Amidotryzoinian, Amidotrizoatum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o amidotryzoinianie

Substancje aktywne
amidotryzoinian, megluminy amidotryzoinian, sodu amidotryzoinian
Postacie amidotryzoinianu
płyn doodbytniczy, roztwór doustny
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Wzór sumaryczny amidotryzoinianu

C11H9I3N2O4

Spis treści

Wskazania do stosowania amidotryzoinianu

Amidotryzoinian jest śodkiem diagnostycznym podawanym w postaci roztworu doustnie  lub dododbytniczo. Stosowany jest w radiologicznej kontroli przewodu pokarmowego, w skojarzeniu z siarczanem baru lub w monoterapii, gdy siarczan baru jest niedozwolony. Należą tu stany podejrzenia wystąpienia trudnych do wykrycia metodami radiologicznymi wszelkich nieszczelności różnych odcinków przewodu pokarmowego, stany po całkowitym lub częściowym chirurgicznym usunięciu żołądka lub jelit. Wskazaniem do zastosowania amidotryzoinianu jako środka diagnostycznego jest przypuszczenie zaistnienia stanu nieprawidłowej drożności jelita cienkiego, niedrożności po zabiegu chirurgicznym lub krwotoku.Środek ten jest rekomendowany również w diagnostyce wszelkich ostrych stanów, które wymagają interwencji chirurgicznej, jak i w znaczym powiększeniu i rozdęciu jelita grubego. Wykorzystywany jest także w obrazowaniu ciał obcych i tworów patologicznych przed badaniem za pomocą światłowodu zakończonego narzędziami optycznymi (endoskopu) oraz w obrazowaniu przetok w układzie pokarmowym.

Dawkowanie amidotryzoinianu

Dawkowanie środka kontrastowego należy dostosować do  rodzaju badania i wieku pacjenta.

W przypadku dorosłych oraz dzieci powyżej 10 roku życia stosuje się 60 ml amidotryzoinianu w obrazowaniu żołądka oraz 100 ml leku w cyklicznej diagnostyce układu pokarmowego. Preparat podawany jest doustnie.

Noworodkom, niemowlętom oraz młodszym dzieciom podaje się doustnie 15-30 ml roztworu amidotryzoinianu rozcieńczonego 3-krotna ilością wody.

Dzieciom starszym poniżej 10 roku życia rekomenduje się dawkę 15-30 ml roztworu podawanego doustnie, przy czym może ta ilość być dwukrotnie rozcieńczona wodą.

W tomografii komputerowej podaje się od 0,5-1,5 l 3% roztworu amidotryzoinianu.

Podanie doodbytnicze u osób dorosłych wymaga zastosowania 500 ml roztworu amidotryzoinianu rozcieńczonego 3-4x wodą.

W przypadku podawania dodobytniczego dzieciom poniżej 5 roku życia stosuje się 500 ml roztworu amidotryzoinianu rozcieńczonego 5-krotną objętością wody.

Doodbytnicze podanie amidotryzoinianu dzieciom powyżej 5 lat wymaga zastosowania roztworu 500 ml rozcieńczonego 4-5 razy wodą.

Amidotryzoinian może być również podawany w terapii skojarzonej z siarczanem baru. W takim przypadku dawka amidotryzoinianu musi zostać odpowiednio dostosowana.

Przeciwskazania do stosowania amidotryzoinianu

Amidotryzoinianu nie stosuje się w badaniu stanów infekcyjnych jelit, terapii niepowikłanej niedrożności smółkowej oraz tomografii komputerowej narządów jamy brzusznej.

Ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznych skutków hipowolemii przeciwskazane jest zastosowanie amidotryzoinianu u noworodków, niemowląt i dzieci oraz u chorych odwodnionych.

Amidotryzoinianu nie można zastosować u pacjentów, u których istnieje możliwość przeniknięcia środka kontrastowego do układu oddechowego lub w przypadku podejrzenia przetoki tchawiczo-przełykowej, gdyż nadmierne stężenie osmotyczne może wywołać ostry obrzęk lub chemiczne zapalenie płuc, stan zagrożenia życia związany z nieprawidłową wymianą gazów, a nawet śmierć.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania amidotryzoinianu

Amidotryzoinian jest stosowany w postaci soli sodowej lub megluminy. Należy zachować szczególną ostrożność oraz rozważyć bilans korzyści i ryzyka, gdy u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którąkolwiek z wymienionych substancji, gdyż może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Ryzyko wystąpienia takiej reakcji jest większe, jeżeli wcześniej odnotowano takie incydenty w stosunku do  środków kontrastowych zawierających jod. Tego typu następstwa pojawiają się sporadycznie, dlatego ciężko je przewidzieć.

Z tego powodu pacjentom z tendencją do reakcji alergicznych, szczególnie na środki kontrastowe wzbogacone o jod lub z astmą w wywiadzie wskazane jest rozpatrzenie wcześniejszego zastosowania leków antyhistaminowych lub glikokortykosteroidów.

Należy mieć na uwadze, że amidotryzoinian może powodować reakcje indywidualne w  odpowiedzi na zastosowany lek, mogące manifestować się objawami sercowo-naczyniowymi, oddechowymi czy skórnymi, mogącymi nawet zakończyć się wstrząsem. Objawy te mogą wystąpić w trybie opóźnionym, nawet po kilku dniach. Jeżeli pojawią się reakcje nadwrażliwości, konieczne jest przerwa w podawaniu środka kontrastowego i jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy zastosować odpowiednie leczenie dożylne.

Szczególną uwagę należy poświęcić chorym z incydentami sercowo-naczyniowymi w wywiadzie, gdyż ta grupa terapeutyczna jest szczególnie podatna na  ciężkie reakcje anafilaktoidalne po zastosowaniu amidotryzoinianu.

Stosunkowo wysokim ryzykiem obarczone jest stosowanie środków kontrastowych u osób z niewyrównaną pracą tarczycy, gdyż u tych chorych może dojść do pogłębienia zaburzeń czynności tego organu, z przełomem tarczycowym włącznie. 

U pacjentów z potwierdzoną lub podejrzewaną nadczynnością tarczycy, przed podaniem amidotryzoinianu rekomenduje się skontrolowanie czynności tarczycy i (lub) podanie leków tyreostatycznych.

Pacjenctom w bardzo ciężkim stanie zastosowanie amidotryzoinianu należy starannie rozważyć, analizując stopień ryzyka.

Należy mieć na uwadze, że zatrzymanie amidotryzoinianu w przewodzie pokarmowym na skutek zapacia czy zastoju, może mieć konsekwencje w postaci uszkodzenia tkanki, krwawienie czy martwicy jelita.

Podając amidotryzoinian pacjentom, należy upewnić się, że są oni prawidłowo nawodnieni u mają wyrównaną gospodarkę elektrolitową, gdyż lek ten ze względu na swoją hiperosmolarność może wywołać odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe.

Interakcje amidotryzoinianu z innymi substancjami czynnymi

Wymienione leki zastosowane jednocześnie z amidotryzoinianem mogą spotęgować reakcje nadwrażliwości na środek kontrastowy oraz zwiększyć oporność tych pacjentów na leczenia beta-agonistami.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe

Interakcje amidotryzoinianu z pożywieniem

Podawanie amidotryzoinianu na czczo po wcześniejszym opróżnieniu jelita zwiększa skuteczność diagnostyczną badania.

Inne rodzaje interakcji

Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy z zastosowaniem tyreotropowych radioizotopów mogą być problemowe nawet do kilkudzieisięciu dni po zastosowaniu jodowych środków kontrastowych, gdyż powodują one zmniejszone wchłanianie radioizotopu.

Podawanie nawet kilka tygodni wcześniej interleukin-2 związane jest ze zwiększoną możliwością pojawienia się opóźnionych reakcji po podaniu produktu leczniczego.

Wpływ amidotryzoinianu na ciążę

Kobiety ciężarne nie powinny być eksponowane na działanie promieniowania X, stąd też należy poważnie przeanalizować stosunek ryzyka do korzyści związanego z jakimkolwiek badaniem radiologicznym w tym stanie fizjologicznym kobiety, zarówno z użyciem środka kontrastowego jak i bez niego. Badania pod kątem bezpieczeństwa stosowania amidotryzoinianu w ciąży nie zostały wykonane u ludzi. W badaniach na zwierzętach nie potwierdzono szkodliwego działania na rozwój płodowy czy embrionalny, niemniej należy zachować szczególną ostrożność aplikując amidotryzoinian kobietom ciężarnym.

Wpływ amidotryzoinianu na laktację

Amidotryzoinian podawany w dawkach zalecanych jest w niewielkim procencie wchłaniany z przewodu pokarmowego i raczej nie przenika do pokarmu naturalnego. Z tego względu można uznać, że jego zastosowanie w trakcie laktacji jest bezpieczne, gdyż nie wpływa szkodliwie na karmione dziecko.

Wpływ amidotryzoinianu na płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego toksycznego wpływu na rozwój embrionalny lub płodowy.

Skutki uboczne

biegunka
nudności
wymioty
ból głowy
duszność
pęcherze na błonie śluzowej jamy ustnej
pokrzywka
skurcz oskrzeli
świąd
tachykardia
wysypka
zawroty głowy
ból brzucha
gorączka
nadczynność tarczycy
obrzęk płuc
wstrząs anafilaktoidalny
zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
zaburzenia świadomości
wstrząs
zatrzymanie serca
niedociśnienie
perforacja jelit
zachłystowe zapalenie płuc
nadmierna potliwość

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania amidotryzoinianu

Przyjęcie zbyt dużej dawki amidotryzoinianu może spowodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w tym odwodnienia, które manifestuje się takimi objawami jak: wzmożone pragnienie, zawroty i bóle głowy, osłabienie organizmu, senność, suchość śluzowej jamy ustnej.

Mechanizm działania amidotryzoinianu

Lek stosowany jest w postaci soli kwasu amidotryzoesowego. Dzięki obecności atomów jodu połączonych trwałymi wiązaniami absorbuje promieniowanie rentgenowskie i w ten sposób odpowiada za kontrastowanie w badaniu rentgenowskim.

Wchłanianie amidotryzoinianu

Po podaniu doustnym wchłania się jedynie 3% kwasu amidotryzoesowego. Nawet jeśli nie
występuje perforacja ściany jelita, obserwowano u niektórych pacjentów większe wchłanianie
powodujące kontrastowanie kamieni nerkowych i moczowodów.

Dystrybucja amidotryzoinianu

W przypadku perforacji ściany jelita amidotryzoinian dostaje się do jamy brzusznej lub
otaczających tkanek, skąd wchłania się i ostatecznie zostaje wydalony z moczem.

Wydalanie amidotryzoinianu

Amidotryzoinian wydalany jest w postaci niezmienionej z moczem, a każda jego cząsteczka związana jest z resztą sodową. Wątroba i jelito cienkie stanowią główną alternatywną drogę wydalania amidotryzoinianu. Środki diagnostyczne nieprzepuszczające promieni rentgenowskich są wydzielane w postaci niezmienionej do mleka ludzkiego. Ślina jest drugorzędnym szlakiem wydzielniczym dla radiocieniującego środka diagnostycznego.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij