Sotorasib, Sotorasibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sotorasibie

Rok wprowadzenia na rynek
2021
Substancje aktywne
sotorasib
Działanie sotorasibu
przeciwnowotworowe
Postacie sotorasibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny sotorasibu

Sotorasib jest selektywnym inhibitorem KRAS G12C (homologu wirusowego onkogenu mięsaka szczura Kirsten). Lek został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych przez Agencję Żywności i Leków (FDA) w maju 2021 roku. Rejestrację tego leku nadzorowała firma farmaceutyczna Amgen. Po przeprowadzeniu badań klinicznych i pozytywnej ocenie FDA, sotorasib został oficjalnie dopuszczony do użytku w Stanach Zjednoczonych w celu leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. W roku 2022 lek został dopuszczony przez Europejską Agencję Leków do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej. 

Wzór sumaryczny sotorasibu

C30H30F2N6O3

Spis treści

Wskazania do stosowania sotorasibu

Sotorasib jest substancją czynną zaliczaną do grupy przeciwciał monoklonalnych wykorzystywanych w terapii niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentów dorosłych z mutacją KRAS G12C. Rozpoczęcie leczenia z wykorzystaniem sotorasibu jest możliwe jedynie w przypadku podjęcia wcześniej innej metody leczenia systemowego, które nie odniosło zadowalających rezultatów.

Dawkowanie sotorasibu

Przed rozpoczęciem terapii z wykorzystaniem sotorasibu konieczne jest wykonanie zwalidowanego testu potwierdzającego obecność mutacji KRAS G12C u pacjenta z chorobą nowotworową. Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu schorzeń nowotworowych.

Całkowita dawka sotorasibu przyjmowana przez pacjenta jest zależna od występujących chorób współistniejących oraz działań niepożądanych występujących podczas terapii.

Lek należy przyjmować doustnie a dawka substancji czynnej wynosi od 240 mg do 960 mg sotorasibu na dobę. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych istnieje możliwość dwukrotnej redukcji dawki po konsultacji z lekarzem. Dawkę leku należy dostosować w przypadku wystąpienia ciężkiej hepatotoksyczności, zapalenia płuc, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, do których zaliczamy biegunki, wymioty, nudności oraz toksyczności wynikającej z interakcji z innymi substancjami leczniczymi.

Jednoczesne przyjmowanie antagonistów receptorów H2 lub inhibitorów pompy protonowej podczas terapii sotorasibem nie jest zalecane. Przyjęcie sotorasibu jest możliwe cztery godziny przed lub dziesięć godzin po zastosowaniu wymienionych wcześniej grup leków.

W przypadku pominięcia dawki jej przyjęcie tego samego dnia jest możliwe jeśli od momentu pominięcia nie minęło więcej niż sześć godzin. Gdy u pacjenta wystąpiły wymioty lub od pory przyjęcia minęło więcej niż sześć godzin leczenie należy kontynuować następnego dnia.

Podczas przyjęcia leku nie należy rozgryzać lub dzielić tabletek zawierających substancję czynną. Sotorasib można przyjmować razem z pokarmem lub niezależnie od posiłku.
W przypadku pacjentów z trudnościami w połykaniu tabletek, preparat można rozpuścić w niegazowanej wodzie przed przyjęciem. Zaleca się rozpuszczenie tabletek w 120 ml wody, i natychmiastowe wypicie tak przygotowanego roztworu. Po rozpuszczeniu zaleca się przemycie pojemnika dodatkową porcją wody i natychmiastowe jej wypicie.

Przeciwskazania do stosowania sotorasibu

Przeciwwskazaniem do stosowania substancji czynnej jest wystąpienie nadwrażliwości na sotorasib.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sotorasibu

W trakcie terapii sotorasibem zaleca się monitorowanie parametrów czynnościowych wątroby przez okres trzech miesięcy od podania pierwszej dawki leku. Podczas dalszego leczenia częstotliwość badania czynności wątroby jest zależna od stanu klinicznego pacjenta oraz czynności enzymów wątrobowych.
Badania potwierdziły udział substancji czynnej w zwiększaniu stopnia aktywności aminotransferaz w osoczu. Stosowanie sotorasibu może prowadzić do wystąpienia polekowego uszkodzenia lub zapalenia wątroby. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki substancji czynnej lub przerwania dalszej terapii. Działania niepożądane związane z aktywnością sotorasibu ulegały znacznemu zmniejszeniu lub znikały po odstawieniu leku.

Podczas leczenia sotorasibem istnieje ryzyko wystąpienia śródmiąższowego zapalenia płuc. W trakcie terapii zalecane jest ścisłe monitorowanie pacjentów leczonych wcześniej z wykorzystaniem radioterapii lub immunosupresji. W przypadku pojawienia się objawów zapalenia płuc konieczne jest przerwanie dalszej terapii

Interakcje sotorasibu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko spadku stężenia sotorasibu w osoczu, zwiększone prawdopodobieństwa nieskuteczności terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Ryzyko spadku stężenia sotorasibu w osoczu, prawdopodobieństwo osłabienia efektów terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Ryzyko spadku stężenia substancji czynnych w osoczu. Osłabienie efektów terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Ryzyko wzrostu stężenia digoksyny w osoczu, wzrost prawdopodobieństwa pojawienia się działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Ryzyko wzrostu stężenia substancji czynnych. Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia efektów niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Ryzyko wzrostu stężenia substancji czynnych w osoczu, wzrost prawdopodobieństwa pojawienia się działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mitoksantron (Mitoxantrone) antybiotyki cytostatyczne
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe

Wpływ sotorasibu na prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania sotorasibu w połączeniu z wyciągami z dziurawca. W trakcie jednoczesnej terapii istnieje ryzyko spadku całkowitego stężenia sotorasibu w osoczu i osłabienia jego działania przeciwnowotworowego.

Wpływ sotorasibu na ciążę

Nie należy stosować sotorasibu w okresie ciąży. Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo substancji czynnej w tej grupie pacjentów. Badania na zwierzętach ujawniły szkodliwy wpływ sotorasibu na proces reprodukcji.
Podczas terapii sotorasibem należy stosować skuteczne metody antykoncepcji, biorąc pod uwagę ryzyko osłabienia działania antykoncepcji hormonalnej podczas kuracji. Pacjentki przyjmujące lek powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku dla płodu w przypadku zajścia w ciąże podczas terapii sotorasibem.

Wpływ sotorasibu na laktację

Brak informacji dotyczących przenikania substancji czynnej do mleka matki karmiącej. W związku z ryzykiem wystąpienia potencjalnego zagrożenia dla karmionego piersią dziecka nie zaleca się stosowania sotorasibu podczas laktacji.

Wpływ sotorasibu na płodność

Brak danych dotyczących wpływu substancji czynnej na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozwój zwierzęcych płodów, a wśród niepożądanych działań leku można wyróżnić zmniejszenie masy urodzeniowej u zwierząt oraz opóźnienie procesu kostnienia.

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
duszność
kaszel
nudności
wymioty
zmęczenie
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
ból brzucha
ból stawów
gorączka
niedokrwistość
Ból pleców
zaparcie
uszkodzenie wątroby
zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy
wzrost poziomu fosfatazy alkalicznej
wzrost aktywności gamma-glutanylotransferazy
zapalenie płuc

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania sotorasibu

Brak dokładnych informacji dotyczących objawów występujących po przedawkowaniu substancji czynnej. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych związanych ze stosowaniem sotorasibu należ rozpocząć leczenie objawowe.

Mechanizm działania sotorasibu

Podstawą mechanizmu działania substancji czynnej jest hamowanie aktywności białka KRAS. W normalnych warunkach białko KRAS łączy się z guanozynotrifosforanem, co pozwala na aktywację szlaku kinaz, stymulujących komórkę do różnych reakcji, w tym do wzrostu i rozmnażania. Po hydrolizie guanozynotrifosforanu do guanozynodifosforanu dochodzi do dezaktywacji białka KRAS i zatrzymania procesu. W przypadku wystąpienia mutacji G12C białka KRAS hydroliza guanozynotrifosforanu jest zaburzona, a samo białko pozostaje w formie aktywnej co powoduje rozrost komórek. Połączenie sotorasibu z resztą cysteinową białka prowadzi do zahamowania jego aktywności i odpowiada za spadek przeżywalności komórek oraz indukuje proces ich apoptozy (programowalnej śmierci komórki).

Wchłanianie sotorasibu

Maksymalne stężenie po podaniu doustnym występuje po upływie dwóch godzin od podania leku.

Dystrybucja sotorasibu

Substancja czynna wchodzi w połączenia z białkami na poziomie 89 %. Głównym białkiem powiązanym z sotorasibem jest alfa-1-kwaśna glikoproteina.

Metabolizm sotorasibu

Metabolizm cząsteczki leku polega na powstaniu nieaktywnych farmakologicznie związków z wykorzystaniem podjednostek cytochromu P450, do których zaliczamy podjednostkę CYP3A4 oraz CYP3A5. Lek jest również substratem glikoproteiny P. W wyniku oksydacji oraz nieenzymatycznej koniuguacji powstają nieaktywne farmakologicznie addukty cysteinowe i glutationowe.

Wydalanie sotorasibu

Sotorasib jest wydalany głównie z kałem. Niewielka ilość leku (około 6% dawki) jest wydalana z moczem. Średni okres półtrwania substancji czynnej wynosi pięć godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij