×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Czy można odliczyć wydatki na leki w zeznaniu podatkowym?

Wielu pacjentów musi przyjmować leki już przez całe życie, a to wiąże się niestety z regularnymi, niekiedy znacznymi kosztami. Przy okazji rocznego zeznania podatkowego często zastanawiamy się czy możemy te koszty uwzględnić w naszym rozliczeniu i w ten sposób nieco ulżyć naszym kieszeniom. Owszem, możemy, ale ulga rehabilitacyjna (bo niej mowa) to przywilej, z którego możemy skorzystać tylko wówczas, gdy spełnimy określone warunki. Zrewidujmy wiedzę na ten temat.

Osoby uprawnione do skorzystania z takiej ulgi

Omawiana ulga dotyczy osób, które musiały ponieść wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych i są osobami niepełnosprawnymi.  Prawo to stosuje się też do podatników,  na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Należy podkreślić, że samo bycie opiekunem osoby niepełnosprawnej nie jest jednak wystarczające do zastosowania omawianego odliczenia. Warunkiem skorzystania z ulgi są dochody osoby niepełnosprawnej pozostającej na naszym utrzymaniu  - nie mogą one przekroczyć kwoty 9120 zł w roku podatkowym.

Potwierdzenie uprawnień

Podstawowym dowodem potwierdzającym prawo do ulgi jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną dokumentu dotyczącego jej niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna powinna posiadać jeden z następujących dokumentów:

1) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,  określonych w odrębnych przepisach;

2) decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;

3) orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumentacja wydatków

Osobę niepełnosprawna (odpowiednio podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną) musi posiadać też dokumenty stwierdzające poniesione wydatki na leki (w postaci faktur). Nie mogą być to jednak wydatki na dowolne leki. Drugi warunek wymaga bowiem stwierdzenia przez lekarza specjalistę (np. neurolog), iż osoba niepełnosprawna powinna stosować te określone leki stale lub czasowo.

Jaka kwota?

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie ci podatnicy, u których kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczy kwotę 100 zł  i odliczeniu podlega tylko nadwyżka ponad tę kwotę. Pamiętajmy, że Urząd skarbowy ma prawo skontrolować poprawność naszych odliczeń.

Źródła:

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  od osób fizycznych (Dz.U.
    z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
  • broszura informacyjna na stronie Ministerstwa Finansów

Podziel się: