Immunoglobulina ludzka anty-D, Immunoglobulinum humanum anti-d - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o immunoglobulinie ludzkiej anty-d

Rok wprowadzenia na rynek
1996
Substancje aktywne
immunoglobulina ludzka anty-d
Działanie immunoglobuliny ludzkiej anty-d
immunomodulujące
Postacie immunoglobuliny ludzkiej anty-d
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Ginekologia i położnictwo, Hematologia, Immunologia kliniczna
Rys historyczny immunoglobulinie ludzkiej anty-d

W 1996 roku Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) zatwierdziła ludzką immunoglobulinę anty-D firmy ZLB Bioplasma. W 2004 roku lek pod nazwą Rhophylac zostal zaaprobowany przez Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) i wprowadzony na rynek Stanów Zjednoczonych. 

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające immunoglobulinę ludzką anty-d

Wskazania do stosowania immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Immunoglobulina ludzka anty-D to frakcja gamma globuliny IgG (postać liofilizowana bądź płynna) zawierająca w swojej cząsteczce przeciwciała przeciwko antygenowi Rh(D). Lek jest tworzony z użyciem osocza ludzkiego pobieranego od dawców Rh(D)-ujemnych, których poddano wcześniejszej immunizacji czynnikiem Rh(D).

Immunoglobulinę anty-D podaje się dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym Rh(D)-ujemnym po wcześniejszym przetoczeniu im krwi bądź preparatów krwiopochodnych (np. koncentratu krwinek czerwonych) z czynnikiem Rh(D)dodatnim.

Immunoglobulina ludzka anty-D jest zarejestrowana także do terapii przewlekłej immunologicznej plamicy małopłytkowej u dorosłych pacjentów.

Kolejnym wskazaniem do stosowania immunoglobuliny ludzkiej anty-D jest  zapobieganie izoimmunizacji Rh(D) u kobiet Rh(D)-ujemnych. Lek podaje się w profilaktyce przedporodowej i poporodowej, w celu uniknięcia choroby hemolitycznej noworodka. Konflikt serologiczny ma miejsce wówczas, gdy matka jest Rh(D)-ujemna, natomiast ojciec dziecka lub dziecko posiadają krew z antygenem Rh(D) dodatnim lub Rh(D) nieznanym.

Dawkowanie immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Immunoglobulinę ludzką anty-D podaje się w powolnym wstrzyknięciu domięśniowym bądź dożylnym. Po podaniu leku konieczna jest obserwacja pacjenta trwająca co najmniej 20 minut aby wykryć pierwsze objawy ewentualnej reakcji alergicznej. Podanie dożylne immunoglobuliny jest preferowane w przypadku osób otyłych z BMI ≥ 30 oraz jeżeli u pacjenta istnieją przeciwwskazania do iniekcji domięśniowych (np. zaburzenia procesu krzepnięcia). Przyjmuje się że duże objętości roztworu do wstrzykiwań z immunoglobuliną powinny być podawane w kilka miejsc, w dawkach podzielonych (u dzieci to objętość leku powyżej 2 ml, u dorosłych powyżej 5 ml). 

W przypadku transfuzji krwi lub koncentratu krwinek czerwonych pacjentom Rh(D) ujemnym zwykle stosowana dawka immunoglobuliny ludzkiej anty-D wynosi 20 mikrogramów (100 j.m.) leku na 2 ml przetoczonej krwi Rh(D) dodatniej lub na 1 ml Rh(D) dodatniego koncentratu krwinek czerwonych (RBC).

Zwykle stosowana dawka immunoglobuliny ludzkiej anty-D w przypadku profilaktyki konfliktu matczyno-płodowego jest uzależniona od kilku czynników. Profilaktycznie w 28-30 tygodniu ciąży podaje się 300 µg leku kobietom  z czynnikiem RhD-minus, u których nie wykryto przeciwciał anty-RhD. W przeciągu 72 godzin od porodu należy podać domięśniowo lek w ilości 150 µg (poród siłami natury) lub 300 µg (poród patologiczny m.in cesarskie cięcie). W przypadku poronień, po inwazyjnych badaniach prenatalnych czy usunięciu ciąży pozamacicznej zwykle stosowane dawki immunoglobuliny ludzkiej anty-D mieszczą się w zakresie od 50 µg (do 12 tygodnia ciąży) do 150 µg (po ukończeniu 12 tygodni ciąży).

Przeciwskazania do stosowania immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Immunoglobulina ludzka anty-D nie może być podawana osobom nadwrażliwym na ludzkie immunoglobuliny. Podanie domięśniowe leku jest przeciwwskazane u pacjentów z zaburzeniami homeostazy (np. trombocytopenia w stopniu ciężkim).

Immunoglobuliny ludzkiej anty-D nie podaje się kobietom Rh dodatnim (D+).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Leczenie preparatami wytwarzanymi z ludzkiej krwi/osocza wiąże się z ryzykiem przeniesienia chorób zakaźnych. Ryzyko to wzrasta w przypadku wirusów bezotoczkowych m.in. parwowirusa B19 czy też wirusa zapalenia wątroby typu A.

Pacjentom otyłym z BMI powyżej 30 immunoglobulina ludzka anty-D powinna być podawana dożylnie. Wraz ze wzrostem masy ciała rośnie ryzyko braku skuteczności leku podawanego domięśniowo.

Po podaniu immunoglobuliny anty-D mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, włącznie z wstrząsem anafilaktycznym. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pojawienia się pierwszych objawów tj. pokrzywki, uczucia duszności, świszczącego oddechu i spadku ciśnienia tętniczego krwi.

Interakcje immunoglobuliny ludzkiej anty-d z innymi substancjami czynnymi

zwiększone ryzyko działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alirokumab (Alirocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Bazyliksymab (Basiliximab) inhibitory interleukiny
Belimumab (Belimumab) selektywne leki immunosupresyjne
Bewacyzumab (Bevacizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Bezylezomab (Besilesomab) radiofarmaceutyki
Blinatumomab (Blinatumomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Brentuksymabu wedotin (Brentuximab vedotin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Cetuksymab (Cetuximab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Daratumumab (Daratumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Denozumab (Denosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ekulizumab (Eculizumab) selektywne leki immunosupresyjne
Elotuzumab (Elotuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ewolokumab (Evolocumab) przeciwciała monoklonalne - zmniejszające poziom lipidów we krwi
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Idarucyzumab (Idarucizumab) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Iksekizumab (Ixekizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Ipilimumab (Ipilimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kanakinumab (Canakinumab) inhibitory interleukiny
Katumaksomab (Catumaxomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Mepolizumab (Mepolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Necytumumab (Necitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Obinutuzumab (Obinutuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ofatumumab (Ofatumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Olaratumab (Olaratumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Omalizumab (Omalizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Paliwizumab (Palivizumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Panitumumab (Panitumumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Pembrolizumab (Pembrolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Petruzumab (Pertuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ranibizumab (Ranibizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciw neowaskularyzacji
Reslizumab (Reslizumab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Rytuksymab (Rituximab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Sulesomab (Sulesomab) radiofarmaceutyki
Syltuksymab (Siltuximab) przeciwciała monoklonalne - inhibitory interleukiny
Toclizumab (Tocilizumab) inhibitory interleukiny
Trastuzumab (Trastuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ustekinumab (Ustekinumab) inhibitory interleukiny
Wedolizumab (Vedolizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Benralizumab (Benralizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Burosumab (Burosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Dupilumab (Dupilumab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Erenumab (Erenumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwmigrenowe
Galkanezumab (Galcanezumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwmigrenowe
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Sekukinumab (Secukinumab) inhibitory interleukiny
Awelumab (Avelumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Brolucizumab (Brolucizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciw neowaskularyzacji
nasilenie trombogennego działania ludzkiej immunoglobuliny anty-D
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne

Wpływ immunoglobuliny ludzkiej anty-d na prowadzenie pojazdów

Immunoglobulina ludzka anty-D nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Biochanina A zawarta m.in w preparatach z koniczyny czerwonej Trifolium pratense nasila trombogenne (zwiększające tendencję do tworzenia skrzepów) działanie immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

Lek zmniejsza skuteczność szczepionek zawierających żywe wirusy. Z tego względu należy zachować conajmniej 3 miesięczny odstęp od ostatniego podania immunoglobuliny anty-D a szczepieniem.

Wpływ immunoglobuliny ludzkiej anty-d na ciążę

Immunoglobulina ludzka anty-D może być stosowana przez kobiety ciężarne. Nie obserwowano działań niepożądanych leku u dzieci kobiet które otrzymały lek w czasie ciąży.

Wpływ immunoglobuliny ludzkiej anty-d na laktację

Immunoglobulina ludzka anty-D przenika do mleka matek karmiących, jednak nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych u dzieci.

Wpływ immunoglobuliny ludzkiej anty-d na płodność

Brak jest badań na zwierzętach które opisują wpływ immunoglobuliny ludzkiej anty-D na płodność.

Inne możliwe skutki uboczne

Miejscowe działania niepożądane po podaniu domięśniowym immunoglobuliny ludzkiej anty-D obejmują ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk, stwardnienie, świąd i wysypkę.

Do niezbyt częstych działań niepożądanych leku należą reakcje uogólnione: złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała, dreszcze, ból głowy. Wstrzykniecie leku wiąże się z ryzykiem pojawienia reakcji skórnych takich jak  rumień i świąd. Rzadko może dojść do spadku ciśnienia tętniczego krwi i tachykardii, pojawiają się duszności, bóle stawowe, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności i wymioty). Immunoglobulina ludzka anty-D może wywołać reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Po podaniu leku osobom z  Rh(D) dodatnim odnotowano przypadki hemolizy wewnątrznaczyniowej (rozpadu krwinek czerwonych), która w części przypadków zakończyła się zgonem pacjentów.

Objawy przedawkowania immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Brakuje danych dotyczących objawów przedawkowania immunoglobuliny ludzkiej anty-D.

Mechanizm działania immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Mechanizm działania ludzkiej immunoglobuliny anty-D do końca nie został wyjaśniony. Podanie leku matce Rh(D) -ujemnej powoduje szybkie usuwanie z jej krwioobiegu f czerwonych krwinek RBC (red blood cells) płodu poprzez ich fagocytozę. Czerwone krwinki płodu mogą dostać się do krwi matki np. podczas porodu. Doprowadza to do aktywacji układu odpornościowego kobiety i wytwarzania przeciwciał anty-Rh(D). Skutkiem tego może być choroba hemolityczna noworodka, czyli rozpad erytrocytów we krwi dziecka. Podanie ludzkiej immunoglobuliny anty-D  hamuje wytwarzanie przeciwciał przeciwko antygenowi Rh(D) ludzkich erytrocytów (blokowanie immunizacji). Najprawdopodobniej lek stymuluje fagocytozę erytrocytów przez makrofagi oraz lizę czerwonych krwinek. Tworzone są kompleksy immunoglobuliny IgG wraz z antygenem które wpływają na proces prezentacji komórkom układu odpornościowego. Immunoglobulina ludzka anty-D zwiększa liczbę płytek krwi.

Wchłanianie immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Biodostępność immunoglobuliny ludzkiej anty-D po podaniu domięśniowym wynosi 69%. Lek jest wchłaniany powoli do krążenia ogólnego, a stężenie maksymalne osiągane jest w ciągu 2-5 dni. Pierwsze oznaczalne miano przeciwciał pojawia się po około 4 godzinach od wstrzyknięcia domięśniowego.

Dystrybucja immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Objętość dystrybucji dla immunoglobuliny ludzkiej anty-D podanej domięśniowo w dawce 300 μg oszacowano na 8,59 litra.

Po infuzji dożylnej lek ulega szybkiej dystrybucji w obrębie osocza i płynu pozanaczyniowego.

Metabolizm immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Metabolizm immunoglobuliny ludzkiej anty-D przebiega z udziałem komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego.

Wydalanie immunoglobuliny ludzkiej anty-d

Immunoglobulina ludzka anty-D charakteryzuje się okresem półtrwania zależnym od drogi podania:

  • wstrzyknięcie dożylne: 16 ± 4 dni;
  • podanie domięśniowe:18 ± 5 dni.

Lek jest eliminowany z organizmu wraz z moczem i kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij