Joheksol, Iohexolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o joheksolu

Rok wprowadzenia na rynek
1999
Substancje aktywne
joheksol
Działanie joheksolu
diagnostyczne
Postacie joheksolu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ endokrynny (dokrewny), układ krwiotwórczy i krew, układ moczowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ oddechowy, układ pokarmowy (trawienny), układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Gastroenterologia, Kardiologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurologia, Onkologia kliniczna, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Urologia
Wzór sumaryczny joheksolu

C19H26I3N3O9

Spis treści

Wskazania do stosowania joheksolu

Joheksol jest produktem leczniczym wykorzystywanym jedynie w diagnostyce jako środek kontrastujący w zabiegach diagnostycznych (m.in. arteriografia, urografia, mielografia, flebografia, kardioangiografia, badania przewodu pokarmowego, tomografia komputerowej).

W przypadku podania podpajęczynówkowego może być stosowany w mielografii lędźwiowej, szyjnej i piersiowej oraz tomografii komputerowej zbiorników podstawy mózgu.

Joheksol wykorzystywany jest również w endoskopowej pankreatografii oraz cholangiopankreatografii.

Dawkowanie joheksolu

Dawkowanie joheksolu uzależnione jest od:

  • typu badania;
  • wieku i masy ciała pacjenta;
  • stanu ogólnego pacjenta;
  • pojemności minutowej serca;
  • techniki podania preparatu.

Stężenie i objętość jodu zazwyczaj jest taka sama we wszystkich środkach kontrastujących. Bardzo ważne jest nawodnienie pacjenta przed podaniem joheksolu i po skończeniu badania.

Przeciwskazania do stosowania joheksolu

Przeciwskazaniami do stosowania joheksolu jest nadwrażliwość na substancję oraz tyreotoksykoza (zespół chorobowy związany z nadmiarem hormonów tarczycy we krwi) z widocznymi objawami. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania joheksolu

Specjalne ostrzeżenia dotyczą pacjentów:

  • z alergią, astmą i nieprzewidzianymi reakcjami na środki jodowe kontrastujące (u tych pacjentów należy rozważyć premedykację kortykosteroidami lub lekami antyhistaminowymi).

Jodowe środki kontrastujące mogą być przyczyną śmiertelnych reakcji anafilaktycznych, dlatego powinny być podawane przez wykwalifikowany personel w warunkach ambulatoryjnych z dostępem do zestawu przeciwwstrząsowego. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących blokery receptorów beta-adrenergicznych, dających fałszywy obraz anafilakcji. Objawy nadwrażliwości zazwyczaj są łagodne (zaczerwienienie skóry, pokrzywka, obrzęk twarzy) i występują w ciągu godziny od podania środka kontrastującego, dlatego tak ważny jest czas obserwacji pacjenta. Jednakże mogą pojawić się reakcje opóźnione, które zazwyczaj nie zagrażają życiu pacjenta.

Badanie angiografii cewnikowej z kontrastem może być przyczyną powikłań zatorowo-zakrzepowych, zwłaszcza u pacjentów z homocystynurią (poważna choroba metaboliczna), z podejrzeniem zakrzepicy lub zapalenia żył. Zalecana jest odpowiednia technika angiografii oraz częste przepłukiwanie cewnika heparynizowaną solą fizjologiczną.

Przed podaniem joheksolu bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą, zaburzeniami czynności nerek, osób w podeszłym wieku, niemowląt, pacjentów przyjmujących leki moczopędne, z hiperurykemią. U tych pacjentów należy kontrolować metabolizm wody i elektrolitów oraz poziom wapnia we krwi.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z niewydolnością serca, dusznicą bolesną, chorobami zastawek, chorobą wieńcową, nadciśnieniem płucnym, przebytym zawałem, ponieważ oni są narażeni na zaburzenia układu sercowego podczas podania środka kontrastowego z joheksolem.

Pacjenci z guzami mózgu, padaczką, uzależnieni od alkoholu czy narkotyków, pacjenci po przebytych udarach, z zaawansowaną miażdżycą naczyń mózgowych, udarem lub obrzękiem mózgu są narażeni na reakcje neurologiczne oraz zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek po podaniu joheksolu. U takich pacjentów wstrzyknięcie środka kontrastującego może prowadzić do skurczu naczyń i do niedokrwienia mózgu.

U pacjentów z niewydolnością nerek i cukrzycą może dojść do nefropatii kontrastowej, zaburzeń czynności nerek i ostrej niewydolności nerek. Dotyczy to również pacjentów z niewydolnością serca, chorobami nerek, zaawansowaną miażdżycą. Szczególną grupą są pacjenci chorzy na cukrzycę, leczeni metforminą, u nich może dojść do kwasicy mleczanowej. U takich pacjentów trzeba oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby klirens joheksolu może zostać wydłużony. U pacjentów z miastenią podanie joheksolu może zaostrzyć objawy choroby.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy należy podać leki blokujące receptory alfa (aby uniknąć przełomu nadciśnieniowego).

Pacjenci z zaburzeniami czynności tarczycy znajdują się w grupie ryzyka, ze względu na to, iż jodowe środki kontrastujące wpływają na czynność tarczycy. U tych pacjentów niezbędne są badania tarczycy. Istnieje ryzyko pojawienia się niedoczynności tarczycy. Zaburzenia tarczycy dotyczą również młodzieży, niemowląt , kobiet w ciąży.

U pacjentów z anemią sierpowatą może dojść do zaostrzenia choroby. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi również znajdują się w grupie ryzyka (przypadki ciężkiego zapalenia naczyń, objawy podobne do zespołu Stevensa-Johnsona).

Podczas wstrzyknięcia joheksolu mogą pojawić się objawy niepokoju.

Interakcje joheksolu z innymi substancjami czynnymi

Przemijające zaburzenie czynności nerek, które mogą prowadzić do wystąpienia kwasicy mleczanowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Ryzyko wystąpienia późnych reakcji (rumień skórny, objawy grypopodobne).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Interferon Beta-1A (Interferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Nasilenie neurologicznych działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Obniżenie skuteczności mechanizmów wyrównawczych (sercowo-naczyniowych) na skutek zmiany ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II

Wpływ joheksolu na prowadzenie pojazdów

Joheksol wpływa za zdolność prowadzenia pojazdów, dlatego nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez godzinę od ostatniego wstrzyknięcia lub w czasie 24h od podpajęczynówkowego podania leku. 

Pacjentów ambulatoryjnych należy poinformować o możliwym wystąpieniu zawrotów głowy.

Inne rodzaje interakcji

Joheksol może wpływać na testy czynnościowe tarczycy (zmniejszona zdolność do wiązania jodu przez tarczycę przez kilka tygodni).

Joheksol wpływa na wyniki badań laboratoryjnych bilirubiny, białek, żelaza, miedzi, wapnia, fosforanów.

Wpływ joheksolu na ciążę

Nie należy podawać joheksolu w czasie ciąży, ze względu na brak badań klinicznych, chyba że korzyści przewyższają ryzyko i lekarz uzna badanie za niezbędne.

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu bezpośredniego lub pośredniego na rozwój płodu.

W przypadku wykonania takiego badania należy zdawać sobie sprawę z ryzyka wpływu jodu na gruczoł tarczycy u płodu.

Wpływ joheksolu na laktację

Joheksol przenika do mleka matki karmiącej w niewielkiej ilości, zatem możliwe jest karmienie piersią podczas podawania joheksolu matce karmiącej piersią.

Skutki uboczne

biegunka
nudności
wymioty
bóle brzucha

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu joheksolu we wstrzyknięciu dożylnym obserwowano przemijające podwyższenie stężenie kreatyniny w osoczu oraz obserwowano nefropatię kontrastową. Bardzo rzadko występowało zatrucie jodem (świnka jodowa), którego objawami jest obrzęk i wzmożone napięcie ślinianek.

Ze strony układu immunologicznego rzadko obserwowano duszność, reakcje skórne, kaszel, katar, zapalenie naczyń, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli. Ze strony układu nerwowego rzadko obserwowano ból głowy, paraliż, senność, bardzo rzadko zaburzenia smaku, napady padaczkowe czy zaburzenia świadomości. Rzadko obserwowano zaburzenia widzenia. Innymi objawami niepożądanymi objawiającymi się rzadko była bradykardia (spowolnienie rytmu serca) lub tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), arytmie, nadciśnienie lub niedociśnienie. Bardzo rzadko zakrzepica lu zator. Ze strony żołądka i jelit rzadko pojawiały się nudności lub wymioty, bardzo rzadko biegunka.

Z zaburzeń ogólnych często pojawiało się odczucie gorąca, rzadko gorączka czy dreszcze. Często pojawiały się zaburzenia ze strony układu oddechowego, takie jak zmienna częstość oddychania, bardzo rzadko duszność. Bardzo rzadko obserwowano bóle stawowe i mięśniowe.

Podanie podpajęczynówkowe joheksolu może dawać objawy niepożądane pojawiające się z opóźnieniem (bóle głowy, nudności, zawroty głowy spowodowane spadkiem ciśnienia w przestrzeni podpajęczynówkowej).

U niemowląt, noworodków i dzieci obserwowano przypadki przemijającej niedoczynności tarczycy.

Objawy przedawkowania joheksolu

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub serca jest możliwość przedawkowania joheksolu z objawami zaburzenia krążenia w obrębie płuc i serca, zaburzeniami gospodarki wodnej i elektrolitowej. Neurotoksyczność joheksolu występuje w minimalnym stopniu.

Możliwe jest przedawkowanie joheksolu u dzieci, przypadkowe podczas kompleksowej angiografii, zwłaszcza po podaniu środka o dużym stężeniu. 

Badania kliniczne wykazują duży próg bezpieczeństwa środka leczniczego. 

Mechanizm działania joheksolu

Joheksol jest niejonowym, radiologicznym środkiem kontrastowym. Mechanizm działania środka kontrastowego polega na tym, że gromadzi się on w badanej tkance w celu wzmocnienia lub osłabienia odbieranego sygnału. W ten sposób otrzymuje się obrazy o różnym kontraście z uwidocznionymi szczegółowo nieprawidłowościami i patologiamii.

Wchłanianie joheksolu

Joheksol podawany jest w postaci wstrzyknięć dożylnych.

Dystrybucja joheksolu

Joheksol wiąże się z białkami osocza w bardzo małym stopniu, poniżej 2%.

Metabolizm joheksolu

Joheksol nie ulega metabolizmowi. Badania kliniczne nie wykazały metabolitów joheksolu.

Wydalanie joheksolu

U zdrowych pacjentów, z prawidłową czynnością nerek joheksol wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej w czasie 24h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij