Rimegepant, Rimegepantum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o rimegepancie

Rok wprowadzenia na rynek
27.02.2020
Substancje aktywne
rimegepant, siarczan rimegepantu
Działanie rimegepantu
przeciwmigrenowe
Postacie rimegepantu
liofilizat doustny
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny rimegepantu

Rimegepant to doustny antagonista peptydu związanego z genem kalcytoniny (CGRP) opracowany przez Biohaven Pharmaceuticals. 27 lutego 2020 roku został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków jako lek stosowany w leczeniu ostrego bólu migrenowego, a dwa lata później został dopuszczony przez Komisję Europejską zarówno do leczenia, jak i zapobiegania migrenom. Rimegepant jest jednym z niewielu antagonistów CGRP stosowanych doustnie, pozostałe leki należące do tej grupy były stosowane parenteralnie.

Wzór sumaryczny rimegepantu

C28H28F2N6O3

Spis treści

Wskazania do stosowania rimegepantu

Rimegepant jest antagonistą peptydu związanego z genem kalcytoniny stosowanym w leczeniu migreny. Główne wskazania do stosowania rimegepantu obejmują:

  1. migrenę bez aur – rimegepant jest stosowany w leczeniu epizodów migreny bez aur, jest to rodzaj migreny, który charakteryzuje się nawracającymi, umiarkowanymi lub silnymi bólami głowy, często jednostronnymi, które mogą towarzyszyć nudnościom, wymiotom oraz nadwrażliwości na światło i dźwięki;

  2. migrenę z aurą – rimegepant jest również wykorzystywany w leczeniu epizodów migreny z aurą, jest to rodzaj migreny, który obejmuje dodatkowe objawy neurologiczne, takie jak zaburzenia wzroku, czucia lub mowy.

Substancja czynna może być stosowana zarówno w ramach profilaktyki oraz leczenia doraźnego. Leczenie profilaktyczne powinno zostać zalecone w przypadku gdy pacjent cierpi na co najmniej cztery napady migrenowe w miesiącu.

Dawkowanie rimegepantu

Rimegepant należy stosować doraźnie lub profilaktycznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawka dobowa, wykorzystana w leczeniu, jest zależna od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących.

Podczas doraźnej terapii migreny należy przyjmować 75 mg substancji czynnej na dobę.

Jeśli występuje konieczność leczenia profilaktycznego, o częstotliwości podawania leku decyduje lekarz. Najczęściej zaleca się przyjmowanie dawki dobowej co drugi dzień.

Należy zachować ostrożność i unikać jednoczesnego podawania rimegepantu i silnych inhibitorów CYP3A4 lub glikoproteiny P. Bezpieczny odstęp między tymi grupami leków wynosi 48 godzin.

Nie jest znane bezpieczeństwo stosowania leku u osób poniżej 18 roku życia.

Substancja czynna została dopuszczona na rynek w postaci liofilizatu, który po umieszczeniu na powierzchni języka ulega rozpuszczeniu. Popicie leku wodą nie jest konieczne.
Rimegepant można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Przeciwskazania do stosowania rimegepantu

Przeciwwskazaniem do stosowania substancji czynnej jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na rimegepant w przeszłości.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania rimegepantu

U niektórych pacjentów rimegepant mógł odpowiadać za wystąpienie ciężkich reakcji nadwrażliwości. Objawy nadwrażliwości mogą wystąpić nawet kilka dni od rozpoczęcia terapii. W większości przypadków nadwrażliwość na lek była związana z występowaniem duszności i wysypki.

Paradoksalnie, przyjmowanie rimegepantu może spowodować występowanie zespołu bólu głowy z nadużycia leków. W przypadku podejrzenia występowania tego rodzaju bólu zaleca się kontakt z lekarzem. Przesłanką, która może świadczyć o występowaniu tego zespołu jest codzienne występowania ostrego bólu głowy pomimo przyjmowania środków przeciwbólowych lub wystąpienie bólu po przyjęciu rimegepantu. 

Stosowanie rimegepantu jest niezalecane w przypadku współistniejącej ciężkiej niewydolności nerek oraz niewydolności lub poważnych zaburzeń czynności wątroby.
Ponadto, terapia rimegepantem nie jest zalecana podczas jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów lub induktorów enzymu CYP3A4.

Interakcje rimegepantu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko nasilenia działania rimegepantu i wystąpienia działań niepożądanych podczas terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Afatynib (Afatinib) inhibitory kinazy białkowej
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Prawdopodobieństwo zmniejszenia siły działania substancji czynnej, wzrost ryzyka niepowodzenia terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Eslikarbazepina (Eslicarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Modafinil (Modafinil) substancje psychostymulujące i nootropowe
Osłabienia działania rimegepantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie siły działania rimegepantu. Wzrost prawdopodobieństwa niepowodzenia terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE

Interakcje rimegepantu z pożywieniem

Posiłek wysokotłuszczowy może wydłużać czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego stężenia rimegepantu w osoczu. Jednoczesne spożywanie pokarmu zmniejsza również wartość maksymalnego stężenia leku w osoczu. Brak informacji o znaczeniu klinicznym tej interakcji.

Wpływ rimegepantu na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna nie wywiera lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować rimegepantu w połączeniu z wyciągami z dziurawca. Ze względu na wpływ na podjednostkę CYP3A4 cytochromu p450, wyciągi z dziurawca mogą osłabiać działanie substancji czynnej i zmniejszać skuteczność terapii.

Wpływ rimegepantu na ciążę

Ilość informacji odnośnie stosowania rimegepantu w okresie ciąży jest ograniczona. Badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego wpływu substancji leczniczej. Rimegepant nie powodował również obumarcia zarodka u zwierząt. W przypadku stosowania toksycznych dawek substancji czynnej badania potwierdziły mniejszą masę urodzeniową oraz występowania wad układu kostnego u szczurów. Ze względów bezpieczeństwa stosowanie rimegepantu w okresie ciąży nie jest zalecane.

Wpływ rimegepantu na laktację

Podczas badania na ludziach potwierdzono przenikanie rimegepantu do pokarmu kobiety karmiącej. W związku z niewielkim stężeniem substancji czynnej w mleku matki dopuszcza się możliwość karmienia piersią podczas kuracji rimegepantem. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu leku podczas karmienia należy starannie rozważyć stosunek korzyści wynikających z leczenia rimegepantem u matki do ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionego dziecka.

Wpływ rimegepantu na płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały istotnego wpływu na płodność podczas przyjmowania substancji czynnej.

Skutki uboczne

nudności
duszność
nadwrażliwość
wysypka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania rimegepantu

Brak informacji odnośnie ciężkiego przedawkowania rimegepantu. Przyjęcie dużej dawki substancji czynnej może spowodować wystąpienie działań niepożądanych charakterystycznych dla rimegepantu. W przypadku pojawienia się innych objawów przedawkowania należy rozpocząć leczenie wspomagające.

Mechanizm działania rimegepantu

Rimegepant pomaga w przerwaniu napadów migrenowych poprzez zahamowanie aktywności pronocyceptywnej cząsteczki, która odgrywa rolę w patofizjologii migreny. Mowa o peptydzie związanym z genem kalcytoniny – CGRP. Substancja ta odgrywa rolę w mechanizmie powstawania migreny, ponieważ wykazuje silnie działanie naczyniorozszerzające. O udziale CGRP w powstawaniu migreny świadczą również stężenia tej substancji w osoczu wykryte podczas napadu migrenowego. Ponadto, cząsteczka CGRP wykazuje również wspomnianą aktywność pronocyceptywną zwiększając pobudliwość układu nerwowego i ułatwiając tym samym przekazywanie sygnałów bólowych. 

Rimegepant jest antagonistą receptora przeznaczonego dla peptydu związanego z genem kalcytoniny. Zajmując miejsce aktywne na powierzchni receptora zmniejsza zdolność cząsteczki CGRP do podtrzymania i intensyfikacji bólu głowy.

Wchłanianie rimegepantu

Substancja czynna dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Lek osiąga maksymalne stężenie w osoczu po upływie 90 minut od przyjęcia dawki.

Wysokotłuszczowy pokarm może spowodować spadek maksymalnego stężenia substancji czynnej w osoczu oraz wydłużyć czas potrzebny do jego uzyskania.

Dystrybucja rimegepantu

Rimegepant w wysokim stopniu łączy się z białkami osocza. Substancja czynna występuje w postaci połączonej z białkami na poziomie 96%.

Metabolizm rimegepantu

Substancja lecznicza ulega metabolizmowi z wykorzystaniem podjednostek CYP3A4 i CYP2C9 cytochromu p450. Nie są obecnie znane główne metabolity rimegepantu.

Wydalanie rimegepantu

Lek jest wydalany z moczem i z kałem, w przeważającej części w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij