×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Pojawił się już projekt lipcowej listy refundacyjnej. Sprawdź zmiany!

Przed nami kolejne propozycje zmian na liście leków refundowanych. Wejdą one w życie z dniem 1 lipca 2014 roku. W myśl obowiązujących od stycznia 2012 przepisów leki refundowane mają stałe urzędowe ceny i marże, a ich lista musi być nowelizowana co dwa miesiące. Co zmieni się tym razem? Sprawdźmy.

Zmiany w aptecznej liście

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów (wg kodów EAN), w tym nową substancję czynną – apixaban. Będzie ona refundowana we wskazaniu: żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 38 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotna. Objęcie tego leku refundacją zwiększy więc zakres dostępnych leków przeciwzakrzepowych dla pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.

Do listy dodano także nową postać haloperidolu - dekanonian haloperidolu
(1 kod EAN) refundowany we wskazaniu choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępności haloperidolu o postać o przedłużonym działaniu podawaną domięśniowo.

Dobrą wiadomością dla pacjentów jest również dodanie nowych wskazań refundacyjnych dla 5 substancji czynnych (12 kodów EAN). Dotychczasowe wskazania objęte refundacją zostaną rozszerzone dla:

 1. leków zawierających lanreotyd (2 kody EAN), które będą refundowane we wskazaniu leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych;

 2. leków zawierających oktreotyd (3 kody EAN), które będą refundowane w leczeniu objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie oktreotydem podawanym podskórnie;

 3. leków zawierających wigabatrynę (4 kody EAN), które będą refundowane we wskazaniu pozarejestracyjnym stany napadowe w przebiegu stwardnienia guzowatego – monoterapia;

 4. leków zawierających sirolimus (2 kody EAN), które będą refundowane
  w następujących wskazaniach pozarejestracyjnych: stwardnienie guzowate, limfangioleiomiomatoza oraz nowotwór z epitelioidnych komórek przynaczyniowych;

 5. leków zawierających kolistynę (1 kod EAN), które będą refundowane we wskazaniu pozarejestracyjnym zakażenia dolnych dróg oddechowych - profilaktyka u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza oraz  zakażenia dolnych dróg oddechowych – leczenie wspomagające w skojarzeniu
  z antybiotykoterapią dożylną u osób po przeszczepie płuc w przebiegu chorób innych niż mukowiscydoza.

Leki stosowane w ramach programów lekowych i chemioterapii

Zwiększy się też dostępność leczenia w ramach programów lekowych. Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający cysteaminę (2 kody EAN) refundowany
w ramach nowego programu lekowego Leczenie wczesnodziecięcej postaci  cystynozy nefropatycznej. Jest to długo oczekiwana przez pacjentów dotkniętych tą rzadką chorobą oraz środowiska lekarskie zmiana, zapewniająca dostęp do refundowanego leczenia cystynozy.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii:

 1. zmieni się treść programu lekowego Leczenie stwardnienia rozsianego – w zakresie zmiany kryteriów kwalifikacji, kryteriów wyłączenia oraz czasu trwania leczenia
  z zastosowaniem określonych leków (4 kody EAN). Najważniejszą i oczekiwaną zmianą w programie jest zniesienie ograniczenia czasu trwania terapii z ich zastosowaniem;

 2. rozszerzony zostanie zakres wskazań objęcia refundacją dla leku zawierającego rituksymab (2 kody EAN) poprzez rozszerzenie programu lekowego Leczenie chłoniaków złośliwych o leczenie nieziarniczych chłoniaków grudkowych po uzyskaniu odpowiedzi na leczenie indukcyjne (leczenie podtrzymujące – I linia leczenia).

 3. w ramach katalogu chemioterapii refundacją zostanie objęty lek zawierający imatynib (2 kody EAN) we wskazaniu leczenie pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z udokumentowaną obecnością chromosomu Filadelfia;

 4. od 1 lipca 2014 r. leczenie pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową
  z zastosowaniem leków zawierających imatynib będzie prowadzone wyłącznie
  w ramach katalogu chemioterapii. W ramach programu lekowego Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nadal będzie możliwe prowadzenie leczenia
  z zastosowaniem substancji innych niż imatynib – tj. dazatynib i nilotynib.

 5. zmieni się kategoria dostępności refundacyjnej leku zawierającego anagrelid (1 kod EAN) z „dostępny w ramach programu lekowego Leczenie nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D 75.2)" na „lek dostępny w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu nadpłytkowość samoistna oraz we wskazaniach pozarejestracyjnych – czerwienica prawdziwa z towarzyszącą nadpłytkowością oporną na inne leczenie oraz przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku";

 6. we wskazaniach pozarejestracyjnych obejmujących nowotwory złośliwe trzustki refundacją zostaną objęte leki zawierające irinotekan (15 kodów EAN), co zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów ze złośliwymi nowotworami trzustki.

Uwaga! Projekt może ulec jeszcze zmianie.


Podziel się: