Etopozyd, Etoposidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o etopozydzie

Rok wprowadzenia na rynek
1980
Substancje aktywne
etopozyd
Działanie etopozydu
przeciwmitotyczne, przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie etopozydu
kapsułki miękkie, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ immunologiczny (odpornościowy), układ krwiotwórczy i krew, układ oddechowy, układ płciowy męski, układ płciowy żeński, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Andrologia, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Geriatria, Ginekologia i położnictwo, Hematologia, Immunologia kliniczna, Neonatologia, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Pediatria
Rys historyczny etopozydu

Etopozyd został zatwierdzony do obrotu na terenie Szwajcarii w 1980 roku. Trzy lata później amerykański FDA wydał zgodę na stosowanie związku w lecznictwie.

Wzór sumaryczny etopozydu

 

C29H32O13

Spis treści

Wskazania do stosowania etopozydu

Etopozyd jest chemioterapeutykiem stosowanym wraz z innymi lekami lub w monoterapii w leczeniu nowotworu jajnika, nawracającego bądź opornego raka jąder, ostrej białaczki szpikowej, chłoniaka nieziarniczego oraz chłoniaka Hodgkina. Związek wykorzystuje się także  w terapii drobnokomórkowego raka płuc jak również w leczeniu ciążowej choroby trofoblastycznej (łącznie z innymi chemioterapeutykami).

Dawkowanie etopozydu

Podawanie etopozydu odbywa się w określonych schematach (zwykle w odstępach 3-4 tygodniowych) i jest zależne od wieku pacjenta jego stanu klinicznego jak również jednostki chorobowej oraz leczenia skojarzonego.

Zwykle stosowane dożylne dawki dobowe u osób dorosłych wynoszą 50 mg/mpowierzchni ciała do 120mg/mpowierzchni ciała.

Ilość podawanego etopozydu drogą doustną, oparte jest o dawki dożylne leku. Drogą doustną zwykle przyjmuje się od 50 mg/m2 powierzchni ciała do 200 mg/m2 powierzchni ciała. posiłku). Lek w postaci doustnej należy przyjmować na czczo (tj. pół godziny przed posiłkiem lub dwie godziny po).

Jeśli w trakcie leczenia pojawią się zaburzenia czynności układu krwiotwórczego dawka etopozydu powinna być odpowiednio dostosowana. W razie wyraźnego spadku liczby neutrofilów (poniżej 1500 komórek/mm3) lub liczby trombocytów (poniżej 100 000 komórek/mm/) nie należy rozpoczynać kolejnego schematu leczenia, chyba że zaburzenia te wynikają z przebiegu samej choroby nowotworowej.

U pacjentów z klirensem kreatyniny niższym niż 50 ml/min, zaleca się zmniejszenie dawki etopozydu, rekomenduje się podawanie 75% dawki osoby bez zaburzeń czynności nerek.

Przeciwskazania do stosowania etopozydu

Przeciwskazaniem do podawania etopozydu jest występowanie reakcji nadwrażliwości na związek. Substancji nie należy podawać również podczas karmienia piersią.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania etopozydu

Decyzja o leczeniu etopozydem powinna zostać podjęta po oszacowaniu korzyści do ryzyka wynikającego z terapii. Samo leczenie zaś powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarską, w celu wczesnego wykrycia poważnych działań niepożądanych leku, które odpowiednio wcześnie wykryte są w większości odwracalne. W razie pojawienia się reakcji niepożądanych, stosowane dawki powinny ulec zmniejszeniu lub terapię należy przerwać i wznowić leczenie po poprawie zdrowia pacjenta (również z zachowaniem szczególnej ostrożności).

Związek podlega zmienności ekspozycyjnej  między poszczególnymi cyklami. Właściwość  ta może prowadzić do zmian w odpowiedzi na leczenie, łącznie z pojawieniem się ciężkich działań niepożądanych (ujawnienie toksyczności leku). Dowiedziono, że zmienność ekspozycyjna etopozydu jest większa w przypadku podawania leku doustnie. Jeśli intencją terapii jest wyleczenie zaleca się podawanie etopozydu dożylnie.

Substancja działa toksycznie na układ krwiotwórczy. Podczas leczenia odnotowano jeden przypadek śmiertelny mielosupresji. Wszystkich pacjentów przyjmujących lek, należy bacznie monitorować pod kątem wystąpienia tego działania niepożądanego. Zaleca się kontrolę parametrów krwi przed oraz po podaniu każdej dawki związku, obejmującą badanie liczby trombocytów, liczby białych krwinek z rozmazem oraz poziomu hemoglobiny. Jeśli pacjenci byli uprzednio poddawani chemio- lub radioterapii, przed podanie etopozydu należy poczekać, aż czynność szpiku powróci do normy.

Ze względu na toksyczne działanie na szpik, terapii nie należy rozpoczynać u osób z liczbą neutrofilów niższą niż 1500 komórek/mm3 lub jeśli ilość trombocytów jest mniejsza niż 100000 komórek/mmchyba, że zaburzenia hematologiczne wynikają z przebiegu samej choroby nowotworowej. W przypadku spadku powyższych czynników morfotycznych krwi, przed podaniem kolejnych dawek leku (neutrofile poniżej 500 komórek/mm3 , płytki krwi poniżej 25000 komórek/mm3) lub gdy występuje gorączka bądź klirens nerkowy jest niższy niż 50ml/min, dawka leku powinna być odpowiednio zmniejszona.

Wszystkie infekcje bakteryjne powinny być opanowane przed rozpoczęciem leczenia etopozydem.

W trakcie terapii lekiem stosowanym w skojarzeniu z innymi związkami przeciwnowotworowymi, zaobserwowano przypadki pojawienia się ostrej białaczki z towarzyszącym zespołem mieloblastycznym lub bez. Nie określono dokładnie czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia choroby. Sugeruje się, że znaczenie może mieć kumulacja etopozydu w organizmie oraz schematy lekowe, a także anomalie  w obrębie chromosomu11q23.

Podawanie dożylne leku, powinno odbywać się powoli (w infuzji trwającej przez 30 min do 60 min), ze względu na ryzyko spadku ciśnienia.

Stosowanie etopozydu dożylnie wiąże się z ryzykiem pojawienia reakcji niepożądanych w miejscu wkłucia, łącznie z wynaczynieniem. Należy obserwować miejsce dożylnego podania substancji.

Leczenie związkiem wiąże się z ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości w tym również wstrząsu anafilaktycznego. Jeśli pojawią się powyższe działania niepożądane terapię należy natychmiast przerwać i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Niskie stężenie albumin w osoczu krwi, wiąże się ze zwiększoną ekspozycją na etopozyd, co przekłada się na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ze względu na ryzyko kumulacji leku w wątrobie u osób cierpiących na zaburzenia tego narządu, zaleca się regularną ocenę parametrów wątrobowych w tej grupie osób.

Pacjentom z umiarkowanymi bądź ciężkimi zaburzeniami nerek (w tym osobami dializowanymi), należy mierzyć parametry hematologiczne w celu ewentualnej modyfikacji dawki etopozydu.

Bezpieczeństwo stosowania leku nie zostało oszacowane dla dzieci i młodzieży.

Podczas podawania substancji odnotowano przypadki zespołu rozpadu guza, w tym także zakończone śmiercią. Należy wnikliwie monitorować pacjentów pod kątem pojawienia się tego zespołu, zwłaszcza z występującymi dużymi, wrażliwymi na leczenia zmianami nowotworowymi bądź z niewydolnością nerek, a także przyjmujących inne chemioterapeutyki.

Etopozyd wykazuje działanie mutagenne. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, w trakcie terapii oraz pół roku po jej zakończeniu, nie powinni dopuścić do zapłodnienia stosując skuteczne metody antykoncepcji.

Związek może obniżać płodność u mężczyzn, jeśli pacjent planuje w najbliższym czasie potomstwo, zaleca się rozważenie możliwości przechowania nasienia, pobranego przed rozpoczęciem leczenia.

Przeciwwskazania etopozydu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

W trakcie terapii etopozydem nie należy podawać pacjentom żadnych żywych szczepionek w szczególności przeciwko żółtej febrze.

Interakcje etopozydu z innymi substancjami czynnymi

Obniżenie klirensu etopozydu, możliwa kumulacja związku w organizmie oraz wzrost ryzyka działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Wzrost stężenia etopozydu w osoczu krwi, nasilenie działań niepożądanych związku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Zwiększone ryzyko występowania krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wzrost ryzyka pojawienia się ciężkich działań niepożądanych obejmujących wątrobę oraz układ krwiotwórczy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Penicylamina (Penicillamine) antidota - odtrutki i środki chelatujące

Interakcje etopozydu z pożywieniem

Produkty zawierające sok grejpfrutowy mogą hamować metabolizm etopozydu i zwiększać prawdopodobieństwo pojawienia się lub zaostrzenia jego działań niepożądanych.

Wpływ etopozydu na prowadzenie pojazdów

Działanie niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie  terapii (np. zmęczenie, zaburzenia widzenia, senność, nudności) wywierają negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Osoby stosujące lek powinni powstrzymać się od wykonywania powyższych czynności dopóki wpływ leku na zdolności psychomotoryczne nie zostanie ustalony.

Inne rodzaje interakcji

Stosowanie preparatów zawierających ziele dziurawca może przyśpieszać metabolizm związku prowadząc do zmniejszenia jego aktywności terapeutycznej.

Wpływ etopozydu na ciążę

Wykazano toksyczny wpływ na rozród zwierząt etopozydu. Substancja zaliczana jest do potencjalnych teratogenów. Dane dotyczące podawania leku kobietom ciężarnym są ograniczone. Jednakże istnieją przypadki pojawienia się zahamowania wzrostu oraz mielosupresji u dzieci kobiet stosujących etopozyd w drugim oraz trzecim trymestrze ciąży.

Dopuszcza się podawanie substancji kobietom ciężarnym pod warunkiem, że korzyści płynące z terapii dla przyszłej matki przewyższają ryzyko zdrowotne dla zarodka/płodu. Nie mniej jednak, kobietom w wieku rozrodczym, zaleca się stosowanie antykoncepcji przez cały okres stosowania etopozydu oraz przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia związkiem.

Decyzję o stosowaniu etopozydu podczas ciąży podejmuje lekarz.

Wpływ etopozydu na laktację

Związek przenika do mleka kobiecego. Ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych, które mogłyby pojawić się u oseska, w trakcie terapii etopozydem, nie należy karmić piersią.

Wpływ etopozydu na płodność

Związek może obniżać płodność u mężczyzn.

Skutki uboczne

trombocytopenia
astenia
anemia
leukopenia
mielosupresja
nudności
przebarwienia skóry
zaparcia
wypadanie włosów
hepatotoksyczność
Anoreksja
obniżenie nastroju
neutropenia
wymioty
biegunka
nadciśnienie
arytmia
pokrzywka
zawroty głowy
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
zapalenie błony śluzowej przełyku
świąd
zawał mięśnia sercowego
wysypka
neuropatia obwodowa
reakcje anafilaktyczne
senność
gorączka
trudności z połykaniem
zwłóknienie płuc
zmęczenie
zespół Stevensa-Johnsona
odwracalne śródmiąższowe zapalenie płuc
zapalenie nerwu wzrokowego
martwica toksyczna naskórka
napady padaczkowe
popromienne nawracające zapalenie skóry
zaburzenia smaku
przemijająca ślepota korowa
skurcz oskrzeli
obrzęk naczynioruchowy
Zwiększenie stężenia bilirubiny
Krwotok
wzrost poziomu fosfatazy alkalicznej
Zwiększone stężenie aminotransferaz
zakażenia
ostra białaczka
bezpłodność
zespół rozpadu guza

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Po dożylnym podaniu etopozydu obserwowane są reakcje w miejscu podania takie jak zapalenie żyły oraz wynaczynienie z towarzyszącym obrzękiem i bólem tkanki łącznej mogące prowadzić do martwicy skóry.

Objawy przedawkowania etopozydu

Podawanie zbyt wysokich dawek leku prowadzi do mielotoksyczności oraz ostrego zapalenia błon śluzowych. Dodatkowo mogą pojawić się zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. biegunka czy wymioty), a także uszkodzenie wątroby oraz kwasica metaboliczna.

Mechanizm działania etopozydu

Etopozyd jest lekiem przeciwnowotworowym, należącym do grupy lignanów. Związek jest półsyntetyczną pochodną podofilotoksyny, wyizolowanej z Podophyllum peltatum.

Mechanizm działania substancji opiera się na hamowaniu topoizomerazy II, enzymu uczestniczącego w replikacji DNA. Następstwem inhibicji enzymatycznej jest brak możliwości łączenia się nici materiału genetycznego oraz nagromadzenie się pęknięć, co z kolei prowadzi do uszkodzenia DNA. Działanie etopozydu przypada na fazę G2 cyklu komórkowego, przez co blokuje inicjację podziału komórkowego (profazę), tym samym zmniejszając wskaźnik komórkowy wskaźnik mitotyczny.

Wchłanianie etopozydu

Wchłanianie etopozydu podlega zmienności międzyosobniczej, jak również zastosowanej dawki leku. Średnia szacowana biodostępność substancji wynosi około 50%. Stężenie maksymalne w osoczu osiągane jest zwykle po 1-1,5 godziny od podania leku.

Dystrybucja etopozydu

Związek wiąże się z albuminami osoczowymi w 97%. Przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego oraz do mleka kobiecego. U osób chorych na nowotwory, niezwiązana część etopozydu jest zależna od stężenia bilirubiny w organizmie tych pacjentów.

Metabolizm etopozydu

Metabolizm leku odbywa się głównie w wątrobie. Związek ulega demetylacji przy aktywności prostaglandyn oraz izoformy CYP3A4 cytochromu p-450. Etopozyd jest również sprzęgany z glukuronidem oraz glutationem.

Wydalanie etopozydu

Substancja wydalana jest na drodze nerkowej oraz wraz z żółcią. Z moczem usuwane są głównie metabolity związku w postaci glukuronidu oraz pochodne siarczanowe. Z kolei wraz z kałem etopozyd wydalany jest w postaci niezmienionej oraz zmetabolizowanej. Okres półtrwania leku wynosi od 4 do 11 godzin.

U osób z zaburzeniami funkcji nerek zaobserwowano zwiększone stężenie związku w surowicy oraz osłabienie klirensu leku.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij