Nalokson, Naloxonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o naloksonie

Rok wprowadzenia na rynek
1971
Substancje aktywne
chlorowodorek naloksonu, nalokson
Postacie naloksonu
aerozol do nosa, roztwór do wstrzykiwań, tabletki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, tabletki podjęzykowe, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia, Ginekologia i położnictwo, Toksykologia
Rys historyczny naloksonu

Nalokson został odkryty w latach sześćdziesiątych XX wieku przez Jacka Fishmana, który prowadził badania mające na celu znalezienie środka na zmniejszenie zaparć pojawiających się przy długotrwałym stosowaniu opioidów. Nalokson w postaci iniekcji został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) w 1971 roku pod nazwą handlową Narcan jako lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów lub objawów przedawkowania opioidów. Najnowszą postacią naloksonu jest postać donosowa zatwierdzona przez FDA w 2015 roku pod nazwą handlową Narcan Spray.

Wzór sumaryczny naloksonu

C19H21NO4

Spis treści

Wskazania do stosowania naloksonu

Nalokson jest stosowany w celu rozpoznania zatrucia opioidami, znoszenia objawów zatrucia opioidami, zakończenia znieczulenia wywołanego podaniem narkotycznych leków przeciwbólowych i leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia. Innym wskazaniem do stosowania leku jest zapobieganie występowaniu zaparć i innych działań niepożądanych przy stosowaniu opioidów, a także odwrócenie depresji oddechowej u noworodków, która spowodowana jest podaniem leków opioidowych rodzącej kobiecie.

Dawkowanie naloksonu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) itp. 

Nalokson stosuje się dożylnie, domięśniowo, podskórnie, doustnie, podjęzykowo, donosowo.

Podanie doustne
Maksymalna dawka dobowa stosowana u osób dorosłych to 80 mg.
Nalokson podawany doustnie występuje tylko w połączeniu z opioidami. Nie oceniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania takiego połączenia u osób poniżej 18 roku życia.

Podanie w postaci iniekcji
Maksymalna dawka dobowa stosowana u osób dorosłych to 10 mg.
Maksymalna dawka dobowa stosowana u dzieci to 110 µg/kg masy ciała.
Maksymalna dawka dobowa stosowana u noworodków w celu odwrócenia depresji oddechowej to 20 µg/kg masy ciała w podaniu podskórnym i dożylnym oraz 200 µg/kg masy ciała w podaniu domięśniowym.

Podanie podjęzykowe
Nalokson podawany podjęzykowo występuje w połączeniu z buprenorfiną. Maksymalna dawka dobowa stosowana u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia wynosi 6 mg i wynika z maksymalnej dawki dobowej buprenorfiny (24 mg).

Podanie donosowe
Dawka zwykle stosowana u dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia to 1,8 mg do jednego nozdrza. Jeżeli pacjent wymaga podania kolejnych dawek to należy podawać je naprzemiennie do nozdrzy. Nie oceniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania donosowej postaci naloksonu u dzieci poniżej 14 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania naloksonu

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na nalokson.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania naloksonu

Należy zachować ostrożność podając nalokson osobom, które przyjęły dużą dawkę opioidu, ze względu na nagłe uzyskanie przeciwnego działania i ryzyko groźnych objawów odstawienia. Należą do nich zaburzenia rytmu sercu, obrzęk płuc, nadciśnienie tętnicze, zatrzymanie czynności serca, drażliwość, nadpobudliwość, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nerwowość, wzmożona potliwość, kichanie, wyciek wydzieliny z nosa, drżenie. U noworodków mogą wystąpić drgawki, nasilone odruchy i płaczliwość.
Pacjenci przyjmujący nalokson muszą być pod stałą kontrolą lekarza, który ocenia konieczność podania dodatkowej dawki.
Nalokson nie jest skuteczny w znoszeniu depresji oddechowej wywołanej nieopioidowymi lekami.
Szczególnej ostrożności przy podawaniu naloksonu wymagają osoby z zaburzeniami czynności nerek, a także osoby z zaburzeniami kardiologicznymi ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, które mogą doprowadzić do zatrzymania czynności serca.
U osób z chorobami wątroby należy uwzględnić możliwość znacznego wzrostu stężenia leku w surowicy.

Interakcje naloksonu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko ciężkiego nadciśnienia tętniczego przy przedawkowaniu klonidyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Hydroksykobalamina (Hydroxocobalamin) witaminy z grupy B
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Remifentanyl (Remifentanil) agoniści receptora opioidowego
Sufentanyl (Sufentanil) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE

Interakcje naloksonu z alkoholem

Brak jednoznacznych danych na temat interakcji naloksonu z alkoholem. Prawdopodobnie działanie naloksonu w zatruciu opioidami po jednoczesnym spożyciu alkoholu zostaje opóźnione.

Wpływ naloksonu na prowadzenie pojazdów

Należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy między przyjęciem naloksonu a prowadzeniem pojazdów, ze względu na ryzyko nawrotu działania opioidów.

Wpływ naloksonu na ciążę

Brakuje wystarczających danych na temat stosowania naloksonu w ciąży. Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nalokson może wywołać objawy odstawienne u noworodków.

Wpływ naloksonu na laktację

Należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy między przyjęciem naloksonu a karmieniem piersią, ze względu na brak danych o przenikaniu leku do mleka kobiecego i ewentualnych efektach, które może spowodować u dziecka.

Wpływ naloksonu na płodność

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród zwierząt stwierdzono ujemny wpływ naloksonu na płodność.

Skutki uboczne

bezsenność
biegunka
ból głowy
ból w klatce piersiowej
wymioty
reakcje skórne
uderzenia gorąca
zawroty głowy
senność
wzdęcia
ból brzucha
suchość błony śluzowej jamy ustnej
nudności
zmęczenie
wzmożona potliwość
świąd
zmniejszenie apetytu
osłabienie
drżenie
duszność
kaszel
kołatanie serca
letarg
lęk
nadciśnienie tętnicze
nadwrażliwość
nerwowość
niedociśnienie tętnicze
niepokój ruchowy
omdlenia
skurcze mięśni
drgawki
wzdęcia brzucha
zaburzenia koncentracji
zaburzenia smaku
zmniejszona ostrość widzenia
wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi
zmniejszenie libido
zmniejszenie masy ciała
bóle mięśniowe
zaburzenia mowy
dreszcze
stan splątania
kolka żółciowa
Dławica piersiowa
parcie na pęcherz
zespół odstawienia leku
depresja
obrzęk obwodowy
drganie mięśni
wyciek wodnisty z nosa
tachykardia
zwiększenie masy ciała
zmiany w uzębieniu
ziewanie
uspokojenie
omamy
zatrzymanie moczu
zaburzenia erekcji
parestezje
euforia
depresja oddechowa
koszmary senne

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne, domięśniowe, podskórne: reakcje alergiczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), ból i zawroty głowy, wzmożona potliwość, drżenia, drgawki, napięcie mięśniowe, zaburzenia rytmu serca (tachykardia lub bradykardia), zatrzymanie czynności serca, znaczny wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, nudności, wymioty, biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, hiperwentylacja (przy nagłym odwróceniu działania opioidów), podrażnienie i ból w miejscu podania.

Podanie podjęzykowe: reakcje alergiczne, nerwowość, ból i zawroty głowy, drgawki, drżenia, zaburzenia serca, nadciśnienie, biegunka, wzmożona potliwość, bóle mięśniowe.

Podanie donosowe: reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny, ból i zawroty głowy, drżenia, tachykardia lub bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie lub niedociśnienie, hiperwentylacja, obrzęk płuc, nudności, wymioty, biegunka, suchość w jamie ustnej, wzmożona potliwość, rumień wielopostaciowy, zespół odstawienia leku (w przypadku uzależnienia od opioidów).

Objawy przedawkowania naloksonu

Nalokson charakteryzuje się szerokim indeksem terapeutycznym. Stosowanie leku w opisanych wskazaniach prawdopodobnie nie prowadzi do przedawkowania. Ostrożność należy zachować w okresie pooperacyjnym, ponieważ zastosowanie dawek przekraczających zalecane dawki może spowodować nawrót bólu i napięcia mięśniowego. 

Mechanizm działania naloksonu

Nalokson jest antagonistą receptorów opioidowych kappa, mi i delta w ośrodkowym układzie nerwowym i w narządach obwodowych (np. jelitach). Nalokson wypiera z połączeń z receptorami opioidowymi zarówno agonistów, jak i częściowych antagonistów znosząc ich działanie (depresję oddechową, zwężenie źrenic, niedociśnienie). Nie jest skuteczny w przypadku depresji oddechowej wywołanej lekami innymi niż opioidowe. Oddziałuje na receptory opioidowe w splotach nerwowych przewodu pokarmowego zmniejszając zaparcia przy stosowaniu opioidów. Przy wysokich dawkach naloksonu występuje tendencja do częstszych biegunek. Niskie dawki naloksonu zmniejszają również inne objawy wywołane opioidami: nudności, sedację, świąd skóry. Dodatek naloksonu do opioidu zapobiega rozwojowi uzależnienia i prawdopodobnie nasila efekt przeciwbólowy. W stosunku do opioidów nalokson odznacza się krótszym czasem działania, co może wiązać się z koniecznością powtarzania dawek.

Wchłanianie naloksonu

Nalokson szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, ale w wyniku inaktywacji na skutek efektu pierwszego przejścia, jego biodostępność po podaniu doustnym osiąga wartość poniżej 3%. Lek podany donosowo pojawia się w krwioobiegu już po 1 minucie od podania i jego biodostępność osiąga wartość około 50%.

Dystrybucja naloksonu

Nalokson ulega dystrybucji w całym organizmie. Ze względu na charakter lipofilny jest szybko dystrybuowany do mózgu. Nalokson wiąże się w 32-45% z białkami osocza. Udowodniono, że lek przenika przez łożysko, natomiast brak danych o przenikaniu do mleka kobiecego.

Metabolizm naloksonu

Nalokson ulega metabolizmowi w wątrobie, przede wszystkim na drodze glukuronizacji. Do głównych metabolitów należą glukuronid naloksonu, 6β -naloksol i jego glukuronid.

Wydalanie naloksonu

Okres półtrwania naloksonu w osoczu po podaniu pozajelitowym wynosi około jedną godzinę i ulega wydłużeniu u noworodków (do 3 godzin). Nalokson podany domięśniowo działa dłużej niż po podaniu dożylnym. Najdłuższe działanie występuje po podaniu donosowym. Lek wydalany jest z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij