Deferazyroks, Deferasiroxum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o deferazyroksie

Rok wprowadzenia na rynek
2005
Substancje aktywne
deferasiroks, deferazyroks
Działanie deferazyroksu
uzupełnia niedobór żelaza
Postacie deferazyroksu
tabletki do przygotowywania zawiesiny doustnej
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia
Rys historyczny deferazyroksu

Deferazyroks został wprowadzony do użytku w 2005 roku przez podmiot odpowiedzialny NOVARTIS PHARMA SCHWEIZ AG. 

Wzór sumaryczny deferazyroksu

C21H15N3O4

Spis treści

Wskazania do stosowania deferazyroksu

Deferazyroks stosowany jest u pacjentów powyżej 6 roku życia z ciężką talasemią beta, w terapii przewlekłego obciążenia żelazem wynikającego z częstych transfuzji krwi. Deferazyroks stosuje się również w leczeniu pacjentów powyżej drugiego roku życia z obciążeniem żelazem oraz niedokrwistością, które wynikają z częstych transfuzji krwi, jeśli leczenie deferoksaminą jest nieodpowiednie lub przeciwwskazane.

Dawkowanie deferazyroksu

Deferazyroks stosowany jest na czczo 30 minut przed posiłkiem.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od schorzeń współtowarzyszących, wieku, masy ciała, wielkości przyjętej transfuzji krwi, etapu terapii itp. 

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 2 roku życia: 10–30 mg/kg masy ciała.

Przeciwskazania do stosowania deferazyroksu

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na deferazyroks, jednoczesne przyjmowanie innych substancji chelatujących żelazo, klirens kreatyniny powyżej 60 ml/min, ciężkie zaburzenia funkcjonowania wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania deferazyroksu

Podczas terapii deferazyroksem należy co miesiąc kontrolować stężenie ferrytyny we krwi w celu dostosowania dawki podtrzymującej oraz oceny skuteczności leczenia. 

W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy znacząco zmniejszyć dawkę deferazyroksu oraz regularnie wykonywać badania czynności wątroby. 

Terapię deferazyroksem należy poprzedzić badaniem czynności wątroby oraz poziomu kreatyniny w surowicy.

Pacjenci przyjmujący podczas terapii deferazyroksem leki pogarszające pracę nerek wymagają szczególnej uwagi oraz regularnej kontroli poziomu kreatyniny.

W przypadku wystąpienia stężenia kreatyniny w surowicy powyżej 33% należy natychmiast przerwać leczenie deferazyroksem. 

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. 

Deferazyroks może prowadzić do owrzodzenia oraz krwotoków z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas terapii deferazyroksem u osób przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne, kortykosteroidy lub doustne bisfosfoniany, leki przeciwzakrzepowe oraz pacjenci z liczbą płytek krwi poniżej 50 000/mm3.

Należy przerwać leczenie deferazyroksem w przypadku wystąpienia podczas terapii reakcji nadwrażliwości takich jak anafilaksja oraz obrzęk naczynioruchowy. 

Przed leczeniem oraz w czasie jego trwania należy regularnie badać czynność narządów wzroku oraz słuchu. 

Podczas przyjmowania deferazyroksu należy regularnie monitorować akcję serca, masę ciała, aktywność aminotransferaz w surowicy, rozwój seksualny.

Przeciwwskazania deferazyroksu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Deferazyroksu nie należy stosować jednocześnie z innymi substancjami o działaniu chelatującym żelazo. 

Interakcje deferazyroksu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzeń oraz krwawienia z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Klodronian (Clodronate) bisfosfoniany
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Zwiększone ryzyko zaburzeń funkcjonowania nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Telawancyna (Telavancin) antybiotyki glikopeptydowe
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Obniżenie ilości krwinek białek, zwiększenie podatności na infekcje wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Osłabienie działania przeciwwirusowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Nasilenie działań niepożądanych takich jak: drgawki, senność, niepokój, zwiększony apetyt, zawroty głowy, sztywność mięśni, zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Osłabienie działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Osłabienie działania przeciwbólowego substancji, zmniejszenie skuteczności leczenia uzależnienia od narkotyków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Osłabienie działania substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Irynotekan (Irinotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne

Interakcje deferazyroksu z pożywieniem

Deferazyroks może zwiększać działanie kofeiny oraz stężenie substancji we krwi. 

Przyjmowanie deferazyroksu wraz z pożywieniem zmniejsza jego biodostępność (ilość substancji aktywnej w krwioobiegu). Zalecane jest przyjmowanie leku na pusty żołądek, 30 minut przed posiłkiem. 

Wpływ deferazyroksu na prowadzenie pojazdów

Brak szczegółowych badań dotyczących wpływu deferazyroksu na zdolność obsługi maszyn oraz prowadzenia pojazdów. Jeśli podczas terapii wystąpią objawy niepożądane takie jak zawroty głowy, senność, czy nudności należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania powyższych czynności. 

Wpływ deferazyroksu na ciążę

Badania na organizmach zwierzęcych wykazały toksyczny wpływ deferazyroksu na ciążę. Brak jest danych dotyczących wpływu substancji na przebieg ciąży u ludzi. Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować deferazyroksu w czasie ciąży bez wyraźnej konieczności. 

Wpływ deferazyroksu na laktację

Badania na organizmach zwierzęcych wykazały zdolność deferazyroksu do szybkiego oraz intensywnego przenikania do mleka. Efekt na dziecko karmione piersią nie jest znany, dlatego ze względów bezpieczeństwa podczas laktacji nie należy stosować deferazyroksu. 

Wpływ deferazyroksu na płodność

Badania na organizmach zwierzęcych nie wykazały szkodliwego wpływu terapii deferazyroksem na zdolności reprodukcyjne u samców oraz samic. 

Skutki uboczne

zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
białkomocz
biegunka
ból głowy
świąd
wymioty
wysypka
zaparcia
niestrawność
nudności
rozdęcie brzucha
zwiększenie aktywności aminotransferaz
ból brzucha
cukromocz
zmiany w pigmentacji skóry
zawroty głowy
zwyrodnienie plamki
niepokój
zaburzenia snu
zaćma
zapalenie wątroby
zespół Fanconi’ego
zmęczenie
gorączka
utrata słuchu
krwawienie z przewodu pokarmowego
owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
Kamica żółciowa
obrzęk
ból gardła i krtani
zapalenie przełyku
łysienie
nadwrażliwość
rumień wielopostaciowy
pancytopenia
ostra niewydolność nerek
leukocytoklastyczne zapalenie naczyń
małopłytkowość
pokrzywka
anafilaksja
obrzęk naczynioruchowy
kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
niewydolność wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania deferazyroksu

Po przyjęciu zbyt dużej dawki deferazyroksu wśród objawów przedawkowania mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, ból głowy, ustępujące subkliniczne zapalenie wątroby. 

Mechanizm działania deferazyroksu

Deferazyroks jest substancją, która umożliwia usunięcie z organizmu nadmiaru żelaza, działając jako trójwartościowy ligand tego pierwiastka. Deferazyroks wiąże się z żelazem w stosunku 2:1 (dwie cząsteczki deferazyroksu wiążą się z cząsteczką żelaza Fe3+) tworząc stabilny kompleks usuwany głównie z kałem. 

Wchłanianie deferazyroksu

Deferazyroks wchłania się z przewodu pokarmowego w 70%. Stężenie maksymalne substancja osiąga po 1,5-4 godzinach po podaniu. Wyższe stężenia osiąga po przyjęciu na czczo przed posiłkiem. 

Dystrybucja deferazyroksu

Deferazyroks wiąże się z białkami osocza w 99%. 

Metabolizm deferazyroksu

Deferazyroks ulega głównie metabolizmowi na drodze glukuronidacji, jedynie 8% substancji metabolizowane jest przez wątrobowy izoenzym CYP450. 

Wydalanie deferazyroksu

Czas półtrwania deferazyroksu oraz jego metabolitów wynosi od 8 do 16 godzin. Wydalanie substancji odbywa się głównie z kałem (87%), pozostała część usuwana jest przez nerki. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij