Nintedanib, Nintedanibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o nintedanibie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
nintedanib
Działanie nintedanibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne), przeciwzapalne, zmniejsza nieprawidłowy wzrost naczyń krwionośnych
Postacie nintedanibu
kapsułki miękkie
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ oddechowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Wzór sumaryczny nintedanibu

C31H33N5O4

Spis treści

Wskazania do stosowania nintedanibu

Nintedanib jest stosowany w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc. Jest to zapalenia płuc o nieustalonej etiologii, które toczy się w śródmiąższu płuca co upośledza podstawową funkcję płuc, czyli transport tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi i w efekcie prowadzi do niedotlenienia tkanek. Nintedanib jest także wskazany w skojarzeniu z docetakselem w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Dawkowanie nintedanibu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od wieku, chorób towarzyszących (zaburzona czynność wątroby), nasilenia działań niepożądanych itp.
Nintedanib przyjmuje się doustnie, podczas posiłku.
Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 200–400 mg.
Brak danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nintedanibu u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania nintedanibu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na nintedanib.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania nintedanibu

U pacjentów, u których występuje silna biegunka należy wdrożyć leczenie objawowe polegające na stosowaniu leków przeciwbiegunkowych i odpowiedniego nawodnienia w celu przeciwdziałania odwodnieniu i ciężkim zaburzeniom gospodarki elektrolitowej. W razie utrzymywania się objawów może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki lub zaprzestania przyjmowania leku. Podobna sytuacja dotyczy uporczywych nudności i wymiotów.
Zwiększone ryzyko działań niepożądanych może istnieć u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia w równych odstępach czasowych należy badać aktywność aminotransferaz i stężenie bilirubiny.
Podczas terapii nintedanibem istnieje zwiększone ryzyko zdarzeń krwotocznych (krwawienia z nosa i z przewodu pokarmowego, krwotok wewnątrzczaszkowy, krew w moczu). Dotyczy to zwłaszcza osób jednocześnie stosujących środki przeciwzakrzepowe, dlatego należy unikać takiego połączenia leków.
Należy zachować szczególną ostrożność u osób z predyspozycją do chorób sercowo-naczyniowych, w tym ze zdiagnozowaną chorobą wieńcową. W przypadku objawów ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego należy zaprzestać przyjmowania nintedanibu.
Należy uwzględnić ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Odnotowano przypadki perforacji przewodu pokarmowego, w tym przypadki śmiertelne. Szczególnej uwagi wymagają pacjenci stosujący kortykosteroidy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, po zabiegu chirurgicznym jamy brzusznej, z owrzodzeniem trawiennym i chorobą uchyłkową jelit.
Stosowanie nintedanibu może przyczynić się do rozwoju nadciśnienia oraz tworzenia tętniaka i (lub) rozwarstwienia tętnicy.
Biorąc pod uwagę wpływ innych inhibitorów kinaz białkowych na wydłużenie odcinka QT, nie można wykluczyć takiego działania nintedanibu i w związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentów z grup ryzyka.
Pacjenci muszą wykonywać regularne badania krwi w celu wykrycia zaburzeń hematologicznych, zwłaszcza neutropenii i jej powikłań w postaci posocznicy i gorączki neutropenicznej. Dotyczy to zwłaszcza osób leczonych jednocześnie docetakselem.
Należy obserwować pacjentów pod kątem zaburzeń czynności nerek i w przypadku ich potwierdzenia rozważyć modyfikację leczenia.
Nintedanib może utrudniać gojenie się ran, dlatego zaleca się zachowanie odpowiedniej przerwy w stosowaniu leku po zabiegu chirurgicznym. 

Interakcje nintedanibu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie ekspozycji na nintedanib.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zmniejszenie ekspozycji na nintedanib.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Nasilenie szkodliwego wpływu na wątrobę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Nasilenie działań niepożądanych nintedanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Ledipaswir (Ledipasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Ombitaswir (Ombitasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Zwiększenie ryzyka krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne

Interakcje nintedanibu z pożywieniem

Przyjęcie nintedanibu z posiłkiem bogatotłuszczowym prowadzi do zwiększenia ekspozycji na lek o około 20% w porównaniu do podania na czczo, a także do wydłużenia czasu potrzebnego do osiągnięcia stężenia maksymalnego z 2 do 4 h w stosunku do podania na czczo.

Wpływ nintedanibu na prowadzenie pojazdów

Nintedanib może w niewielkim stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii nintedanibem.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zmniejszać ekspozycję na nintedanib.

Wpływ nintedanibu na ciążę

Dane na temat wpływu nintedanibu na ciążę kobiet są ograniczone. U zwierząt odnotowano toksyczny wpływ nintedanibu na rozród i rozwój potomstwa. Nie można wykluczyć takiego działania u ludzi, dlatego należy unikać stosowania leku u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia i przez co najmniej 3 miesiące od zaprzestania przyjmowania leku. Zalecane jest łączenie środków hormonalnych z metodą barierową ze względu na nieznany wpływ nintedanibu na hormonalne środki antykoncepcyjne.

Wpływ nintedanibu na laktację

Nie stwierdzono, czy nintedanib jest obecny w mleku kobiecym. Nie można wykluczyć szkodliwego wpływu leku na karmione dziecko, dlatego w okresie leczenia nintedanibem należy przerwać karmienie piersią.

Skutki uboczne

biegunka
bóle brzucha
łysienie
nudności
wysypka
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
neutropenia
neuropatia obwodowa
zaburzenia elektrolitowe
zapalenie błon śluzowych
świąd
wymioty
zmniejszenie masy ciała
wzrost stężenia aminotransferazy asparaginowej
wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej
posocznica
wzrost aktywności gamma-glutanylotransferazy
krwawienie
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
zmniejszone łaknienie
hiperbilirubinemia
małopłytkowość
nadciśnienie
odwodnienie
zapalenie trzustki
niewydolność nerek
perforacja przewodu pokarmowego
zawał mięśnia sercowego
zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi
polekowe uszkodzenie wątroby
zapalenie okrężnicy
tętniak
rozwarstwienie tętnicy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania nintedanibu

Przedawkowanie nintedanibu skutkuje nasileniem typowych działań niepożądanych. Odnotowano przypadki m.in. wzrostu aktywności enzymów wątrobowych, zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, zapalenia nosa i gardła.

Mechanizm działania nintedanibu

Nintedanib blokuje miejsca wiązania ATP wymienionych kinaz tyrozynowych: receptorów płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGFR) α i β, receptorów czynnika wzrostu dla fibroblastów (FGFR) 1-3 i VEGRF 1-3. W efekcie dochodzi do zahamowania przekazywania sygnałów, które prowadzą do rozwoju i namnażania się komórek. Ponadto, nintedanib hamuje Fms-podobną białkową kinazę tyrozynową, białkową kinazę tyrozynową lyn (Lyn), białkową kinazę tyrozynową specyficzną dla limfocytów (Lck) i kinazę tyrozynową białek protoonkogenów src (Src). Nintedanib blokuje proliferację i migrację fibroblastów płucnych, a także działa przeciwnowotworowo poprzez hamowanie proliferacji (namnażania) i indukcję apoptozy (śmierci) komórek nowotworowych.

Wchłanianie nintedanibu

Nintedanib prawdopodobnie ulega silnemu efektowi pierwszego przejścia przez co jego biodostępność wynosi zaledwie 4,7%. Stężenie maksymalne zostaje osiągnięte po 2-4 h po podaniu w zależności od tego, czy nintedanib jest przyjęty na czczo czy z posiłkiem.

Dystrybucja nintedanibu

Nintedanib ulega rozległej dystrybucji do tkanek obwodowych. Lek wiąże się w 97,8% z białkami osocza, głównie z albuminami.

Metabolizm nintedanibu

Nintedanib jest metabolizowany głównie na drodze hydrolizy przy udziale esteraz do metabolitu pozbawionego aktywności farmakologicznej, a w dalszym etapie na drodze glukuronidacji. Metabolizm wątrobowy przy udziale enzymów CYP nie ma dużego znaczenia. Głównym uczestniczącym enzymem jest CYP3A4, chociaż nie wykryto obecności powstającego metabolitu w osoczu. 

Wydalanie nintedanibu

Okres półtrwania nintedanibu wynosi 10-15 h. Wydalanie metabolitów odbywa się głównie z kałem (w żółci). Nerki odgrywają niewielką rolę w eliminacji leku. Nintedanib jest całkowicie usuwany z organizmu w ciągu 4 dni po podaniu. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij