Amisulpryd, Amisulpridum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o amisulprydzie

Rok wprowadzenia na rynek
1990
Substancje aktywne
amisulpryd
Działanie amisulprydu
przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz)
Postacie amisulprydu
tabletki, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Rys historyczny amisulprydu

Historia benzamidów wykorzystywanych w leczeniu stanów psychotycznych zaczęła się w 1964 roku od sulpirydu, w kolejnych latach powstały także należące do tej grupy sultopryd, metoklopramid, tiaprid i ostatecznie w 1975 roku amisulpryd. W roku 1990 wprowadzono amisulpryd na rynek we Francji, zaś w roku 2000 w Polsce.

Wzór sumaryczny amisulprydu

C17H27N3O4S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające amisulpryd

Wskazania do stosowania amisulprydu

Amisulpryd stosuje się w ostrym epizodzie i leczeniu przewlekłym schizofrenii. Działa głównie na objawy negatywne (np. wycofanie społeczne, apatia, zubożenie mowy i afektu), zmniejsza również objawy pozytywne (np. urojenia, halucynacje).

Dawkowanie amisulprydu

Maksymalna dawka dobowa  leku wynosi 1200 mg.
Leczenie może być rozpoczęte od mniejszej ilości substancji (od 400 do 800 mg na dobę). Dawkę leku zaleca się podzielić jeśli przekracza 400 mg.

W dużych dawkach lek działa silnie przeciwpsychotycznie.

Niższe dawki leku (od 50 mg do 300 mg) stosuje się przy leczeniu objawów negatywnych. Wówczas pacjenci mogą przyjmować jedną dawkę na dobę. W przypadku objawów depresyjnych należy stosować niskie dawki.

Ze względu na możliwość wystąpienia senności zaleca się większą część dawki dobowej podawać wieczorem. Lek zaleca się przyjmować o stałych porach. 

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

Przeciwskazania do stosowania amisulprydu

Przeciwwskazaniem do stosowania amisulprydu jest guz chromochłonny nadnerczy, guzy zależne od prolaktyny, np. prolactinoma czy rak piersi. Innymi przeciwwskazaniami są:

  • dodatni wywiad w kierunku wydlużenia QTc, zaburzeń rytmu serca, ostrego zawału serca, niewyrównanej niewydolności serca;
  • dzieci przed okresem pokwitania;
  • okres karmienia piersią.

Nie badano bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania amisulprydu

Stosowanie amisulprydu, jak i innych neuroleptyków, niesie  ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego, który objawia się hipertermią, sztywnością mięśni, zaburzeniami autonomicznego układu nerwowego oraz zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy. W przypadku wystąpienia zespołu objawów należy przerwać podawanie amisulprydu.

U pacjentów z cukrzycą lub z ryzykiem rozwoju tej choroby należy kontrolować poziom glikemii z uwagi na ryzyko hiperglikemii po stosowaniu amisulprydu.  

Amisulpryd, w przeciwieństwie do innych atypowych leków przeciwpsychotycznych, nie prowadzi do wzrostu masy ciała u pacjentów.

W przypadku niewydolności nerek należy rozważyć redukcję dawki leku lub stosować leczenie przerywane.

Ze względu na możliwość obniżenia progu drgawkowego przez amisulpryd, należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami drgawkowymi oraz w okresie odstawiennym od alkoholu.

Amisulpryd może potęgować działanie leków przeciwnadciśnieniowych.

Stosując amisulpryd u osób w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność z powodu ryzyka wystąpienia ortostatycznych spadków ciśnienia oraz nadmiernego uspokojenia.

U osób z chorobą Parkinsona należy bardzo ostrożnie włączać  leczenia amisulprydem, który ze względu na działanie antydopaminergiczne może nasilać objawy choroby.

Zespół odstawienny po amisulprydzie występuje niezmiernie rzadko, jednak podczas nagłego ostawienia dużych dawek może wystąpić, czemu towarzyszą nudności, wymioty oraz problemy ze snem. Może dojść do nawrotu choroby, nasilenia objawów wytwórczych (urojenia, halucynacje) lub wystąpienia zaburzeń ruchowych (akatyzja, dystonia, dyskineza).

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, wydłużeniem QTc lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku wydłużenia QTc. Należy unikać jednoczesnego stosowania amisulprydu z innymi lekami wydłużającymi odcinek QTc.

Amisulpryd należy ostrożne stosować u osób  z podwyższonym ryzykiem incydentów naczyniowo-mózgowych ze względu na niekorzystne działanie atypowych leków przeciwpsychotycznych.

Amisulpryd należy stosować ostrożnie u osób z demencją ze względu na wzrost ryzyka zgonu oraz u osób z czynnikami ryzyka  żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Przeciwwskazania amisulprydu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie należy stosować wraz z lekami wydłużającymi odcinek QTc, np. pimozyd, tiorydazyna, chinidyna, amiodaron, sotalol, moksifloksacyna, sparfloksacyna oraz z lekami takimi jak cizapryd, dożylna erytromycyna, pentamidyna.

Amisulprydu nie należy łączyć z lewodopą ze względu ich antagonistyczne oddziaływanie.

Interakcje amisulprydu z innymi substancjami czynnymi

Amisulpryd osłabia działanie Lewodopy i innych antagonistów dopaminy, co ma znaczenie w terapii choroby Parkinsona oraz otępienia z ciałkami Lewiego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, zaburzenia koncentracji, niezborność ruchów, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować osłabienie działania amisulprydu oraz wystąpienie objawów takich jak: majaczenie, suchość w ustach, trudności z oddawaniem moczu, zaparcia, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i myślenia, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Jednoczesne stosowanie tych leków osłabia ich działania a przez to zmniejszenia skuteczności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i myślenia, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i myślenia, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i myślenia, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lenwatynib (Lenvatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, nadmierne uspokojenie, zaburzenia świadomości, zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie objawów niepożądanych (senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i myślenia, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe

Interakcje amisulprydu z alkoholem

Amisulpryd zwiększa działanie ośrodkowe alkoholu oraz powoduje obniżenie progu drgawkowego, co może mieć znaczenie w okresie odstawiennym od alkoholu. Lek może nasilać działania alkoholu takie jak: zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, spadek sprawności intelektualnej, opóźnienie czasu reakcji, senność, zaburzenia widzenia. Niesie to ryzyko groźnych upadków, wypadków w pracy oraz w trakcie obsługi urządzeń mechanicznych.

Wpływ amisulprydu na prowadzenie pojazdów

Amisulpryd może powodować senność i niewyraźne widzenie co może niekorzystnie wpływać na prowadzenie pojazdów mechanicznych i niesie ryzyko wypadków.

Wpływ amisulprydu na ciążę

Amisulpryd nie wykazuje działania teratogennego w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach.  Ze względu na brak odpowiedniej obserwacji u ludzi nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amisulprydu w tej populacji. W związku z tym nie zaleca się stosowania amisulprydu w ciąży, zawsze należy indywidualnie rozważyć ewentualne korzyści wynikające z włączenia do leczenia amisulprydu.
U noworodków matek stosujących amisulpryd w ciąży mogą wystąpić objawy niepożądane (objawy pozapiramidowe, objawy odstawienne, pobudzenie psychoruchowe, zwiększone lub obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub trudności w karmieniu).

Wpływ amisulprydu na laktację

Ze względu na możliwość przenikania amisulprydu do mleka matki w niektórych sytuacjach, karmienie piersią w trakcie stosowania leku jest przeciwwskazane. W badaniach naukowych nie oceniano stężenia amisulprydu we krwi u niemowląt karmionych piersią prze matki stosujące amisulpryd. Należy indywidualnie podejmować decyzję co do zaprzestania stosowania leku czy przerwania karmienia piersią. Należy zawsze brać pod uwagę korzyści wynikające z naturalnego karmienia piersią, ale i ten wynikające z medycznych wskazań do stosowania leku u pacjentki.

Wpływ amisulprydu na płodność

Ze względu na możliwość wzrostu prolaktyny w trakcie leczenia amisulprydem, lek ten obniża płodność.
U kobiet w wieku rozrodczym, należy rozważyć zastosowanie antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia amisulprydem.

Skutki uboczne

akatyzja
drżenia pochodzenia pozapiramidowego
zaburzenia pozapiramidowe
nadmierne wydzielanie śliny
hipokineza
dyskineza
zwiększone napięcie mięśni
bezsenność
brak krwawień miesiączkowych
ból piersi
zaburzenia orgazmu
dystonia
ginekomastia
hiperprolaktynemia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
lęk
mlekotok
nudności
pobudzenie
senność
suchość w ustach
wymioty
zaparcia
zwiększenie masy ciała
zaburzenia erekcji
szczękościsk
drgawki
wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi
reakcje alergiczne
hiperglikemia
dyskinezy późne
bradykardia
częstoskurcz komorowy
pokrzywka
złośliwy zespół neuroleptyczny
obrzęk naczynioruchowy
wydłużenie odstępu QT
zakrzepica żył głębokich
zatorowość płucna
zespół z odstawienia u noworodków
arytmia typu torsade de pointes

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania amisulprydu

W zależności od przyjętej dawki amisulprydu mogą wystąpić następujące objawy:

  • objawy pozapiramidowe (drżenia, wzmożone napięcie mięśniowe, hipokinezja, nadmierne ślinienie się, akatyzja, dyskineza);
  • zawroty głowy;
  • sedacja, a w ciężkich zatruciach śpiączka;
  • obniżenie ciśnienia tętniczego.

Mechanizm działania amisulprydu

Amisulpryd jest lekiem przeciwpsychotycznym należącym do grupy atypowych neuroleptyków działającym przez receptory dopaminergiczne (D).

Amisulpryd w małych dawkach działa blokująco na presynaptyczne receptory dopaminergiczne typu 2 (D2) i jest odpowiedzialny za eliminację objawów negatywnych w schizofrenii. Natomiast w dużych dawkach wywiera działanie blokujące na postsynaptyczne receptory dopaminergiczne typu 2 (D2), silniejsze w układzie limbicznym niż w prążkowiu, co klinicznie odpowiada za działanie przeciwpsychotyczne. Nie obserwuje się nadwrażliwości receptorów dopaminergicznych D2.

Amisulpryd może  działać częściowo agonistycznie w stosunku do receptorów  dopaminergicznych typu 2 (D2) i zwiększać wyrzut dopaminy gdy jej stężenie jest niskie i na odwrót.

Amisulpryd wywiera blokujące działanie na receptory dopaminergiczne typu 3 (D3), nie wykazuje jednak powinowactwa do receptora dopaminergicznego typu 1, 4, 5 (D1, D4, D5).

Amisulpryd nie oddziałowuje na receptory serotoninowe 5-HT2, α-adrenergiczne, histaminergiczne H1 ani cholinergiczne.

Wchłanianie amisulprydu

Obserwuje się dwa szczyty wchłaniania amisulprydu, szybki w pierwszej godzinie i po 3-4 godzinach. Po podaniu 50 mg amisulprydu w ciągu pierwszej godziny lek osiąga stężenie w surowicy na poziomie około 39 ng/ml. Pomiar stężenia wykonany po 3-4 godzinach wynosi około 54 ng/ml.

Dystrybucja amisulprydu

Wiązanie amisulprydu z białkami osocza wynosi około 16%, a objętość dystrybucji stanowi 5,8 l/kg.  Biodostępność wynosi 48%.

Metabolizm amisulprydu

Metabolizm amisulprydu jest nieznaczny. Rozpoznano dwa nieaktywne metabolity, których suma nie przekracza 4% zastosowanej dawki leku. Amisulpryd nie kumuluje się w organizmie, kolejne dawki nie powodują zmiany jego farmakokinetyki. Czas półtrwania ( T1/2) amisulprydu wynosi 12 godzin.

Wydalanie amisulprydu

Amisulpryd jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij