Dolutegrawir, Dolutegravirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dolutegrawirze

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
dolutegrawir
Działanie dolutegrawiru
przeciwwirusowe
Postacie dolutegrawiru
tabletki powlekane
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Rys historyczny dolutegrawiru

Dolutegrawir został opracowany przez koncern farmaceutyczny ViiV Healthcar i zaaprobowany przez FDA do stosowania w zakażeniach wirusem HIV 12 sierpnia 2013 roku. Natomiast 21 listopada 2017 r. dolutegrawir w połączeniu z rylpiwiryną został zatwierdzony przez FDA jako pierwsza dwuskładnikowa terapia antyretrowirusowa u osób dorosłych.

Wzór sumaryczny dolutegrawiru

C20H19F2N3O5

Spis treści

Wskazania do stosowania dolutegrawiru

Dolutegrawir jest lekiem przeciwwirusowym należącym do grupy inhibitorów integrazy. Lek stosowany jest w skojarzeniu z innymi lekami antyretrowirusowymi w terapii zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 6 r.ż. i masie minimalnej 14 kg.

Dawkowanie dolutegrawiru

Terapia dolutegrawirem powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza mającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w leczeniu zakażeń wirusem HIV. Lek stosowany jest doustnie w maksymalnej dawce dobowej wynoszącej 50 mg. Jedynie u dzieci ważących 14 - 20 kg dobowa dawka leku jest niższa i wynosi 40 mg. Dolutegrawir można przyjmować wraz z posiłkiem lub pomiędzy posiłkami. W przypadku występowania oporności na inhibitory integrazy polecane jest stosowanie leku w trakcie posiłku.

Przeciwskazania do stosowania dolutegrawiru

Dolutegrawir nie powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dolutegrawiru

Terapia antyretrowirusowa zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia HIV drogą płciową, jednak ryzyka tego nie można całkowicie wykluczyć. Dlatego pacjent powinien przestrzegać środków ostrożności, które mają zapobiec zakażeniu.

W przypadku stosowania dolutegrawiru u pacjentów z opornością na leki będące inhibitorami integraz należy pamiętać, że skuteczność leku może być obniżona.

Dolutegrawir może powodować reakcje nadwrażliwości objawiające się wysypką z lub bez wzrostu aktywności enzymów wątrobowych, złym samopoczuciem, zmęczeniem, gorączką, bólami stawów lub głowy, pęcherzami, zapaleniem spojówek, obrzękiem twarzy, zmianami w jamie ustnej, eozynofilią, obrzęk naczynioruchowym bądź zaburzeniami wątroby. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy bezzwłocznie odstawić lek, gdyż zbyt późne zaprzestanie stosowania dolutegrawiru może prowadzić do wystąpienia reakcji nadwrażliwości zagrażających życiu. Podczas terapii dolutegrawirem należy systematycznie kontrolować u pacjenta stężenie bilirubiny oraz aktywność aminotransferaz.

W początkowej fazie leczenia antyretrowirusowego może pojawić się u pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym reakcja zapalna na patogeny oportunistyczne, które nie wywołują objawów lub występują w organizmie śladowo. U tych osób mogą wystąpić ciężkie objawy kliniczne bądź też dotychczas występujące objawy mogą się nasilić. Reakcje te obserwuje się  w ciągu kilku pierwszych tygodni bądź miesięcy od rozpoczęcia terapii. U pacjentów może pojawić się m.in. zapalenie siatkówki wywołane przez wirus cytomegalii, zapalenie płuc spowodowane przez Pneumocystis jirovecii bądź uogólnione i/lub miejscowe zakażenie prątkami. Rzadko dochodzi także do rozwoju chorób autoimmunologicznych takich jak choroba Gravesa-Basedowa czy autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Jednak występowanie schorzeń o charakterze autoimmunologicznym jest obarczone dużą zmiennością i mogą one pojawiać się nawet wiele miesięcy po rozpoczęciu terapii antyretrowirusowej. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych chorób należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Po rozpoczęciu terapii dolutegrawirem u osób ze współistniejącym zakażeniem WZW typu B i/lub C może dojść do podwyższenia wyników badań biochemicznych wątroby, wskazujących na zespół reaktywacji immunologicznej. U tych pacjentów zalecane jest systematyczne kontrolowanie wyników badań biochemicznych wątroby.

Podczas terapii przeciwretrowirusowej pacjenci powinni pozostawać pod opieką lekarza mającego doświadczenie w leczeniu osób z zakażeniami wirusem HIV. Ponadto należy poinformować pacjenta, że dolutegrawir nie eliminuje zakażenia HIV i u pacjenta mogą pojawiać się zakażenia oportunistyczne oraz inne powikłania związane z zakażeniem.

Zaobserwowano przypadki występowania martwicy kości u pacjentów z zaawansowaną chorobą spowodowaną zakażeniem wirusem HIV i/lub stosujących długotrwałą terapię antyretrowirusową. W przypadku wystąpienia bólu czy sztywności stawów lub trudności w poruszaniu się, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

U pacjentów stosujących leczenie przeciwretrowirusowe obserwowano wzrost masy ciała oraz zwiększenie stężenia lipidów i glukozy we krwi. Objawy te mogą być spowodowane zarówno stylem życia jak i opanowywaniem choroby. Wykazano pewien związek pomiędzy leczeniem antyretrowirusowym a stężeniem cholesterolu, natomiast brak jest danych łączących terapię ze zmianami masy ciała. Należy monitorować stężenie lipidów i glukozy we krwi u pacjenta zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leczenia zakażeń HIV. W przypadku wystąpienia zaburzeń gospodarki lipidowej należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

Dwuskładnikowy schemat leczenia łączący stosowanie dolutegrawiru i lamiwudyny można stosować jedynie u pacjentów zakażonych wirusem HIV-1 bez oporności na leki z grupy inhibitorów integrazy oraz lamiwudynę.

Przeciwwskazania dolutegrawiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie zaleca się łączenia dolutegrawiru z lekami charakteryzującymi się wąskim indeksem terapeutycznym, które  substratami dla białek transportujących kationy organiczne 2 (OCT2). Do tej grupy leków należy m.in. famprydyna, lek stosowany w terapii zaburzeń chodu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Podczas jednoczesnego stosowania obu leków może dojść do wzrostu stężenia famprydyny w osoczu oraz wystąpienia u pacjenta drgawek.

Interakcje dolutegrawiru z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko zmniejszenia stężenia dolutegrawiru w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Dobesylan wapnia (Calcium dobesilate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Fosforan glinu (Aluminium phosphate) substancje zobojętniające
Glukonian żelaza (Ferrous gluconate) związki żelaza
Izomaltozyd 1000 żelaza (III) (Iron isomaltoside 1000) związki żelaza
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Karboksymaltoza żelazowa (Ferric carboxymaltose) związki żelaza
Kompleks wodorotlenku żelaza (III) z dekstranem (Ferric hydroxide dextran complex) związki żelaza
Kompleks wodorotlenku żelaza (III) z sacharozą (Ferric hydroxide sucrose complex) związki żelaza
Kompleks wodorotlenku żelaza z polimaltozą (Iron polymaltose) związki żelaza
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Octan wapnia (Calcium acetate) związki wapnia
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Pantotenian wapnia (Witamina B5) (Calcium pantothenate) witaminy z grupy B
Proteinianobursztynian żelaza (Iron protein succinylate) związki żelaza
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Siarczan żelaza (Ferrous sulfate) środki stosowane w niedokrwistościach
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Węglan dihydroksyglinowo-sodowy (Dihydroxyaluminum sodium carbonate) związki glinu
Wodorotlenek glinu (Aluminium hydroxide) substancje zobojętniające
Glukonolaktobionian wapnia (Calcium glubionate) związki wapnia
Laktobionian wapnia (Calcium lactobionate) związki wapnia
Laktoglukonian wapnia (Calcium lactate gluconate) związki wapnia
Maltol żelaza (Ferric maltol) związki żelaza
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające
Ryzyko wzrostu stężenia dolutegrawiru w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Ryzyko wzrostu stężenia metforminy w osoczu. Należy dostosować dawki metforminy zarówno po rozpoczęciu jak i zakończeniu terapii doluegrawirem. Szczególnie ważne jest dostosowanie dawki metformy u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, gdyż pojawia się u nich zwiększone ryzyko rozwoju kwasicy mleczanowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metformina (Metformin) doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy
Dolutegrawir może wpływać na farmakokinetykę doustnych środków antykoncepcyjnych, ale jest to wpływ minimalny nie wymagający zmiany dawkowania estrogenów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Norelgestromin (Norelgestromin) progestageny
Dolutegrawir może wpływać na farmakokinetykę metadonu, ale jest to wpływ znikomy i nie wymagana jest zmiana dawkowania metadonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego

Interakcje dolutegrawiru z alkoholem

Zaobserwowano wzrost ryzyka wystąpienia martwicy kości u pacjentów stosujących terapię antyretrowirusową i spożywających alkohol.

Wpływ dolutegrawiru na prowadzenie pojazdów

Dolutegrawir może powodować zawroty głowy, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Preparaty dziurawca mogą zmniejszać stężenie dolutegrawiru w osoczu. W szczególności u pacjentów z opornością na inhibitory integrazy należy rozważyć zastosowanie innych leków o podobnym działaniu do wyciągów z dziurawca.

Preparaty wielowitaminowe zawierające jonu wielowartościowe mogą zmniejszać stężenie dolutegrawiru w osoczu. Preparaty te należy przyjmować minimum 2 h po dolutegrawirze lub 6 h przed przyjęciem leku przeciwwirusowego.

Wpływ na wyniki badań diagonostycznych: wzrost aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK).

Wpływ dolutegrawiru na ciążę

Dolutegrawir może powodować u dziecka wady cewy nerwowej. Podczas terapii u kobiet w wieku rozrodczym należy stosować skuteczną antykoncepcję. Lek można stosować w drugim i trzecim trymestrze ciąży, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko.

Wpływ dolutegrawiru na laktację

Kobiety zakażone wirusem HIV nie powinny karmić piersią z powodu ryzyka przeniesienia zakażenia HIV. Dolutegrawir przenika do mleka matki, natomiast nie jest znany jego wpływ na dziecko.

Wpływ dolutegrawiru na płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu dolutegrawiru na płodność u ludzi. Wyniki badań przedklinicznych na zwierzętach wskazują, że lek nie ma niekorzystnego wpływu na płodność.

Skutki uboczne

biegunka
nudności
bóle głowy
bezsenność
bóle w nadbrzuszu
depresja
lęk
nietypowe sny
świąd
wymioty
wysypka
wzdęcia
zawroty głowy
ból brzucha
dyskomfort w jamie brzusznej
zwiększenie aktywności aminotransferaz
uczucie zmęczenia
zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej
bóle mięśniowe
myśli samobójcze
nadwrażliwość
bóle stawów
polekowe zapalenie wątroby
zespół reaktywacji immunologicznej
próby samobójcze
Zwiększenie stężenia bilirubiny
ostra niewydolność wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania dolutegrawiru

Brak jest obecnie danych wskazujących na swoiste objawy przedawkowania dolutegrawiru.

Mechanizm działania dolutegrawiru

Dolutegrawir należy do grupy najnowszych leków przeciwwirusowych, które hamują aktywność integrazy HIV poprzez łączenie się z aktywnym miejscem enzymu. Wskutek tego mechanizmu dochodzi do zablokowania transferu oraz wbudowywania wirusowego DNA do genomu ludzkiego. Etap ten ma kluczowe znaczenie dla replikacji wirusa HIV.

Wchłanianie dolutegrawiru

Dolutegrawir szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Pokarm może z jednej strony zwiększać stopień wchłaniania leku, ale z drugiej powodować spadek szybkości jego wchłaniania. Skład posiłku wpływa na biodostępność dolutegrawiru. W szczególności pokarm o dużej zawartości tłuszczu znacząco poprawia kinetykę wchłaniania leku. Stężenie maksymalne dolutegrawiru osiągane jest po 2-3 h po podaniu.

Dystrybucja dolutegrawiru

Dolutegrawir wiąże się w ok. 99% z białkami osocza. Lek przenika przez barierę krew/mózg.

Metabolizm dolutegrawiru

Dolutegrawir metabolizowany jest w wątrobie głównie poprzez glukuronidację przy udziale przede wszystkim UGT1A1.

Wydalanie dolutegrawiru

Dolutegrawir wydalany jest wraz z kałem w postaci niezmienionej (53% przyjętej dawki). Mniejsza część leku (32% przyjętej dawki) wydalana jest wraz z moczem w postaci metabolitów: glukuronidu dolutegrawiru, metabolitu powstałego w wyniku N-dealkilacji oraz metabolitu powstałego w wyniku utleniania węgla benzylowego. Niewielka ilość dolutegrawiru (poniżej 1% dawki przyjętej) wydalana jest wraz z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania leku wynosi 14 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij