Dapoksetyna, Dapoxetinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dapoksetynie

Rok wprowadzenia na rynek
2004
Substancje aktywne
chlorowodorek dapoksetyny
Działanie dapoksetyny
wspomaga leczenie przedwczesnego wytrysku (ejakulacji)
Postacie dapoksetyny
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ płciowy męski
Specjalności medyczne
Seksuologia, Urologia
Wzór sumaryczny dapoksetyny

C21H23NO

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające dapoksetynę

Wskazania do stosowania dapoksetyny

Dapoksetyna jest stosowana w leczeniu przedwczesnego wytrysku (ejakulacji) u mężczyzn w wieku 18-64 lata. Terapię stosuje się u pacjentów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy dochodziło do przedwczesnego wytrysku w większości stosunków seksualnych, a także w przypadku niemożności kontrolowania wytrysku i przy założeniu, że ejakulacja będzie opóźniona o nie więcej niż 2 minuty. Wskazaniem do stosowania leku są powtarzające się ejakulacje przy niewielkiej stymulacji seksualnej.

Dawkowanie dapoksetyny

Dapoksetynę stosuje się doustnie, popijając dużą ilością wody. Dapoksetynę można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn w wieku 18-64 lata na 1-3 h przed planowanym stosunkiem seksualnym. Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u mężczyzn od 65 roku życia.
Dawka początkowa dapoksetyny to 30 mg/dobę. Nie można ponawiać dawki w ciągu tej samej doby.
W przypadku braku wystarczającej skuteczności i braku nasilonych działań niepożądanych dawkę leku można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej 60 mg.
Lekarz powinien oceniać zasadność stosowania dapoksetyny oraz bilans korzyści i ryzyka co najmniej co 6 miesięcy.
 

Przeciwskazania do stosowania dapoksetyny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na dapoksetynę, ciężkie zaburzenia czynności serca, ciężkie zaburzenia psychiczne, takie jak mania lub depresja, a także zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym i ciężkim stopniu nasilenia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dapoksetyny

Stosowanie dapoksetyny nie jest zalecane u mężczyzn z hipotonią ortostatyczną w wywiadzie. Przed rozpoczęciem terapii należy wykonać test pionizacyjny. W celu zminimalizowania ryzyka reakcji ortostatycznej po przyjęciu leku należy poinformować pacjenta, aby nie zmieniał gwałtownie pozycji z leżącej na stojącą/siedzącą. Należy uczulić pacjenta, aby zwracał uwagę na objawy zwiastujące omdlenie i zapewnił odpowiednie nawodnienie organizmu. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów kardiologicznych, ze względu na brak wystarczających badań oraz u osób stosujących leki rozszerzające naczynia krwionośne (antagoniści receptora α - adrenergicznego, azotany).
Należy unikać jednoczesnego stosowania substancji psychoaktywnych, zarówno o działaniu pobudzającym (np. LSD), jak i uspokajającym/nasennym (np. benzodiazepiny), ponieważ związane jest to z nasileniem działań niepożądanych.
Wystąpienie u pacjenta objawów manii, depresji lub drgawek wskazuje na konieczność zaprzestania przyjmowania leku. Szczególnej uwagi wymagają mężczyźni chorujący na padaczkę, a także z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek i ze zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym lub  z ryzykiem jaskry (mogą wystąpić zaburzenia oka).
Odnotowano przypadki zwiększonej liczby krwawień/krwotoków jako wynik zaburzenia czynności płytek krwi na skutek przyjmowania dapoksetyny.

Przeciwwskazania dapoksetyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Dapoksetyny nie należy stosować, jeżeli pacjent jest w trakcie przyjmowania lub po upływie mniej niż 14 dni od zaprzestania przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (np. moklobemid, selegilina), tiorydazyny i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna, duloksetyna, amitryptylina, tramadol). Wymienionych grup leków nie należy stosować w ciągu 7 dni od odstawienia dapoksetyny. Przeciwwskazane jest również łączenie dapoksetyny z itrakonazolem, ketokonazolem, nefazadonem, nelfinawirem, atazanawirem, saakwinawirem i telitromycyną. Dapoksetyna nie jest wskazana u mężczyzn stosujących jednocześnie inhibitory PDE5 (np. sildenafil, tadalafil).

Interakcje dapoksetyny z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko ciężkich reakcji (sztywność, wzrost temperatury całego ciała, niestabilność autonomicznego układu nerwowego), włącznie z przypadkami śmiertelnymi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Frowatryptan (Frovatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Milnacypran (Milnacipran) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Tedizolid (Tedizolid) antybiotyki - INNE
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Sibutramina (Sibutramine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nasilenie działania dapoksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Cynakalcet (Cinacalcet) inne leki przeciwprzytarczycowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Możliwość obniżenia tolerancji ortostatycznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Moksonidyna (Moxonidine) agoniści receptora imidazolowego
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Urapidyl (Urapidil) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Zwiększenie ryzyka krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Zwiększone ryzyko drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amifamprydyna (Amifampridine) inne substancje działające na układ nerwowy
Nasilenie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol

Interakcje dapoksetyny z pożywieniem

Wysokotłuszczowy posiłek może w niewielkim stopniu zwiększać ekspozycję na dapoksetynę i jednocześnie opóźniać osiągnięcie stężenia maksymalnego oraz zmniejszać jego wartość. Interakcja ta nie jest istotna klinicznie.

Interakcje dapoksetyny z alkoholem

Nie należy łączyć dapoksetyny i alkoholu ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych, w tym zawrotów głowy i niepożądanych działań neurokardiogennych.

Wpływ dapoksetyny na prowadzenie pojazdów

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii dapoksetyną ze względu na zawroty głowy i ryzyko omdlenia w trakcie prowadzenia pojazdów. Ryzyko nasilone jest zwłaszcza w ciągu 3 h od przyjęcia leku.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększyć ryzyko zespołu serotoninowego.

Skutki uboczne

nudności
zawroty głowy
bóle głowy
bezsenność
biegunka
zmęczenie
niedrożność zatok
zmniejszenie libido
drżenie
ból w górnej części jamy brzusznej
nadmierne pocenie się
zaburzenia erekcji
lęk
senność
ból brzucha
niepokój
niestrawność
niewyraźne widzenie
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi
parestezje
pobudzenie
suchość w jamie ustnej
Zaburzenia uwagi
ziewanie
szumy uszne
dyskomfort w jamie brzusznej
wymioty
wzdęcia
nagłe zaczerwienienie skóry twarzy
dziwne sny
rozdrażnienie
zaparcia
ból oka
depresja
dezorientacja
euforia
koszmary senne
letarg
nerwowość
omdlenia
rozszerzenie źrenic
nastrój depresyjny
splątanie
świąd
tachykardia
zaburzenia smaku
zaburzenia snu
zaburzenia widzenia
zmiany nastroju
utrata libido
dziwne samopoczucie
zgrzytanie zębami
zimne poty
zaburzenia świadomości
Anorgazmia
bradykardia zatokowa
osłabienie
trudności w zasypianiu
uczucie gorąca
Zahamowanie zatokowe
niepokój psychoruchowy
zaburzenia myślenia
zobojętnienie
uczucie upojenia alkoholowego
uspokojenie
apatia
niedociśnienie
uderzenia gorąca
ortostatyczne zawroty głowy
nadmierna senność
uczucie zdenerwowania
zaburzenia orgazmu
bezsenność śródnocna
nadciśnienie skurczowe
brak ejakulacji
parestezje męskich narządów płciowych
przyspieszenie rytmu serca
zwiększenie ciśnienia rozkurczowego
nasilenie hipotonii ortostatycznej
wysiłkowe zawroty głowy
nagłe zapadanie w sen
nagła potrzeba defekacji

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania dapoksetyny

Dapoksetyna hamuje neuronalny wychwyt zwrotny serotoniny przez co zwiększa się jej oddziaływanie na receptory postsynaptyczne, z czego wynika hamujący wpływ leku na wytrysk.

Wchłanianie dapoksetyny

Dapoksetyna jest szybko wchłaniania z przewodu pokarmowego osiągając stężenie maksymalne po 1-2 h po podaniu. Biodostępność leku wynosi 42%.

Dystrybucja dapoksetyny

Dapoksetyna wiąże się w 99% z białkami osocza. Jej aktywny metabolit - demetylodapoksetyna jest wiązana z białkami osocza w 98,5%.

Metabolizm dapoksetyny

Metabolizm dapoksetyny zachodzi w wątrobie i nerkach przy udziale enzymów CYP2D6, CYP3A4 i monooksygenazy flawinowej, głównie na drodze hydroksylacji, N-oksydacji, N-demetylacji, glukuronizacji i siarczanowania. Dapoksetyna ulega metabolizmowi pierwszego przejścia. Największą część metabolitów stanowi nieaktywny N-tlenek dapoksetyny. Inne powstające metabolity to didemetylodapoksetyna i demetylodapoksetyna. Ten ostatni wykazuje około 50% aktywności farmakologicznej związku macierzystego.

Wydalanie dapoksetyny

Początkowy okres półtrwania leku wynosi 1,5 h, a końcowy okres półtrwania 19 h. Wydalanie odbywa się głównie z moczem w postaci metabolitów.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij