Piperacylina, Piperacillinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o piperacylinie

Rok wprowadzenia na rynek
1992
Substancje aktywne
piperacylina
Działanie piperacyliny
bakteriobójcze, przeciwbakteryjne
Postacie piperacyliny
liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ moczowy, układ oddechowy, układ płciowy żeński, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Ginekologia i położnictwo, Nefrologia, Pediatria, Pulmonologia, Urologia
Rys historyczny piperacyliny

Piperacylina została wprowadzona do lecznictwa w 1992 roku przez podmiot odpowiedzialny PFIZER. Jest to półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum działania, pochodna ampicyliny, która znalazła zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez tlenowe bakterie Gramm-dodatnie (rodzaju Pseudomonas, Stenotrophomonas i Acinetobacter) oraz wrażliwe szczepy Gramm-ujemne. Substancja jest również stosowana w skojarzeniu z innymi antybiotykami, głównie z tazobaktamem.

Wzór sumaryczny piperacyliny

C23H27N5O7S

Spis treści

Wskazania do stosowania piperacyliny

Wskazaniem do stosowania piperacyliny są zakażenia bakteryjne u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia. Substancję używa się w leczeniu ciężkiego, bakteryjnego zapalenia płuc (w tym pochodzenia szpitalnego), powikłanych zakażeń dróg moczowych, powikłanych zakażeń w obrębie jamy brzusznej (zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie otrzewnej, ropień jamy brzusznej) oraz niepowikłanych zakażeń skóry oraz tkanek miękkich (w tym zakażenia stopy cukrzycowej). Piperacylinę można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią oraz gorączką, prawdopodobnie spowodowaną zakażeniem bakteryjnym. U kobiet substancję wykorzystuje się w terapii ostrego zapalenia szyjki i błony śluzowej macicy wywołanego dwoinką rzeżączki.

Dawkowanie piperacyliny

Piperacylinę stosuje się pozajelitowo, domięśniowo lub dożylnie. Leczenie trwa zwykle od 5 do 14 dni.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od umiejscowienia oraz stopnia zakażenia, rodzaju patogenów, wieku pacjenta, masy ciała, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek). Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby.

Podanie pozajelitowe

Dawka zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 1200 -1400 mg w dawkach podzielonych.

Przeciwskazania do stosowania piperacyliny

Przeciwskazaniem do stosowania piperacyliny jest nadwrażliwość na substancję czynną, inne penicyliny lub ciężka reakcja nadwrażliwości na inne antybiotyki z grupy beta-laktamów w wywiadzie (cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania piperacyliny

Przed podaniem pacjentowi piperacyliny należy zebrać szczegółowy wywiad na temat występowania w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, inne antybiotyki z grupy beta-laktamów oraz innych zdarzeń pod kątem alergii. U osób ze stwierdzoną w wywiadzie alergią może dojść do wstrząsu anafilaktycznego po podaniu piperacyliny, wówczas konieczne jest przeprowadzenie czynności ratunkowych, mających na celu ochronę życia i zdrowia pacjenta.

Piperacylina może powodować ciężkie reakcje skórne, między innymi zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Jeśli u pacjenta pojawi się wysypka, należy ją dokładnie obserwować. W przypadku zaostrzenia objawów, należy przerwać stosowanie leku.

W trakcie leczenia albo po terapii antybiotykiem może rozwinąć się groźne dla życia, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. W przypadku pojawienia się ciężkiej, przedłużającej się biegunki, należy rozważyć przerwanie terapii piperacyliną.

Leczenie substancją może prowadzić do powstania szczepów opornych bakterii, które mogą wywołać nadkażenia.

Pacjent leczony piperacyliną powinien regularnie badać stężenie elektrolitów (ryzyko hipokaliemii), kontrolować czynność układu krwiotwórczego (możliwa leukopenia oraz neutropenia) oraz parametry krzepnięcia krwi (ryzyko krwawień).

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz osób dializowanych. Podczas stosowania dużych dawek substancji w tej grupie mogą pojawić się drgawki. 

Interakcje piperacyliny z innymi substancjami czynnymi

Piperacylina zmniejsza wydalanie metotreksatu. Łączne stosowanie zwiększa ryzyko działań niepożądanych metotreksatu (spadku liczby krwinek białych, czerwonych oraz płytek krwi, uszkodzenia wątroby i nerek).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Piperacylina może nasilać przeciwzakrzepowe działanie wyżej wymienionych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Łączne stosowanie z piperacyliną może spowodować nasilenie działania obu leków i wzrost ryzyka działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Entekawir (Entecavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy

Interakcje piperacyliny z pożywieniem

Brak danych na temat interakcji piperacyliny z pokarmem.

Interakcje piperacyliny z alkoholem

Brak danych na temat interakcji piperacyliny z alkoholem.

Wpływ piperacyliny na prowadzenie pojazdów

Brak badań nad wpływem piperacyliny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Piperacylina wywiera wpływ na wyniki badań diagnostycznych. Substancja zwiększa aktywność aminotransferaz wątrobowych: asparaginianowej i alaninowej, powoduje zmniejszenie stężenia białka całkowitego oraz albumin we krwi, daje dodatni odczyn Coombsa, zwiększa stężenie kreatyniny, aktywność fosfatazy zasadowej oraz stężenia azotu mocznikowego we krwi. Substancja może także zmniejszać stężenie glukozy we krwi, wydłużać czas protrombinowy i powodować wzrost stężenia bilirubiny oraz gammaglutamylotransferazy.

Piperacylina może dawać fałszywie dodatnie wyniki pomiaru białka oraz glukozy w moczu.

Wpływ piperacyliny na ciążę

Dane na temat stosowania piperacyliny u kobiet ciężarnych są ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ substancji na reprodukcję ale nie wykazały działania teratogennego, nawet podczas podawania dawek toksycznych ciężarnym samicom. Piperacylina przechodzi przez łożysko.  Substancję należy stosować u kobiet w ciąży jedynie w sytuacji, gdy korzyść z terapii matki przewyższa ryzyko dla zdrowia płodu.

Wpływ piperacyliny na laktację

Piperacylina w niewielkim stopniu przenika do mleka ludzkiego. Substancję można stosować u kobiet karmiących jedynie w sytuacji, gdy korzyść z terapii matki przewyższa ryzyko dla zdrowia dziecka.

Wpływ piperacyliny na płodność

Brak badań dotyczących wpływu piperacyliny na płodność u ludzi. W badaniach na szczurach nie wykazano wpływu na reprodukcję.

Inne możliwe skutki uboczne

Po podanie pozajelitowym (dożylne oraz domięśniowe) bardzo często obserwuje się wystąpienie biegunki. Często są zgłaszane bóle głowy, bezsenność, nadkażenia drożdżakami, wysypka i świąd, małopłytkowość, niedokrwistość, a ze strony przewodu pokarmowego - ból brzucha, wymioty, nudności, zaparcia oraz niestrawność.

Rzadziej pacjenci zgłaszają niedociśnienie, zaczerwienienie skóry, wysypkę grudkowo-plamkową czy pokrzywkę oraz bóle stawów, mięśni i gorączkę. Były przypadki krwawień z nosa, rzekomobłoniastego zapalenia jelit, zapalenia błony śluzowej jamy ustnej,  toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.  W badaniach laboratoryjnych stwierdza się leukopenię i agranulocytozę oraz zmniejszone stężenie glukozy we krwi, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, wydłużony czas protrombinowy. Wzrastają również poziomy aminotransferaz i fosfatazy zasadowej.

Z nieznaną częstością występowały: wstrząs anafilaktyczny, zaburzenia w obrazie krwi i układzie krzepnięcia, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność nerek, złuszczające zapalenie naskórka.

Objawy przedawkowania piperacyliny

Do objawów przedawkowania piperacyliny, w połączeniu z tazobaktamem zaliczamy nudności, wymioty oraz biegunkę, mogące pojawić się również po zastosowaniu standardowych dawek. Po podaniu dożylnym dawek większych niż rekomendowane, szczególnie u osób z niewydolnością nerek, może wystąpić nadpobudliwość nerwowo-mięśniowa lub drgawki.

Mechanizm działania piperacyliny

Piperacylina jest antybiotykiem z grupy półsyntetycznych penicylin o szerokim zakresie działania, działa bakteriobójczo poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej. Substancja łączy się ze swoistymi białkami wiążącymi penicylinę, obecnymi w ścianie komórkowej bakterii. W rozpadzie komórki bakteryjnej uczestniczą enzymy, zwane autolizynami. Zakłada się również, że piperacylina może hamować działanie inhibitorów autolizyn.

Wchłanianie piperacyliny

Piperacylina podana drogą dożylną uzyskuje maksymalne stężenie wynoszące 298 μg/ml w ciągu 30-minutowej infuzji.

Dystrybucja piperacyliny

Piperacylina wiąże się z białkami osocza w około 30% a obecność innych substancji w osoczu nie wpływa na wydajność tego procesu. Związek dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, w tym do błony śluzowej jelit, pęcherzyka żółciowego, płuc, żółci oraz kości. Średnie stężenie w tkankach na ogół stanowi 50-100% stężenia w osoczu. U osób, u których nie stwierdzono stanu zapalnego opon mózgowych, dystrybucja piperacyliny do płynu mózgowo-rdzeniowego jest mała, analogicznie do innych penicylin.  

Metabolizm piperacyliny

Piperacylina ulega metabolizmowi do mniej aktywnej pod względem działania dietylowej pochodnej, dezetylopiperacyliny.

Wydalanie piperacyliny

Piperacylina jest eliminowana z ustroju głównie przez nerki, na drodze przesączania kłębuszkowego oraz wydzielania kanalikowego. Związek ulega szybko wydaleniu w postaci niezmienionej,  68% podanej dawki pojawia się w moczu. Substancja w postaci niezmienionej jak i jej metabolit, są wydalane również z żółcią.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij