Peryndopryl, Perindoprilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o peryndoprylu

Rok wprowadzenia na rynek
1993
Substancje aktywne
peryndopryl, tozylan peryndoprylu
Działanie peryndoprylu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie peryndoprylu
tabletki, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny peryndoprylu

Pierwotnym wskazaniem do stosowania peryndoprylu było nadciśnienie (1993 rok). W 2005 roku wskazania zostały poszerzone przez Food and Drug Administration (FDA) o stosowanie leku w chorobie wieńcowej w celu zapobiegania powikłaniom sercowo-naczyniowym, w tym zawałowi mięśnia sercowego.

Wzór sumaryczny peryndoprylu

C19H32N2O5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające peryndopryl

Wskazania do stosowania peryndoprylu

Peryndopryl jest stosowany w nadciśnieniu tętniczym, w niewydolności serca i u pacjentów ze stabilną postacią choroby wieńcowej.

Dawkowanie peryndoprylu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) itp.

Maksymalna dawka dobowa stosowana u dorosłych to 10 mg.
Ze względu na brak wystarczających danych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania peryndoprylu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia, stosowanie leku w tej grupie pacjentów nie jest zalecane. Lek przyjmuje się doustnie raz na dobę, rano, przed posiłkiem.

Przeciwskazania do stosowania peryndoprylu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na peryndopryl, drugi i trzeci trymestr ciąży, obrzęk naczynioruchowy (wrodzony, idiopatyczny i po wcześniejszym stosowaniu inhibitorów ACE).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania peryndoprylu

Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia peryndoprylem ze względu na ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Ryzyko to jest większe u osób stosujących dietę ubogosodową, odwodnionych, jednocześnie przyjmujących leki moczopędne, preparaty naparstnicy i beta-adrenolityki. Przed rozpoczęciem przyjmowania peryndoprylu należy wyrównać gospodarkę elektrolitową.
Wystąpienie epizodu niestabilnej dławicy piersiowej w pierwszym miesiącu leczenia wymaga konsultacji lekarskiej w celu oceny stosunku korzyści do ryzyka.
Szczególnej ostrożności wymagają pacjenci ze zwężeniem zastawki aortalnej i/lub zastawki mitralnej, z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko ostrej niewydolności nerek), pacjenci poddawani hemodializie (ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznej).
W przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego należy natychmiast przerwać stosowanie leku i pozostać pod kontrolą lekarską do całkowitego ustąpienia objawów.
Podczas stosowania peryndoprylu istnieje ryzyko wystąpienia żółtaczki cholestatycznej i dalszego pogarszania czynności wątroby, co może doprowadzić nawet do śmierci.
U pacjentów leczonych peryndoprylem mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi (neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość, małopłytkowość). Zmniejszenie liczby białych krwinek wiąże się ze zwiększeniem prawdopodobieństwa rozwoju ciężkich infekcji.
Odpowiedź na leczenie peryndoprylem może być mniejsza u pacjentów rasy czarnej ze względu na mniejszą aktywność reninową osocza w tej grupie pacjentów.
U pacjentów stosujących peryndopryl dochodzi do zmniejszenia rozkładu bradykininy, która powoduje pojawienie się uporczywego, suchego kaszlu.
Stosowanie peryndoprylu należy przerwać na jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko niedociśnienie tętniczego po połączeniu ze środkami znieczulającymi.
Peryndopryl może znacznie podwyższać stężenie potasu w surowicy i prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca. Nie należy stosować jednocześnie preparatów potasu, leków zwiększających stężenie potasu w surowicy i zamienników soli kuchennej zawierających potas.
Należy regularnie monitorować stężenie glukozy we krwi u pacjentów diabetologicznych.

Przeciwwskazania peryndoprylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Peryndoprylu nie należy stosować jednocześnie z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek, a także z sakubitrylem i z walsartanem.

Interakcje peryndoprylu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie ryzyka hiperkaliemii, pogorszenie czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kanrenoinian potasu (Potassium canrenoate) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
Siarczan potasu (Potassium sulfate) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
Wodoroasparaginian potasu (Potassium hydrogen aspartate) związki potasu
Wodorowęglan potasu (Potassium bicarbonate) związki potasu
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zwiększenie toksyczności litu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zwiększenie ryzyka hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bencyklan (Bencyclane) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Klorazepat (Clorazepate; clorazepate dipotassium) BZD - benzodiazepiny
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Moksonidyna (Moxonidine) agoniści receptora imidazolowego
Molsidomina (Molsidomine) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Reboksetyna (Reboxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Sylodosyna (Silodosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tetraazotan pentaerytrytolu (Pentaerythritol tetranitrate) nitraty
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Tiapryd (Tiapride) neuroleptyki atypowe
Tietyloperazyna (Thiethylperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Tolperyzon (Tolperisone) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Trimetazydyna (Trimetazidine) inne substancje stosowane w chorobach układu krążenia
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sakubitryl (Sacubitril) inhibitory neprylizyny
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Zwiększenie podatności na infekcje oraz nasilenie działań niepożądanych allopurynolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwiększone ryzyko hiperkaliemii i niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Zwiększenie ryzyka zaburzenia czynności wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Nadmierne obniżenie liczby białych i czerwonych krwinek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Nasilenie działań niepożądanych digoksyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Ryzyko powstawania obrzęków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne

Interakcje peryndoprylu z pożywieniem

Pokarm zmniejsza przemianę peryndoprylu do peryndoprylatu, a tym samym biodostępność leku.

Interakcje peryndoprylu z alkoholem

Połączenie peryndoprylu i alkoholu zwiększa ryzyko zawrotów głowy i zamroczenia.

Wpływ peryndoprylu na prowadzenie pojazdów

Peryndopryl może powodować niedociśnienie tętniczego, zwłaszcza u pacjentów na początku terapii i jednocześnie przyjmujących inne leki przeciwnadciśnieniowe. Pacjent musi dokonać samooceny nasilenia objawów niedociśnienia: bóle i zawroty głowy, kłopoty z koncentracją, zmęczenie, senność.

Wpływ peryndoprylu na ciążę

Stosowanie peryndoprylu w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane. Stwierdzono toksyczny wpływ leku na płód i niemowlęta (m.in. opóźnienie kostnienia czaszki, zaburzenie czynności nerek, małowodzie, niedociśnienie, hiperkaliemię). Stosowanie leku w pierwszym trymestrze nie jest zalecane. U kobiet planujących ciążę lub z potwierdzoną ciążą wskazane jest włączenie alternatywnej terapii przeciwnadciśnieniowej.

Wpływ peryndoprylu na laktację

Brak jednoznacznych doniesień o wpływie peryndoprylu na laktację. Zaleca się stosowanie innych, bezpieczniejszych leków przeciwnadciśnieniowych w okresie karmienia piersią.

Skutki uboczne

wymioty
astenia
biegunka
ból głowy
szumy uszne
duszność
wysypka
zaburzenia smaku
zaparcia
kaszel
ból brzucha
zawroty głowy
kurcze mięśni
niedociśnienie tętnicze
niestrawność
nudności
Zapalenie naczyń krwionośnych
świąd
zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
parestezje
zaburzenia widzenia
hiponatremia
ból w klatce piersiowej
eozynofilia
hiperkaliemia
kołatanie serca
zaburzenia nastroju
omdlenia
pemfigoid
pokrzywka
senność
skurcz oskrzeli
suchość błony śluzowej jamy ustnej
tachykardia
zaburzenia snu
obrzęk naczynioruchowy
złe samopoczucie
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
zwiększenie stężenia mocznika we krwi
hipoglikemia
nadwrażliwość na światło
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
ból stawów
gorączka
niewydolność nerek
ból mięśni
upadki
obrzęk obwodowy
zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Wzrost stężenia bilirubiny we krwi
udar
leukopenia
neutropenia
zaburzenia rytmu serca
rumień wielopostaciowy
pancytopenia
eozynofilowe zapalenie płuc
ostra niewydolność nerek
zapalenie trzustki
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
Dławica piersiowa
agranulocytoza
obniżenie hematokrytu
niedokrwistość hemolityczna
zapalenie błony śluzowej nosa
zawał serca
małopłytkowość
splątanie
cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania peryndoprylu

Przedawkowanie peryndoprylu objawia się niedociśnieniem tętniczym, zaburzeniem gospodarki elektrolitowej, zaburzeniem czynności układu sercowo-naczyniowego (bradykardia, tachykardia, hiperwentylacja, kołatanie serca, wstrząs krążeniowy), niewydolnością nerek, kaszlem, zawrotami głowy, lękiem.

Mechanizm działania peryndoprylu

Peryndopryl to prolek ulegający przemianie do aktywnego farmakologicznie peryndoprylatu, który hamuje aktywność enzymu konwertazy angiotensyny, odpowiadającego za przemianę angiotensyny I w angiotensynę II oraz za rozkład bradykininy. W efekcie dochodzi do zmniejszenia stężenia w osoczu angiotensyny II i zwiększenia aktywności bradykininy. Działanie przeciwstawne do działania angiotensyny II w warunkach fizjologicznych obejmuje zmniejszenie oporu obwodowego, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie resorpcji sodu w nefronach, co w efekcie powoduje obniżenie ciśnienia i objętości krwi krążącej. Oprócz tego zmniejszenie stężenia angiotensyny II hamuje migrację mediatorów prozapalnych do rejonów uszkodzonego śródbłonka naczyniowego i wzmacnia odpowiedź immunologiczną. Opisany wyżej mechanizm działania przeciwzapalnego, a także zmniejszenie utleniania cholesterolu LDL i ekspresji receptorów dla LDL na komórkach śródbłonka jest podstawą zapobiegania rozwoju miażdżycy przez inhibitory konwertazy angiotensyny. Lek zapobiega niewydolności nerek poprzez hamowania aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Wzrost bradykininy oddziałuje korzystnie na układ krążenia, ponieważ rozszerza naczynia krwionośne poprzez wzrost uwalniania tlenku azotu ze śródbłonka naczyń. Ponadto, bradykinina wykazuje efekt antyproliferacyjny i przeciwzakrzepowy. Ze wzrostem stężenia bradykininy wiąże się także charakterystyczne dla tej grupy leków działania niepożądane- uporczywy, suchy kaszel.

Wchłanianie peryndoprylu

Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Aktywna postać leku (peryndoprylat) stanowi w krwioobiegu 27% dawki. Lek należy przyjmować przed posiłkiem, ponieważ jednocześnie przyjęty pokarm hamuje przemianę leku do peryndoprylatu. Stężenie maksymalne peryndoprylatu jest osiągane w ciągu 3-4 h od podania.

Dystrybucja peryndoprylu

Wiązanie peryndoprylatu z białkami osocza jest zależne od stężenia i przeważnie wynosi 20%.

Metabolizm peryndoprylu

Peryndopryl jest prolekiem, który ulega przemianie do aktywnego metabolitu peryndoprylatu. Oprócz peryndoprylatu powstaje pięć innych metabolitów pozbawionych aktywności farmakologicznej.

Wydalanie peryndoprylu

Wydalanie leku następuje z moczem. Niezmieniona postać leku w moczu stanowi 4-12%. Okres półtrwania w fazie eliminacji pojedynczej dawki wynosi 17 h. Po wielokrotnym podaniu dawki stan stacjonarny zostaje osiągnięty w ciągu 4 dni.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij