Klopidogrel, Clopidogrelum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o klopidogrelu

Rok wprowadzenia na rynek
1997
Substancje aktywne
klopidogrel
Działanie klopidogrelu
przeciwagregacyjne (przeciwpłytkowe, zmniejsza agregację płytek krwi)
Postacie klopidogrelu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Kardiologia
Rys historyczny klopidogrelu

Klopidogrel został opatentowany w 1982r., a dopuszczony do obrotu w 1997r. Znajduje się na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia. 

Wzór sumaryczny klopidogrelu

C16H16ClNO2S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające klopidogrel

Wskazania do stosowania klopidogrelu

Klopidogrel znajduje zastosowanie w następujących schorzeniach: w zawale mięśnia sercowego, udarze niedokrwiennym, chorobie tętnic obwodowych,  a także ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST lub z uniesieniem odcinka ST - w obu przypadkach w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym. Jest również wskazany u osób z migotaniem przedsionków, jako profilaktyka powikłań zakrzepowych i powikłań zakrzepowo-zatorowych, takich jak udar.

Dawkowanie klopidogrelu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej. Zwyczajowa dawka dobowa wynosi 75mg, jednak może być modyfikowana. W niektórych schorzeniach podaje się jednorazową dawkę wysycającą 300mg, następnie kontynuuje się leczenie w dawce 75 mg/dobę.  

Przeciwskazania do stosowania klopidogrelu

Klopidogrel jest przeciwwskazany u osób nadwrażliwych na substancję czynną, z ciężkimi chorobami wątroby oraz z czynnym krwawieniem, np. w przypadku choroby wrzodowej. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania klopidogrelu

Stosując klopidogrel, należy zachować ostrożność w wielu przypadkach. Szczególna ostrożność w podaży leku jest wymagana u pacjentów z krwawieniami i zaburzeniami hematologicznymi, a także stosujących inne leki przeciwzakrzepowe, NLPZ, SSRI oraz inhibitory glikoprotein IIb/IIIa, np. abcyksymab. Klopidogrel powinien być odstawiony 7 dni przed zaplanowaną operacją, by zapobiec krwotokom i krwawieniom. Nie zaleca się stosowania klopidogrelu przez pierwszy tydzień po przebyciu udaru niedokrwiennego, za względu na brak dostatecznych danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na tienopirydyny, gdyż mogą wystąpić krzyżowe reakcje alergiczne, zarówno skórne, np. wysypka, jak i hematologiczne, np. trombocytopenia lub neutropenia. Ze względu na brak dostatecznych danych, należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami wątroby i/lub nerek. 

Przeciwwskazania klopidogrelu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Klopidogrel jest przeciwwskazany do podawania łącznie z innymi substancjami o podobnym działaniu, np. acenokumarol - ze względu na ryzyko wydłużenia czasu krwawienia oraz wystąpienia krwotoków.

Interakcje klopidogrelu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko krwawień i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ciprofibrat (Ciprofibrate) fibraty
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Estry etylowe kwasów omega-3 (Omega-3-acid ethyl esters) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kapecytabina (Capecitabine) antymetabolity pirymidyny
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Limecyklina (Limecycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Melatonina (Melatonin) melatonina i analogi
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Piperacylina (Piperacillin) penicyliny o szerokim spektrum działania
Piracetam (Piracetam) substancje psychostymulujące i nootropowe
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Rufinamid (Rufinamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Tibolon (Tibolone) substancje o działaniu jednocześnie estrogennym, gestagennym i androgennym
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Toremifen (Toremifene) substancje hamujące działanie estrogenów
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Nasilenie działań niepożądanych loperamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Nasilenie działania ombitaswiru i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ombitaswir (Ombitasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Nadmierne obniżenie stężenia poziomu glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Nasilenie działania seleksypagu oraz nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Osłabienie działania klopidogrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Gestoden (Gestodene) progestageny
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Letrozol (Letrozole) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Oseltamiwir (Oseltamivir) inhibitory neuraminidazy
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Nasilenie działania bupropionu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Nasilenie działania rosuwastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Wpływ na siłę działania obydwu substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi

Interakcje klopidogrelu z pożywieniem

Podczas terapii klopidogrelem należy unikać soku grejpfrutowego oraz samych owoców grejpfruta, ze względu na osłabienie skuteczności substancji leczniczej. 

Wpływ klopidogrelu na prowadzenie pojazdów

Klopidogrel nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu. 

Inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować klopidogrelu łącznie z żeń-szeniem oraz z miłorzębem japońskim, ze względu na nasilenie działania przeciwzakrzepowego.

Wpływ klopidogrelu na ciążę

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na rozwój płodu, jednak ze względu na brak takich badań wykonanych u ludzi, nie zaleca się stosowania klopidogrelu w trakcie ciąży. 

Wpływ klopidogrelu na laktację

Klopidogrel przenika do mleka u zwierząt, u ludzi takich badań nie wykonano. Z tego względu nie należy stosować klopidogrelu w okresie karmienia piersią. 

Wpływ klopidogrelu na płodność

Klopidogrel nie wpływa na płodność u zwierząt, u ludzi nie wykonano takich badań.

Skutki uboczne

niestrawność
biegunka
bóle brzucha
powstawanie siniaków
Krwotok z przewodu pokarmowego
krwiak
krwawienia z nosa
krwiomocz
leukopenia
małopłytkowość
zmniejszenie liczby płytek krwi
nudności
zapalenie błony śluzowej żołądka
oddawanie gazów
parestezje
bóle głowy
plamica
świąd
zaparcia
wysypka
choroba wrzodowa żołądka
choroba wrzodowa dwunastnicy
zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
wymioty
wzdęcia
eozynofilia
zmniejszenie liczby neutrofilów
wydłużony czas krwawienia
krwawienie wewnątrzczaszkowe
krwawienia do oka
neutropenia
ginekomastia
zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
krwotok pozaotrzewnowy
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
pancytopenia
niedokrwistość aplastyczna
pęcherzowe zapalenie skóry
gorączka
kłębuszkowe zapalenie nerek
granulocytopenia
eozynofilowe zapalenie płuc
stan splątania
bóle mięśniowe
agranulocytoza
obrzęk naczynioruchowy
niedokrwistość
bóle stawów
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
wysypka rumieniowa
omamy
śródmiąższowe zapalenie płuc
reakcja rzekomoanafilaktyczna
pokrzywka
liszaj płaski
Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
skurcz oskrzeli
ostra niewydolność wątroby
choroba posurowicza
zapalenie jelita grubego
niedociśnienie tętnicze
wyprysk
zaburzenia smaku
zakrzepowa plamica małopłytkowa
zapalenie naczyń
zapalenie stawów
zapalenie trzustki
zapalenie wątroby
ciężka małopłytkowość
hemofilia nabyta A
krwotok z ran operacyjnych
ciężki krwotok
krwawienie z dróg oddechowych
krwotok z przewodu pokarmowego i pozaotrzewnowy zakończony zgonem
zespół nadwrażliwości indukowany lekami
wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi
krwawienia dostawowe
reakcje krzyżowe nadwrażliwości

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania klopidogrelu

Przedawkowanie klopidogrelu może spowodować krwawienia związane z wydłużeniem czasu krzepnięcia krwi.

Mechanizm działania klopidogrelu

Klopidogrel jest prolekiem, co oznacza, iż by zadziałać, musi zostać przekształcony w organizmie w substancję o działaniu farmakologicznym. Jego aktywny metabolit tiolowy powstaje przy udziale enzymu CYP450 i poprzez hamowanie wiązania difosforanu adenozyny z jego receptorem płytkowym P2Y12 oraz hamowanie aktywacji kompleksu glikoprotein GPIIb/IIIa  powoduje zahamowanie agregacji płytek krwi. Działanie metabolitu tiolowego jest nieodwracalne - płytki krwi poddane jego działaniu mają zahamowaną agregację przez całe życie, tj. 7-10 dni.

Wchłanianie klopidogrelu

Po podaniu doustnym, klopidogrel jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie występuje po ok. 45 minutach od zażycia leku. 

Dystrybucja klopidogrelu

Klopidogrel oraz jego główny metabolit wiążą się z białkami osocza w odpowiednio 98% i 94%. 

Metabolizm klopidogrelu

Klopidogrel jest metabolizowany głównie w wątrobie, poprzez dwa szlaki metaboliczne: w pierwszym jest jest hydrolizowany do nieaktywnego kwasu karboksylowego, a w drugim biorą udział izoenzymy CYP450. 

Wydalanie klopidogrelu

Klopidogrel jest w około 50% wydalany z moczem, a w około 46% z kałem. Po podaniu pojedynczej dawki klopidogrelu okres jego półtrwania wynosi ok. 6 godzin, natomiast okres półtrwania głównego metabolitu wynosi około 8 godzin, zarówno po pojedynczym, jak i wielokrotnym podaniu dawki. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij