Solifenacyna, Solifenacinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o solifenacynie

Rok wprowadzenia na rynek
2004
Substancje aktywne
bursztynian solifenacyny, solifenacyna
Działanie solifenacyny
rozkurcza mięśnie gładkie pęcherza moczowego, zmniejsza wydalanie moczu
Postacie solifenacyny
tabletki powlekane, zawiesina doustna
Układy narządowe
układ moczowy
Specjalności medyczne
Urologia
Rys historyczny solifenacyny

Solifenacyna jest antagonistą receptora muskarynowego i została dopuszczona do obrotu w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie była firma Astellas Pharma US. W tym samym roku substancja czynna została wprowadzona na rynek europejski, również przez firmę Astellas.

Wzór sumaryczny solifenacyny

C23H26N2O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające solifenacynę

Wskazania do stosowania solifenacyny

Solifenacyna jest lekiem o działaniu antycholinergicznym wykorzystywanym w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego – lek zmniejsza częstość oddawania moczu, łagodzi uczucie napierania na pęcherz moczowy, a także zwiększa jego objętość.

Dawkowanie solifenacyny

Schemat dawkowania solifenacyny jest zależny od masy ciała i wieku pacjenta, a także od występujących chorób współistniejących oraz nasilenia choroby podstawowej. Substancja lecznicza może być przyjmowana razem z pokarmem.

Dawka dobowa solifenacyny wynosi od 5 mg do 10 mg.

Substancja czynna może być wykorzystywana w terapii pacjentów od 2 do 18 roku życia w postaci zawiesiny doustnej. Solifenacyny w postaci zawiesiny nie należy spożywać jednocześnie z innymi płynami lub pokarmem. Lek należy popić szklanką wody.
Dawkowanie leku może wymagać dostosowania w przypadku gdy pacjent cierpi na:

 • ciężką niewydolność nerek;
 • ciężką lub umiarkowaną niewydolność wątroby.

Ilość stosowanej solifenacyny powinna zostać ograniczona w przypadku jednoczesnego przyjmowania silnych inhibitorów cytochromu p450 (rytonawir, ketokonazol, itrakonazol).

Przeciwskazania do stosowania solifenacyny

Przeciwwskazaniem do stosowania solifenacyny jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w wykorzystaniu leku w terapii jest:

 • ciężka niewydolność wątroby;
 • zatrzymanie moczu;
 • poważne zaburzenia żołądkowo–jelitowe;
 • poważna niewydolność nerek z jednoczesnym stosowaniem inhibitorów cytochromu p450 (np. ketokonazol);
 • miastenia;
 • jaskra z wąskim kątem przesączania;
 • umiarkowane upośledzenie czynności wątroby z równoczesnym przyjmowaniem silnych inhibitorów cytochromu p450.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania solifenacyny

Pacjenci ze współistniejącą hiperkaliemią (podwyższonym stężeniem potasu w osoczu) lub występującym wcześniej wydłużeniem odstępu QT, mogą doświadczyć zaburzeń rytmu serca podczas przyjmowania solifenacyny.

U osób z refluksem żołądkowo–przełykowym lub przepukliną przełykową istnieje ryzyko nasilenia stanu zapalnego przełyku podczas kuracji.

Pacjenci z umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby oraz osoby przyjmujące substancje lecznicze należące do grupy silnych inhibitorów cytochromu p450 powinny zachować szczególną ostrożność podczas leczenia solifenacyną.

Podczas wykorzystania solifenacyny w terapii zespołu pęcherza nadreaktywnego należy pamiętać, że najsilniejsze działanie substancji czynnej występuje po upłynięciu około czterech tygodni.

W trakcie leczenia solifenacyną istnieje pewne ryzyko pojawienia się reakcji anafilaktycznej  z uwzględnieniem wstrząsu anafilaktycznego. Ponadto, podczas trwania terapii zaobserwowano możliwość wystąpienia obrzęku naczynioruchowego,

Przed rozpoczęciem kuracji solfienacyną zalecane jest przeprowadzenie badań wykluczających inne przyczyny częstego oddawania moczu.

Pacjenci z prawdopodobieństwem zatrzymania moczu lub ciężkimi zaburzeniami pracy nerek powinni zachować szczególną ostrożność podczas stosowania solifenacyny.

Zalecane jest również zachowanie ostrożności podczas wykorzystania substancji czynnej w leczeniu osób ciepiących na zaburzenia czynności układu pokarmowego (spowolnienie perystaltyki jelit, niedrożność przewodu pokarmowego).

Interakcje solifenacyny z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko nasilenia działania solifenacyny spowodowane zwiększeniem stężenia substancji czynnej w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie siły działania leków usprawniających perystaltykę przewodu pokarmowego, ze względu na cholinolityczny wpływ solifenacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Ryzyko zwiększenia działania substancji czynnych, ze względu na efekt działania solifenacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Pridinol (Pridinol) antagoniści receptora muskarynowego
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Ryzyko wystąpienia cholinergicznych działań niepożądanych (suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia perystaltyki jelit).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Wzrost ryzyka zwiększenia temperatury ciała, spowodowanego spadkiem wydzielania potu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Ryzko osłabienia działania obu substancji czynnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pirydostygmina (Pyridostigmine, pyridostigmine bromide, pyridostigmine iodide) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy

Wpływ solifenacyny na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się zaburzeń widzenia, senności i upośledzenia koordynacji podczas przyjmowania leku, co może w znacznym stopniu upośledzać zdolności manualne.

Wpływ solifenacyny na ciążę

Przeprowadzone badania nie potwierdziły bezpieczeństwa stosowania solifenacyny w czasie trwania ciąży. Ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwoju płodu nie jest znane.

Stosowanie leku w okresie ciąży nie jest zalecane, podczas terapii kobiety ciężarnej należy zachować ostrożność i rozważyć ryzyko pojawienia się działań niepożądanych u płodu.

Wpływ solifenacyny na laktację

Stosowanie solifenacyny przez matkę karmiącą nie jest zalecane. Badania przeprowadzone na zwierzętach potwierdziły możliwość przenikania substancji czynnej do pokarmu. Substancja czynna może powodować zaburzenia rozwoju płodu u zwierząt, a szkodliwego wpływu na organizm człowieka nie można wykluczyć.

Skutki uboczne

suchość błony śluzowej jamy ustnej
zaparcie
niestrawność
niewyraźne widzenie
nudności
ból brzucha
zmęczenie
choroba refluksowa przełyku
suchość skóry
suchość w gardle
zaburzenia smaku
zapalenie pęcherza
zakażenie dróg moczowych
suchość nosa
suchość oka
trudności w oddawaniu moczu
obrzęki obwodowe
senność
ból głowy
zatrzymanie moczu
zawroty głowy
zaklinowanie stolca
niedrożność okrężnicy
wysypka
świąd
wymioty
niedrożność jelit
dezorientacja
splątanie
rumień wielopostaciowy
pokrzywka
stan splątania
omamy
obrzęk naczynioruchowy
hiperkaliemia
jaskra
kołatanie serca
wydłużenie odstępu QT
złuszczające zapalenie skóry
zaburzenia rytmu serca
zaburzenia czynności nerek
urojenia
reakcje anafilaktyczne
dyskomfort w jamie brzusznej
osłabienie mięśni
majaczenie
Zaburzenia typu torsade de pointes
zmniejszenie apetytu
migotanie przedsionków
nieprawidłowe wyniki czynności wątroby
Dysfonia
tachykardia
zaburzenia czynności wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania solifenacyny

Po przyjęciu zbyt dużej dawki substancji czynnej istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń układu cholinergicznego. Do objawów, które mogą wystąpić po przedawkowaniu substancji leczniczej zaliczamy suchość w jamie ustnej, zaparcia, zaburzenia nastroju, zmiany stanu psychicznego.

Mechanizm działania solifenacyny

Solifenacyna jest kompetycyjnym antagonistą receptorów muskarynowych. Acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem, który po połączeniu z receptorami muskarynowymi wywołuje skurcz mięśni gładkich pęcherza moczowego oraz mięśnia wypieracza pęcherza moczowego.
Największe znaczenie ma antagonizm substancji czynnej wobec receptorów muskarynowych M3 – odpowiadających za skurcz mięśni gładkich wypieracza pęcherza moczowego i M2, których pobudzenie skutkuje skurczem mięśni gładkich ścian pęcherza. 

Substancja czynna jest wybiórczym antagonistą receptorów muskarynowych, bez istotnego farmakologicznie wpływu na przepływ jonów lub inne receptory.

Wchłanianie solifenacyny

Substancja czynna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Lek nie wchłania się w górnej części przewodu pokarmowego, proces absorpcji zachodzi głównie w różnych częściach jelita cienkiego. 

Maksymalne stężenie w osoczu występuje po upłynięciu od 3 do 8 godzin, a biodostępność leku utrzymuje się na poziomie około 90%.

Dystrybucja solifenacyny

Solifenacyna w osoczu występuje w postaci powiązanej z białkami – głównie z kwaśną α1–glikoproteiną. Stopień połączenia substancji czynnej z białkami osocza wynosi około od 93% do 96%.

Metabolizm solifenacyny

Solifenacyna ulega biotransformacji w wątrobie. W proces metabolizmu substancji czynnej zaangażowany jest cytochrom p450 – głównie jego podjednostka CYP3A4. 
Solifenacyna jest przekształcana do trzech nieaktywnych metabolitów:

 • n–glukuronid solifenacyny;
 • n–tlenek solifenacyny;
 • 4R–hydroksy–N–tlenek solifenacyny.

Jedynym aktywnym metabolitem jest 4R–hydroksysolifenacyna.

Wydalanie solifenacyny

Solifenacyna jest eliminowana z organizmu poprzez wydalenie metabolitów z moczem (około 70%), mniejszą część zastosowanej dawki odnotowano w kale (około 22.5%). Niewielka część leku została zaobserwowana w wydychanym powietrzu. 

Największą część wydalonej dawki stanowi lek w postaci N–tlenku (około 18%), następnie lek w postaci niezmienionej (11%), 4R–hydroksy–N–tlenek solifenacyny (około 9%), oraz w postaci 4R–hydroksysolifenacyny (8%).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij