Iksazomib, Ixazomibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o iksazomibie

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
cytrynian iksazomibu, iksazomib
Działanie iksazomibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie iksazomibu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny iksazomibu

Iksazomib jest produkowany przez firmę Takeda pod nazwą handlową Ninlaro. W 2015r. został dopuszczony do obrotu w USA, a w 2016r. w Europie. 

Wzór sumaryczny iksazomibu

C14H19BCl2N2O4

Spis treści

Wskazania do stosowania iksazomibu

Iksazomib jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego, w skojarzeniu z lenalidomidem oraz deksametazonem. Leczenie powinno być prowadzone przez doświadczonego lekarza.

Dawkowanie iksazomibu

Iksazomib należy dawkować ściśle według schematu - 4 mg doustnie, raz w tygodniu w 1, 8 i 15 dniu leczenia w 28 dniowym cyklu.

Przeciwskazania do stosowania iksazomibu

Przeciwwskazaniem do stosowania iksazomibu jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania iksazomibu

Iksazomib może powodować szereg różnych komplikacji, które wymagają monitorowania i ewentualnie wdrożenia odpowiedniego leczenia: małopłytkowość - wymagane jest badanie płytek krwi co najmniej raz w miesiącu; biegunki, wymioty - stosuje się leczenie objawowe i badanie stężenia potasu we krwi, może być również konieczna modyfikacja dawki iksazomibu; w przypadku wystąpienia neuropatii obwodowej może być konieczna modyfikacja dawki, podobnie w przypadku wystąpienia nasilonej wysypki oraz w przypadku zaburzeń za strony wątroby; w przypadku wystąpienia mikroangiopatii zakrzepowej lub zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii należy zaprzestać podawania iksazomibu. U pacjentów leczonych iksazomibem powinna być wdrożona profilaktyka przeciwwirusowa, w celu zapobieżenia półpaścowi oraz profilaktyka przeciwzakrzepowa. 

Przeciwwskazania iksazomibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Iksazomibu nie należy łączyć z u z silnymi induktorami CYP3A, np. karbamazepiną, fenytoiną oraz ryfampicyną, ze względu na osłabienie działania iksazomibu. 

Interakcje iksazomibu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wystąpienia ciężkich zakażeń.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Deferypron (Deferiprone) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Denozumab (Denosumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwosteoporotyczne
Etanercept (Etanercept) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Fingolimod (Fingolimod) inne leki immunosupresyjne
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Kladrybina (Cladribine) antymetabolity, analogi puryn
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Teryflunomid (Teriflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Trastuzumab (Trastuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ustekinumab (Ustekinumab) inhibitory interleukiny
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Osłabienie działania iksazomibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Lumakaftor (Lumacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Rufinamid (Rufinamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Możliwe zakażenie wirusem opryszczki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Talimogen laherparepwek (Talimogene laherparepvec) inne leki przeciwnowotworowe
Możliwe wystąpienie zaburzeń pracy wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Lomitapid (Lomitapide) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Możliwe uszkodzenie nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Elotuzumab (Elotuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Fludarabina (Fludarabine) cytostatyki alkilujące
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ipilimumab (Ipilimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Karfilzomib (Carfilzomib) inne leki przeciwnowotworowe
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Nelarabina (Nelarabine) antymetabolity, analogi puryn
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Pitawastatyna (Pitavastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Telbiwudyna (Telbivudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Ryzyko zmniejszenia liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gancyklowir (Ganciclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Walgancyklowir (Valganciclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy

Interakcje iksazomibu z pożywieniem

Iksazomib należy podawać co najmniej godzinę przed posiłkiem lub co najmniej 2 godziny po posiłku. 

Wpływ iksazomibu na prowadzenie pojazdów

Iksazomib może powodować zawroty głowy i zmęczenie, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w ruchu, aż do ustąpienia objawów. 

Inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować iksazomibu w połączeniu z preparatami dziurawca. 

Wpływ iksazomibu na ciążę

Iksazomib może powodować uszkodzenie płodu, z tego względu nie należy go stosować w okresie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ iksazomibu na płód. 

Wpływ iksazomibu na laktację

Nie wiadomo, czy iksazomib przenika do mleka matki, przez co nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka. Z tego względu nie należy go stosować w okresie karmienia piersią. 

Wpływ iksazomibu na płodność

Badania wpływu iksazomibu na płodność u ludzi nie zostały przeprowadzone. U zwierząt, tj. U szczurów i królików iksazomib wykazał toksyczne działanie zarodkowo-płodowe. 

Skutki uboczne

biegunka
małopłytkowość
nudności
wymioty
wysypka
neutropenia
obrzęki obwodowe
neuropatia obwodowa
zakażenia górnych dróg oddechowych
Ból pleców
zaparcie
półpasiec
zakrzepowa plamica małopłytkowa
Mikroangiopatia zakrzepowa

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania iksazomibu

Iksazomib oddziałuje na podjednostkę beta 5 proteasomu 20S, co prowadzi do obumierania komórek nowotworowych. 

Wchłanianie iksazomibu

Po podaniu doustnym biodostępność iksazomibu wynosi 58%, maksymalne stężenie osiągane jest po około godzinie od podania.

Dystrybucja iksazomibu

Iksazomib w 99% wiąże się z białkami osocza. 

Metabolizm iksazomibu

Iksazomib jest metabolizowany przez różne izoenzymy CYP, takie jak 3A4, 1A2, 2B6, 2C8, 2D6, 2C19 oraz 2C9.

Wydalanie iksazomibu

Iksazomib w 62% jest wydalany z moczem, a w 22% z kałem. Około 3,5% dawki jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. Okres półtrwania wynosi 9,5 dnia. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij