Lapatynib, Lapatinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o lapatynibie

Rok wprowadzenia na rynek
16.03.2007
Substancje aktywne
lapatynib
Działanie lapatynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie lapatynibu
tabletki powlekane
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny lapatynibu

Lapatynib został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu pod nazwą handlową Tykerb w roku 2007 przez firmę Glaxosmithkline Inc.

Wzór sumaryczny lapatynibu

C29H26ClFN4O4S

Spis treści

Wskazania do stosowania lapatynibu

Wskazaniem do stosowania lapatynibu jest rak piersi wykazujący nadekspresję receptora HER2 (ErbB2). Lek stosuje się w skojarzeniu z kabecytabiną u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami lub zaawansowanym rakiem piersi po wcześniejszym leczeniu antracyklinami i taksanami oraz po leczeniu trastuzamabem w raku piersi z przerzutami; w skojarzeniu z trastuzamabem u pacjentek z rakiem piersi z przerzutami bez ekspresji receptorów dla hormonów, w przypadku progresji choroby po uprzednim leczeniu trastuzamabem i chemioterapią; w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy u pacjentek po menopauzie z rakiem piersi z przerzutami z ekspresją receptorów dla hormonów u których nie planuje się chemioterapii.

Dawkowanie lapatynibu

Lapatynib, w zależności od tego z jakim lekiem jest skojarzony, stosuje się w dawce 1000–500mg na dobę.

Przeciwskazania do stosowania lapatynibu

Lapatynibu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ten lek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania lapatynibu

Lapatynib jest mniej skuteczny w skojarzeniu z chemioterapią niż trastazumab i chemioterapia. Lapatynib może zmniejszać frakcję wyrzutową lewej komory serca, dlatego lek należy stosować ostrożnie u osób ze schorzeniami serca. Stosowanie lapatynibu może prowadzić do śródmiąższowej choroby płuc, zapalenia płuc. Istnieją też dane świadczące o hepatotoksyczności mogącej w niektórych przypadkach prowadzić do zgonu. W czasie leczenia występowały też biegunki prowadzące do odwodnienia i zaburzeń równowagi elektrolitowej mogące zagrażać życiu pacjenta. Stosowanie lapatynibu może powodować ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa-Johnsona, toksyczną nekrolizę naskórka.

Interakcje lapatynibu z innymi substancjami czynnymi

Rifampicyna powoduje obniżenie stężenia lapatynibu we krwi, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Stosowanie łączne zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby i arytmii, obniżenie stężenie laptynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Stosowanie łączne powoduje wzrost stężenia lowastatyny we krwi, podnosi ryzyko uszkodzenia wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych tynidazolu (nudność, wymioty, ból głowy).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Stosowanie łączne powoduje wzrost stężenie lapatynibu we krwi, nasilenie jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Stosowanie łączne powoduje wzrost ryzyka działań niepożądanych lopermidu, zwiększone ryzyko arytmii i zatrzymania akcji serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Stosowanie łączne powoduje obniżenie stężenia lapatynibu we krwi, obniżenie skuteczności działania leku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Stosowanie łączne powoduje wzrost ryzyka wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Stosowanie łączne powoduje wzrost stężenia amiodaronu we krwi a co za tym idzie nasilenie jego działań niepożądanych, wzrost ryzyka arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych cyzaprydu, wzrost ryzyka arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych dihydroergotaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych edoksabanu, wzrost ryzyka krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Stosowanie łączne powoduje wzrost stężenia lapatynibu i eliglustatu we krwi, nasilenie działań niepożądanych, zaburzenia przewodzenia w układnie rozrusznikowym serca, wzrost ryzyka arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych ergotaminy - niedokrwienie kończyn , jelit serca, mózgu, wzrost ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych fentanylu, senność , zaburzenia oddychania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych iwabradyny, bradykardia, wzrost ryzyka wystąpienia arytmii, spadek ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych dronedaronu, wzrost ryzyka wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych pazopanibu, wzrost ryzyka wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych pomalidomidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych simwastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych tolwaptanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tolwaptan (Tolvaptan) waptany - antagoniści receptora wazopresyny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych ronalazyny i lapatynibu we krwi, nasilenie ich działań niepożądanych, wzrost ryzyka wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Stosowanie łączne powoduje wzrost ryzyka wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Stosowanie łączne powoduje wzrost stężenia albendzaolu we krwi, nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Stosowanie łączne powoduje obniżenie stężenia lapatynibu we krwi, osłabienie jego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Klotrimazol (Clotrimazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Stosowanie łączne powoduje wzrost stężenia amitryptyliny we krwi, nasilenie jej działań niepożądanych, zaburzenia rytmu pracy serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych aeksarotenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych biktegrawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Biktegrawir (Bictegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych bilastyny, wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu pracy serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych budezonidu. Spadek stężenia lapatynibu we krwi, obniżenie siły jego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych buprenorfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych buspironu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych cilostazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych deksametazonu. Obniżenie stężenia lapatynibu we krwi, osłabienie siły działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych dazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych dienogestu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dienogest (Dienogest) progestageny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych digoksyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych docetakselu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych doksorubicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych eplerenonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych estradiolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych etopozydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych etynyestradiolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych fludrokortyzonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych guanfacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych hydrokortyzonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych idarubicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych indakterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych iwermektyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych kabazytakselu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabazytaksel (Cabazitaxel) taksoidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych kabozytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych klomipraminy, ryzyko wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych kolchicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych lacydypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych lapatynibu, ryzyko uszkodzenia wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lomitapid (Lomitapide) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych lerkandypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych lewonorgestrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych lidokany.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych lurazydonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych marawiroku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Marawirok (Maraviroc) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych medroksyprogesteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych metyloprednizolonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych midazolamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych nilotynibu, ryzyko wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych diltiazemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych metronidazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych erytromycyny, ryzyko arytmii, nasilenie działania hepatotoksycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych itrakonazolu, ryzyko wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych norfloksacyny, ryzyko wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych sertraliny, ryzyko wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych storwastatyny ryzyko działania hepatotoksycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych paklitakselu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych prednizolonu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych prednizonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych progesteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych repaglinidu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych rupatadyny
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych rywaroksybanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych sildenafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych solifenacyna, ryzyko wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych tadafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych takrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych tamsulozyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych teofiliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych tolterodyny, ryzyko wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych zolpidemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych winkrystyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych winblastyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych loratadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych werapamilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych cyklosporyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych klopidogrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych alfuzosyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych lapatynibu, ryzyko wystąpienia arytmii oraz działania hepatotoksycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych arypiprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych dabigatranu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych cerytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych etonogestrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych ewerolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych kwetiapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działań niepożądanych trazodonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Stosowanie łączne powoduje nasilenie działania hepatotoksycznego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Stosowanie łączne powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Interakcje lapatynibu z pożywieniem

W czasie stosowania lapatynibu należy unikać spożywania grejpfrutów i soku grejpfrutowego. Lek należy przyjmować z posiłkiem lub bezpośrednio po nim.

Wpływ lapatynibu na prowadzenie pojazdów

Lapatynib z powody działań niepożądanych może wpływać negatywnie na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Pacjent ponosi odpowiedzialność za decyzję o zdolności do prowadzenia pojazdów.

Wpływ lapatynibu na ciążę

Lapatynibu nie należy stosować w czasie ciąży chyba że lekarz zaleci inaczej.

Wpływ lapatynibu na laktację

Nie zaleca się stosowania lapatynibu w czasie laktacji, gdyż bezpieczeństwo stosowania tego leku nie zostało ustalone. Należy poinformować lekarza prowadzącego jeżeli kobieta karmi piersią.

Skutki uboczne

astenia
bezsenność
biegunka
bóle kończyn
duszność
dyspepsja
bóle pleców
kaszel
łysienie
nudności
Zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory.
zespół dłoniowo-podeszwowy
suchość skóry
świąd
wymioty
wysypka
zaparcia
zmęczenie
bóle głowy
ból brzucha
ból stawów
uderzenia gorąca
krwawienie z nosa
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
Anoreksja
hiperbilirubinemia
zaburzenia paznokci
hepatotoksyczność
zanokcica
zapalenie płuc
Śródmiąższowa choroba płuc
reakcje anafilaktyczne
reakcje nadwrażliwości
ciężkie reakcje skórne

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania lapatynibu

Objawem przedawkowania jest nasilenie działań niepożądanych a także stan zapalny skóry głowy, zapalenie błon śluzowych, tachykardia zatokowa. Brak jest znanej odtrutki.

Mechanizm działania lapatynibu

Lapatynib działa hamująco na wewnątrzkomórkowe domeny kinazy tyrozynowej receptorów EGFR (ErbB1) i HER2 (ErbB2). Hamuje namnażanie komórek kontrolowanych przez receptory ErbB.

Wchłanianie lapatynibu

Wchłanianie lapatynibu po podaniu doustnym jest zmienne. Podawanie leku razem z posiłkiem zwiększa jego wchłanianie.

Dystrybucja lapatynibu

Lapatynib silnie (w około 99%) wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm lapatynibu

Lapatynib jest metabolizowany głównie w wątrobie i jelitach przy udziale cytochromów CYP3A4 i CYP3A5, a także w mniejszym stopniu cytochromów CYP2C19 i CYP2C8. 

Wydalanie lapatynibu

Lapatynib i jego metabolity są wydalane głównie z kałem oraz w niewielkim stopniu (ok 2%) z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij