Certolizumab pegol - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o certolizumabie pegol

Rok wprowadzenia na rynek
2008
Substancje aktywne
certolizumab pegol
Działanie cerolizumabu pegol
przeciwzapalne
Postacie cerolizumabu pegol
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ pokarmowy (trawienny), układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Reumatologia
Rys historyczny cerolizumabu pegol

Pierwszy lek zawierający certolizumab pegol został zatwierdzony do stosowania przez amerykański FDA w 2008 roku. Rok później związek uzyskał rejestrację na terenie Unii Europejskiej. W 2009 roku lek wprowadzono do lecznictwa w Szwajcarii, a w 2012 na teren Japonii.

Wzór sumaryczny cerolizumabu pegol

C2115H3252N556O673S16

Spis treści

Wskazania do stosowania cerolizumabu pegol

Certolizumab pegol jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym łącznie z metotreksatem do leczenia reumatoidalnego zapalenie stawów o ciężkim lub umiarkowanym nasileniu, jeśli efekt terapii uprzednio podawanymi lekami modyfikującymi przebieg choroby okazał się być niewystarczający.

Substancję stosuje się także do leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna, łuszczycy plackowatej, łuszczycowym zapaleniu stawów oraz różnych postaci spondyloartropatii.

Dawkowanie cerolizumabu pegol

Substancję podaje się parenteralnie w postaci iniekcji. Poprawa stanu pacjenta powinna nastąpić po około 3 miesiącach leczenia. Lek podaje się zwykle w odstępach dwutygodniowych.

Zwykle stosowane dawki wynoszą od 400 mg do 200 mg na dobę.

Przeciwskazania do stosowania cerolizumabu pegol

Przeciwwskazaniem do podawania certolizumabu pegol jest występowanie nadwrażliwości na związek. Leku nie należy podawać także pacjentom z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością serca oraz w przypadku występowania gruźlicy czy ciężkich zakażeń oportunistycznych.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania cerolizumabu pegol

Należy pamiętać, że czynnik martwicy nowotworów odgrywa istotną rolę w tworzeniu i przebiegu procesu zapalnego. Stosowanie antagonisty czynnika TNF może wpływać immunosupresyjnie, przez co obniżona zostaje zdolność obrony przed infekcjami oraz możliwość przeciwdziałania procesom nowotworzenia w organizmie.

Podczas podawania leku pacjenci narażeni są na występowanie zakażeń w tym ogólnoustrojowych, w niektórych przypadkach prowadzących do śmierci. Pacjenci stosujący związek powinni być obserwowani pod kątem występowania objawów zakażeń przez cały okres leczenia oraz przez minimum 5 miesięcy od zakończenia terapii. Należy przy tym pamiętać, że gorączka u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów może być słabo nasilona w porównaniu do reszty społeczeństwa.

Jeśli podczas leczenia pojawią się zdiagnozuje się zakażenia miejscowe lub ogólnoustrojowe, podawanie leku przerywa się do momentu wyleczenia infekcji. Przed rozpoczęciem terapii pacjenci również muszą być zbadani pod kątem występujących zakażeń drobnoustrojowych.

Przed podaniem pierwszej dawki certolizumabu pegol należy wykonać badania w kierunku utajonej bądź czynnej gruźlicy. Pacjent powinien przejść badanie radiologiczne klatki piersiowej oraz skórny test tuberkulinowy przy czym należy pamiętać o możliwości otrzymania wyników fałszywie ujemnych. Jeżeli u chorego zdiagnozuje się postać czynną gruźlicy nie należy rozpoczynać leczenia lub jeśli doszło do zakażenia w trakcie terapii, trzeba bezwzględnie przerwać stosowanie związku. W przypadku wykrycia choroby w postaci utajonej, należy wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwgruźlicze i rozważyć korzyści do ryzyka stosowania certolizumabu pegol w tej grupie osób.

Wszystkie objawy mogące wskazywać na występowanie gruźlicy powinny niezwłocznie być zgłoszone do personelu medycznego.

U przewlekłych nosicieli wirusa HBV, podczas terapii związkiem, dochodziło do reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B, w niektórych przypadkach zakończonych zgonem. Przed rozpoczęciem podawania leku każdy chory musi zostać zbadany pod kątem nosicielstwa wirusa. Natomiast w trakcie leczenia i kilka miesięcy po jej zakończeniu, wszystkie osoby zakażone wirusem HBV, powinny być wnikliwie obserwowane pod kątem przedmiotowych i podmiotowych objawów wirusowego zapalenia wątroby. Jeśli dojdzie do rozwoju choroby, należy przerwać podawanie certolizumabu pegol i wdrożyć odpowiednie leczenie przeciwwirusowe.

Osoby po 65 roku życia, są bardziej narażone na występowanie infekcji w czasie terapii niż pacjenci w młodszym wieku. Zaleca się zwiększoną ostrożność w trakcie podawania leku w grupie seniorów.

Stosowanie inhibitorów czynnika TNF może zwiększać ryzyko pojawienia się zmian nowotworowych, w tym chłoniaków i białaczek. Należy zachować ostrożność u osób chorujących na nowotwory złośliwe w wywiadzie. Nie oszacowano bezpieczeństwa podawania leku u pacjentów z nowotworami złośliwymi wymagającymi podawania związków przeciwnowotworowych.

U dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych zgłaszano przypadki wystąpienia chłoniaków oraz innych nowotworów złośliwych powiązanych z immunosupresją, po rozpoczęciu stosowania certolizumabu pegol.

Podawanie antagonistów TNF u osób chorujących na POChP obserwowano zwiększoną zapadalność na nowotwory głowy i szyi prawdopodobnie związaną z nałogowym paleniem tytoniu.

Stosowanie inhibitorów czynnika TNF nie jest zalecane do leczenia pacjentów z zastoinową niewydolnością serca o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Certolizumab, podobnie jak inne leki z tej grupy może nasilać niewydolność serca lub nawet powodować zastoinową niewydolność mięśnia sercowego i zwiększać śmiertelność u osób cierpiących na to schorzenie. Wszystkie osoby, którym podaje się lek, powinny być wnikliwie obserwowane pod kątem pojawienia się objawów chorób kardiologicznych. Należy zachować ostrożność u chorych z łagodną niewydolnością serca.

Lek może powodować zaburzenia układu hematologicznego w tym anemię aplastyczną. Wszyscy pacjenci powinni mieć wykonywane regularne badania krwi, a jakiekolwiek zaburzenia mogące świadczyć o występowaniu skazy krwotoczne lub zakażenia, natychmiast zgłaszane personelowi medycznemu. Zaleca się rozważenie przerwania podawania leku u osób, które cierpią na schorzenia hematologiczne.

W rzadkich przypadkach dochodziło do wystąpienia lub zaostrzenia się chorób demielinizacyjnych oraz innych schorzeń neurologicznych. Jeśli pacjenci posiadają powyższe typy schorzeń w wywiadzie należy określić korzyści do ryzyka wynikające z planowanej terapii certolizumabem pegol. Wszelkie objawy neurologiczne powinny być natychmiast zgłaszane do lekarza prowadzącego.

Stosowanie leku obarczone jest ryzykiem pojawienia się ciężkich reakcji nadwrażliwości. W razie wystąpienia reakcji anafilaktycznych lub anafilaktoidalnych, trzeba natychmiast przerwać podanie substancji i wdrożyć odpowiednie leczenie.

W związku z tym, że certolizumab pegol jest lekiem biologicznym, możliwe jest wytwarzanie przeciwciał przeciwjądrowych, prowadzących do pojawienia się zespołu toczniopodobnego. Nie wiadomo w jaki sposób długotrwała terapia substancją wpływa na możliwe ryzyko rozwoju schorzeń autoimmunologicznych. Jeśli u pacjenta pojawią się objawy wskazujące na wystąpienie zespołu toczniopodobnego, leczenie powinno zostać przerwane.

W przypadku planowanych zabiegów chirurgicznych zaleca się wziąć pod uwagę około 14dniowy okres półtrwania związku. Po wykonanych operacjach zaleca się obserwację chorego w celu wykluczenia rozwiju zakażeń pooperacyjnych.

W czasie leczenia certolizumabem pegol nie należy podawać żadnych szczepionek żywych lub atenuowanych.

Oznaczając czas krzepnięcia przy zastosowaniu testu czasu kaolinowo-kefalinowego, pacjenci stosujący lek mogą uzyskać zawyżone wyniki badania.

Interakcje cerolizumabu pegol z innymi substancjami czynnymi

Istotny wzrost ryzyka wystąpienia groźnych infekcji drobnoustrojowych oraz zaburzeń hematologicznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Belimumab (Belimumab) selektywne leki immunosupresyjne
Kanakinumab (Canakinumab) inhibitory interleukiny
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Wedolizumab (Vedolizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Ryzyko nałożenia się działań toksycznych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Etanercept (Etanercept) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Wzrost ryzyka pojawienia się ciężkich infekcji. Możliwość zwiększonego ryzyka nowotworzenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne

Wpływ cerolizumabu pegol na prowadzenie pojazdów

Niektóre działania występujące podczas terapii mogę zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Podawanie żywych  lub atenuowanych szczepionek w czasie terapii substancją jest przeciwwskazane, gdyż grozi rozwojem zakażeń ogólnoustrojowych, stanowiących zagrożenie dla życia chorego.

Wykonując test czasu kaolinowo-kefalinowego określającego procesy krzepnięcia, osoby bez zaburzeń tego procesu mogą uzyskać fałszywie zawyżone wyniki w trakcie leczenia certolizumabem pegol.

Wpływ cerolizumabu pegol na ciążę

Uważa się, że przenikanie leku przez łożysko jest na bardzo niskim bądź znikomym poziomie. Znane są przypadki kobiet stosujących związek w okresie ciąży. Istnieją dane świadczące o braku wzrostu ryzyka  występowania wad rozwojowych podczas podawania substancji w I trymestrze ciąży. W badaniu klinicznym obejmującym 16 ciężarnych kobiet, które przyjmowały związek w III trymestrze, u 13 nowonarodzonych dzieci stężenie certolizumabu pegol było niewykrywalne, natomiast u 2 było na bardzo niskim poziomie. U jednego noworodka zaobserwowano zaś leukocytozę, ale stężenie związku w osoczu dziecka po urodzeniu nie było mierzalne.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, sugeruje się, że jeśli terapia jest wciąż bezwzględnie wymagana, może być kontynuowana przez cały okres ciąży. Należy jednak zachować ostrożność, gdyż dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania certolizumabu pegol w trakcie ciąży pochodzą ze stosunkowo małej liczby przypadku i nie pozwalają na pełnie określenie profilu bezpieczeństwa leku. Z tego względu kobietom w wieku rozrodczym zaleca się stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

Decyzję o podawaniu certolizumabu pegol podczas ciąży podejmuje lekarz.

Wpływ cerolizumabu pegol na laktację

Sugeruje się, że ze względu na bardzo niskie prawdopodobieństwo przenikania certolizumabu pegol do mleka, lek można uznać za zgodny z karmieniem piersią. W badaniu klinicznym, w którym 17 matek karmiło piersią w trakcie leczenia związkiem, u żadnego dziecka nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych, a stężenie substancji w pokarmie kobiecym było na minimalnym poziomie. Inne badanie zaś, pokazało, że stężenie leku w osoczu osesków jest zerowe.

Jeśli matka zdecyduje się na karmienie naturalne dziecka w trakcie terapii związkiem, należy obserwować oseska pod kątem działań niepożądanych.

Decyzję o stosowaniu certolizumabu pegol podczas laktacji podejmuje lekarz.

Wpływ cerolizumabu pegol na płodność

W czasie leczenia certolizumabem pegol u kobiet mogą pojawić się zaburzenia miesiączkowania łącznie z jej brakiem, które wpływają negatywnie na płodność.

Inne możliwe skutki uboczne

W trakcie parenteralnego podawania certolizumabu pegol mogą pojawić się następujące działania niepożądane:

  • często: zakażenia wirusowe oraz bakteryjne, leukopenia, eozynofilia, zaburzenia czucia, migreny, bóle głowy, hipertensja, zapalenie wątroby, wysypka, gorączka, osłabienie, świąd, reakcje w miejscu wykonania iniekcji;
  • niezbyt często: gruźlica, posocznica, grzybice, nowotwory, niedokrwistość, trombocytoza, limfadenopenia, trombocytopenia, toczeń rumieniowaty, zapalenie naczyń, zaburzenie alergiczne, wytwarzanie przeciwciał, dyslipedemia, zmiany masy ciała, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia łaknienia, zaburzenia nastroju, lęk, zawroty głowy, drżenia, neuropatie, zaburzenia widzenia oraz łzawienia, kardiomiopatia, kołatanie serca, obrzęki, krwotoki oraz krwawienia, siniaki, omdlenia, zaburzenia gojenia, uszkodzenia powłok skórnych, wydłużenie czasu krzepnięcia, zwiększenie stężenia fosfatazy alkalicznej, dreszcze, stany grypopodobne, zaczerwienienie skóry twarzy, uderzenia gorąca, nocne poty, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, wzrost stężenia fosfokinazy kreatyninowej, zaburzenia pracy mięśni, zaburzenia pracy nerek, krew w moczu, zaburzenia pęcherza moczowego i cewki moczowej, astma, kaszel, wysięk opłucnowy, zapalenie i przekrwienie dróg oddechowych, wodobrzusze, suchość w jamie ustnej i gardła, zapalenie jamy ustnej, niestrawność, rozdęcie brzucha, zapalenie żołądka i jelit, cholestaza, hepatopatia, hiperbiliruinemia, łysienie, łuszczyca, trądzik, przebarwienia skóry, suchość skóry, zaburzenia paznokci i łożyska, zaburzenia gruczołów potowych, zapalenia skóry, egzema;
  • rzadko: czerniak złośliwy, nowotwory żołądka i jelit, pancytopenia, erytrocytoza, nieprawidłowości w morfologii krwinek białych, splenomegalia, obrzęk naczynioworuchowy, choroba posurowicza, sarkoidoza, rumień guzowaty, splenomegalia, zaburzenia tarczycy, hemosyderoza, majaczenie, osłabienie sprawności intelektualnej, próby samobójcze, zapalenie nerwu czaszkowego, drgawki, zaburzenia koordynacji oraz równowagi, szumy uszne, zapalenie wsierdzia, blok przedsionkowo-komorowy, sinica marmurkowata, teleangiektazje, udar mózgu stwardnienie tętnic, zjawisko Raynauda, zapalenie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc, odynofagia, wzmożona motoryka, kamica żółciowa, złuszczanie skóry, zaburzenie struktury włosa, schorzenia pęcherzowe skóry, nefropatia, dysfunkcje płciowe, przetoki, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi;
  • częstość nieznana: stwardnienie rozsiane oraz zespół Guillain-Barré.

Mechanizm działania cerolizumabu pegol

Certolizumab pegol jest przeciwciałem monoklonalnym zawierającym jedynie fragment Fab do którego dołączono cząsteczkę glikolu polietylenowego.

Związek nie zawiera fragmentu Fc, więc nie powoduje cytolizy komórek. Lek wybiórczo inaktywuje czynnik martwicy nowotworów TNF-α, łącząc się z jego fragmentami zawartymi w błonie komórkowej. Czynnik TNF bierze udział w kształtowaniu procesu zapalnego, jego inhibicja prowadzi do hamowania właściwości cytotoksycznych komórek układu immunologicznego oraz obniżenia potencjału żernego granulocytów, a także blokadę syntezy leukotrienów i prostaglandyn. 

Dołączenie do certolizumabu glikolu polietylenowego powoduje zwiększoną penetrację leków do rejonów objętych procesem zapalnym.

Wchłanianie cerolizumabu pegol

Stężenie maksymalne leku obserwowane jest od 54 do 171 godzin od podania podskórnego. Biodostępność związku wynosi około 80%. Wytwarzanie przeciwciał przeciwko certolizumabowi pegol prowadzi do obniżenia biodostępności substancji lub osiągane przez nią stężenie maksymalne nawet o ponad 30%.

Metabolizm cerolizumabu pegol

Podczas przemian leku, grupa PEG zostaje odcięta od całego kompleksu. Następnie sam certolizumab podlega dezaktywacji na skutek działania przeciwciał oraz komórek układu siateczkowo-śródbłonowego.

Wydalanie cerolizumabu pegol

Okres półtrwania związku wynosi 14 dni.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij