×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

EKUZ – aktualne informacje o ubezpieczeniach zdrowotnych

Każdy mieszkaniec Polski, o ile jest ubezpieczony w NFZ, może korzystać z bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej na terenie państw Unii Europejskiej i w krajach członkowskich EFTA, jeśli posiada EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jej wyrobienie pozwala na pokrycie niektórych kosztów opieki zdrowotnej za granicą.

Kartę EKUZ można bezpłatnie wyrobić w delegaturze lub oddziale wojewódzkim NFZ. Jednak poziom ubezpieczenia jest zależny od zakresu opieki zdrowotnej, finansowanej przez docelowy kraj podróży. Z dokumentu można korzystać we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także w krajach należących do EFTA, czyli na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii oraz Szwajcarii.

Jakie uprawnienia daje nam karta EKUZ?

Posiadacze karty EKUZ są traktowani tak samo, jak obywatele kraju, w którym przebywają, więc pod względem opieki muszą stosować się do przepisów obowiązujących w danym państwie. Z tego względu warto jeszcze przed wyjazdem zapoznać się zasadami finansowania świadczeń medycznych w miejscu pobytu, ponieważ może się okazać, że usługi darmowe w Polsce będą wymagały opłaty tam, gdzie się wybieramy. Przykładowo, w Hiszpanii darmowe świadczenia nie obowiązują leczenia stomatologicznego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na oficjalnej stronie EKUZ na podstronie „Wypoczynek w państwach członkowskich UE i EFTA” w zakładce "Wyjeżdżam do".

Pomoc bez ograniczeń przysługuje w przypadku ciąży i porodu, chorób przewlekłych oraz wypadków przy pracy (jeśli ubezpieczonego zatrudnia polski pracodawca), a także każdego innego świadczenia uznanego za niezbędne przez lekarzy w danej sytuacji. Trzeba pamiętać, że korzystanie z EKUZ nie obejmuje sytuacji, gdy celem wyjazdu jest korzystanie z opieki zdrowotnej w danym państwie. By uzyskać pomoc, podczas wizyty u lekarza trzeba mieć przy sobie kartę EKUZ oraz dokument potwierdzający tożsamość, najlepiej paszport.

Kto może się ubiegać o kartę EKUZ?

O kartę EKUZ ważną do 6 miesięcy mogą ubiegać się osoby zatrudnione, prowadzące rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, renciści, studenci, członkowie rodzin, kobiety w ciąży oraz dzieci do 18 r.ż. W przypadku emerytów, ważność karty wynosi 5 lat, a osób bezrobotnych i zarejestrowanych w UP do 2 miesięcy. EKUZ dla kobiety w połogu obejmuje 42 dni, natomiast dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej - do 90 dni.

Gdzie i jak można wyrobić kartę EKUZ?

Dokument można wyrobić, wypełniając wniosek znajdujący się na stronie EKUZ i wybierając właściwy wariant. W przypadku ubezpieczonych należy podać podstawowe dane adresowe osoby wyjeżdżającej, oznaczenie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, dane osoby opłacającej składki (zazwyczaj identyczne z adresowymi), informacje dotyczące wyjazdu obejmujące wskazanie państwa oraz czasu pobytu, a także sposób i miejsce odbioru karty. Można również poprosić o załączenie informacji dotyczących opieki zdrowotnej w danym państwie. Wniosek można wypełnić online, ale wciśnięcie przycisku „Zatwierdź” na jego końcu nie jest równoznaczne z przesłaniem danych do Funduszu. Dokument po wypełnieniu i wydrukowaniu należy podpisać i wysłać na adres właściwego oddziału NFZ. Podpis jest ważny, ponieważ w razie jego braku kartę będzie można odebrać wyłącznie w placówce wojewódzkiej. Wniosek można również złożyć osobiście i wówczas możliwe jest otrzymanie karty w tym samym dniu. Natomiast standardowo czas oczekiwania wynosi do 3 dni roboczych.

Wypoczynek bez EKUZ?

Mimo, iż posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest obowiązkowe, warto przed wyjazdem zawnioskować o jej wydanie. Dokument zapewnia poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w kraju członkowskim UE/EFTA, ponieważ w razie konieczności upoważnia do skorzystania z opieki medycznej na takich samych zasadach, jak osoby w nim ubezpieczone.

Osoby uprawnione do korzystania z opieki medycznej, które nie zawnioskowały o wydanie EKUZ mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów leczenia, na podstawie opłaconych rachunków. W tym celu należy zgłosić się do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie uzyskała EKUZ przed wyjazdem. A konieczne jest potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych, istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ. Taki dokument wydawany jest w wyjątkowych okolicznościach np. kradzież lub utrata EKUZ. Aby uzyskać certyfikat, należy przesłać odpowiedni wniosek do OW NFZ.


Podziel się: