Eszopiklon, Eszopiclonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o eszopiklonie

Rok wprowadzenia na rynek
2004
Substancje aktywne
eszopiklon
Działanie eszopiklonu
nasenne, przeciwlękowe (anksjolityczne), uspokajające
Postacie eszopiklonu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Geriatria, Psychiatria
Rys historyczny eszopiklonu

Eszopiklon jest lekiem przeciwlękowym i nasennym, należącym do grupy leków zwanym cyklopirolonami. Jest aktywnym stereoizomerem zopiklonu, a jedną z jego cech charakterystycznych jest, to że został zatwierdzony przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) do długotrwałego leczenia bezsenności. Odróżnia go to od wielu innych leków nasennych, które zazwyczaj są zatwierdzone do krótkotrwałej terapii zaburzeń snu. Substancja czynna została zatwierdzony przez FDA pod nazwą handlową Lunesta w 2004 roku. Początkowo eszopiklon został zatwierdzony jako lek na bezsenność, dopiero później uzyskał również rejestrację jako lek przeciwlękowy.

Wzór sumaryczny eszopiklonu

C17H17ClN6O3

Spis treści

Wskazania do stosowania eszopiklonu

Eszopiklon jest lekiem przeciwlękowym i nasennym, który należy stosować w przypadku gdy zaburzenia snu znacznie pogarszają jakość życia pacjenta. Eszopiklon znalazł zastosowanie w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu, do których zaliczamy:

  1. bezsenność, gdzie substancja czynna jest przepisywana jako lek na bezsenność krótkotrwałą lub przewlekłą;

  2. trudności z zasypianiem, ponieważ eszopiklon pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie po położeniu się do łóżka.

Eszopiklon może być stosowany również jako lek przeciwlękowy, który ograniczając zaburzenia lękowe w nocy zmniejsza ilość nocnych wybudzeń oraz problemów z ponownym zaśnięciem.

Dawkowanie eszopiklonu

Podczas stosowania eszopiklonu należy pamiętać, że lek powinno się przyjmować bezpośrednio przed snem, a w przypadku braku efektów powtarzanie dawki w ciągu tej samej nocy nie jest zalecane. Należy przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę substancji czynnej przez możliwie najkrótszy okres.

Zalecana dawka eszopiklonu wynosi od 1 do 3 mg na dobę w zależności od zaleceń lekarskich. Całkowity czas trwania terapii nie powinien przekraczać miesiąca, jednak niektórzy pacjenci cierpiący na przewlekła bezsenność wymagają terapii trwającej sześć miesięcy. W czasie długotrwałej terapii zaburzeń snu pacjenci powinni być monitorowani pod kątem uzależnienia psychicznego lub fizycznego oraz występowania u nich działań niepożądanych.

Dawka eszopiklonu może wymagać dostosowania w przypadku osób starszych lub przyjmujących substancje działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy oraz u pacjentów cierpiących na ciężką niewydolność nerek. Zmniejszenie dawki jest konieczne w przypadku jednoczesnego przyjmowania substancji czynnych, które zmniejszają aktywność podjednostki CYP3A4 cytochromu p450.

Przeciwskazania do stosowania eszopiklonu

Przeciwwskazaniem do stosowania eszopiklonu jest wystąpienie nadwrażliwości na tę substancję czynną lub jej izomer - zopiklon. Do innych przeciwwskazań należą choroby układowe takie jak miastenia, ciężka niewydolność wątroby lub układu oddechowego. Leku nie należy stosować w przypadku pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania eszopiklonu

Należy być ostrożnym przy przepisywaniu eszopiklonu pacjentom z niewydolnością oddechową, ponieważ wykazano, że benzodiazepiny i leki o podobnym działaniu upośledzają funkcjonowanie układu oddechowego.

Jednoczesne stosowanie eszopiklonu i opioidów może prowadzić do nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki i zgonu. Ze względu na to ryzyko, jednoczesne stosowanie uspokajających leków, takich jak benzodiazepiny lub niebenzodiazepinowe leki nasenne np. eszopiklon, z opioidami powinno być zarezerwowane jedynie dla pacjentów, dla których inne metody leczenia są niewystarczające. W przypadku pacjentów u których jednoczesne stosowanie eszopiklonu wraz z opioidem jest konieczne, należy stosować najniższą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu. Należy dokładnie monitorować pacjenta pod kątem objawów depresji oddechowej i uspokojenia polekowego.

Przed rozpoczęciem terapii należy podjąć próbę rozpoznania przyczyny bezsenności. Jeśli bezsenność nie ustępuje po dwóch tygodniach leczenia, wymagana może być dalsza diagnostyka przyczyny bezsenności.

Zastosowanie eszopiklonu, może prowadzić do wystąpienia fizycznego i psychicznego uzależnienia. Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z ilością substancji czynnej i czasem trwania terapii, szczególnie u pacjentów z historią zaburzeń psychicznych lub nadużywaniem alkoholu, leków lub innych substancji, a także u osób z zaburzeniami osobowości. W przypadku wystąpienia uzależnienia fizycznego, nagłe przerwanie leczenia może skutkować objawami odstawienia. Objawy te mogą obejmować bóle głowy, bóle mięśni, ciągłe napięcie, nerwowość ruchową, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić również objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego takie jak depersonalizacja, nadwrażliwość słuchowa, drętwienie kończyn, nadwrażliwość bodźce świetlne oraz fizyczne, derealizacja, a także halucynacje lub napady padaczkowe.
Pacjenci, którzy wymagają długotrwałej terapii z wykorzystaniem eszopiklonu, powinni być regularnie monitorowani i oceniani w celu wykrycia potencjalnych oznak uzależnienia, takich jak zwiększanie dawki leku lub przedłużenie czasu jego stosowania, a także nieudane próby ograniczenia lub kontroli jego przyjmowania. W przypadku potwierdzenia uzależnienia należy rozpocząć leczenie zgodne z odpowiednimi procedurami. 

W przypadku nagłego przerwania stosowania eszopiklonu istnieje ryzyko wystąpienia bólu lub zawrotów głowy, bezsenności, bólu brzucha i zwiększonego apetytu.

Przy stosowaniu eszopiklonu u pacjentów manifestujących objawy depresji należy zachować ostrożność. Nie zaleca się stosowania eszopiklonu, bez równoczesnego leczenia depresji lub lęku związanego z depresją, ponieważ istnieje ryzyko samobójstwa u takich pacjentów. Ze względu na to że zaburzenia depresyjne mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem występowania prób samobójczych, zaleca się stosowanie jak najmniejszej skutecznej dawki eszopiklonu, aby zmniejszyć ryzyko celowego przedawkowania w tej grupie pacjentów. Przyjmowanie eszopiklonu może ujawnić istniejącą depresję. Niektóre badania dotyczące stosowania substancji izomeru eszopiklonu – zopiklonu, wskazują na zwiększenie ilości występujących prób samobójczych podczas stosowania niebenzodiazepinowych leków nasennych. Nie stwierdzono jednak czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy opisywanym efektem a przyjmowaniem eszopiklonu.

Podczas badań klinicznych nie zaobserwowano rozwoju zjawiska tolerancji, charakterystycznej dla benzodiazepin. Brak rozwoju tolerancji dotyczy terapii trwającej maksymalnie sześć miesięcy, bo taka terapia została zastosowana podczas badań. Brak informacji o rozwoju tego zjawiska w przypadku stosowania leku dłużej lub nadużywania eszopiklonu podczas krótkotrwałej terapii. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania eszopiklonu u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub innych substancji pobudzających.

Po odstawieniu eszopiklonu zaobserwowano zjawisko bezsenności z odbicia, które objawia się opóźnieniem zasypiania przez 48 godzin. Te objawy zwykle ustępują samoczynnie, więc istotne jest, aby poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia tego zjawiska, aby zminimalizować jego lęk związany z ponownym pojawieniem się bezsenności.

Eszopiklon, może prowadzić do wystąpienia amnezji następczej oraz zaburzeń psychoruchowych, które mogą powodować przypadkowe obrażenia i upadki. Osoby starsze, które w szczególności mogą być podatne na upadki, prowadzące do poważnych urazów, takich jak złamania biodra powinny zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku. Amnezja może wystąpić nawet kilka godzin po przyjęciu substancji czynnej, a ograniczenie częstości jej występowania można osiągnąć poprzez zapewnienie snu trwającego przynajmniej osiem godzin.

Pacjenci, którzy przyjęli eszopiklon i nie byli w pełni świadomi, mogą doświadczyć epizodów somnambulizmu oraz innych związanych z amnezją wsteczną zachowań, takich jak kierowanie pojazdem w stanie półświadomości, przygotowywanie i spożywanie posiłków, prowadzenie rozmów telefonicznych lub współżycie seksualne Jednoczesne stosowanie eszopiklonu oraz spożywanie alkoholu i innych substancji o działaniu depresyjnym na układ nerwowy, a także przyjmowanie dawek eszopiklonu przekraczających zalecane maksymalne dawki, zwiększa ryzyko wystąpienia tych zachowań. W przypadku pacjentów, u których wystąpiły opisane objawy, zdecydowanie zaleca się odstawienie eszopiklonu ze względu na zagrożenie dla samych pacjentów oraz ich otoczenia.

Przeciwwskazania eszopiklonu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie eszopiklonu i silnych inhibitorów cytochromu p450 jest przeciwwskazane w przypadku osób starszych, szczególnie narażonych na działania niepożądane związane z przedawkowaniem substancji czynnej.

Wśród leków, które mogą spowodować znaczny wzrost stężenia eszopiklonu w osoczu wyróżniamy między innymi:

  • ketokonazol;
  • klarytromycyna;
  • itrakonazol.

Interakcje eszopiklonu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania eszopiklonu oraz wzrost ryzyka pojawienia się działań niepożądanych charakterystycznych dla jego stosowania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Wzrost ryzyka pojawienia się działań niepożądanych podczas jednoczesnego stosowania spowodowany wzrostem stężenia eszopiklonu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Nasilenie depresyjnego działania na ośrodkowych układ nerwowy może spowodować wystąpienie działań niepożądanych oraz zwiększyć siłę działania eszopiklonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Ryzyko wystąpienia niezborności ruchowej, nadmiernej senności, zawrotów głowy oraz zaburzeń uwagi i koncentracji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lormetazepam (Lormetazepam) BZD - benzodiazepiny
Medazepam (Medazepam) BZD - benzodiazepiny
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Tetrazepam (Tetrazepam) BZD - benzodiazepiny
Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń koncentracji oraz nadmiernej senności w ciągu dnia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Ryzyko pojawienia się zaburzeń koncentracji, trudności w podejmowaniu decyzji oraz osłabienia refleksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Tianeptyna (Tianeptine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Ryzyko osłabienia eszopiklonu i zmniejszenia skuteczności terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej

Interakcje eszopiklonu z alkoholem

Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas terapii eszopiklonem może spowodować nasilenie depresyjnego działania na ośrodkowy układ nerwowy, za które jest odpowiedzialna substancja czynna. Nie należy pić alkoholu podczas przyjmowania leku.

Wpływ eszopiklonu na prowadzenie pojazdów

Eszopiklon wywiera znaczący wpływ na zdolność do kierowania pojazdami i obsługi maszyn w ciągu kilku godzin po podaniu. Uspokojenie, zaburzenia pamięci, nieostre widzenie, zaburzenia koncentracji i dysfunkcje mięśni mogą negatywnie wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli sen po przyjęciu leku nie jest wystarczająco długi, istnieje większe ryzyko utraty czujności podczas prowadzenia auta, a przyjmowanie innych leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy może nasilić ryzyko wystąpienia opisanych efektów niepożądanych.
Pacjentom należy zalecić, aby po zastosowaniu eszopiklonu nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn, jeśli wystąpią jakiekolwiek z wymienionych objawów. Zaleca się zachowanie co najmniej 12-godzinnego odstępu między przyjęciem eszopiklonu a prowadzeniem pojazdów, obsługą maszyn lub pracą na wysokości, w celu minimalizacji ryzyka uszczerbku zdrowia. 

Inne rodzaje interakcji

W trakcie terapii eszopiklonem nie zaleca się spożywania owoców grejpfruta i picia soku grejpfrutowego. Substancje występujące w soku mogą spowodować ograniczenie metabolizmu eszopiklonu poprzez inhibicję CYP3A4 – podjednostki cytochromu p450, co prowadzi do nasilenia działania substancji czynnej i zwiększenia ryzyka pojawienia się działań niepożądanych.

Wpływ eszopiklonu na ciążę

Nie istnieją badania lub dane dotyczące stosowania eszopiklonu u kobiet w ciąży. Testy przeprowadzone na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, ale potencjalne ryzyko dla ludzi pozostaje nieznane. Podczas stosowania zopiklonu, który jest izomerem eszopiklonu zaobserwowano możliwość wystąpienia hipotonii, hipotermii lub depresji oddechowej u noworodków, których matki przyjmowały lek podczas trwania ciąży. Stosowanie eszpiklonu podczas ciąży oraz w przypadku kobiet w wieku rozrodczym niestosujących żadnej antykoncepcji nie jest zalecane.

Wpływ eszopiklonu na laktację

Ze względu na ryzyko przenikania substancji czynnej lub jej metabolitów do mleka matki stosowanie eszopiklonu podczas karmienia piersią nie jest zalecane. Brak badań dotyczących przenikania substancji czynnej do mleka, ale zopiklon, który jest izomerem eszopiklonu przenikał do pokarmu i mógł wywierać wpływ na karmione dziecko. 

Wpływ eszopiklonu na płodność

Brak badań dotyczących płodności mężczyzn lub kobiet przyjmujących eszopiklon dłużej niż sześć miesięcy. W przypadku standardowej terapii, trwającej krócej niż pół roku nie zgłaszano przypadków upośledzenia płodności u człowieka.

Skutki uboczne

zaburzenia smaku
astenia
biegunka
ból głowy
depresja
lęk
migrena
nerwowość
niestrawność
nietypowe sny
niewyraźne widzenie
nudności
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
wymioty
wysypka
zaburzenia pamięci
zawroty głowy
ból brzucha
ból mięśni
Ból pleców
zapalenie gardła
ból
nieprawidłowe myślenie
bezsenność
cuchnący oddech
duszność
eozynofilia
impotencja
kurcze mięśni nóg
leukopenia
nadciśnienie
omamy
parestezje
pragnienie
reakcje alergiczne
suchość skóry
wyprysk
wzmożony apetyt
zaburzenia koordynacji
zmęczenie
zwiększenie masy ciała
zmniejszenie libido
nadwrażliwość na światło
hipokineza
nadmierne pocenie się
bolesne miesiączki
gorączka
ból ucha
nietrzymanie moczu
czkawka
szumy uszne
częste oddawanie moczu
ataksja
trądzik
apatia
nadczynność tarczycy
błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniami
stan splątania
ból piersi
obrzęk języka,
niedokrwistość
suchość oka
hipokaliemia
Anoreksja
obrzęk obwodowy
zakażenie dróg moczowych
Miastenia
Nieprawidłowy chód
zakażenia wirusowe
otępienie
ból nerek
nieżyt nosa
drganie mięśni
zapalenie żołądka i jelit
zapalenie jelita grubego
niestabilność emocjonalna
omdlenie
obecność albuminy w moczu
skąpe miesiączki
tworzenie kamieni moczanowych
niedokrwistość hipochromowa
krwawienie międzymiesiączkowe
agresja
drażliwość
niepokój
obrzęk naczynioruchowy
reakcje anafilaktyczne
somnambulizm (lunatyzm)
amnezja
upadki
ogólny świąd
zwiększenie aktywności aminotransferaz
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
depresja oddechowa
objawy odstawienia
zaburzenia węchu
osłabienie siły mięśniowej
podwójne widzenie
Zaburzenia uwagi
spowolnienie reakcji
uzależnienie psychiczne i fizyczne
zaburzenia emocjonalne

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania eszopiklonu

W przypadku przedawkowania eszopiklonu istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony ośrodkowego układu nerwowego, których intensywność jest zależna od przyjętej dawki oraz od stosowania jednocześnie innych leków działających depresyjnie na układ nerwowy. Podczas przedawkowania zgłaszano zarówno przypadki śpiączki, jak i mniej groźnej senności w ciągu dnia.

Mechanizm działania eszopiklonu

Dokładny mechanizm działania eszopiklonu nie jest znany. Wiele badań potwierdza, że lek prawdopodobnie działa poprzez intensyfikacje przewodnictwa chlorkowego wywołanego przez aktywację układu GABA, polegającą na modyfikacji receptora dla cząsteczki kwasu gamma-aminomasłowego – jednego z neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym. 

Zwiększenie stężenia jonów chlorkowych w ośrodkowym układzie nerwowym jest związane z wystąpieniem hiperpolaryzacji błony komórkowej neuronów i zmniejszeniem ich pobudliwości co ułatwia zasypianie i podtrzymanie snu.

Wchłanianie eszopiklonu

Eszopiklon szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu występuje zwykle po godzinie od przyjęcia leku.
Wpływ eszopiklonu na sen może być nieznacznie ograniczony, jeśli zostanie przyjęty z posiłkiem lub bezpośrednio po posiłku o dużej zawartości tłuszczu.

Dystrybucja eszopiklonu

Cząsteczka eszopiklonu występuje w osoczu w postaci sprzężonej z białkami na poziomie 52-59%.

Metabolizm eszopiklonu

Cząsteczka eszopiklonu podlega metabolizmowi z udziałem podjednostek CYP3A4 i CYP2E1 cytochromu p450. Biotransformacja substancji czynnej zachodzi dzięki reakcji oksydacji oraz demetylacji. W wyniku metabolizmu cząsteczki leku powstają trzy związki:

  • N-tlenek (S)-zopiklonu;
  • dwutlenek węgla;
  • (S)-N-demetylo zopiklon.

Wydalanie eszopiklonu

Okres półtrwania substancji czynnej wynosi zwykle około sześciu godzin, a 75% dawki eszopiklonu jest wydalane z moczem w postaci metabolitów. Około 10% przyjętej dawki zidentyfikowano w moczu w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij