Dekslanzoprazol, Dexlansoprazolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dekslanzoprazolu

Rok wprowadzenia na rynek
2009
Substancje aktywne
dekslanzoprazol
Działanie dekslanzoprazolu
zmniejsza produkcję (wytwarzanie) kwasu solnego w żołądku
Postacie dekslanzoprazolu
kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, kapsułki twarde
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia
Rys historyczny dekslanzoprazolu

Dekslanzoprazol został zatwierdzony w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych przez Food and Drug Administration (FDA). W 2010 roku zgodę na rejestrację leku wydała Kanada, a w 2011 Meksyk. Początkowo podmiot odpowiedzialny Takeda wprowadził lek na rynek farmaceutyczny pod nazwą Kapidex. W związku z licznymi raportami dotyczącymi pomyłek w wydaniu zamiast Kapidexu leków: Casodex (bikalutamid) oraz Kadian (morfina), FDA wyraziło zgodę na zmianę nazwy leku na Dexilant w 2010 roku. Od 2015 roku lek dostępny jest także w Polsce.

Wzór sumaryczny dekslanzoprazolu

C16H14F3N3O2S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające dekslanzoprazol

Wskazania do stosowania dekslanzoprazolu

Dekslanzoprazol jest inhibitorem pompy protonowej (IPP). To najsilniej działająca grupa leków hamujących wydzielanie kwasu solnego. Podstawowym wskazaniem do stosowania dekslanzoprazolu jest choroba refluksowa żołądkowo – przełykowa. Lek jest stosowany zarówno w leczeniu nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku, jak i w leczeniu zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego związanego z nienadżerkową postacią tej choroby. Szczególnie polecany pacjentom ze zgagą występującą w nocy.

Dawkowanie dekslanzoprazolu

Dekslanzoprazol stosuje się doustnie, popijając wodą. Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłku. Pełny efekt działania uzyskuje się po kilku dniach stosowania, a także utrzymuje się średnio 2–3 dni od zaprzestania leczenia.

Dawka stosowana w leczeniu zależna od wieku, płci i jednostki chorobowej (leczenie nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku, leczenie podtrzymujące nadżerkowego refluksowego zapalenia przełyku, nienadżerkowa objawowa postać choroby refluksowej przełyku).

U pacjentów, u których jest konieczne długotrwałe zahamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku zaleca się dawkę dobową 30 mg przez okres 6 miesięcy. Dawka 60 mg dedykowana jest pacjentom z nadżerkowym, refluksowym zapaleniem przełyku, a o czasie stosowania decyduje lekarz prowadzący.

Dawki zwykle stosowane (dobowe): 30 mg – 60 mg.

Przeciwskazania do stosowania dekslanzoprazolu

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na dekslanzoprazol.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dekslanzoprazolu

U pacjentów w podeszłym wieku nie należy stosować dawki dobowej większej niż 60 mg, chyba że istnieją istotne wskazania kliniczne.

Dekslanzoprazol maskuje objawy i opóźnia rozpoznanie złośliwego nowotworu żołądka. Przed zastosowaniem substancji czynnej należy wykluczyć to schorzenie u pacjentów.

Dekslanzoprazol może zwiększać ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego takimi drobnoustrojami jak: Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella

U pacjentów leczonych dekslanzoprazolem przez co najmniej 3 miesiące odnotowano przypadki objawów ciężkiej hipomagnezemii (zmęczenie, drgawki, majaczenie, zawroty głowy, tężyczka, arytmie komorowe). Objawy ustępowały po uzupełnieniu niedoborów magnezu.

Długotrwałe leczenie dekslanzoprazolem upośledza wchłanianie witaminy B12.

Stosowanie dekslanzoprazolu powyżej 1 roku może zwiększyć ryzyko złamania kości nadgarstka, kości biodrowej lub kręgosłupa. Pacjenci z ryzykiem występowania osteoporozy powinni przyjmować odpowiednie dawki witaminy D i wapnia, zgodnie z zaleceniami lekarza.

U części pacjentów występowała podostra postać skórna tocznia rumieniowatego. Jeśli pojawiają się zmiany skórne wraz z bólem stawów, należy skonsultować się z lekarzem. 

Ze względu na brak badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nie zaleca się stosowania substancji u tych chorych.

Interakcje dekslanzoprazolu z innymi substancjami czynnymi

W badaniach dotyczących interakcji dekslanzoprazolu z innymi produktami leczniczymi wykazano, że w metabolizmie substancji czynnej biorą udział cytochromy CYP2C19 oraz CYP3A4. Z tego wynika, że nie należy łączyć dekslanzoprazolu z ryfampicyną (produkt leczniczy o działaniu indukującym CYP2C19 i CYP3A4). Ryfampicyna może zmniejszyć stężenie dekslanzoprazolu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Fluwoksamina (inhibitor CYP2C19) nasila działanie dekslanzoprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekslanzoprazolu nie należy łączyć z inhibitorami proteazy wirusa HIV (atazanawir). Wchłanianie tej grupy leków zależy od kwaśnego pH w żołądku. Dochodzi do osłabienia działania atazanawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Dostępność biologiczna ketokonazolu zależy od pH soku żołądkowego. Należy unikać skojarzonego dawkowania tych leków z dekslanzoprazolem. Dochodzi do zmniejszenia stężania ketokonazolu do poziomu subterapeutycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Dostępność biologiczna itrakonazolu zależy od pH soku żołądkowego. Należy unikać skojarzonego dawkowania tych leków z dekslanzoprazolem. Dochodzi do zmniejszenia stężania itrakonazolu do poziomu subterapeutycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Dostępność biologiczna erlotynibu zależy od pH soku żołądkowego. Należy unikać skojarzonego dawkowania tych leków z dekslanzoprazolem. Dochodzi do zmniejszenia stężania erlotynibu do poziomu subterapeutycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie digoksyny z dekslanzoprazolem może powodować zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Jednoczesne przyjmowanie w dużych dawkach metotreksatu i inhibitorów pompy protonowej może powodować długotrwałe zwiększenie stężenia i toksyczności metotreksatu w surowicy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Sukralfat jest produktem zobojętniającym kwas solny w żołądku. Może zmniejszać dostępność biologiczną dekslanzoprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sukralfat (Sucralfate) selektywne leki osłaniające stosowane w chorobie wrzodowej
Dekslanzoprazolu nie należy łączyć z takrolimusem. Inhibitor pompy protonowej może zwiększyć stężenie takrolimusu w osoczu, szczególnie u biorców przeszczepu ze średnim i wolnym metabolizmem CYP2C19.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny

Wpływ dekslanzoprazolu na prowadzenie pojazdów

Dekslanzoprazol może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn tj. zawroty głowy, zaburzenia widzenia i senność. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii dekslanzoprazolem.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zmniejszyć stężenie dekslanzoprazolu w osoczu.

Dekslanzoprazol zmniejsza kwasowość w żołądku, co prowadzi do zwiększenia stężenia chromatograniny A (CgA). Zaleca się odstawienie leku na 2 tygodnie przed pomiarem stężenia CgA. Zwiększenie stężenia CgA zakłóca badania labolatoryjne wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych.

Wpływ dekslanzoprazolu na ciążę

Dekslanzoprazol należy do kategorii B leków stosowanych w ciąży. Oznacza to, że badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego wpływu dekslanzoprazolu na ciąże. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku przez kobiety w ciąży, zaleca się zachowanie ostrożności i konsultację z lekarzem. 

Wpływ dekslanzoprazolu na laktację

W badaniach na zwierzętach wykazano, że dekslanzoprazol przenika do mleka. Nie ma danych na temat przenikania substancji do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania dekslanzoprazolu w okresie laktacji.  

Skutki uboczne

biegunka
bóle brzucha
wzdęcia
bóle głowy
nudności
zaparcia
dyskomfort w jamie brzusznej
astenia
bezsenność
depresja
kaszel
nadciśnienie tętnicze
zaburzenia smaku
pokrzywka
zawroty głowy
suchość w ustach
świąd
wymioty
wysypka
uderzenia gorąca
Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa
zaburzenia łaknienia
Kandydoza
zaburzenia widzenia
drgawki
omamy słuchowe
parestezje
zespół Stevensa-Johnsona
hipomagnezemia
martwica toksyczno-rozpływna naskórka
głuchota
nieostre widzenie
autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna
idiopatyczna plamica małopłytkowa
wstrząs anafilaktyczny
reakcje nadwrażliwości
polekowe zapalenie wątroby
reakcje anafilaktyczne
podostra postać skórna tocznia rumieniowatego

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania dekslanzoprazolu

Nie ma doniesień o przypadkach przedawkowania dekslanzoprazolu. Odnotowano jedynie poważne działanie niepożądane – w postaci nadciśnienia tętniczego – po zastosowaniu substancji czynnej w dawce 60 mg dwa razy na dobę. Wśród objawów niepożądanych można wyróżnić również:

  • uderzenia gorąca;
  • skłonność do siniaków;
  • ból jamy ustnej i gardła;
  • spadek masy ciała.

Mechanizm działania dekslanzoprazolu

Dekslanzoprazol jest inhibitorem pomy protonowej. Hamuje ATPazę zależną od jonu potasu i wodorowego w komórkach okładzinowych żołądka. W związku z tym hamuje ostatnią fazę wytwarzania kwasu solnego w żołądku.

Dekslanzoprazol wchłania się w postaci nieczynnej, pobierany jest przez komórki okładzinowe żołądka i gromadzi się w kanalikach wyprowadzających kwas solny, gdzie zostaje uczynniony. Następnie wiąże się z grupami SH reszt cysteiny wchodzących w skład enzymu ATPazy odpowiedzialnej za wytwarzanie kwasu solnego, co prowadzi do jej unieczynnienia. Wiązanie enzymu jest nieodwracalne. Przeminięcie działania dekslanzoprazolu następuje dopiero, gdy zostaną zsyntetyzowane nowe cząsteczki enzymu.

Wchłanianie dekslanzoprazolu

Średnie wartości stężenia maksymalnego dekslanzoprazolu i jego biodostępność w organizmie wzrastają proporcjonalnie do przyjętej dawki (30 mg lub 60 mg). Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu od 4 do 6 godzin. 

Dystrybucja dekslanzoprazolu

Dekslanzoprazol wiąże się z białkami osocza od 96,1% do 98,8%. Pozorna objętość dystrybucji (definiowanej jako hipotetyczna objętość, w której po homogennym rozmieszczeniu dawki dożylnej lek miałby takie samo stężenie, jak we krwi) u pacjentów z objawową postacią choroby refluksowej przełyku wyniosła 40,3 l. 

Metabolizm dekslanzoprazolu

Dekslanzoprazol metabolizowany jest w wątrobie, częściowo przez enzymy z rodziny cytochromu P450. Proces odbywa się na drodze utleniania i redukcji, a następnie sprzęgania z glukuronianem, glutationem i siarczanem do nieczynnych metabolitów. Dekslanzoprazol jest głównym substratem krążącym w osoczu. Jednakże istnieje grupa pacjentów z tak zwanym średnim i intensywnym metabolizmem enzymu wątrobowego CYP2C19. U tych osób głównym metabolitem w osoczu jest 5–hydroksy–dekslanzoprazol i jego glukuronian. Z kolei u pacjentów ze słabym metabolizmem CYP2C19 głównym metabolitem w osoczu jest metabolit sulfonowy.     

Wydalanie dekslanzoprazolu

Dekslanzoprazol nie jest wydalany z moczem w niezmienionej postaci. Z moczem (około 50,7%) i kałem (około 47,6%) wydalane są jego metabolity. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij