Daklataswir, Daclatasvirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o daklataswirze

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
daklataswir
Działanie daklataswiru
przeciwwirusowe
Postacie daklataswiru
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze, Gastroenterologia
Rys historyczny daklataswiru

W 2014 roku daklataswir został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków (EMA, European Medicines Agency) i wprowadzony na rynek europejski przez firmę farmaceutyczną Bristol-Myers Squibb/Pfizer Eeig. W 2015 roku pozytywną opinię na temat leku wydała Szwajcarska Agencja Produktów Leczniczych Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products). W lipcu tego samego roku daklataswir pojawił się na rynku amerykańskim po decyzji Agencji Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration).

Wzór sumaryczny daklataswiru

C40H50N8O6

Spis treści

Wskazania do stosowania daklataswiru

Daklataswir to substancja przeciwwirusowa  stosowana u osób dorosłych w terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C. Lek jest skuteczny w przypadku genotypu 1a / b wirusa HCV oraz jest pierwszą substancją leczniczą o udowodnionej skuteczności wobec genotypu 3 wirusa bez konieczności terapii łączonej z interferonem lub rybawiryną.

American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) to organizacja zrzeszająca naukowców i badaczy zajmujących się leczeniem badań wątroby. Według AASLD daklataswir w połączeniu z sofosbuwirem jest lekiem pierwszego rzutu u pacjentów z genotypem 3 bez marskości wątroby oraz lekiem drugiego rzutu u pacjentów z genotypem 3  i wyrównaną marskością wątroby. W leczeniu genotypu 1a/b wirusa HCV daklataswir jest lekiem II rzutu, zarówno wśród pacjentów z marskością wątroby, jak i bez marskości.

Dawkowanie daklataswiru

Daklataswir występuje w postaci tabletek powlekanych. Lek przyjmuje się niezależnie od posiłków. Zwykle stosowana dawka dla osób dorosłych wynosi 60 mg daklataswiru raz na dobę. Substancja lecznicza nie jest stosowania w monoterapii.

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki leku dla osób w podeszłym wieku. Nie ustalono bezpieczeństwa leczenia daklataswirem dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby nie są wskazaniem do modyfikacji dawkowania leku.

Czas trwania leczenia jest zależny od rodzaju genotypu wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz jest różny u pacjentów z marskością wątroby lub bez. Zwykle trwa 12 -24 tygodnie.

Dawkowanie leku jest modyfikowane w zależności od innych środków przyjmowanych przez pacjentów. Niektóre z nich pobudzają cytochrom P450 i powodują zmniejszone stężenie daklataswiru w surowicy krwi (np efawirenz), inne zaś zwiększają stężenie daklataswiru we krwi (klarytromycyna, erytromycyna).

Przeciwskazania do stosowania daklataswiru

Przeciwwskazaniem do stosowania daklataswiru jest nadwrażliwość na tę substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania daklataswiru

Należy zachować szczególną ostrożność podczas terapii daklataswirem u osób przyjmujących amiodaron lub inne leki zmniejszające częstość pracy serca. Takie połączenie zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkiej bradykardii i bloku serca. Pod obserwacją powinni znaleźć się pacjenci którzy odstawili amiodaron kilka miesięcy wcześniej przed rozpoczęciem leczenia wirusa HCV, ze względu na długi okres półtrwania amiodaronu w organizmie.

Podczas terapii daklataswirem może dojść do reaktywacji wirusa zapalenia wątroby typu B. W celu zminimalizowania ryzyka przed rozpoczęciem zażywania leku należy wykonać badanie przesiewowe na obecność wirusa HBV.

Daklataswir może obniżać poziom glukozy we krwi u diabetyków. Wskazana jest kontrola glikemii, zwłaszcza przez pierwsze 3 miesiące leczenia.

Daklataswir może zmieniać skuteczność leków przeciwzakrzepowych. Należy regularnie badać wskaźnik INR podczas terapii lekiem.

Przeciwwskazania daklataswiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazana jest jednoczesna terapia daklataswirem oraz lekami silnie indukującymi cytochrom P450 3A4 oraz transporter glikoproteiny. Do tych leków zaliczamy fenytoinę, karbamazepinę, okskarbazepinę, fenobarbital, ryfampicynę, ryfabutynę, ryfapentynę. Nie należy zażywać preparatów z dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum podczas przyjmowania daklataswiru. Takie połączenia daklataswiru z wyżej wymienionymi lekami oraz dziurawcem zmniejszają stężenie daklataswiru we krwi i obniżają skuteczność terapii.

Interakcje daklataswiru z innymi substancjami czynnymi

nasilenie metabolizmu daklataswiru
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
upośledzona eliminacja leków podczas terapii łączonej z daklataswirem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Kwas cholowy (Cholic acid) substancje stosowane w chorobach dróg żółciowych
Kwas foliowy (Witamina B9) (Folic acid) witaminy z grupy B
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
spowolniony metabolizm daklataswiru
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Finasteryd (Finasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
nasilenie działania obniżającego częstość pracy serca przez leki
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
zwiększone stężenie leków w surowicy krwi podczas terapii łączonej z daklataswirem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
zwiększony metabolizm leków podczas terapii łączonej z daklataswirem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
spowolniony metabolizm leków podczas terapii łączonej z daklataswirem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
zwiększone stężenie daklataswiru we krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu

Interakcje daklataswiru z pożywieniem

Daklataswir można zażywać z pokarmem lub bez. Spożyty posiłek w sposób nieznaczny działa na farmakokinetykę leku (stężenie maksymalne leku i AUC).

Podczas leczenia daklataswirem należy unikać grejpfrutów i soku z grejpfruta. Owoc ten powoduje spowolnienie metabolizmu leku i może być przyczyną nasilenia działań niepożądanych daklataswiru.

Wpływ daklataswiru na prowadzenie pojazdów

Działania niepożądane leku takie jak zawroty głowy i upośledzenie widzenia mogą zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. Należy zachować ostrożność.

Inne rodzaje interakcji

Jeżówka purpurowa Echinacea purpurea nasila przemiany metaboliczne daklataswiru, co może być powodem zmniejszonego stężenia leku w surowicy krwi i zmniejszeniem efektu terapeutycznego. Podobnie działa ziele dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum.

Medyczna marihuana spowalnia metabolizm daklataswiru.

Wpływ daklataswiru na ciążę

Brak jest badań dotyczących wpływu daklataswiru na rozwijający się płód u ludzi. Kobiety zażywające lek powinny stosować skuteczne metody antykoncepcyjne, które należy kontynuować minimum 5 tygodni po przyjęciu ostatniej dawki daklataswiru. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały embriotoksyczność i teratogenność leku. Daklataswir powodował zwiększoną liczbę poronień (zarodków oraz płodów), zmniejszenie masy urodzeniowej zwierząt, wywoływanie wad rozwojowych mózgu, czaszki, oczu, uszu, nosa, warg, podniebienia, kończyn, żeber i układu sercowo-naczyniowego.

Wpływ daklataswiru na laktację

Brak jest badań opisujących stopień przenikania daklataswiru do mleka matek karmiących. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały obecność leku w mleku samic. Stężenia daklataswiru w mleku były niemal dwukrotnie wyższe niż stężenia w osoczu samic ciężarnych. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy karmić piersią podczas terapii daklataswirem.

Wpływ daklataswiru na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ daklataswiru na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały zmniejszenie masy prostaty oraz pęcherzyków nasiennych u samców szczurów. Nie miało to jednak wpływu na płodność zwierząt.

Skutki uboczne

ból głowy
nudności
zmęczenie
niedokrwistość
bezsenność
biegunka
bóle mięśniowe
bóle w nadbrzuszu
drażliwość
duszność
kaszel
łysienie
migrena
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość skóry
świąd
wymioty
wysypka
wzdęcia
zaparcia
zawroty głowy
ból stawów
uderzenia gorąca
przekrwienie błony śluzowej nosa
zmniejszenie apetytu
refluks żołądkowo-przełykowy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania daklataswiru

Istnieją ograniczone dane na temat przedawkowania daklataswiru. Obserwacja pacjentów otrzymujących wysoką dawkę leku (100 mg raz dziennie) podczas badań klinicznych nie udowodniła skutków ostrego zatrucia daklataswirem.

Mechanizm działania daklataswiru

Daklataswir należy do grupy leków działających bezpośrednio na wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV). Lek działa na kompleks replikacji wirusa poprzez hamujący wpływ na białko białka 5A (NS5A). Daklataswir blokuje wewnątrzkomórkowe procesy powstawania łańcucha kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz hamuje wydzielanie wirionów HCV w warunkach in vivo.

Wchłanianie daklataswiru

Biodostępność daklataswiru po podaniu doustnym kształtuje się na poziomie 68%. Lek jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a steżenie maksymalne daklataswiru pojawia się po około 120 minutach od podania per os.

Dystrybucja daklataswiru

Daklataswir charakteryzuje się silnym wiązaniem z białkami osocza (około 99%). Objętość dystrybucji leku po podaniu doustnym dawki 60 mg wynosi 47 litrów.

Metabolizm daklataswiru

Przemiany metaboliczne daklataswiru przebiegają za pośrednictwem enzymów mikrosomalnych cytochromu P450 (CYP3A4). Metabolizm leku obejmuje reakcje utleniania, które prowadzą do otwarcia pierścienia w cząsteczce daklataswiru i utworzenia aminoaldehydu. Powstały związek ulega przegrupowaniu wewnątrzcząsteczkowemu w wyniku reakcji z atomem azotu w pozycji 7.

Wydalanie daklataswiru

Końcowy okres półtrwania daklataswiru w fazie eliminacji wynosi średnio 12-15 godzin (po wielokrotnym podaniu leku w zakresie dawek 1-100 mg).

Główną drogą eliminacji daklataswiru jest usuwanie leku wraz z kałem. Daklataswir w żółci występuje w postaci niezmienionej w 53%. W moczu znajduje się około 6,6% początkowej dawki leku.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij