaciela.
 7. Kiedy dziecko mówi o samobójstwie należy zachęcić je do rozmowy z zaufaną osobą. Nie należy dawać rad lub prostych rozwiązań. Kiedy słowa i działania dziecka przerażają, trzeba mu o tym powiedzieć. Dobrze jest uświadomić dziecku, że każdy czasem jest zmartwiony, nie wie co robić, odczuwa smutek, zranienie lub beznadziejność. Należy powiedzieć dziecku, że nie jest samo ze swoimi problemami.

Niebezpieczne oznaki

Często słyszy się pogląd, że ludzie, którzy mówią o zamiarze dokonania samobójstwa, naprawdę tego nie zrobią. To mylne wyobrażenie - przed popełnieniem samobójstwa ludzie często mówią w sposób bezpośredni o swoim zamiarze zakończenia życia lub w sposób bardziej pośredni, np. że ich przyjaciele i rodzina woleliby, żeby ich nie było. Podobne wypowiedzi powinny być zawsze traktowane poważnie.Ludzie, którzy dokonywali już przedtem prób samobójczych, nawet jeśli ich próby nie wydawały się być bardzo poważne,są także w grupie ryzyka. Jeśli nie udzieli się im w tym okresie pomocy, mogą ponownie spróbować się zabić. Cztery na pięć osób, które popełnia samobójstwo, dokonało przynajmniej jednej takiej próby już wcześniej. Jeszcze jednym wskaźnikiem samobójczego ryzyka jest załatwienie „wszystkich spraw do końca” lub rozdawanie osobistych rzeczy. Jeśli ktoś zwierza się tobie, że myśli o samobójstwie lub ujawnia inne oznaki bycia samobójcą, nie obawiaj się porozmawiać o tym. Zadawaj pytania o samopoczucie oraz zapytaj jakie są powody tych odczuć. Rozmowa ta może ocalić mu życie. Nie próbuj udzielać rad, to jedynie sprawia, że samobójca czuje się jeszcze bardziej winny, bezwartościowy i beznadziejny. Jeśli ktokolwiek kogo znasz twierdzi, że myśli o samobójstwie, najważniejszą rzeczą jest potraktowanie tego powaznie!

Oznaki samobójstwa

 • groźby samobójcze
 • mówienie o śmierci, samobójstwie lub zranieniu siebie
 • mówienie, że życie jest nic nie warte
 • nagłe zmiany w zachowaniu (izolacja, apatia, zmienność nastroju)
 • zmiany osobowościowe lub w wyglądzie
 •  zmiany w zakresie nawyków spania i jedzenia
 • depresja (płacz, bezsenność, brak apetytu, poczucie beznadziejności)
 • uzyskiwanie słabszych ocen (w odniesieniu do uczniów i studentów)
 • kończenie załatwiania spraw
 • rozdawanie cennych przedmiotów
 • poprzednie próby samobójcze

Dokąd po pomoc? 

Gdy sądzisz, że ktoś kogo znasz może chcieć popełnić samobójstwo, zwróć się o pomoc. Zaproponuj, żeby osoba zagrożona porozmawiała z nauczycielem, psychologiem, księdzem, lekarzem lub kimś, kogo darzy zaufaniem. Zadzwoń do ośrodka przeciwdziałania kryzysom, telefonu zaufania, poradni psychologicznej lub jakiegokolwiek innego miejsca, w którym można uzyskać pomoc. W niektórych wypadkach możesz znaleźć się w sytuacji konieczności uzyskania bezpośredniej pomocy dla kogoś, kto chce popełnić samobójstwo, a odmawia pójścia do poradni. Czasem wydaje się to aktem nielojalności lub naruszeniem tajemnicy, zaufania, ale może okazać się najważniejszą przysługą w życiu. Twoja odwaga i chęć do działania może ocalić życie. Osoba, u której podejrzewa się zagrożenie popełnienia samobójstwa w każdej chwili może zostać skonsultowana na izbie przyjęć szpitala psychiatrycznego. Jeżeli lekarz potwierdzi nasze podejrzenia, a potencjalny samobójca odmawia przyjęcia pomocy, możliwa jest hospitalizacja wbrew jego woli w oparciu o tzw. ustawę psychiatryczną.

A może problem dotyczy Ciebie?

Być może ty sam czasami miałeś ochotę na zakończenie swojego życia. Nie wstydź się tego. Wielu ludzi, młodych i starych, ma podobne odczucia. Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy telefonu zaufania lub poradni psychologicznej.

Próby samobójcze u dzieci i młodzieży

Wśród młodzieży w przedziale wiekowym od 15 do 19 r. ż., samobójstwo stanowi drugą wiodącą przyczynę śmierci (pierwszą są wypadki). Z badań wynika, że więcej niż 50% nastolatków dokonało próby samobójczej na przestrzeni swojego życia, a spośród tej liczby więcej niż połowa (58%)dokonało więcej niż jednej próby. Więcej dziewczynek niż chłopców dokonuje prób samobójczych, ale częściej u chłopców
niż dziewczynek próba samounicestwienia jest skuteczna. Tworzenie się wyobrażeń i myśli na temat samobójstwa, udane i nieudane próby samobójcze wśród osób w wieku dojrzewania są często powiązane z depresją, uzależnieniami i zaburzeniami zachowania. Czynnikami ryzyka samobójstw wśród osób w wieku dojrzewania są uprzednio dokonywane próby samobójcze, aktualne wyobrażenia samobójcze, depresja, niskie poczucie własnej wartości, próba samobójcza popełniona przez kolegę lub członka rodziny oraz dysfunkcyjność rodziny. Istotne przyczyny samobójstw wśród dzieci i młodzieży to także śmierć bliskiej osoby lub zawód miłosny. Nastolatki, które są perfekcjonistami i ustawiają dla siebie wysoko poprzeczkę osiągnięć, często odczuwają niepokój, lęk, izolację i zamykają się w sobie, również znajdują się w grupie zagrożonej samobójstwem. 

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Marihuana – skutki palenia i wpływ na zdrowie. Marihuana a THC i CBD

  Zastanawiasz się, jakie są efekty zażywania marihuany, czy to narkotyk, czy uzależnia? Czy jest szkodliwa lub ma skutki uboczne? Jak długo działa? Jakie są skutki długotrwałego palenia? Jaki ma wpływ na płodność? Zapraszamy do lektury poniższego artykułu. 

 • 5 zdrowych postanowień na Nowy Rok. Co warto zmienić?

  Istnieje kilka sfer życia, które warto uporządkować niezależnie od pory. Powoli, małymi krokami, ale zdecydowanie i sukcesywnie.  Oto kilka postanowień noworocznych – wystarczy wybrać jedno, a wiele dobrego zrobimy dla siebie i czasami też dla naszych najbliższych.

 • Biofeedback – na czym polega? Zastosowanie u dzieci i u dorosłych. Trening biofeedback – efekty

  Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

 • Jak odprężyć się przed świętami? Sprawdzone sposoby na przedświąteczny relaks

  Końcówka roku to zdecydowanie jeden z najgorętszych okresów na przestrzeni dwunastu kolejnych miesięcy kalendarzowych. Niezaprzeczalnie to właśnie grudzień króluje w tym rankingu, co ma związek z obchodzonymi w tym czasie Świętami Bożego Narodzenia. Skupiamy wtedy całą swoją energię, aby jak najlepiej się do nich przygotować. Pociąga to jednak za sobą spory stres, który, kumulując się, może wpływać negatywnie zarówno na nas samych, jak i na otoczenie, w którym się znajdujemy. W dalszej części artykułu opowiem o kilku sprawdzonych sposobach na zrelaksowanie się i złapanie oddechu w tym i tak już niełatwym dla nas wszystkich czasie. 

 • Dlaczego autyzm częściej stwierdza się u chłopców niż u dziewczynek? Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi

  Zaburzenie ze spektrum autyzmu częściej stwierdza się u chłopców niż u dziewcząt. Nadal nie jest w pełni jasne, dlaczego tak się dzieje. Istnieje kilka hipotez na ten temat, jedną z nich jest istnienie tzw. kobiecego efektu ochronnego. Czy ta teoria jest aktualna? Na czym on polega? 

 • Co to jest social jet lag? Jak zaburzenia naturalnego rytmu dobowego wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie?

  Badania sugerują, że tendencja do regularnego snu w ciągu tygodnia i nagła zmiana tego wzorca w weekendy jest niekorzystna dla zdrowia i niesie za sobą przyrost masy ciała, zwiększone ryzyko nowotworów, depresji, chorób serca i schorzeń przewlekłych, takich jak cukrzyca. Czym jest chronotyp i co ma wspólnego z naszym samopoczuciem? Jak uporać się z tzw. społecznym jet lagiem?

 • THC a zdrowie – dlaczego tetrahydrokannabinol jest niebezpieczny?

  THC, czyli tetrahydrokannabinol, to najpopularniejszy składnik konopi znany niemalże na całym świecie. Jego popularność sprawiła, ze jest równocześnie najlepiej przebadaną substancją zawartą w tej rodzinie roślin. Opinia publiczna łączy THC z właściwościami psychoaktywnymi i uzależniającymi. Co to jest THC? Jak wpływa na organizm? Test na THC co warto wiedzieć? Jak przebiega oczyszczanie organizmu z THC? Podpowiadamy. 

 • Kannabinoidy – czym są i jak działają? Jaki mają wpływ na zdrowie?

  Kannabinoidy to niezwykle intensywnie badana grupa składników pochodzenia roślinnego. Ogromne pieniądze kierowane ze źródeł państwowych oraz komercyjnych powodują, że wiemy o tych składnikach coraz więcej. Kto z nas nie słyszał o marihuanie lub olejku CBD? To najpopularniejsze produkty, które zawierają kannabinoidy. Jest ich jednak na rynku zdecydowanie więcej.  

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij