Salicylamid, Salicylamidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o salicylamidzie

Rok wprowadzenia na rynek
1983
Substancje aktywne
salicylamid
Działanie salicylamidu
przeciwbólowe (bez opioidów), przeciwgorączkowe, przeciwzapalne
Postacie salicylamidu
proszek do sporządzania roztworu, tabletki drażowane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ kostny, układ mięśniowy, układ nerwowy i narządy zmysłów, układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne
Wzór sumaryczny salicylamidu

C7H7NO2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające salicylamid

Wskazania do stosowania salicylamidu

Salicylamid jest wskazany w łagodzeniu dolegliwości bólowych i gorączki w czasie przeziębienia, grypy, bólów głowy, nerwobóli.

Dawkowanie salicylamidu

Lek w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 16 lat stosuje się maksymalnie w dawce dobowej 1800mg, najlepiej w czasie posiłku lub popijając szklanką wody lub mleka.

Przeciwskazania do stosowania salicylamidu

Przeciwwskazaniem do stosowania salicylamidu jest nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Dodatkowo astma z polipami nosa, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz stany zapalne przewodu pokarmowego. Salicylamid przeciwwskazany jest w ciąży oraz dla kobiet karmiących piersią i dzieci poniżej 16 roku życia z wyjątkiem szczególnych przypadków- choroba Kawasaki. Leku nie powinno się stosować w momencie zaburzeń równowagi kwasowo- zasadowej, w przypadku cukrzycy, mocznicy, tężyczki oraz przy zaburzeniach krzepliwości krwi- hemofilia, trombocytopenia. Dodatkowo przeciwwskazaniem do stosowania salicylamidu jest kamica nerkowa oraz genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania salicylamidu

Salicylamid należy ostrożnie stosować u pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową, ze względu na ryzyko nasilenia objawów choroby. Dodatkowo w przypadku niewydolności wątroby i nerek, po przebytej chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i krwawieniach z przewodu pokarmowego.

Interakcje salicylamidu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień i krwotoków zwłaszcza z przewodu pokarmowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Nasilenie przeciwzakrzepowego działania, zwiększenie ryzyka krwawień, powstawania siniaków i wydłużenia czasu krwawienia z wszelkich zranień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Osłabieniem działania benazeprylu mającego na celu obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Może również dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi, a także do wystąpienia objawów niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Podrażnienia, a nawet krwawienia błony śluzowej przewodu pokarmowego, zwłaszcza jeśli pacjent cierpi na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Podrażnienia, a nawet krwawienia błony śluzowej przewodu pokarmowego, zwłaszcza jeśli pacjent cierpi na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy. Zwiększa się także ryzyko wystąpienia innych działań niepożądanych: zmian na skórze, upośledzenia funkcji wątroby i nerek, zmniejszenia wydolności serca, zmniejszenia krzepliwości krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego edoksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększenie ryzyka krwawień, powstawania siniaków i wydłużenia czasu krwawienia z wszelkich zranień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń w pracy nerek
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Nasilenie działania przeciwcukrzycowego glimepirydu, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Osłabienie działania hydrochlorotiazydu, zarówno moczopędnego jak i polegającego na obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Może także wzrosnąć ryzyko upośledzenia funkcji nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Osłabienia działania imidaprylu polegającego na obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Może również zwiększyć się ryzyko wystąpienia zbyt wysokiego stężenia potasu we krwi, a także uszkodzenia nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabieniem działania lizynoprylu mającego na celu obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Może również dojść do zwiększenia stężenia potasu we krwi, a także do wystąpienia objawów niewydolności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Krwawienia błony śluzowej przewodu pokarmowego, zwłaszcza jeśli pacjent cierpi na chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia, obrzęków i upośledzenia funkcji nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny

Interakcje salicylamidu z alkoholem

Alkohol może nasilać działania niepożądane salicylamidu.

Wpływ salicylamidu na ciążę

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży ze względu na wyniki badań przeprowadzone na zwierzętach, które dowodzą o działaniu teratogennym.

Wpływ salicylamidu na laktację

Leku nie należy stosować u kobiet karmiących ze względu na wyniki badań przeprowadzone na zwierzętach, które dowodzą o działaniu teratogennym.

Skutki uboczne

biegunka
nudności
owrzodzenie
wymioty
wysypka
wzmożona potliwość
zawroty głowy
bóle głowy
skurcze brzucha / w obrębie jamy brzusznej
brak łaknienia
zaczerwienienie skóry twarzy
senność w ciągu dnia
suchość w jamie ustnej

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania salicylamidu

Dostępne wyniki badań przeprowadzone na zwierzętach świadczą o tym, że toksyczność salicylamidu i salicylanów jest podobna, a dawka śmiertelna leku oscyluje w granicach 0,5-5 g/kg masy ciała. Do głównych objawów przedawkowania leku należą: depresja ośrodkowego układu nerwowego, hipotensja, zatrzymanie oddechu, kwasica metaboliczna oraz hipoprotrombinemia.

Mechanizm działania salicylamidu

Salicylamid należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jego działanie można porównać do działania innych salicylanów. Wykazuje jednak silniejsze działanie przeciwbólowe, a słabsze przeciwgorączkowe i przeciwzapalne od kwasu acetylosalicylowego. Działanie salicylamidu opiera się na procesie hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego (hamowanie syntezy prostaglandyn). Przeciwbólowe działanie salicylamidu opiera się na hamowaniu wytwarzania prostaglandyn i działania innych substancji, które uwrażliwiają receptory bólowe na pobudzenie chemiczne i mechaniczne. Mechanizm działania przeciwzapalnego polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, w dużym prawdopodobieństwie przez hamowanie wytwarzania i działania innych mediatorów biorących udział w procesie zapalnym. Działanie przeciwgorączkowe opiera się na wpływie na ośrodek regulacji temperatury w podwzgórzu, rozszerzeniu naczyń krwionośnych obwodowych i zwiększeniu przepływu krwi w naczyniach skórnych, co w konsekwencji skutkuje utratą ciepła. 

Wchłanianie salicylamidu

Salicylamid po podaniu doustnym stosunkowo dość szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego.

Dystrybucja salicylamidu

Salicylamid po podaniu doustnym szybko przenika do mięśni, wątroby i mózgu. Badania przeprowadzone w warunkach in vitro wykazują, że w 40-55% wiąże się z białkami surowicy.

Metabolizm salicylamidu

Salicylamid ulega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie. Do głównym metabolitów leku należą: gentyzamid i glukuronid gentyzamidu- główne formy sprzężone z kwasem siarkowym i glukuronowym.

Wydalanie salicylamidu

Okres półtrwania salicylamidu po podaniu doustnym wynosi 1-2 godziny. Salicylamid i jego metabolity wydalane są z moczem. W przypadku pacjentów z prawidłowym funkcjonowaniem wątroby i nerek po podaniu pojedynczej dawki doustnej lek i jego metabolity wydalane są z moczem po upływie dwudziestu czterech godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij