Kangrelor, Cangrelorum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kangrelorze

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
kangrelor
Działanie kangreloru
przeciwagregacyjne (przeciwpłytkowe, zmniejsza agregację płytek krwi)
Postacie kangreloru
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Chirurgia naczyniowa, Kardiologia, Kardiochirurgia
Rys historyczny kangreloru

Kangrelor został zatwierdzony do użytku w roku 2015 przez Europejską Agencję Leków (EMA). Został zarejestrowany jako odwracalny inhibitor P2Y12 do leczenia pacjentów poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), którzy nie byli jeszcze leczeni doustnymi inhibitorami P2Y12.

Wzór sumaryczny kangreloru

C17H25Cl2F3N5O12P3S2

Spis treści

Wskazania do stosowania kangreloru

Kangrelor jest stosowany w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA).

Jest on wskazany u osób dorosłych z chorobą niedokrwienną serca. Stosowany jest, żeby  zmniejszyć ryzyko okołozabiegowego zawału mięśnia sercowego lub zaistnienia zakrzepu w stencie w trakcie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI). 

Kangrelor podawany jest pacjentom, którzy nie byli leczeni doustnym inhibitorem płytek P2Y12, a także osobom, u których taka terapia nie jest możliwa lub zalecana.

Dawkowanie kangreloru

Stosowanie kangreloru, może odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu ostrych incydentów wieńcowych.

Kangrelor jest przeznaczony do podania wyłącznie po rozpuszczeniu, a następnie rozcieńczeniu. Lek należy podawać za pomocą cienkiego cewnika podłączonego do żyły.

U pacjentów w trakcie przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), leczenie zaczynamy od podania dożylnego bolusa w dawce 30 µg/kg masy ciała. Następnie należy pacjentowi podłączyć infuzję dożylną w dawce 4 µg/kg mc./min.

Przeciwskazania do stosowania kangreloru

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Leku nie mogą również stosować osoby z czynnym krwawieniem, a także ze zwiększonym prawdopodobieństwem nadmiernego krwawienia z powodu zabiegów chirurgicznych, zaburzeń krzepnięcia lub hemostazy.

Kangreloru nie mogą stosować też chorzy po przebytych urazach lub z ciężkim nadciśnieniem tętniczym.

Wykluczeniem do stosowania leku jest przebyty udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny (zwany mini udarem).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kangreloru

Lek ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku w szpitalach, a także w stanach wymagających pilnej interwencji lekarskiej.

Kangrelor należy stosować zachowując ostrożność, u pacjentów z chorobami, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia oraz u osób stosujących leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia.

Jeżeli dojdzie do niewyjaśnionego spadku ciśnienia krwi lub hematokrytu, należy rozważyć stosowność podawania kangreloru.

Kangrelor hamuje aktywację i agregację płytek krwi, co potwierdzają: agregometria, przyłóżkowe testy laboratoryjne i cytometria przepływowa. W ciągu dwóch minut obserwowane jest hamowanie płytek krwi, które utrzymuje się na stałym poziomie przez cały czas trwania wlewu.

Kangrelor jest przeciwwskazany u pacjentów po przebytym udarze mózgu lub przemijającym ataku niedokrwiennym mózgu, ze względu na zwiększone ryzyko krwotoku śródczaszkowego.

Leczenie pacjentów kangrelorem, może u nich zwiększyć ryzyko tamponady serca.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek przyjmujących kangrelor, zgłaszano większą częstość pogorszenia czynności nerek (ostrą niewydolności nerek, niewydolności nerek oraz podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy krwi).

Podczas leczenia kangrelorem mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak: przypadki reakcji anafilaktycznej, wstrząsu anafilaktycznego i obrzęku naczynioruchowego.

W trakcie terapii może zwiększyć się ryzyko duszności; mediana czasu trwania napadu duszności wynosiła dwie godziny.

In vitro została zaobserwowana inhibicja BCRP (białka oporności raka piersi) przez metabolit ARC-69712XX w istotnych klinicznie stężeniach. Dlatego zalecane jest zachowanie ostrożności w razie stosowania kangreloru w skojarzeniu z substratem BCRP.

Jeżeli lekarze przewidują wydłużenie czasu terapii, pacjent powinien przejść na leczenie doustne inhibitorem P2Y12 (klopidogrel, tikagrelor lub prasugrel).

Przeciwwskazania kangreloru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

W trakcie stosowania kangreloru i klopidogrelu zauważono istnienie interakcji. Jeżeli podczas wlewu kangreloru, zostanie podany klopidogrel, nie dochodzi wówczas do hamowania agregacji płytek przez klopidogrel. Jeżeli klopidogrel, podano po zakończeniu wlewu to nie zaobserwowano podobnych incydentów hamowania inhibicji kangreloru.

Interakcje kangreloru z innymi substancjami czynnymi

wzrost działania przeciwzakrzepowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
wzrost ryzyka krwotoku lub nasilenie krwawienia
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Benzydamina (Benzydamine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Chlorambucyl (Chlorambucil) (Chlorambucil) cytostatyki alkilujące
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Gemcytabina (Gemcitabine) antymetabolity pirymidyny
Interferon Alfa-2A (Interferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Alfa-2B (Interferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1A (Interferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1B (Interferon beta-1b) substancje immunostymulujące - interferony
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Peginterferon alfa-2A (Peginterferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Peginterferon alfa-2B (Peginterferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Peginterferon beta-1A (Peginterferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Karmustyna (Carmustine) cytostatyki alkilujące
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
nasilenie działania przeciwpłytkowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
osłabienie działania przeciwzakrzepowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dienogest (Dienogest) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Gestoden (Gestodene) progestageny
Megestrol (Megestrol) inne leki przeciwnowotworowe
zwiększone ryzyko krwawień, wylewów i krwotoków, ze względu na nasilenie działania przeciwzakrzepowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne

Interakcje kangreloru z pożywieniem

Kangrelor, ze względu na podanie pozajelitowe nie wchodzi w interakcje z pożywieniem.

Interakcje kangreloru z alkoholem

Nie wykazano bezpośredniej interakcji z alkoholem, jednak jego spożycie nie jest zalecane w trakcie terapii pacjentów przechodzących zabieg PCI.

Wpływ kangreloru na prowadzenie pojazdów

Kangrelor nie wykazuje wpływu lub wykazuje bardzo niewielki wpływ na prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn.

Inne rodzaje interakcji

W obrębie badań diagnostycznych obserwowano u pacjentów: spadek stężenia hematokrytu i hemoglobiny, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi, obniżone stężenie płytek krwi i stężenie czerwonych krwinek, a  także obniżony wskaźnik INR.

Wpływ kangreloru na ciążę

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania kangreloru przez kobiety w okresie ciąży.

Przeprowadzone na zwierzętach badania wykazały negatywny wpływ na proces reprodukcji.

Stosowanie kangreloru w okresie ciąży nie jest zalecane.

Wpływ kangreloru na laktację

Nie jest wiadome czy kangrelor przenika do mleka kobiety karmiącej dziecko piersią, dlatego nie można wykluczyć istnienia ryzyka dla noworodków oraz niemowląt.

Wpływ kangreloru na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu na płodność u ludzi, jednak wyniki badań klinicznych, związanych z eksperymentami na zwierzętach (szczurach) wykazały zaburzenia płodności u samców.

Inne możliwe skutki uboczne

Do najczęściej występujących działań niepożądanych kangreloru należą łagodne i umiarkowane krwawienie oraz duszność.

Do ciężkich działań niepożądanych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca należały zagrażające życiu krwawienia i nadwrażliwość.

Często w miejscu wkłucia do naczynia obserwowano wysięk oraz krwiak podskórny.

Niezbyt często u chorych obserwowano: krwotok do worka osierdziowego, krwawienie z nosa, krwioplucie, krwiak w jamie otrzewnej, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z dróg moczowych, ostrą niewydolność nerek, a także wysypkę, świąd lub pokrzywkę.

Rzadko u pacjentów występował krwotok: śródczaszkowy, z oka, z rany, płucny; reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, krwawienie w obrębie miednicy oraz stłuczenie.

Bardzo rzadko obserwowano: krwotok z ucha, krwawienie z prącia, krwiak okularowy lub podskórny.

Objawy przedawkowania kangreloru

Najbardziej prawdopodobnym farmakologicznie efektem ubocznym przedawkowania kangreloru, jest wystąpienie krwawienia na skutek zaburzenia czynności płytek krwi.

Mechanizm działania kangreloru

Kangrelor to bezpośredni antagonista receptora płytkowego P2Y12 hamujący wywoływaną przez adezynodifosforan (ADP) aktywację i agregację płytek krwi. 

Lek ten jest aktywny i nie wymaga przekształcenia do czynnego metabolitu, jego działanie rozpoczyna się w momencie infuzji. W sposób wybiórczy i odwracalny wiąże on receptor P2Y12. Zapobiega tym samym dalszemu przekazywaniu sygnału i aktywacji płytek. Następuje zahamowanie agregacji płytek krwi, ale nie występuje wydłużenie czasu krwawienia.

Wchłanianie kangreloru

Kangrelor wykazuje całkowitą i natychmiastową biodostępność po podaniu dożylnym.

Stężenie Cmax osiągane jest w ciągu 2 minut od podania dawki w bolusie z następującym po niej wlewem.

Dystrybucja kangreloru

Dystrybucja kangreloru jest szybka, a jego objętość dystrybucji wynosi 3,9 l.

Stopień wiązania z białkami osocza wynosi pomiędzy 97 a 98%.

Metabolizm kangreloru

Metabolizm kangreloru jest niezależny od czynności wątroby i nie wpływa na inne leki metabolizowane przez enzymy wątrobowe.

Kangrelor jest szybko dezaktywowany w krążeniu przez defosforylację do swojego głównego metabolitu - nukleozydu, który ma znikome działanie przeciwpłytkowe.

Wydalanie kangreloru

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji kangreloru wynosi od 3 do 6 minut, niezależnie od podanej dawki.

Głównie kangrelor jest eliminowany z moczem, a w mniejszym stopniu wydalany z kałem.

Średni klirens wynosi około 43,2 l/godzinę.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij