Escitalopram, Escitalopramum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o escitalopramie

Rok wprowadzenia na rynek
2001
Substancje aktywne
escitalopram
Działanie escitalopramu
przeciwdepresyjne (antydepresyjne, tymoleptyczne)
Postacie escitalopramu
krople doustne, tabletki powlekane, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Psychiatria
Rys historyczny escitalopramu

Escitalopram jest S-enancjomerem citalopramu. Został wprowadzony na rynek w 2001 roku przez firmę H. Lundbeck z Danii, jako preparat pod nazwą Lexapro. 

Wzór sumaryczny escitalopramu

C20H21FN2O

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające escitalopram

Wskazania do stosowania escitalopramu

Escitalopram znajduje zastosowanie w leczeniu dużych epizodów depresji, fobii społecznej, zaburzeń lęku uogólnionego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz zaburzeń lękowych z agorafobią lub bez niej. 

Dawkowanie escitalopramu

W zależności od jednostki chorobowej, bądź wieku pacjenta dawka początkowa wynosi 5mg, a zwyczajowa dawka dobowa escitalopramu to 10mg. W wyjątkowych przypadkach można ją zwiększyć do 20mg. Bezpieczeństwo stosowania dawek powyżej 20mg nie zostało ustalone. Dawki powinny być zwiększane lub zmniejszane stopniowo. 

Przeciwskazania do stosowania escitalopramu

Nie należy stosować escitalopramu u pacjentów z rozpoznanym wydłużeniem odstępu QT, wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT oraz u pacjentów stosujących leki wydłużające odstęp QT.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania escitalopramu

Escitalopramu nie należy stosować u dzieci i młodzieży, ze względu na znaczne ryzyko zachowań i myśli samobójczych oraz napadów agresji, również dorosłych pacjentów z ciężką depresją i myślami samobójczymi należy objąć szczególną obserwacją, gdyż poprawa następuje dopiero po kilku tygodniach leczenia.  W początkowej fazie leczenia escitalopramem u pacjentów z zaburzeniami lękowymi, lęki mogą się nasilić. Niekorzystne objawy mijają do 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Jeśli u pacjenta wystąpią drgawki, leczenie escitalopramem należy przerwać. Escitalopram może wpływać na stężenie glukozy, dlatego leki przeciwcukrzycowe mogą wymagać zmiany dawkowania, może również wywołać hiponatremię, zwłaszcza u osób starszych, bądź z marskością wątroby. Może zaburzać także funkcje seksualne. U pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi należy zachować ostrożność, gdyż jednoczesne ich stosowanie może spowodować krwawe wybroczyny i plamy na skórze. Escitalopram wpływa na wielkość źrenicy oka, dlatego należy stosować go ostrożnie u pacjentów z jaskrą. 

Przeciwwskazania escitalopramu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Escitalopramu nie należy łączyć z inhibitorami MAO, takimi jak moklobemid, linezolid i selegilina oraz z substancjami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak tramadol i tryptany, ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia groźnego zespołu serotoninowego. 

Interakcje escitalopramu z innymi substancjami czynnymi

Znacznie zmniejszenie krzepliwości krwi i zwiększone ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Możliwe wystąpienie nadmiernego uspokojenia, senności, zawrotów głowy, trudności z koncentracją, myśleniem, oceną sytuacji oraz wykonaniem zamierzonych ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Możliwe wystąpienie nadmiernego uspokojenia, senności, zawrotów głowy, trudności z koncentracją, myśleniem, oceną sytuacji, wykonaniem zamierzonych ruchów, duszność oraz zwolnienie oddechu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Lenwatynib (Lenvatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Osłabienie działania escitalopramu i nasilenie działań niepożądanych karbamazepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Nasilenie działania przeciwcukrzycowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Glibenklamid (Glibenclamide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Ryzyko nadmiernego spadku poziomu potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Możliwe wystąpienie nadmiernego uspokojenia, senności, zawrotów głowy, trudności z koncentracją, myśleniem oraz oceną sytuacji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Perampanel (Perampanel) inne leki przeciwpadaczkowe
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Możliwe wystąpienie zaburzeń koordynacji ruchowej oraz osłabienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolmitriptan (Zolmitriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ryzyko wystąpienia zaburzeń koncentracji, nadmiernej senności utrzymującej się w ciągu dnia oraz trudności w wykonaniu zamierzonych i precyzyjnych ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie działania escitalopramu oraz jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Metylofenidat (Methylphenidate) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Możliwość nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi, zwolnienia rytmu serca oraz skurczu oskrzeli.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Możliwe wystąpienie osłabienia, nadpobudliwości i zaburzenia koordynacji ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loksapina (Loxapine) neuroleptyki klasyczne - pochodne dibenzoksazepiny
Ryzyko nadmiernego zatrzymania wody w organizmie i obniżenia stężenia sodu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Ryzyko wystąpienia biegunki i w efekcie obniżenie stężenia potasu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Pikosiarczan sodu (Sodium picosulfate) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Ryzyko wystąpienia drgawek oraz zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amifamprydyna (Amifampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Zwiększone ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ryzyko nagłego wzrostu ciśnienia krwi, grożącego udarem oraz zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia działań niepożądanych, takich jak wymioty, bóle i zawroty głowy, podwyższone ciśnienie krwi, drgawki, halucynacje, dreszcze, zlewne poty, zaburzenia koordynacji ruchów, niepokój, nadpobudliwość, sztywność mięśni, wysoka gorączka oraz zaburzenia pracy serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie działania klozapiny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Nasilenie działania propafenonu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Ryzyko wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca, sztywności mięśni, drgawek, wysokiej gorączki, pobudzenia oraz zlewnych potów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Możliwe wystąpienie bardzo wysokiego ciśnienia tętniczego, wysokiej gorączki, drgawek, zaburzeń rytmu serca oraz halucynacji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Ryzyko wystąpienia drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy

Interakcje escitalopramu z pożywieniem

Escitalopram może być podawany niezależnie od posiłku.

Interakcje escitalopramu z alkoholem

Brak przeciwwskazań do stosowania escitalopramu z alkoholem, jednak ze względu na oddziaływanie na neuroprzekaźniki, nie zaleca się spożywania alkoholu. 

Wpływ escitalopramu na prowadzenie pojazdów

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i maszyn w ruchu, ponieważ choć brak jest doniesień o wpływie escitalopramu na zdolność prowadzenia pojazdów, leki tego typu mogą wpływać na sprawność oraz zdolność oceny sytuacji. 

Inne rodzaje interakcji

Escitaplopramu nie należy stosować łącznie z preparatami dziurawca, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

Wpływ escitalopramu na ciążę

Badania escitalopramu na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na ciążę, dlatego nie powinno się stosować tego preparatu u kobiet w ciąży. U noworodków, których matki stosowały w ciąży escitalopram może dojść do szeregu powikłań, takich jak przetrwałe nadciśnienie płucne, które występuje w 5 na 1000 przypadków.

Wpływ escitalopramu na laktację

Escitalopram przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy go stosować u matek karmiących piersią. 

Wpływ escitalopramu na płodność

Dotychczas nie udokumentowano wpływu escitalopramu na płodność u ludzi, jednak badania na zwierzętach wykazały, że citalopram może wpływać na jakość nasienia.

Skutki uboczne

nudności
bóle głowy
nietypowe sny
zwiększenie apetytu
bezsenność
biegunka
bóle mięśniowe
zmniejszony popęd płciowy
drżenie
niepokój psychoruchowy
zapalenie zatok
nadmierne pocenie się
impotencja
zmniejszenie apetytu
lęk
zawroty głowy
bóle stawów
brak orgazmu
gorączka
senność
ziewanie
zaburzenia wytrysku
suchość w ustach
parestezje
zaparcia
zwiększenie masy ciała
wymioty
zmęczenie
łysienie
nerwowość
omdlenia
pobudzenie
pokrzywka
rozszerzenie źrenic
świąd
tachykardia
wysypka
zaburzenia smaku
zaburzenia snu
stany splątania
zaburzenia widzenia
zmniejszenie masy ciała
krwawienie z nosa
szumy uszne
bruksizm
krwotok miesiączkowy
krwawienie z przewodu pokarmowego
obrzęk
krwotok z macicy
krwawienie z odbytu
depersonalizacja
zespół serotoninowy
omamy
agresja
reakcja anafilaktyczna
jadłowstręt
obrzęk naczynioruchowy
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
myśli samobójcze
zachowania samobójcze
zatrzymanie moczu
trombocytopenia
mlekotok
priapizm
pobudzenie psychoruchowe
mania
Zaburzenia typu torsade de pointes
komorowe zaburzenia rytmu serca
hiponatremia
zaburzenia ruchowe
Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
dyskineza
drgawki
Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
zapalenie wątroby
akatyzja
wydłużenie odstępu QT
powstawanie siniaków

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania escitalopramu

Po przedawkowaniu escitalopramu mogą wystąpić objawy niepożądane ze strony układu nerwowego, takie jak zawroty głowy, drżenia, drgawki i śpiączka, ze stronu układu krążenia niedociśnienie, częstoskurcz, wydłużenie odstępu QT i niemiarowość oraz ze strony układu pokarmowego wymioty i biegunka, a także zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej.  Możliwe jest także wystąpienie zespołu serotoninowego, jednak odnotowano rzadkie przypadki. Dowiedziono, iż dawki 400-800mg nie powodują ciężkich objawów niepożądanych. 

Mechanizm działania escitalopramu

Escitalopram zwiększa aktywność serotoninergiczną poprzez wiązanie się z pierwotnym miejscem wiązania na transportera serotoniny w tym samym miejscu, z którym wiąże się endogenny 5-HT, a tym samym zapobiega ponownemu wychwytowi serotoniny do neuronu presynaptycznego. Escitalopram jest również uważany za allosteryczny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny - wiąże się z drugorzędowym miejscem allosterycznym na cząsteczce SERT, aby silniej hamować 5-HT, przez co wykazuje większą skuteczność, niż inne SSRI.

Wchłanianie escitalopramu

Po podaniu doustnym escitalopram wchłania się niemal całkowicie, jego bezwzględna dostępność wynosi około 80%. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po 4 godzinach, po przyjęciu dawki wielokrotnej. 

Dystrybucja escitalopramu

Escitalopram i jego metabolity wiążą się z białkami osocza w mniej, niż 80%.

Metabolizm escitalopramu

Escitalopram metabolizowany jest w wątrobie przez enzymy CYP2C19 oraz najprawdopodobniej CYP3A4 i CYP2D6 do dwóch metabolitów: demetylowanego oraz didemetylowanego, które są farmakologicznie aktywne. Po zastosowaniu dawek wielokrotnie,  średnie stężenia metabolitu demetylowanego i didemetylowanego wynoszą zazwyczaj odpowiednio 28-31% i <5% stężenia substancji. Dowiedziono również, że escitalopram jest metabolizowany do metabolitu kwasu propionowego w mózgu, przez monoaminooksydazy A i B oraz że enzymy te stanowią główną drogę metabolizmu escitalopramu w mózgu.

Wydalanie escitalopramu

Około 8% escitalopramu w postaci niezmienionej oraz w około 10% jako metabolit demetylowany jest wydalane z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij