Olaparyb, Olabaribum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o olaparybie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
olaparib, olaparyb
Działanie olaparybu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie olaparybu
kapsułki twarde, tabletki
Układy narządowe
układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny olaparybu

Olaparyb został po raz pierwszy dopuszczony do stosowania w leczniu raka jajnika przez amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejską Agencję Leków w 2014 roku. Od tamtego czasu trwają pracę nad wdrożeniem go w leczeniu kolejnych odmian raka jajnika, raka piersi (w USA od 2018 roku) i prostaty.

Wzór sumaryczny olaparybu

C24H23FN4O3

Spis treści

Wskazania do stosowania olaparybu

Olaparyb jest wskazany do terapii podtrzymującej nawrotowego surowiczego raka jajnika, raka jajawodu lub pierwotnego raka otrzewnej, związanych z mutacją genu BRCA u dorosłych pacjentek, u których uzyskano odpowiedź (częściową lub całkowitą) na uprzednią chemioterapię opartą na związkach platyny. Przed włączeniem go do leczenia konieczne jest wykonanie testu w celu potwierdzenia występowania u pacjentki mutacji genu BRCA.

Dawkowanie olaparybu

Terapia olaparybem musi być prowadzona pod nadzorem lekarza. Przed zastosowaniem należy potwierdzić występowanie u pacjentki mutacji BRCA. Stosowanie należy rozpocząć w ciągu 8 tygodni po zakończeniu terapii preparatami platynowymi. Olaparyb podawany jest doustnie w dwóch dawkach na dobę, poza porami posiłków. Wysokość dawek dobiera lekarz. Zwykle stosowane dawki dobowe mieszczą się w zakresie 200 - 800 mg. Są uzależnione od celu i schematu terapii, postaci leku, odpowiedzi na leczenie, chorób współistniejących. Leczenie należy kontynuować do czasu wystąpienia progresji choroby nowotworowej lub wystąpienia bardzo wysokiej toksyczności.

Przeciwskazania do stosowania olaparybu

Przeciwwskazaniami do stosowania jest nadwrażliwość na olaparyb. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania olaparybu

Olaparyb może wywołać toksyczność hematologiczną. Jego stosowanie nie powinno być rozpoczynane do czasu ustąpienia objawów toksyczności związanej ze stosowaną wcześniej chemioterapią. Po rozpoczęciu terapii parametry hematologiczne powinny być regularnie monitorowane. Stosowanie olaparybu w skojarzeniu z innymi preparatami przeciwnowotworowymi wzmacnia i przedłuża negatywne oddziaływanie na funkcje szpiku, co może mieć wpływ na odporność. U pacjentek mogą wystąpić nowe lub pogarszające się objawy ze strony układu oddechowego. W takich przypadkach stosowanie powinno zostać przerwane a objawy odpowiednio leczone.

Metabolizm olaparybu oparty jest na pracy białek cytochromu P450. Należy unikać jednoczesnego stosowania z inhibitorami CYP3A takimi jak: itrakonazol, klarytromycyna telitromycyna, lekami przeciwwirusowymi lub induktorami CYP3A jak: luminal, fenytoina, karbamazepina, przetwory dziurawca czy ryfapentyna, ryfabutyna i ryfampicyna. Badania laboratoryjne wykazały możliwość hamowania CYP3A4 przez olaparyb dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania razem ze statynami, alkaloidami sporyszu, kwetiapiną, fentanylem,  takrolimusem czy syrolimusem ponieważ mają wąski przedział terapeutyczny.

Badania pokazały, iż stosowany z innymi substancjami przeciwnowotworowymi przedłuża i wzmaga działanie hamujące na komórki szpiku kostnego.

Interakcje olaparybu z innymi substancjami czynnymi

Olaparyb jest inhibitorem izoenzymu CYP3A4, stosowany z innymi lekami przez niego metabolizowanymi może zwiększać ich stężenie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Wzmocnienie działania inhibicyjnego CYP3A4.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Należy unikać stosowanie olaparybu z silnymi induktorami CYP3A4 gdyż możliwe jest zmniejszenie ich działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryfaksymina (Rifaximinum) antybiotyki - INNE
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Olaparyb może osłabić działanie doustnych leków antykoncepcyjnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Możliwość zmiany tempa metabolizmu tych substancji, wykluczenie lub korekta dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II

Interakcje olaparybu z pożywieniem

Z powodu wpływu pożywienia na wchłanianie preparat nie powinien być przyjmowany przez co najmniej 1 godzinę po posiłku. Należy również powstrzymać się od jedzenia przez 2 godziny po przyjęciu olaparybu.

Wpływ olaparybu na prowadzenie pojazdów

Z względu na możliwość wystąpienia takich objawów jak osłabienie, zmęczenie lub zwroty głowy, podczas terapii pacjentki powinny zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Wpływ olaparybu na ciążę

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne w dawkach niższych niż stosowane u ludzi. Brak danych o wpływie na ciążę u ludzi, ale z uwagi na mechanizm działania olaparyb nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży. W czasie trwania terapii i przez miesiąc po jej zakończeniu pacjentka powinna stosować antykoncepcję. Ze względu na możliwe interakcje olaparybu z hormonalnymi środkami, powinno zostać rozważone wdrożenie dodatkowej niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Wpływ olaparybu na laktację

Brakuje danych, czy olaparyb przenika do mleka u zwierząt lub ludzi. Ze względu na mechanizm działania karmienie piersią powinno być zaniechane w czasie terapii olaparybem i przez miesiąc po jej zakończeniu.

Wpływ olaparybu na płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono wpływu na zapłodnienie. Brak badań dotyczących płodności u ludzi. 

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
niestrawność
nudności
wymioty
zaburzenia smaku
zawroty głowy
zmniejszenie łaknienia
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
neutropenia
niedokrwistość
uczucie zmęczenia
małopłytkowość
zapalenie jamy ustnej
ból w nadbrzuszu

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania olaparybu

Objawy przedawkowania nie zostały opisane. W przypadku przedawkowania powinno zostać zastosowane leczenie objawowe.

Mechanizm działania olaparybu

Olaparyb jest inhibitorem polimeraz poli-adenozynodiforsoranu-rybozy (PARP), grupy enzymów tworzących jeden z komórkowych systemów naprawy uszkodzeń DNA i stabilizacji genomu. Zahamowanie PARP może prowadzić do nagromadzenia defektów materiału genetycznego. Geny BRCA1/2 kodują enzymy kolejnego systemu naprawczego DNA. Mutacje w ich obrębie (dziedziczne lub somatyczne) istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia raka piersi i jajnika. Inhibitory PARP poprzez indukcję uszkodzeń DNA powodują wybiórczo śmierć komórek nowotworowych dotkniętych mutacjami BRCA (mechanizm syntetycznej letalności).

Wchłanianie olaparybu

Olaparyb podany doustnie wchłania się szybko. Stężenie maksymalne we krwi występuje po 1-3 godzinach. Przyjmowanie preparatu z posiłkiem spowalnia wchłanianie.

Dystrybucja olaparybu

Wiązanie z białkami osocza w warunkach in vitro wynosi 82% w stężeniach analogicznych do uzyskiwanych po doustnym podaniu typowych dawek.

Metabolizm olaparybu

Olaparyb po podaniu doustnym, wchłonięciu i dystrybucji z krwią ulega wielokierunkowemu metabolizmowi w wątrobie, który daje szereg różnych produktów. Badania in vitro wykazały, że CYP3A4 odgrywa najważniejszą rolę w metabolizmie preparatu (utlenianie, po którym następują kolejne przemiany). Nie stwierdzono, by olaparyb istotnie hamował enzymy cytochromu 450.

Wydalanie olaparybu

Olaparyb jest wydalany w ciągu kilku dni z moczem i kałem, głównie w postaci rożnych metabolitów. Niewielka część eliminowana jest w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij