Bromazepam, Bromazepam, bromazepamum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o bromazepamie

Rok wprowadzenia na rynek
lipiec 1974
Substancje aktywne
bromazepam
Działanie bromazepamu
nasenne, przeciwlękowe (anksjolityczne), miorelaksujące (zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych), przeciwdrgawkowe
Postacie bromazepamu
kapsułki twarde, tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna paliatywna, Medycyna rodzinna, Neurologia, Psychiatria
Rys historyczny bromazepamu

Bromazepam został zatwierdzony 15 lipca 1974 roku przez podmiot odpowiedzialny ROCHE PHARMA (SCHWEIZ) AG w Szwajcarii. 

Wzór sumaryczny bromazepamu

C14H10BrN3O

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające bromazepam

Wskazania do stosowania bromazepamu

Bromazepam jest stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń stresowych pourazowych, adaptacyjnych, problemów układu autoimmunologicznego przebiegających z objawami fizycznymi np. objawami skórnymi, ze strony układu pokarmowego, układu krążenia czy moczowo-płciowego. Znalazł zastosowanie także w krótkotrwałym leczeniu bezsenności, łagodzeniu objawów odstawienia alkoholu i opiatów. Jego stosowanie powinno być celowe i podlegać okresowej kontroli. 

Dawkowanie bromazepamu

Dawkę należy dobierać indywidualnie dla pacjenta. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy - leczenie nie powinno trwać dłużej niż 8 do 12 tygodni. W zależności od wskazań stosuję się dawki dobowe: 9mg u pacjentów leczonych ambulatoryjnie i 36mg u pacjentów leczonych szpitalnie. Zwykle lek stosowany jest godzinę przed snem.

U pacjentów w podeszłym wieku, z organicznym uszkodzeniem mózgu, niewydolnością krążenia, niewydolnością oddechową, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy stosować odpowiednio mniejszą dawkę leku ze względu na większą wrażliwość na substancję leczniczą. Przeważnie jest to połowa zalecanej dawki dobowej. Nie zaleca się stosowania leku u osób poniżej 12rż. 

Jeśli konieczne jest długotrwałe stosowanie substancji jej odstawienie powinno nastąpić w sposób stopniowy. 

Przeciwskazania do stosowania bromazepamu

Przeciwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na substancję lub inne benzodiazepiny. Bromazepamu nie należy stosować również w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej, niewydolności wątroby ( stosowanie benzodiazepin może prowadzić do encefalopatii), miastenii i zespołu bezdechu sennego. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania bromazepamu

Czas trwania leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy (8 – 12tyg), wliczając w to stopniowe odstawienie produktu leczniczego. 

Kilka godzin od przyjęcia produktu występuje niepamięć następcza co może powodować nietypowe zachowanie. Pacjent powinien się upewnić, że po przyjęciu produktu może pozwolić sobie na kilka godzin nieprzerwanego snu.

Benzodiazepiny mogą powodować niepożądane skutki dotyczące zachowania (niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresję, urojenia, wybuchy złości, koszmary senne, omamy, psychozy, nietypowe zachowania). W razie wystąpienia produkt leczniczy należy odstawić. 

Wielokrotne stosowanie benzodiazepin w krótkim czasie może prowadzić do tolerancji. 

Bromazepam należy stosować ostrożnie u chorych na depresję i ze skłonnościami samobójczymi. 

Nie należy podawać dzieciom (należy uważnie ocenić konieczność takiego leczenia). Dawkę leku należy dostosować do wieku pacjenta. U osób powyżej 50r.ż. zaleca się zmniejszenie dawki o połowę. Wskazaniem do zmniejszenia dawki i oceny ryzyka jest także przewlekła niewydolność oddechowa oraz ciężka niewydolność wątroby.

U pacjentów stosujących benzodiazepiny, może rozwinąć się uzależnienie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Ryzyko rozwoju wzrasta wraz z dawką i długością trwania terapii. Nagłemu odstawieniu będą towarzyszyć objawy odstawienne. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z nadużywaniem alkoholu i leków w wywiadzie. 

Bromazepam należy ostrożnie łączyć z lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy (tj. leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, przeciwdepresyjne, nasenne, przeciwdrgawkowe, podawane przy znieczuleniu ogólnym i inne leki o działaniu sedatywnym) wzmacniają one wzajemne działanie.

Przeciwwskazania bromazepamu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Należy szczególnie uważać prze łączeniu bromazepamu z opioidami (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i leczenie zastępcze w terapii uzależnienia od opioidów). Wpływają one hamująco na ośrodek oddechowy. Podanie z benzodiazepinami i ich pochodnymi prowadzi do nadmiernej sedacji, może spowodować zahamowanie ośrodka oddechowego, śpiączkę czy nawet zgon na skutek działania addycyjnego. 

Interakcje bromazepamu z innymi substancjami czynnymi

Bromazepam stosowany z wyżej wymienionymi substancjami powoduje nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z myśleniem, koncentracją, oceną sytuacji, wykonywaniem zamierzonych i precyzyjnych ruchów, spłycenie oddechu oraz zaburzenia oddychania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Cyproheptadyna (Cyproheptadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksylamina (Doxylamine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Mepyramina (Mepyramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Stosowanie wyżej wymienionych leków równocześnie z bromazepamem może obniżyć skuteczność jego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Stosowanie wyżej wymienionych leków równocześnie może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty

Interakcje bromazepamu z alkoholem

Należy unikać alkoholu przy stosowaniu leku ze względu na wzmocnienie działania depresyjnego, co prowadzi do znacznej sedacji czy zatrzymania oddechu lub krążenia. 

Wpływ bromazepamu na prowadzenie pojazdów

Ze względu na swoje działanie uspakajające, zaburzające koncentrację i zwiotczające mięśnie niekorzystnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ponadto pacjenci cierpiący na zaburzenia snu nie powinni prowadzić pojazdów.  

Wpływ bromazepamu na ciążę

Bromazepam można stosować w ciąży pod warunkiem ścisłego przestrzegania dawkowania i wskazań terapeutycznych, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach i na wyraźne polecenie lekrza. 

Stosowanie benzodiazepin w pierwszym trymestrze nie wpływa na zwiększone ryzyko występowania wad wrodzonych. Jednakże niektóre wczesne badania wykazały zwiększone ryzyko rozszczepów w obrębie jamy ustnej. 

Benzodiazepiny stosowane w dużych dawkach, w drugim i trzecim trymestrze  prowadzą do zmniejszonej aktywności ruchowej płodu i zmienności rytmu jego serca.

Bromazepam podawany w ostatnim okresie ciąży, nawet w małych dawkach, może spowodować tzw. zespół wiotkiego dziecka (wiotkość osiowa, problemy ze ssaniem, słabe przybieranie na wadze). Objawy są przemijające. Natomiast przy zastosowaniu leku w większych dawkach u noworodka mogą wystąpić problemy z oddychaniem, bezdech i hipotermia. Zaobserwowano też objawy odstawienne u noworodka (nadmierna pobudliwość, niepokój, drżenie).

Wpływ bromazepamu na laktację

Kobiety karmiące nie powinny stosować bromazepamu, gdyż przenika on do mleka matki. 

Skutki uboczne

agresja
ból głowy
depresja
depresja oddechowa
drażliwość
koszmary senne
nadwrażliwość
niepokój ruchowy
nudności
obrzęk naczynioruchowy
omamy
pobudzenie
pokrzywka
psychoza
reakcje paradoksalne
senność
świąd
wymioty
wysypka
zaburzenia pamięci
zaparcia
zatrzymanie moczu
zawroty głowy
wstrząs anafilaktyczny
niewydolność serca
urojenia
osłabienie siły mięśniowej
uzależnienie lekowe
podwójne widzenie
ataksja
stan splątania
uczucie zmęczenia
zespół odstawienia leku
nadużywanie leku
upadki
zmniejszenie czujności
zaburzenia libido
nietypowe zachowanie
labilność emocjonalna
złamania kości
niepamięć następcza

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania bromazepamu

Objawy przedawkowania bromazepamu, są podobne jak w przypadku innych benzodiazepin. Negatywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy może objawiać się sennością, zaburzeniami koordynacji (ataksją), zaburzeniami mowy i oczopląsem. Dodatkowo przedawkowanie bromazepamu może spowodować:

  • niewyraźną mowę, brak odruchów;
  • bezdech;
  • depresję sercowo-oddechową, niedociśnienie tętnicze;
  • śpiączkę.

Mechanizm działania bromazepamu

Bromazepam (jak i inne benzodiazepiny) są agonistami receptorów benzodiazepinowych (BZD) znajdujących się na podjednostce α receptora GABA-A. Benzodiazepiny wiążą się z receptorami BZD i nasilają powinowactwo GABA (kwasu gamma–aminomasłowego), do receptora GAMA–A (dochodzi do nasilenia działania transmisji GABAergicznej).GABA łącząc się z podjednostką β receptora powoduje otwarcie kanału chlorkowego i hiperpolaryzację błon komórkowych, komórki stają się niewrażliwe na przekazywanie potencjału czynnościowego, co hamuje czynności ośrodkowego układu nerwowego.  

Wchłanianie bromazepamu

Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 84%. Czas do osiągnięcia maksymalnego poziomu w osoczu wynosi 1 do 4 godzin. Bromazepam jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. 

Dystrybucja bromazepamu

objętość dystrybucji (hipotetyczna objętość płynów ustrojowych w której lek, po równomiernym rozmieszczeniu, osiągnąłby takie samo stężenie jak we krwi) = 1,56L/kg

Metabolizm bromazepamu

Metabolizm wątrobowy zachodzi poprzez szlaki oksydacyjne z wykorzystaniem cytochromu P450. Jednym z metabolitów jest 3-hydroksybromazepam. Jest on czynny farmakologicznie, a okres jego półtrwania jest podobny do związku macierzystego. 

Wydalanie bromazepamu

Wydalany w 69% z moczem w postaci metabolitów. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij