Klozapina Clozapine - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis leku - DOZ.pl

Encyklopedia leków

Klozapina, Clozapine, Clozapinum - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o klozapinie

Rok wprowadzenia na rynek
1972
Substancje aktywne
klozapina
Działanie klozapiny
przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz)
Postacie klozapiny
tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Psychiatria
Rys historyczny klozapiny

Klozapina to pierwszy lek z grupy neuroleptyków atypowych, który został opracowany w 1958 roku i wprowadzony na rynek w Europie w latach 70 XX wieku. W porównaniu do neuroleptyków typowych klozapinę wyróżnia mniejsza częstość występowania objawów pozapiramidowych. Po wprowadzeniu klozapiny w Finlandii (1975 rok) zaobserwowano niekorzystne działania hematologiczne (neutropenię i agranulocytozę), które prowadziły do śmierci. Z powodu tych objawów ograniczono stosowanie klozapiny w leczeniu schizofrenii. Jednak przewaga korzyści w działaniu przeciwpsychotycznych w porównaniu do leków starszej generacji sprawiła, że jest to obecnie lek szeroko stosowany w psychiatrii. Klozapina na rynku amerykańskim pojawiła się w 1990 roku. 

Wzór sumaryczny klozapiny

C18H19ClN4

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające klozapinę

Wskazania do stosowania klozapiny

Klozapina jest stosowana w leczeniu schizofrenii u pacjentów opornych na leczenie skojarzone dwoma różnymi lekami przeciwpsychotycznymi przez odpowiedni długi czas, a także gdy terapia innymi lekami przeciwpsychotycznymi (włącznie z innymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi) powoduje ciężkie  działania neurologiczne. Klozapina jest również wskazana w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występują zaburzenia psychotyczne, a terapia innymi lekami jest nieskuteczna.

Dawkowanie klozapiny

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, chorób towarzyszących (zaburzona czynność wątroby), odpowiedzi pacjenta na leczenie, tolerancji terapii itp.
Klozapinę przyjmuje się doustnie.
Leczenie należy rozpoczynać od dawki 12,5–25 mg na dobę i stopniowo zwiększać do najmniejszej skutecznej dawki terapeutycznej.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych: 200–450 mg. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 900 mg. Leczenie podtrzymujące powinno trwać co najmniej 6 miesięcy. W okresie odstawiania klozapiny dawka leku powinna być stopniowo zmniejszana w okresie 1-2 tygodni.

Maksymalna dawka dobowa stosowana w zaburzeniach psychotycznych w przebiegu choroby Parkinsona to 100 mg. Dawka podtrzymująca powinna wynosić 25–37,5 mg na dobę.

Preferowaną porą dnia do przyjęcia klozapiny jest wieczór.

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania klozapiny u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia.

Przeciwskazania do stosowania klozapiny

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku uczulenia na klozapinę, a także jeśli w przeszłości u pacjenta wystąpiła granulocytopenia lub agranulocytoza spowodowana czynnikami toksycznymi lub reakcją idiosynkrazji, czy agranulocytoza wywołana stosowaniem klozapiny. Leku nie należy stosować u osób, u których możliwość regularnego przeprowadzania badań krwi jest ograniczona oraz gdy u pacjenta występują zaburzenia funkcjonowania szpiku kostnego, niekontrolowana padaczka, stany psychotyczne spowodowane alkoholem, lekami, czynnikami toksycznymi i w stanie śpiączki. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania klozapiny są: zapaść sercowo-naczyniowa, zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego, ciężkie zaburzenia funkcjonowania serca i nerek, choroba wątroby objawiająca się występowaniem żółtaczki, jadłowstrętu i nudności, a także niewydolność wątroby i porażenna niedrożność jelit.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania klozapiny

Podstawowym działaniem niepożądanych ograniczającym stosowanie klozapiny jest agranulocytoza (zagrażający życiu spadek liczby neutrofilii we krwi). Przed rozpoczęciem terapii należy dokonać pomiaru liczby białych krwinek i ogólnej liczby neutrofili. Monitorowanie wymienionych parametrów należy kontynuować co tydzień przez pierwsze 8 tygodni leczenia, a następnie można zmniejszyć częstość badań i przeprowadzać co 4 tygodnie. Badania te muszą być wykonywane również do 4 tygodni od całkowitego zakończenia terapii. Leczenie klozapiną należy natychmiast przerwać, jeżeli liczba białych krwinek spadnie poniżej 3000/mm3 (3,0x109 /l) lub całkowita liczba neutrofili wyniesie poniżej 1500/mm3 (1,5x109 /l). U tych pacjentów przeciwwskazane jest wznawianie leczenia klozapiną. Należy zwrócić uwagę na objawy grypopodobne, które mogą sygnalizować neutropenię. Wystąpienie takich objawów należy skonsultować z lekarzem.
Pacjentów z nieprawidłowościami pracy serca w wywiadzie należy skierować na badanie EKG i na podstawie wyniku ocenić stosunek korzyści do ryzyka wynikający z zastosowania klozapiny.
Podczas stosowania klozapiny może rozwinąć się eozynoflia. Jeżeli liczba eozynofilii wyniesie powyżej 3000/mm3 (3,0x109 /l) należy przerwać stosowanie leku do czasu zmniejszenia liczby eozynofilii poniżej 1000/mm3 (1,0x109 /l).
Leczenie należy przerwać w przypadku redukcji liczby płytek krwi poniżej 50 000/mm3 (50x109 /l).
U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami mózgu i wydłużonym odstępem QT w wywiadzie należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko niedociśnienia ortostatycznego. Klozapina zwiększa ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia, kardiomiopatii i niepożądanych zdarzeń naczyniowo-mózgowych. Odnotowano również przypadki zawału mięśnia sercowego.
Klozapinę należy stosować ostrożnie u osób z padaczką i z predyspozycją do incydentów zakrzepowo-zatorowych.
Z uwagi na działanie przeciwcholinergiczne klozapiny, należy zachować ostrożność u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym lub jaskrą z wąskim kątem przesączania. Działanie antycholinergiczne wiąże się m.in. z upośledzeniem czynności jelit i występowaniem zaparć.
W przypadku wystąpienia gorączki należy pacjenta poddać obserwacji w celu wykluczenia infekcji lub agranulocytozy. Potwierdzenie zespołu neuroleptycznego wymaga zaprzestania przyjmowania klozapiny i wdrożenia odpowiedniego postępowania medycznego.
Klozapina wykazuje niekorzystne cechy metaboliczne, takie jak wzrost masy ciała, niekorzystną zmianę profilu lipidowego pacjenta i hiperglikemię (przecukrzenie). U diabetyków może dojść do pogorszenia kontroli glikemii. Wskazane jest wykonanie badania stężenia glukozy we krwi na czczo u wszystkich pacjentów rozpoczynających terapię klozapiną i okresowo w trakcie trwania leczenia. Problemy z kontrolą glikemii ustępują zwykle po zaprzestaniu przyjmowania leku.
Klozapinę należy odstawiać stopniowo, co najmniej przez okres 1-2 tygodni, aby uniknąć objawów odstawiennych (ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nasilone pocenie się itp.).
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie wykonywać badanie prób czynnościowych wątroby.

Przeciwwskazania klozapiny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Należy unikać terapii klozapiną, jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą wywołać agranulocytozę. Niewskazane jest jednoczesne stosowanie przeciwpsychotycznych leków o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Interakcje klozapiny z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy. Ryzyko zapaści krążeniowej lub oddechowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Osłabienie działania noradrenaliny polegającego na zwiększaniu ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Noradrenalina (Noradrenaline, norepinephrine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Nasilenie działań niepożądanych klozapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie stężenia klozapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Nasilenie działania hamującego na szpik kostny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asparaginaza (Asparaginase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Chlorambucyl (Chlorambucil) (Chlorambucil) cytostatyki alkilujące
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Cytarabina (Cytarabine) antymetabolity pirymidyny
Dakarbazyna (Dacarbazine) cytostatyki alkilujące
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fludarabina (Fludarabine) cytostatyki alkilujące
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Gemcytabina (Gemcitabine) antymetabolity pirymidyny
Hydroksykarbamid (Hydroxycarbamide) inne leki przeciwnowotworowe
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Interferon Beta-1A (Interferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1B (Interferon beta-1b) substancje immunostymulujące - interferony
Kapecytabina (Capecitabine) antymetabolity pirymidyny
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Kladrybina (Cladribine) antymetabolity, analogi puryn
Melfalan (Melphalanum) cytostatyki alkilujące
Merkaptopuryna (Mercaptopurine) antymetabolity, analogi puryn
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mitomycyna (Mitomycin) antybiotyki cytostatyczne
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Pemetreksed (Pemetrexed) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Penicylamina (Penicillamine) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Temozolomid (Temozolomide) cytostatyki alkilujące
Tioguanina (Tioguanine) antymetabolity, analogi puryn
Tiotepa (Thiotepa) cytostatyki alkilujące
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Karmustyna (Carmustine) cytostatyki alkilujące
Nasilenie działania hipotensyjnego (obniżenie ciśnienia).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azylsartan (Azilsartan medoxomil) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Urapidyl (Urapidil) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Wzrost osoczowego stężenia wymienionych substancji na skutek wyparcia ich z połączeń z białkami.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wzrost ryzyka złośliwego zespołu neuroleptycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zwiększenie stężenia klozapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gestoden (Gestodene) progestageny
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Noretysteron (Norethisterone) progestageny
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie działania przeciwcholinergicznego (suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, zaparcia, senność, upośledzenie funkcji poznawczych).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Biperyden (Biperiden) antagoniści receptora muskarynowego
Daryfenacyna (Darifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu

Interakcje klozapiny z alkoholem

Nie należy łączyć klozapiny z alkoholem, ponieważ może on nasilać uspokajające działanie leku.

Wpływ klozapiny na prowadzenie pojazdów

Klozapina może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów tj. obniżenie progu drgawkowego i działanie uspokajające. Zaleca się unikanie prowadzenia pojazdów do czasu poznania indywidualnej wrażliwości pacjenta na lek (zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia).

Wpływ klozapiny na ciążę

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród zwierząt nie stwierdzono negatywnego wpływu klozapiny na przebieg ciąży. Należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka wynikającego z zastosowania leku u kobiet w ciąży. U noworodków, których matki stosują klozapinę w trzecim trymestrze istnieje ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych i objawów odstawienia (pobudzenie, wzrost lub spadek napięcia mięśniowego, drżenie, senność, niewydolność oddechowa, czy zaburzenia odżywiania).

Wpływ klozapiny na laktację

Podczas stosowania leku nie należy karmić piersią, ponieważ wykazano, że u zwierząt klozapina przenika do mleka i wpływa na potomstwo.

Skutki uboczne

nadmierne wydzielanie śliny
Bardzo często
senność
Bardzo często
częstoskurcz
Bardzo często
uspokojenie
Bardzo często
zaparcie
Bardzo często
nieukładowe zawroty głowy
Bardzo często
akatyzja
Często
biegunka
Często
ból głowy
Często
drgawki
Często
drżenie
Często
eozynofilia
Często
leukocytoza
Często
leukopenia
Często
nadciśnienie
Często
niewyraźne widzenie
Często
nudności
Często
suchość błony śluzowej jamy ustnej
Często
wymioty
Często
zatrzymanie moczu
Często
zwiększenie masy ciała
Często
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
Często
neutropenia
Często
jadłowstręt
Często
gorączka
Często
nietrzymanie moczu
Często
hipertermia
Często
objawy pozapiramidowe
Często
napad padaczkowy
Często
uczucie zmęczenia
Często
drgawki kloniczne mięśni
Często
dyzartria
Często
zapalenie jelita grubego
Często
sztywność
Często
omdlenie
Często
niedociśnienie ortostatyczne
Często
zmiany w EKG
Często
zaburzenia wydzielania potu
Często
zaburzenia regulacji temperatury ciała
Często
agranulocytoza
Niezbyt często
złośliwy zespół neuroleptyczny
Niezbyt często
dystymia
Niezbyt często
arytmia
Rzadko
cukrzyca
Rzadko
niepokój ruchowy
Rzadko
pobudzenie
Rzadko
splątanie
Rzadko
zapalenie trzustki
Rzadko
żółtaczka cholestatyczna
Rzadko
zapalenie płuc
Rzadko
niedokrwistość
Rzadko
zapalenie mięśnia sercowego
Rzadko
majaczenie
Rzadko
Dysfagia
Rzadko
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
Rzadko
zapalenie osierdzia
Rzadko
polekowe zapalenie wątroby
Rzadko
zaburzenia tolerancji glukozy
Rzadko
zakażenie dolnych dróg oddechowych
Rzadko
zapaść krążeniowa
Rzadko
zakrzepica z zatorowością
Rzadko
aspirowanie pokarmu
Rzadko
depresja oddechowa
Bardzo rzadko
hipercholesterolemia
Bardzo rzadko
hipertriglicerydemia
Bardzo rzadko
małopłytkowość
Bardzo rzadko
priapizm
Bardzo rzadko
niedrożność jelit
Bardzo rzadko
kardiomiopatia
Bardzo rzadko
śródmiąższowe zapalenie nerek
Bardzo rzadko
nagły zgon
Bardzo rzadko
Zatrzymanie akcji serca
Bardzo rzadko
Cukrzycowa kwasica ketonowa
Bardzo rzadko
objawy obsesyjno-kompulsywne
Bardzo rzadko
nadpłytkowość
Bardzo rzadko
śpiączka hiperosmolarna
Bardzo rzadko
ciężka hiperglikemia
Bardzo rzadko
późne dyskinezy
Bardzo rzadko
wklinowanie kałowe
Bardzo rzadko
piorunująca martwica wątroby
Bardzo rzadko
odczyny skórne
Bardzo rzadko
ból w klatce piersiowej
Częstość nieznana
moczenie nocne
Częstość nieznana
niestrawność
Częstość nieznana
obrzęk naczynioruchowy
Częstość nieznana
osłabienie mięśni
Częstość nieznana
skurcze mięśni
Częstość nieznana
toczeń rumieniowaty układowy
Częstość nieznana
zaburzenia czynności wątroby
Częstość nieznana
zgaga
Częstość nieznana
niewydolność nerek
Częstość nieznana
leukocytoklastyczne zapalenie naczyń
Częstość nieznana
ból mięśni
Częstość nieznana
martwica wątroby
Częstość nieznana
Niedrożność nosa
Częstość nieznana
posocznica
Częstość nieznana
marskość wątroby
Częstość nieznana
hepatotoksyczność
Częstość nieznana
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Częstość nieznana
Noworodkowy zespół odstawienny
Częstość nieznana
zawał mięśnia sercowego
Częstość nieznana
zwłóknienie wątroby
Częstość nieznana
stłuszczenie wątroby
Częstość nieznana
zmiany w zapisie EEG
Częstość nieznana
zespół objawów rzekomego guza chromochłonnego nadnerczy
Częstość nieznana
zespół cholinergiczny
Częstość nieznana
zaburzenia pigmentacji
Częstość nieznana
wytrysk wsteczny
Częstość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania klozapiny

Wśród objawów przedawkowania klozapiny można wyróżnić senność, omamy, splątanie, śpiączkę, niedociśnienie, tachykardię, drażliwość, oszołomienie, zahamowanie czynności oddechowej, niewydolność oddechową, zaburzenia widzenia i termoregulacji, drgawki, zachłystowe zapalenie płuc, rozszerzenie źrenicy, nadmierne wydzielanie śliny, hiperrefleksję, niedociśnienie, zapaść, duszność, arytmie serca. Odnotowano przypadki przedawkowania zakończone zgonem.

Mechanizm działania klozapiny

Klozapina jest "atypowym" lekiem przeciwpsychotycznym (przeciwschizofrenicznym). Podłożem schizofrenii jest zwiększony poziom dopaminy w szlaku mezokortykalnym i mezolimbicznym, a także zaburzenia szlaków glutaminowych i serotoninergicznych. Klozapina działa antagonistycznie wobec receptorów dopaminergicznych (silne działanie wobec D4, słabe wobec D1, D2, D3, D5), serotoninergicznych, a także wobec receptorów histaminergicznych, α1-adrenergicznych i w niewielkim stopniu wobec receptorów muskarynowych. Z oddziaływaniem na trzy ostatnie wymienione typy receptorów wiążą się działania niepożądane leku. Słabe działanie klozapiny wobec receptorów D1 zmniejsza ryzyko ruchowych zaburzeń pozapiramidowych. Klozapina zapewnia odpowiednią kontrolę objawów pozytywnych  schizofrenii (iluzje, halucynacje, zaburzenia myślenia) i negatywnych (wycofanie się z życia społecznego, upośledzenie odpowiedzi emocjonalnej).

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

 • Amisulpryd
 • Arypiprazol (Aripiprazol)
 • Asenapina
 • Kwetiapina
 • Lurazydon
 • Olanzapina
 • Paliperydon
 • Rysperydon
 • Sertindol
 • Tiapryd
 • Węglan litu
 • Zyprazydon

Wchłanianie klozapiny

Klozapina jest dobrze wchłaniania z przewodu pokarmowego (90-95%) niezależnie od tego, czy jest przyjęta na czczo, czy po posiłku. Biodostępność leku wynosi 50-60% i wynika z efektu pierwszego przejścia (metabolizm leku w wątrobie przed przedostaniem się do krążenia ogólnego). Stężenie maksymalne osiągane jest średnio po 2,1 h po podaniu.

Dystrybucja klozapiny

Klozapina wiąże się w 95% z białkami osocza.

Metabolizm klozapiny

Klozapina jest metabolizowana głównie w wątrobie przy udziale enzymu CYP1A2 i CYP3A4, w mniejszym stopniu przy udziale CYP2C19 i CYP2D6. Jedynym aktywnym metabolitem jest metabolit demetylowy. W porównaniu do związku macierzystego wykazuje on słabsze i krótsze działanie farmakologiczne. 

Wydalanie klozapiny

Wydalanie leku odbywa się głównie w postaci metabolitów z moczem (50%), w drugiej kolejności z kałem (30%). Średni okres półtrwania klozapiny wynosi około 12 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij