Ketamina, Ketaminum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ketaminie

Rok wprowadzenia na rynek
1970
Substancje aktywne
ketamina
Działanie ketaminy
znieczulające ogólnie
Postacie ketaminy
iniekcje
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia
Rys historyczny ketaminy

Ketamina została po raz pierwszy zsyntezowana w 1963r. przez Calvina Stevensa z Parke Davis Laboratories. Początkowo była stosowana wyłącznie w weterynarii, a od 1970r. także u ludzi. 

Wzór sumaryczny ketaminy

C13H16ClNO

Spis treści

Wskazania do stosowania ketaminy

Ketamina znajduje zastosowanie jako środek znieczulający do krótkotrwałych zabiegów diagnostycznych, bądź chirurgicznych, takich jak opracowywanie ran, zmiany opatrunków, przeszczepy skóry, zabiegi neurologiczne, radiodiagnostyczne i lecznicze u dzieci oraz zabiegi chirurgiczne obejmujące powierzchnię skóry; przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego oraz przed zastosowaniem innych środków znieczulających. Jest również stosowana łącznie z innymi środkami znieczulającymi. 

Dawkowanie ketaminy

Dawka ketaminy stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących oraz typu zabiegu, w jakim ma być zastosowana. Przy wprowadzaniu do znieczulenia poprzez infuzję dożylną stosuje się 0,5-2mg kg/masy ciała, a przy jego podtrzymywaniu 0.01-0.04 mg/kg masy ciała/min. Przy wprowadzaniu do znieczulenia poprzez podawanie przerywane, dożylnie podaje się 2,0 mg/kg masy ciała, natomiast domięśniowo 10 mg/kg masy ciała. 

 

Przeciwskazania do stosowania ketaminy

Ketaminy nie należy stosować u niemowląt poniżej trzeciego miesiąca życia, u pacjentów, u których zwiększenie ciśnienia tętniczego może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, u pacjentów nadwrażliwych na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z rzucawką lub zagrażającą rzucawką; u pacjentów z ciężką chorobą wieńcową lub inną chorobą mięśnia sercowego; u pacjentów z epizodem naczyniowo-mózgowym  w wywiadzie; u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie oraz u których podejrzewa się lub rozpoznano schizofrenię.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ketaminy

Stosując ketaminę, w wielu przypadkach należy zachować ostrożność. Przede wszystkim, lek powinien być podawany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, przez osoby uprawnione, gdzie powinien być zapewniony zestaw do resuscytacji. Przy zabiegach w obrębie gardła lub drzewa oskrzelowego nie należy stosować ketaminy samodzielnie, ze względu na zachowanie odruchów gardłowych i krtaniowych. Ketaminę dożylnie należy podawać powoli, w ciągu 60-120 sekund. Pozwala to zminimalizować ryzyko wystąpienia depresji oddechowej oraz nadciśnienia tętniczego. U pacjentów z uzależnieniem od narkotyków w wywiadzie, ketaminę należy stosować ostrożnie, gdyż jest to substancja uzależniająca. Również szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego; u pacjentów przewlekłe nadużywających alkoholu oraz z zatruciem alkoholowym; u pacjentów z marskością wątroby lub innymi chorobami wątroby; u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym - ryzyko znacznego wzrostu tego ciśnienia; u pacjentów ze skłonnościami neurotycznymi lub chorobami psychicznymi; u pacjentów z ostrą, nawracającą porfirią; u pacjentów z drgawkami; u pacjentów z nadczynnością tarczycy i leczonych hormonami tarczycy; u pacjentów z infekcjami płuc lub infekcjami górnych dróg oddechowych; u pacjentów z litymi zmianami śródczaszkowymi po urazie głowy, stłuczeniu mózgu lub wodogłowiu; u pacjentów z hipowolemią, odwodnieniem lub chorobami serca, szczególnie naczyń wieńcowych oraz u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym o stopniu łagodnym do umiarkowanego i tachyarytmią. 

Przeciwwskazania ketaminy do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Połączenie ketaminy z pankuronium może wywołać nadciśnienie tętnicze. Istotną interakcję wykazuje również w połączeniu z gallaminą - ryzyko wystąpienia tachykardii. Substancji tych nie należy łączyć.  

Interakcje ketaminy z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, senność, splątanie i trudności z koncentracją.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Brimonidyna (Brimonidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksbromfeniramina (Dexbrompheniramin) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Deksmedetomidyna (Dexmedetomidinum) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksylamina (Doxylamine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Entakapon (Entacapone) inhibitory COMT - inhibitory katecholo-O-metylotransferazy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gabapentyna (Gabapentin) inne leki przeciwpadaczkowe
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Klorazepat (Clorazepate; clorazepate dipotassium) BZD - benzodiazepiny
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lewetiracetam (Lewetyracetam) (Levetiracetame) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Loksapina (Loxapine) neuroleptyki klasyczne - pochodne dibenzoksazepiny
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nalbufina (Nalbuphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Perampanel (Perampanel) inne leki przeciwpadaczkowe
Pramipeksol (Pramipexole) agoniści receptorów dopaminowych
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Remifentanyl (Remifentanil) agoniści receptora opioidowego
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Rufinamid (Rufinamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Styrypentol (Stiripentol) inne leki przeciwpadaczkowe
Sufentanyl (Sufentanil) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Tiagabina (Tiagabine) inne leki przeciwpadaczkowe
Tietyloperazyna (Thiethylperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Tolkapon (Tolcapone) inhibitory COMT - inhibitory katecholo-O-metylotransferazy
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Sibutramina (Sibutramine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Wigabatryna (Vigabatrin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ryzyko zwiększenia tętna, ciśnienia tętniczego krwi, nadmiernego uspokojenia oraz problemów z oddychaniem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propofol (Propofol) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak nieregularny rytm serca i zaburzenia przewodzenia w sercu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Ryzyko obniżenia ciśnienia krwi oraz zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Możliwość wystąpienia depresji oddechowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cisatrakurium (Cisatracurium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - inne
Miwakurium (Mivacurium chloride) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Pankuronium (Pancuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Pipekuronium (Pipecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Rokuronium (Rocuronium, rocuronium bromide) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Wekuronium (Vecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Zwiększenie stężenia ketaminy we krwi i nasilenie jej działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia ketaminy we krwi i osłabienie jej działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Ryzyko przyspieszenia akcji serca i wysokiego ciśnienia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Może znacząco wpłynąć na ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Możliwe wystąpienie drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy

Interakcje ketaminy z alkoholem

Ketaminy nie należy łączyć z alkoholem.

Wpływ ketaminy na prowadzenie pojazdów

Przez 24 godziny po wybudzeniu się z zabiegu, nie należy prowadzić pojazdów. 

Inne rodzaje interakcji

Ketamina jako substancja chemiczna jest niezgodna z barbituranami i diazepamem, dlatego nie należy podawać mieszaniny tych środków w jednej strzykawce, bądź w jednym wlewie dożylnym. 

Wpływ ketaminy na ciążę

Bezpieczeństwo stosowania ketaminy w ciąży nie zostało ustalone, dlatego nie należy  jej stosować w okresie ciąży. Wyjątkiem jest znieczulenie pacjentki w trakcie porodu naturalnego lub cesarskiego cięcia.

Wpływ ketaminy na laktację

Nie zaleca się stosowania ketaminy w okresie karmienia piersią, ze względu na brak danych o bezpieczeństwie stosowania. 

Wpływ ketaminy na płodność

Badania na zwierzętach wykazały negatywny wpływ na reprodukcję, nie ma takich badań przeprowadzonych u ludzi.

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu parenteralnym ketaminy, według klasyfikacji MedDRA mogą wystąpić następujące działania niepożądane: często: halucynacje, marzenia senne, koszmary nocne, stan splątania, pobudzenie, irracjonalne zachowania, oczopląs, hipertonia, ruchy toniczno-kloniczne, podwójne widzenie, zwiększenie ciśnienia krwi, zwiększenie częstości pracy serca, zwiększona częstość oddechów, nudności, wymioty, rumień, wysypka odropodobna; niezbyt często: ból w miejscu wstrzyknięcia, wysypka w miejscu wstrzyknięcia, depresja układu oddechowego, skurcz krtani, bradykardia, arytmia, niedociśnienie tętnicze, lęk, jadłowstręt; rzadko: majaczenie, dezorientacja, epizody typu flashback, dysforia, bezsenność, niedrożność układu oddechowego, bezdech, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pęcherza moczowego; częstość nieznana: nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, polekowe uszkodzenie wątroby, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Objawy przedawkowania ketaminy

Objawem przedawkowania ketaminy jest depresja oddechowa.

Mechanizm działania ketaminy

Mechanizm działania ketaminy polega na wązaniu się z receptorami N-metylo-D-asparaginianu  w ośrodkowym układzie nerwowym oraz oddziaływaniu na receptory opioidowe w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego, a także interakcjach z receptorami dla noradrenaliny, serotoniny oraz muskarynowymi receptorami cholinergicznymi. W przeciwieństwie do innych środków znieczulenia ogólnego, nie oddziałuje na receptory GABA.

Wchłanianie ketaminy

Po podaniu parenteralnym, ketamina wchłania się bardzo szybko, jej biodostępność sięga 97%. Po efekcie pierwszego przejścia wchłaniane jest tylko 17% podanej dawki. 

Dystrybucja ketaminy

Okres półtrwania dystrybucji wynosi 1,95 min. Maksymalne osiągane stężenie w osoczu wynosi 0,75 mcg/ml, a w płynie mózgowo-rdzeniowym 0,2 mcg/ml. 

Metabolizm ketaminy

Ketamina metabolizowana jest głównie w wątrobie przez udział enzymu CYP3A4 do słabszych metabolitów, głównie norketaminy. 

Wydalanie ketaminy

Ketamina jest w 91% wydalana z moczem, a w 3% z kałem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij