lekarz zapisujący metodę leczenia
Justyna Piekara

Czy astma może chro­nić przed roz­wo­jem guza mózgu?

Nau­kowcy z Washing­ton Uni­ver­sity School of Medi­cine w Saint Louis, infor­mują, że ludzie z astmą wydają się być mniej nara­żeni na roz­wój guzów mózgu. Zespół ziden­ty­fi­ko­wał mecha­nizm wyja­śnia­jący to zja­wi­sko kli­niczne, które przez długi czas pozo­sta­wało zagadką. Odkry­cie może pro­wa­dzić do powsta­nia nowych tera­pii. Publi­ka­cja uka­zała się w inter­ne­to­wym wyda­niu „Nature Com­mu­ni­ca­tions”.

Czy astma ma zwią­zek z guzami mózgu?

Pierw­sze wzmianki na temat ist­nie­nia związku mię­dzy astmą a guzami mózgu poja­wiły się w bada­niach epi­de­mio­lo­gicz­nych około 15 lat temu. Ponie­waż nie ziden­ty­fi­ko­wano wtedy mecha­nizmu łączą­cego te cho­roby, nie­któ­rzy naukowcy uznali wyniki za losowe i kwe­stio­no­wali praw­dzi­wość ist­nie­nia powią­za­nia. Wraz z kolej­nymi bada­niami naukowcy zaczęli się zasta­na­wiać, czy komórki odpor­no­ściowe mogą wyja­śnić zwią­zek mię­dzy astmą a guzami mózgu. Poja­wiły się w końcu dowody na to, że odgry­wają one pewną rolę w roz­woju gle­ja­ków szlaku wzro­ko­wego u dzieci.

Ner­wia­kow­łók­nia­ko­wa­tość typu 1 (cho­roba von Rec­klin­ghau­sena) to nie­ule­czalna cho­roba, dzie­dzi­czona auto­so­mal­nie domi­nu­jąco, która dotyka około jed­nej na 3000 osób. Spo­wo­do­wana jest muta­cją w genie NF1 kodu­ją­cym neu­ro­fi­bro­minę 1. Jej naj­częst­szym obja­wem jest poja­wie­nie się na skó­rze cha­rak­te­ry­stycz­nych plam koloru kawy z mle­kiem, a także sku­pisk pie­gów w nie­ty­po­wych miej­scach. W cza­sie wzro­stu orga­ni­zmu mogą poja­wiać się guzki pod­skórne, guzki Lischa w obrę­bie tęczówki oka, a także gle­jaki w róż­nych obsza­rach układu ner­wo­wego. Niek­tóre z tych ostat­nich (około 15%) roz­wi­jają się na szlaku wzro­ko­wym.

Jedno z naj­now­szych badań, opu­bli­ko­wane w „Nature Com­mu­ni­ca­tions” dowo­dzi, że lim­fo­cyty T, akty­wo­wane przez roz­wój astmy, powo­dują zapa­le­nie układu odde­cho­wego, ale rów­no­cze­śnie zapo­bie­gają wzro­stowi guzów mózgu. David H. Gut­mann, pro­fe­sor neu­ro­lo­gii, eks­pert w dzie­dzi­nie ner­wia­kow­łók­nia­ko­wa­to­ści, jeden z auto­rów pracy, suge­ruje, że „prze­pro­gra­mo­wa­nie” tych komó­rek odpor­no­ścio­wych, aby dzia­łały tak, jak u pacjen­tów z astmą, może być punk­tem wyj­ścia, dla stwo­rze­nia nowych spo­so­bów lecze­nia guzów mózgu.

Deko­ryna — klu­czem do zagadki?

Dr Jilt Chat­ter­jee i jego zespół z naukow­ców z Washing­ton Uni­ver­sity School of Medi­cine w Saint Louis prze­pro­wa­dzili eks­pe­ry­ment na gene­tycz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nych myszach. Zwie­rzęta uczest­ni­czące w eks­pe­ry­men­cie nosiły muta­cję w genach NF1, która dopro­wa­dziła do roz­woju gle­ja­ków szlaku wzro­ko­wego we wcze­snym okre­sie życia. Nau­kowcy podzie­lili zwie­rzęta na dwie grupy, z któ­rych jedna była nara­żona na che­miczne czyn­niki draż­niące, które wywo­ły­wały astmę. Gru­pie kon­tro­l­nej podano słoną wodę. Co zaska­ku­jące, myszy z astmą oka­zały się odporne na roz­wój guza mózgu.

Dal­sza ana­liza wyka­zała, że gdy indu­ko­wano astmę, lim­fo­cyty T zaczęły wytwa­rzać deko­rynę — białko, które sieje spu­sto­sze­nie w ukła­dzie odde­cho­wym i zaostrza objawy astmy. W mózgu pro­te­ina wyka­zuje dzia­ła­nie ochronne i tłumi komórki ner­wowe mikro­gleju, które są znane ze swo­jej roli w pro­mo­wa­niu wzro­stu i roz­woju guza mózgu.

Lecze­nie deko­ryną lub estrem fenety­lo­wym kwasu kawo­wego (CAPE, ang. Caf­feic acid phe­ne­thyl ester), czyli związ­kiem hamu­ją­cym szlak akty­wa­cji NFkap­paB (ang. nuc­lear fac­tor kappa-light-chain-enhan­cer of acti­va­ted B cells, kom­pleks biał­kowy dzia­ła­jący jako czyn­nik trans­kryp­cyjny, uczest­ni­czy w regu­la­cji odpo­wie­dzi komór­ko­wej na różne bodźce, w tym reak­cji immu­no­lo­gicz­nych orga­ni­zmu na infek­cje), chro­niło myszy z muta­cjami NF1 przed roz­wo­jem gle­ja­ków.

David H. Gut­mann za naj­bar­dziej eks­cy­tu­jący fakt uważa, że „ist­nieje nor­malna komu­ni­ka­cja mię­dzy komór­kami T w ciele a komór­kami w mózgu, które wspie­rają two­rze­nie i wzrost gle­jaka szlaku wzro­ko­wego”. Ekspert wie­rzy, że zro­zu­mie­nie ich wza­jem­nej komu­ni­ka­cji zaowo­cuje powsta­niem wielu „spryt­nych tera­pii, które pozwolą inter­we­nio­wać w ten pro­ces”.

  1. J. Chat­ter­jee, S Sana­pala, O. Cobb, Asthma redu­ces glioma for­ma­tion by T cell deco­rin-media­ted inhi­bi­tion of micro­glia, „Nature Com­mu­ni­ca­tions”, nr 12 2021, [online] https://doi.org/10.1038/s41467-021-27455-6, [dostęp:] 21.01.2022.
  2. T. Bhan­drai, Asthma may reduce risk of brain tumors — but how?, „source.wustl.edu” [online], https://so­urce.wustl.edu­/2021/12/a­sthma-may-reduce-risk-of-brain-tumors-but-how/, [dostęp:] 21.01.2022.
  3. C. Cas­sella, We Just Got Clo­ser to Under­stan­ding Why Asthma Might Pro­tect From Brain Tumors, „scien­ce­alert.com” [online], https://www.scien­ce­alert.com/there-s-a-strange-perk-to-asthma-it-comes-with-fewer-brain-tumors, [dostęp:] 21.01.2022.
  4. Neu­ro­fi­bro­ma­to­sis, „may­oc­li­nic.org” [online], https://www.may­oc­li­nic.org/di­se­ases-con­di­tion­s/neu­ro­fi­bro­ma­to­si­s/symp­toms-cau­se­s/syc-20350490, [dostęp:] 21.01.2022.
  5. T. Gil­more, Intro­duc­tion to NF-κB: play­ers, path­ways, per­spec­ti­ves, „Onco­gene”, nr 25 2006, s. 6680–6684, [online] https://doi.org/10.1038/sj.onc.1209954https://doi.org/10.1038%2Fsj.onc.1209954, [dostęp:] 21.01.2022.

Powiązane produkty

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij