×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Recepta farmaceutyczna - kiedy farmaceuta może sam wypisać receptę?

Zapisy Prawa Farmaceutycznego opisują jedno z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie niewykorzystywanych, uprawnień jakie posiada farmaceuta posiadający Prawem Wykonywania Zawodu Farmaceuty (PWZF). Nie tylko aptekarz, ale każdy farmaceuta wpisany do centralnego rejestru farmaceutów z aktywnym PWZ. Mianowicie chodzi o wydanie bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę. Sytuacja ta jest wyjątkowa, podyktowana potrzebą ratowania zdrowia lub życia pacjenta oraz dodatkowo obwarowana wymaganiami, które należy spełnić i o których należy bezwzględnie pamiętać.

Art. 96 pkt 3. Prawa Farmaceutycznego mówi, że: „W przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1.”

Najważniejszym problemem tego zapisu jest brak jednoznacznego określenia jakie sytuacje można uznać za stwarzające nagłe zagrożenie życia pacjenta. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest strach farmaceutów przed wystawianiem recept farmaceutycznych w obliczu konsekwencji jakie mogą ich spotkać ze strony inspekcji farmaceutycznej. Obowiązkiem inspektorów jest sprawdzenie poprawności wystawienia recept farmaceutycznych pod kątem formalnym oraz zasadności ich wystawienia. W konsekwencji wielu farmaceutów, nie używa swoich uprawnień w tej kwestii wcale. Zapisy ustawy jednak nie są zbyt poprawnie sformułowane. W przypadku zagrożenia życia nie ma mowy w ustawie o wystawianiu recepty farmaceutycznej (Art. 96 pkt 3.). Jedynie w sytuacji zagrożenia zdrowia (Art.. 96 pkt 4.). Zakłada się jednak, że w obu sytuacjach powinno się wypisać receptę farmaceutyczną wydając lek pacjentowi.

Czytając ustawę dalej (Art. 96 pkt. 4):

W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną, do której stosuje się następujące zasady:

1.    jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w postaci papierowej w przypadku: 
a.    braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b.    recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości (oznaczenie NN),
c.    wystawienia przez farmaceutę, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Farmaceutę będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Recepta zazwyczaj powinna być wystawiona w systemie elektronicznym, ale w powyższych przypadkach, może zostać wystawiona w formie papierowej.

2.    może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

Wydać można jedynie jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie produktu leczniczego. Nie można wydawać produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii I.

3.    zawiera następujące informacje: 
a.    dane dotyczące pacjenta; (w interpretacji WIF oznacza to imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia lub wiek (najlepiej PESEL), pełny adres z kodem pocztowym włącznie)
b.    dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę;
c.    dane dotyczące osoby wystawiającej receptę;
d.    dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;
e.    datę wystawienia recepty;
f.    przyczynę wydania;
4.    recepta jest realizowana z odpłatnością 100%;
5.    recepta po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu.

W interpretacjach dodano możliwość wpisania oznaczenia „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości. Dodatkowo konieczne jest wpisanie dawkowania wydanego leku oraz telefon osoby wystawiającej.

Recepty farmaceutyczne powinny być przechowywane chronologicznie według dat ich sporządzenia. Ewidencja recept farmaceutycznych powinna być potwierdzona miesięcznym wydrukiem. Archiwizacja obejmuje 5 lat licząc od kolejnego roku kalendarzowego.

Farmaceuci nie powinni bać się wystawiania recept farmaceutycznych. Należy pamiętać jednak o wszystkich obwarowaniach prawnych, które jej dotyczą. Podstawową zasadą służby zdrowia jest ratowanie chorych w potrzebie. Jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie pacjenta i nie ma on dostępu do lekarza, to recepta farmaceutyczna stworzona jest właśnie do takich sytuacji i żadna inspekcja nie powinna podważyć zasadności jej wystawienia. 

Utworzono na podstawie: Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.)


Podziel się: