Sufentanyl, Sufentanilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sufentanylu

Rok wprowadzenia na rynek
1984
Substancje aktywne
cytrynian sufentanylu, sufentanyl
Działanie sufentanylu
znieczulające ogólnie, przeciwbólowe (opioidy)
Postacie sufentanylu
roztwór do wstrzykiwań, tabletki podjęzykowe
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Anestezjologia i intensywna terapia
Rys historyczny sufentanylu

Sufentanyl został zatwierdzony do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych 4 maja 1984 roku przez Food and Drug Administration (FDA). Substancja została wprowadzona na rynek farmaceutyczny przez podmiot odpowiedzialny AKORN INC. W Polsce sufentanyl znajduje się w wykazie I–N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wzór sumaryczny sufentanylu

C22H30N2O2S

Spis treści

Wskazania do stosowania sufentanylu

Sufentanyl to syntetyczna pochodna fentanylu. Sufentanyl jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego o nasileniu umiarkowanym do silnego. Substancję stosuje się również jako znieczulenie do wszystkich zabiegów chirurgicznych u pacjentów poddanych mechanicznej wentylacji i intubacji dotchawiczej. Sufentanyl wykorzystywany jest jako środek przeciwbólowy podczas wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego oraz jako środek znieczulający do wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego.

Dawkowanie sufentanylu

Sufentanyl stosuje się podjęzykowo oraz dożylnie.

Dawka stosowana w leczeniu powinna być ustalona dla każdego pacjenta indywidualnie i zależna od wieku, masy ciała i stanu klinicznego (rozpoznania klinicznego, równocześnie stosowanego leczenia, rodzaju znieczulenia ogólnego, długości trwania i typu zabiegu chirurgicznego).

Podanie podjęzykowe

Dawki zwykle stosowane u osób dorosłych: 15 mikrogramów sufentanylu, przyjmowane w sposób kontrolowany przez pacjenta według potrzeby (przy minimalnym odstępie pomiędzy dawkami wynoszącym 20 minut, w okresie do 72 godzin, który stanowi maksymalny zalecany okres leczenia).

Podanie dożylne

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 0,5 mikrogramów/kg masy ciała do 2 mikrogramów/kg masy ciała (dawka początkowa, jako środek przeciwbólowy w znieczuleniu ogólnym wprowadzanym i podtrzymywanym kilkoma środkami znieczulającym).

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 10 mikrogramów/kg masy ciała do 50 mikrogramów/kg masy ciała (dawka podtrzymująca, jako środek przeciwbólowy w znieczuleniu ogólnym wprowadzanym i podtrzymywanym kilkoma środkami znieczulającym).

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 7 mikrogramów/kg masy ciała do 20 mikrogramów/kg masy ciała (dawka początkowa, jako środek znieczulający do wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego).

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 25 mikrogramów/kg masy ciała do 50 mikrogramów/kg masy ciała (dawka podtrzymująca, jako środek znieczulający do wprowadzania i podtrzymywania znieczulenia ogólnego).

Przeciwskazania do stosowania sufentanylu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na sufentanyl lub inne opioidy, znacząca depresja układu oddechowego, ostra porfiria wątrobowa. Wśród przeciwwskazań można wyróżnić również zastosowanie substancji w trakcie porodu jak i w trakcie zabiegu cięcia cesarskiego przed zaciśnięciem pępowiny.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sufentanylu

Sufentanyl należy stosować ostrożnie, ponieważ może powodować depresję układu oddechowego (trudności z oddychaniem).

Przyjmowanie leku może być przyczyną zaburzeń oddychania w czasie snu, w tym centralnego bezdechu sennego.

Sufentanyl należy stosować ostrożnie u pacjentów z objawami zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego, zaburzeniami świadomości i guzami mózgu.

Istnieje możliwość nadużywania sufentanylu. Może rozwinąć się uzależnienie.

Sufentanyl może wywołać zbyt niskie ciśnienie krwi, szczególnie u pacjentów z hipowolemią (zbyt małą ilością krwi w naczyniach). Należy monitorować chorego, w celu utrzymania ciśnienia tętniczego na stałym poziomie.

Dawkę sufentanylu należy podnosić (w celu ustawienia dawki optymalnej) ostrożnie u pacjentów, u których stwierdzono niewyrównaną niedoczynność tarczycy, chorobę płuc, zmniejszoną pojemność zapasową płuc, alkoholizm, upośledzoną czynność nerek lub wątroby.

Przeciwwskazania sufentanylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Sufentanylu nie należy stosować u pacjentów leczonych równocześnie inhibitorami MAO lub u których inhibitory MAO stosowano w ostatnich 14 dniach.

Interakcje sufentanylu z innymi substancjami czynnymi

Ketokonazol, silny inhibitor CYP3A4, może znacząco zwiększyć ogólnoustrojową ekspozycję na sufentanyl podawany podjęzykowo.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
W czasie jednoczesnego stosowania substancji może wystąpić nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją, myśleniem, oceną sytuacji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
W czasie jednoczesnego stosowania substancji może wystąpić nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją, myśleniem, oceną sytuacji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
W czasie jednoczesnego stosowania substancji może wystąpić nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, trudności z koncentracją, myśleniem, oceną sytuacji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Stosowanie obu substancji jednocześnie może spowodować nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji ruchów i świadomości.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
W czasie jednoczesnego stosowania barbituranów i sufentanylu, dawki jednej lub obu substancji należy zmniejszyć. Może bowiem dojść do nasilenia depresji oddechowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
W czasie jednoczesnego stosowania etomidatu i sufentanylu, dawki jednej lub obu substancji należy zmniejszyć. Może bowiem dojść do nasilenia depresji oddechowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etomidat (Etomidate) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować spadek ciśnienia krwi i oporu obwodowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne podawanie sufentanylu z lekiem serotonergicznym, takim jak selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, który jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Równoczesne stosowanie sufentanylu i wekuronium może wywoływać bradykardię, zwłaszcza jeżeli tętno u pacjenta było już zwolnione.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wekuronium (Vecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Równoczesne stosowanie sufentanylu i suksametonium może wywoływać bradykardię, zwłaszcza jeżeli tętno u pacjenta było już zwolnione.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Suksametonium (Suxamethonium chloride) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - pochodne choliny
Jednoczesne podanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) oraz sufentanylu może nasilać depresję oddechową.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
W przypadku równoczesnego stosowania dużych dawek sufentanylu w roztworze do iniekcji oraz podtlenku azotu może dojść do spadku ciśnienia tętniczego, zmniejszenia częstości akcji serca i minutowej pojemności serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Podtlenku azotu (Nitrous oxide) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Rytonawir może hamować metabolizm sufentanylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Ranitydyna wydłuża metabolizm sufentanylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2

Interakcje sufentanylu z alkoholem

Jednoczesne stosowanie substancji działających depresyjnie na Ośrodkowy Układ Nerwowy (OUN), w tym  nieselektywnych substancji działających depresyjnie na OUN  jak alkohol, może nasilać depresję układu oddechowego.

Wpływ sufentanylu na prowadzenie pojazdów

Sufentanyl może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn takie jak senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. 

Wpływ sufentanylu na ciążę

Sufentanyl przenika przez łożysko. Nie ma jednak wystarczających danych dotyczących stosowania substancji u kobiet w okresie ciąży. Przed zastosowaniem należy ocenić ryzyko w stosunku do korzyści dla pacjenta.

Wpływ sufentanylu na laktację

Sufentanyl jest obecny w mleku kobiecym. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania substancji czynnej, ze względu na ryzyko wpływu opioidów lub działania toksycznego u karmionych piersią niemowląt.

Wpływ sufentanylu na płodność

Nie ma wystarczających danych dotyczących wpływu sufentanylu na płodność u kobiet lub mężczyzn.

Skutki uboczne

wymioty
nudności
gorączka
przyspieszenie czynności serca
ból głowy
depresja oddechowa
zawroty głowy
zatrzymanie moczu
splątanie
niestrawność
obniżenie ciśnienia tętniczego
świąd
mimowolne skurcze mięśni
uspokojenie
wzrost ciśnienia krwi
drganie mięśni
zaparcie
suchość skóry
suchość w ustach
wysypka
wzmożona potliwość
zaburzenia widzenia
astenia
bezdech
dystonia
dreszcze
nadwrażliwość
ataksja
apatia
nerwowość
parestezje
senność
zwolnienie akcji serca
śpiączka
zespół odstawienia leku
drgawki
zwężenie źrenic
wstrząs anafilaktyczny
rumień

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, nieżyt nosa, apatia, nerwowość, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, ból głowy, ataksja, dystonia, hiperrefleksja, zwiększone napięcie mięśniowe, senność, mimowolne skurcze mięśni, śpiączka, drgawki, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, blok przedsionkowo–komorowy, sinica, bradykardia, arytmia, nieprawidłowości w zapisie EKG, tachykardia, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bladość, wstrząs, skurcz oskrzeli, hipowentylacja, dysfonia, kaszel, czkawka, zaburzenia oddychania, zatrzymanie akcji oddechowej, bezdech, depresja oddechowa, obrzęk płuc, skurcz krtani, wymioty, nudności, świąd, odbarwienia skóry, alergiczne zapalenie skóry, nadmierna potliwość, wysypka, suchość skóry, rumień, bóle pleców, sztywność mięśni, skurcz mięśni, drgania mięśni, zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, spadek temperatury ciała, wzrost temperatury ciała, dreszcze, gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia.

Objawy przedawkowania sufentanylu

Do objawów przedawkowania sufentanylu należy nasilona depresja oddechowa, która może wahać się od spowolnienia akcji oddechowej do całkowitego bezdechu. Farmakologiczne działanie sufentanylu może wywołać zahamowanie czynności oddechowej nawet po dawkach terapeutycznych Wśród objawów przedawkowania substancji można wyróżnić również: utratę świadomości, śpiączkę, wstrząs sercowo–naczyniowy i sztywność mięśni.

Mechanizm działania sufentanylu

Sufentanyl to substancja z grupy opioidów o swoistym agonistycznym działaniu na receptor µ1, µ2, δ i κ. Powinowactwo do receptora µ1 jest większe niż fentanylu. Sufentanyl ma w związku z tym silniejsze działanie przeciwbólowe niż fentanyl. Działając na receptor µ1, substancja hamuje aktywność enzymu cyklazy adenylowej, co skutkuje obniżeniem stężenia cAMP i doprowadza do nasilenia działania przeciwbólowego. Pobudzenie receptorów µ i δ prowadzi do otwarcia części kanałów potasowych – prowadzi to do hiperpolaryzacji błony neuronu i zmniejszenia częstotliwośćci przewodzenia impulsów bólowych. Z kolei pobudzenie wszystkich typów receptorów, prowadzi również do zamykania niektórych kanałów wapniowych. W konsekwencji zmniejsza się uwalnianie neuroprzekaźników i co z tym związane dochodzi do osłabienia przewodzenia bólu. Sufentanyl nie indukuje uwalniania histaminy.

Wchłanianie sufentanylu

Średnia bezwzględna biodostępność po podaniu pod język pojedynczej dawki substancji w porównaniu z trwającą jedną minutę dożylną infuzją 15 mikrogramów sufentanylu wynosi około 59%. Gdy tabletki umieszcza się przed przednimi dolnymi zębami biodostępność wzrasta do 78%.

Dystrybucja sufentanylu

Sufentanyl wiąże się w około 92,5% z białkami osocza.

Metabolizm sufentanylu

Metabolizm substancji zachodzi głównie w wątrobie i jelicie cienkim. U ludzi sufentanyl jest metabolizowany przede wszystkim przez enzym cytochromu P450–3A4. Sufentanyl jest sprawnie metabolizowany do nieaktywnych metabolitów. Główną drogę eliminacji stanowią proces oksydacyjnej N– i O–dealkilacji. 

Wydalanie sufentanylu

Około 80% podanej dawki jest eliminowane w ciągu 24 godzin. Zaledwie 2% substancji nie ulega przemianom. Na klirens nie wpływa płeć, rasa, parametry czynności nerek, parametry czynności wątroby.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij