Zonisamid, Zonisamidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o zonisamidzie

Rok wprowadzenia na rynek
2000
Substancje aktywne
zonisamid
Działanie zonisamidu
przeciwpadaczkowe, przeciwparkinsonowskie, przeciwdrgawkowe
Postacie zonisamidu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Geriatria, Neurologia, Neurologia dziecięca
Rys historyczny zonisamidu

Zonisamid, został po raz pierwszy zatwierdzony do użytku w roku 2000 przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).  Lek ten, należy do grupy sulfonamidów. W 2005 roku Europejska agencja leków (EMA) zatwierdziła zonisamid, do stosowania jako leczenie wspomagające napadów częściowych u osób dorosłych z padaczką. Naukowcy wykazali również, skuteczność preparatu u osób z chorobą Parkinsona, co pozwoliło zarejestrować lek także w tym schorzeniu.

Wzór sumaryczny zonisamidu

C8H8N2O3S

Spis treści

Wskazania do stosowania zonisamidu

Zonisamid jest stosowany w monoterapii napadów częściowych u osób dorosłych z nowo zdiagnozowaną padaczką. Jest również wykorzystywany jako leczenie wspomagające napadów częściowych, z napadami wtórnymi lub bez nich u osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci od 6 roku życia. 

 

Dawkowanie zonisamidu

Dawka leku zonisamid jest uzależniona od schematu terapeutycznego, odpowiedzi na leczenie, wieku pacjenta i jego masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby).

Kapsułki zawierające zonisamid należy przyjmować do dwóch razy na dobę, lek przyjmujemy w całości popijając wodą.

Zakres zwykle stosowanych dawek dobowych mieści się w granicach 50 - 500 mg.

Dawkę u  dzieci (w wieku od 6 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) wylicza się na podstawie masy ciała i wynosi ona od 1 do 8 mg na kilogram masy ciała.

Przeciwskazania do stosowania zonisamidu

Zonisamid jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną oraz sulfonamidy. Nie wdraża się terapii o osób z ciężką niewydolnością wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania zonisamidu

W przypadku stosowania zonisamidu u pacjentów często obserwowano występowanie wysypki z ciężkim przebiegiem, w tym nawet przypadków zespołu Stevensa-Johnsona. Pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji, a w razie konieczności odstawić lek.

Aktualne zasady praktyki klinicznej, zalecają stopniowe przerywanie stosowania zonisamidu u pacjentów z padaczką. Ma to na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia napadów drgawkowych w trakcie odstawiania leku.

Ze względu na budowę chemiczną zonisamidu (zawiera on grupę sulfonamidową) możliwe są reakcje niepożądane typowe dla tej grupy leków. Pacjenci zgłaszali ciężkie zaburzenia na podłożu immunologicznym takie jak wysypka, reakcje alergiczne i ciężkie zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia i leukocytoza). Dlatego pacjenci podczas terapii zonisamidem muszą podlegać ścisłej kontroli lekarskiej. 

Osoby dorosłe, młodzież i dzieci otrzymujące zonisamid zgłaszały występowanie ostrej krótkowzroczności związanej z jaskrą wtórną zamykającego się kąta, często towarzyszył temu silny ból oczu. Przeprowadzone badania okulistyczne wykazywały spłycenie komory przedniej, zaczerwienienie oczu i zwiększone ciśnienie śródgałkowe. Podwyższone ciśnienie śródgałkowe może prowadzić do utraty wzroku w późniejszym czasie, dlatego osoby u których zauważono takie problemy należy poinformować o konieczności zgłoszenia się do okulisty.

Pacjentów podczas terapii zonisamidem należy obserwować, czy nie występują u nich oznaki myśli i zachowań samobójczych. W razie wystąpienia koniecznie trzeba zgłosić się po pomoc medyczną.

U osób z czynnikami predysponującymi do powstania kamieni nerkowych w trakcie terapii zonisamidem zalecane jest zwiększenie ilości przyjmowanych płynów i oddawanego moczu.

Podczas terapii zonisamidem, dochodzi często do kwasicy metabolicznej, na skutek zwiększonego wydalania wodorowęglanów w moczu na skutek hamowania anhydrazy węglanowej. Jest to szczególnie niebezpieczne u młodszych pacjentów, u których zalecana jest stała kontrola jonów wodorowęglanowych. Kwasica metaboliczna może w przyszłości powodować rozwój osteopenii.

U osób otrzymujących terapię zonisamidem konieczne jest kontrolowanie aktywności lipazy i amylazy trzustkowej, ze względu na możliwość rozwoju zapalenia trzustki.

Pacjenci skarżący się na silne bóle mięśni podczas terapii zonisamidem, powinni mieć oznaczone markery uszkodzenia mięśni (aktywność kinazy kreatynowej oraz aldolazy w surowicy). Jeżeli zostanie wykazana zwiększona aktywność tych enzymów, konieczne może być przerwanie terapii.

Pacjenci podczas terapii zonisamidem, obserwujący u siebie spadek masy ciała lub niedowagę powinni włączyć do swojej diety dodatki żywieniowe lub zwiększyć spożycie pokarmów.

Zonisamid powinien być ostrożnie stosowany u osób dorosłych, leczonych jednocześnie inhibitorami anhydrazy węglanowej, ze względu na możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznej. U dzieci nie należy stosować w ogóle takiego połączenia leków.

Zonisamid jako słaby inhibitor P-gp (produkt genu MDR1), powinien być ostrożnie stosowany z digoksyną i chinidyną ze względu na wzajemny wpływ na farmakokinetykę substancji.

Ze względu na możliwość indukcji enzymatycznej izoenzymu CYP3A4, należy uważnie dobierać dawki zonisamidu do terapii fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem oraz ryfampicyną. 

Przeciwwskazania zonisamidu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Zonisamid powinien być ostrożnie stosowany u osób dorosłych, leczonych jednocześnie inhibitorami anhydrazy węglanowej, ze względu na możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznej. U dzieci nie należy stosować w ogóle takiego połączenia leków.

Zonisamid jako słaby inhibitor P-gp (produkt genu MDR1), powinien być ostrożnie stosowany z digoksyną i chinidyną ze względu na wzajemny wpływ na farmakokinetykę substancji.

Ze względu na możliwość indukcji enzymatycznej izoenzymu CYP3A4, należy uważnie dobierać dawki zonisamidu do terapii fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem oraz ryfampicyną. 

 

Interakcje zonisamidu z innymi substancjami czynnymi

jednoczesne stosowanie obu leków może spowodować udar cieplny objawiający się: wzrostem temperatury, zmniejszonym wydzielaniem potu, osłabieniem organizmu, silnymi bólami i zawrotami głowy. Mogą też wystąpić nudności i wymioty, zaburzenia świadomości, silne przyspieszenie rytmu serca oraz zaburzenia oddychania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Biperyden (Biperiden) antagoniści receptora muskarynowego
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Daryfenacyna (Darifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Loksapina (Loxapine) neuroleptyki klasyczne - pochodne dibenzoksazepiny
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
wzrost temperatury ciała, nadmierny wzrost liczby jonów kwasowych we krwi - rozwój kwasicy metabolicznej. Jej objawy to występowanie nudności i wymiotów, szybkie i głębokie oddechy, skoki ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca oraz zaburzenia świadomości.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
nasilenie działania zonisamidu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
osłabienie działania przeciwdrgawkowego i przeciwpadaczkowego zonisamidu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
jednoczesne stosowanie obu leków może doprowadzić do nadmiernego uspokojenia, senności, zawrotów głowy, trudności z koncentracją i myśleniem oraz oceną sytuacji i wykonaniem zamierzonych ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego

Interakcje zonisamidu z pożywieniem

Nie ma dowodów na to, żeby zonisamid wchodził w interakcje z pożywieniem. Jednak podczas terapii, wskazana jest zwiększona podaż jedzenia, ze względu na możliwość spadku masy ciała oraz rozwoju niedowagi u pacjentów.

Interakcje zonisamidu z alkoholem

Zonisamid ze względu na obecność grupy sulfonamidowej, w połączeniu z alkoholem może wywołać reakcję disulfiramową, dlatego spożywanie alkoholu w czasie terapii jest przeciwwskazane. Naukowcy wiążą z nim dużą nadzieję, jako leku do leczenia uzależnień alkoholowych.

Wpływ zonisamidu na prowadzenie pojazdów

Podczas terapii zonisamidem większość pacjentów odczuwa senność a także trudności z koncentracją, dlatego należy pouczyć osoby stosujące ten lek o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

 

Inne rodzaje interakcji

Podczas terapii zonisamidem nie należy spożywać wyciągu z dziurawca i z miłorzębu japońskiego ze względu na osłabienie przeciwdrgawkowego działania zonisamidu, a tym samym zwiększenie ryzyka nasilenia ataków padaczki.

Wpływ zonisamidu na ciążę

Wykazano szkodliwe działanie zonisamidu na płód, dlatego należy rozważyć konieczność jego stosowania podczas ciąży. Lekarz powinien rozważyć ryzyko stosowania leku w czasie ciąży, ponieważ przeprowadzone badania ukazały, że stosowanie zonisamidu w czasie ciąży prowadziło do zwiększonego odsetka dzieci z niską masą urodzeniową oraz urodzonych przedwcześnie.

 

Wpływ zonisamidu na laktację

Wykazano, że zonisamid przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego należy zdecydować czy lepiej będzie przerwać karmienie czy też terapię lekiem. Okres retencji zonisamidu w organizmie jest długi, przez co karmienia piersią nie należy wznawiać wcześniej jak miesiąc od zakończenia terapii zonisamidem.

Wpływ zonisamidu na płodność

Podczas badań na zwierzętach, wykazano negatywny wpływ zonisamidu na proces reprodukcji. 

Lekarze ginekolodzy zalecają kobietom stosujących zonisamid, stosowanie skutecznych metod antykoncepcyjnych w trakcie leczenia oraz miesiąc po jego zakończeniu.

Skutki uboczne

depresja
zawroty głowy
omamy
jadłowstręt
zaburzenia pamięci
senność
drażliwość
stan splątania
pobudzenie
ataksja
podwójne widzenie
zaparcie
bezsenność
biegunka
Zaburzenia uwagi
wybroczyny
drżenie
lęk
nadwrażliwość
niestrawność
nudności
parestezje
oczopląs
zmniejszenie masy ciała
ból brzucha
zaburzenia mowy
zaburzenia psychotyczne
agresja
wymioty
gorączka
zmęczenie
zachowania samobójcze
myśli samobójcze
wysypka
obrzęki obwodowe
Kamica żółciowa
drgawki
zapalenie płuc
świąd
zapalenie pęcherzyka żółciowego
łysienie
hipokaliemia
zakażenie dróg moczowych
zaburzenia oddychania
zapalenie trzustki
śpiączka
złośliwy zespół neuroleptyczny
zwiększenie stężenia mocznika we krwi
niewydolność nerek
pancytopenia
rabdomioliza
duszność
agranulocytoza
alergiczne zapalenie płuc
ból oka
jaskra
leukopenia
Niepamięć
małopłytkowość
niewyraźne widzenie
stan padaczkowy
ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, ostra uogólniona krostkowica)
uszkodzenie komórek wątroby
niedokrwistość aplastyczna
Zwiększenie aktywności kinazy kinazy kreatyniny we krwi
zmniejszenie ostrości widzenia
krótkowzroczność
powiększenie węzłów chłonnych
napady padaczkowe
zespół nadwrażliwości indukowany lekami
wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi
nerkowa kwasica cewkowa
kwasica metaboliczna

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania zonisamidu

W przypadku przedawkowania zonisamidu obserwowano u pacjentów wystąpienie senności, nudności, zapalenie błony śluzowej żołądka, a także bradykardię i niedociśnienie tętnicze. U osób z cięższym przebiegiem zauważono też oczopląs, drgawki kloniczne mięśni, śpiączkę, ale również zmniejszenie wydolności nerek i depresję oddechową.

Mechanizm działania zonisamidu

Mechanizm działania zonisamidu nie został dotychczas wyjaśniony, naukowcy uważają jednak, że opiera się on na działaniu na zależne od potencjału elektrycznego kanały dla wapnia oraz sodu. Działanie takie powoduje zahamowanie wyładowań neuronalnych i ogranicza falę rozprzestrzeniającą wyładowania w neuronach, co ogranicza aktywność padaczkową. Ponadto zonisamid moduluje proces hamowania w neuronach w układzie GABA-ergicznym, a stymuluje neurotransmisję dopaminergiczną i serotoninergiczną.

Wchłanianie zonisamidu

Wchłanianie zonisamidu po podaniu jest szybkie, a czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia wynosi od 2 do 5 godzin po podaniu. Pokarm nie ma wpływu na biodostępność, jednak może opóźnić osiągnięcie stężenia maksymalnego w osoczu. Biodostępność bezwzględna po podaniu bliska jest niemal 100%.

Dystrybucja zonisamidu

Stopień wiązania zonisamidu z białkami osocza wynosi od 40 do 50%. Pozorna objętość dystrybucji u osób dorosłych wynosi około 1,1-1,7 l/kg mc, co pozwala stwierdzić na znaczną dystrybucję zonisamidu w tkankach ludzkich.

Metabolizm zonisamidu

W procesie metabolizmu zonisamidu bierze udział izoenzym 3A4 cytochromu P450 (CYP3A4). Metabolizm zonisamidu zachodzi głównie w wątrobie, na drodze N-acetylacji i redukcji pierścienia benzizoksazolowego leku macierzystego. Dochodzi do wytworzenia metabolitu z otwartym pierścieniem czyli 2-sulfamoiloacetylofenolu (SMAP). Następnie lek macierzysty i sulfamoiloacetylofenol mogą ulec procesowi glukuronidacji.

Wydalanie zonisamidu

Zonisamid jest wydalany głównie z moczem jako lek macierzysty oraz jako glukuronid metabolitu. Klirens zonisamidu po podaniu doustnym w stanie stacjonarnym wynosi w przybliżeniu 0,70 l/h. Okres półtrwania zonisamidu w końcowej fazie procesu wydalania wynosi około 60 godzin, nie jest on zależny od dawki i nie zmienia się nawet w przypadku wielokrotnego podania leku. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij