×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Czy pacjent może odmówić wypisania go ze szpitala?

...jeśli uważa, że nadal wymaga opieki medycznej?

Okazuje się, że długość pobytu danego pacjenta w szpitalu jest uzależniona od stanu jego zdrowia, który ocenia lekarz.
Lekarz ma prawo wypisać pacjenta ze szpitala gdy jego stan zdrowia nie wymaga udzielania dalszej opieki szpitalnej. Prawo mówi tu o świadczeniach w rodzaju "stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne". Prawo do wypisania Pacjenta ze szpitala opisuje art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Ponadto, szpital ma również prawo, zgodnie z art.30 ust. 4 ww. ustawy, obciążyć pacjenta kosztami dodatkowego pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez kierownika zakładu opieki, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w przepisach odrębnych.

Przywołana ustawa w art. 30 ust. 1 i 2 nakłada na szpital obowiązek zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu danego pacjenta, jeżeli opiekun faktyczny nie odbiera go ze szpitala w wyznaczonym terminie, a osoba ta jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Koszty transportu takiego pacjenta pokrywa gmina, która może następnie wystąpić do pacjenta lub osoby na której ciąży obowiązek alimentacyjny wobec pacjenta z roszczeniem o zwrot wydatkowanej kwoty.

Zagadnienia z obszaru Praw Pacjenta opracowuje Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
www.prawapacjenta.eu


Podziel się: