Atazanawir, Atazanavirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o atazanawir

Rok wprowadzenia na rynek
2003
Substancje aktywne
atazanawir, siarczan atazanawiru
Działanie atazanawiru
przeciwwirusowe
Postacie atazanawiru
kapsułki twarde, proszek do sporządzania roztworu, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Rys historyczny atazanawiru

US Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła atazanawir na czerwiec 2003. Jest to inhibitorem proteaz, który jako jeden z pierwszych, można stosowania raz dziennie. Sprzedawany pod nazwą handlową REYATAZ Bristol Myers,  (dawniej znany jako BMS-232632).

Wzór sumaryczny atazanawiru

C38H52N6O7

Spis treści

Wskazania do stosowania atazanawiru

Atazanawir jest zaliczany do leków przeciwretrowirusowych – inhibitorów proteazy (PI). Substancję stosuje się do kontroli zakażenia HIV-1 – lek zmniejsza zdolność wirusa do namnażania się. 

Azatanawir stosowany jest w leczeniu zakażenia wirusem HIV-1, a także w profilaktyce zakażenia wirusem HIV-1 u osób narażonych na zakaźne płyny ustrojowe osób chorych. Substancja jest stosowana u dzieci powyżej 6 lat i dorosłych w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.

Dawkowanie atazanawiru

Dawka stosowana w leczeniu uzależniona jest od jednostki chorobowej, wieku oraz masy ciała pacjenta poddanego terapii.

Zazwyczaj dorosłym zaleca się dawkę 300 mg na dobę. 
Dawkowanie u dzieci zależy od masy ciała. 

Substancję zaleca się podawać razem z posiłkiem i innym lekiem (rytonawirem) – ma to zapewnić optymalne działanie leku.

Niektóre stany (zaburzenia wątroby, dializy) wymagają dostosowania dawki leku. 

Przeciwskazania do stosowania atazanawiru

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na atazanawir. Leku nie można stosować w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, a w połączeniu z rytonawirem, także u tych z umiarkowaną niewydolnością wątroby. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania atazanawiru

Specjalne środki ostrożności należy zachować u pacjentów  obarczonych chorobami współistniejącymi. Dotyczą one pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania wątroby ( metabolizm atazanawiru odbywa się w wątrobie), z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C oraz u których zastosowano leczenie skojarzone przeciwretrowirusowe zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich zaburzeń wątroby, zagrażających życiu pacjenta. U leczonych atazanawirem z przewlekłym zapaleniem wątroby należy monitorować stan kliniczny pacjenta i w momencie nasilenia choroby wątroby odstawić lek.  Nie zaleca się także w tej grupie pacjentów zwiększania dawek rytonawiru powyżej 100 mg, gdyż zmienia się profil bezpieczeństwa atazanawiru, powodując hiperbilirubinemię, wydłużając odstęp PR i QT ( w przypadku leczonych z bradykardią i zaburzeniami elektrolitowymi). Stosować tylko, gdy korzyści z terapii przewyższają ryzyko.

Pacjenci cierpiący na hemofilię typu A i B powinni zostać poinformowani przed rozpoczęciem terapii atazanawirem o możliwości znacznego nasilenia krwawień ( głównie dostawowych i podskórnych). Poza tym zaobserwowano podczas leczenia atazanawirem zaburzenia gospodarki tłuszczowej i węglowodanowej. Polegające głównie na zwiększeniu stężenia lipidów i glukozy we krwi pacjentów leczonych oraz wzroście masy ciała. Bardzo często w terapii atazanawirem obserwuje się występowanie hiperbilirubinemiii ( wzrost stężenia bilirubiny niezwiązanej oraz wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych), kamicy żółciowej, przewlekłej choroby nerek ( konieczny regularny monitoring czynności nerek w czasie całej terapii atazanawirem), zespół reaktywacji immunologicznej ( reakcja zapalna na śladowe ilości patogenów oportunistycznych - zapalenie siatkówki wirusem cytomegalii, zakażenia prątkami gruźlicy, zapalenie płuc, autoimmunologiczna choroba Gravesa - Basedowa, autoimmunologiczne zapalenia watroby)).

Niestety w zaawansowanym stadium choroby spowodowanej przez HIV obserwuje się przypadki martwicy kości, sztywność stawów i trudności w poruszaniu się. Natomiast pacjenci w początkowej fazie leczenia ( ok. 3 tygodnie ) narażeni są na wysypkę plamkowo - grudkową oraz rumień wielopostaciowy. W takich przypadkach zaleca się przerwanie leczenia.

Ostrożność należy zachować w terapii przeciwretrowirusowej atazanawirem u dzieci, gdyż u nich częściej występował bezobjawowy blok przedsionkowo - komorowy i wydłużenie odstępu PR ( odstęp PR to odległość między początkiem załamka P, a początkiem zespołu QRS jest  czasem szerzenia się depolaryzacji z przedsionków do komór, na który składają się czas przewodzenia bodźca przez prawy przedsionek, węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa i jego odnogi, włókna Purkiniego, aż do komórek roboczych mięśnia sercowego).

Przeciwwskazania atazanawiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie atazanawiru z innymi substancjami: symwastatyną i lowastatyną, z ryfampicyną, z inhibitorem PDE5 (fosfodiesterazy typu 5), syldenafilem (możliwe  tylko w leczeniu płucnego nadciśnienia), z kwetiapiną, lurazydonem, alfuzosyną, astemizolem, terfenadyną, cyzaprydem, pimozydem, chinidyną, beprydylem, triazolamem, midazolamem, grazoprewirem, pibrentaswirem, ergotaminą, dihydroergotaminą, ergonowiną. 

Należy unikać także podczas terapii atazanawirem stosowania wyciągów z Hypericum perforatum.

Interakcje atazanawiru z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie ryzyka wystąpienia nadmiernej aktywności AlAT oraz wzrost stężenia grazoprewiru w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Elbaswir (Elbasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Grazoprewir (Grazoprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Wzrost stężenia bilirubiny niezwiązanej we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Brak istotnych zmian farmakokinetyki wybranych leków w stosowaniu z atazanawirem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lamiwudyna (Lamivudine) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie stężenia atazanawiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Wskazane monitorowanie czynności nerek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Jednoczesne stosowane wymienionych substancji nie jest zalecane w terapii atazanawirem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie skuteczności przeciwwirusowej atazanawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Wzrost stężenia wyżej wymienionych substancji w surowicy krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Zmniejszenie skuteczności terapeutycznej atazanawiru i jego stężenia we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Wzrost toksyczności wymienionych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Zmniejszenie rozpuszczalności atazanawiru w żołądku (zmniejszenie stężenia terapeutycznego o 20 %).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Wzrost stężenia terapeutycznego wymienionych substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Zmniejszenie stężenia wskazanych substancji w osoczu krwi oraz zmniejszenie ekspozycji na atazanawir.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Wzrost toksycznego działania wyżej wymienionych substancji w połączeniu z atazanawirem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Irynotekan (Irinotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Wydłużenie odstępu PR stąd koniecznie należy obniżyć dawki wskazanych substancji w połączeniu z atazanawirem oraz obserwować zapis EKG.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych: spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia widzenia oraz priapizm.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Wzrost działań niepożądanych hormonów antykoncepcyjnych: dyslipidemia, trądzik, oporność na insulinę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Zwiększenie stężenia wskazanych substancji w osoczu krwi i wzrost ryzyka wystąpienia miopatii i rabdomiolizy ( rozpad mięśni).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Prawastatyna (Pravastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Nasilenie wystąpienia działań niepożądanych salmeterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
W terapii skojarzonej z atazanawirem konieczne jest obniżenie dawek dobowych wskazanych substancji oraz monitorowanie funkcji poznawczych i sedacyjnego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Zwiększenie stężenia w osoczu oraz ryzyko wystąpienia depresji układu oddechowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny

Interakcje atazanawiru z pożywieniem

Dla poprawienia biodostępności atazanawiru należy stosować go w połączeniu z pokarmem. Badania prowadzone na pacjentach leczonych atazanawirem 300 mg i rytonawirem 100 mg w połączeniu z lekkostrawnym posiłkiem jednoznacznie wykazały wzrost stężenia pod krzywą AUC dla atazanawiru o 33 % oraz wzrost Cmax . Takich wzrostów nie uzyskano po podaniu z pokarmem wysokotłuszczowym oraz na czczo.

Interakcje atazanawiru z alkoholem

Alkohol spożywany w czasie terapii atazanawirem może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, głównie martwicy tkanki kostnej.

Wpływ atazanawiru na prowadzenie pojazdów

W związku z tym, iż jednym z często występujących skutków ubocznych w terapii atazanawirem są zawroty głowy, może on wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń.

Inne rodzaje interakcji

W przypadku stosowania leczenia skojarzonego atazanawiru z rytonawirem należy zapoznać się z CHPL rytonawiru, ponieważ rytonawir może powodować dominujące interakcje z lekami metabolizowanymi w wątrobie przez cytochrom CYP3A4. Jest on silniejszym inhibitorem CYP3A4 niż atazanawir.

Nie należy łączyć atazanawiru z następującymi substancjami czynnymi: kwetiapiną, lurazydonem, alfuzosyną, terfenadyną, cyzaprydem, pimozydem, chinidyną, beprydylem, triazolamem, alkaloidami z grupy ergotamin. W przypadku wycofania z terapii skojarzonej rytonawiru nie zaleca się łączenia z tenofowirem, boceprewirem, karbamazepiną, fenytoiną, fenobarbitalem, inhibitorami pompy protonowej ( famotydyna w dawce nie wyższej niż 20 mg dobowo, atazanawir podany 2 godziny po famotydynie lub 12 godzin przed). 

Stosowanie z worykonazolem powoduje wzrost stężenia atazanawiru, natomiast z flutykazonem wzrost stężenia tego drugiego. W przypadku terapii antykoncepcyjnej zawierającej etynyloestradiol jego dawka w połączeniu z atazanawirem nie może przekraczać 30 µg.

Wpływ atazanawiru na ciążę

Dotychczasowe badania przeprowadzone z atanawirem wskazują, iż nie powoduje on wad rozwojowych u dzieci kobiet ciężarnych. Substancję można zastosować jeśli potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. 

Należy prowadzić obserwację kobiety w ciąży pod kątem rozwoju hiperbilirubinemii, która może skutkować żółtaczką jąder podstawy mózgu u dzieci – nie wiadomo czy lek przyczynia się do wystąpienia tego stanu. 

Wpływ atazanawiru na laktację

Atazanawir wykazuje zdolność przenikania do mleka matek karmiących. Dlatego zaleca się, aby kobiety zakażone HIV zrezygnowały z karmienia piersią.

Wpływ atazanawiru na płodność

Obecnie dysponujemy badaniami na zwierzętach ( głównie szczury), które wskazują na zmianę cyklu płodności, bez wpływu na płodność i kojarzenie u szczurów otrzymujących atazanawir.

Skutki uboczne

niestrawność
nudności
bóle głowy
żółty kolor skóry, twardówek oczu i błon śluzowych
bóle brzucha
wymioty
zmęczenie
wysypka
astenia
bezsenność
białkomocz
ból w klatce piersiowej
bóle mięśniowe
depresja
duszność
eozynofilia
ginekomastia
krwiomocz
lęk
łysienie
wykwity skórne
nadciśnienie tętnicze
obrzęk naczynioruchowy
omdlenia
pokrzywka
rumień wielopostaciowy
senność
splątanie
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
zaburzenia snu
zanik i osłabienie mięśni
zapalenie trzustki
zawroty głowy
złe samopoczucie
żółtaczka
kamica nerkowa
ból stawów
gorączka
amnezja
częstomocz
śródmiąższowe zapalenie nerek
zastój żółci
neuropatia obwodowa
Kamica żółciowa
zapalenie pęcherzyka żółciowego
ciężkie zapalenie wątroby
Niezwykłe sny
aftowe zapalenie jamy ustnej
gazy
wzdęcie brzucha
miopatia
zaburzenia chodu
zespół Stevensa-Johnsona
obrzęki
ból nerek
wydłużenie odstępu QT
wyprysk
kołatania serca
Rozszerzenie naczyń

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania atazanawiru

Atazanawir  podawany w dawkach dobowych wyższych niż 1200 mg na badanej grupie pacjentów wykazał znaczny wzrost bilirubiny niezwiązanej w surowicy krwi (żółtaczka). Nie odnotowano natomiast żadnych zmian w czynności wątroby. 

Mechanizm działania atazanawiru

Atazanawir jest lekiem przeciwretrowirusowym z grupy proteaz (azapeptydowym inhibitorem proteazy) ludzkiego wirusa niedoboru odporności HIV-1. Substancja hamuje wybiórczo przetwarzanie wirusowych białek Gag-Pol w komórkach zakażonych, uniemożliwiając tym samym tworzenie dojrzałych wirionów i infekowaniu kolejnych komórek. 

Dokładniej opisując proteaza HIV-1 jest enzymem niezbędnym do proteolitycznego rozszczepienia wirusowych prekursorów  –poliprotein na poszczególne białka występujące w zakaźnym (dojrzałym) HIV-1. Atazanawir wiąże się z miejscem aktywnym proteazy i hamuje jej aktywność. To hamowanie zapobiega rozszczepianiu wirusowych poliprotein, co prowadzi do utworzenia niedojrzałych (niezakaźnych) cząstek wirusa. Inhibitory proteazy są prawie zawsze stosowane w połączeniu z co najmniej dwoma innymi lekami. 

 Atazanawir nie działa na HIV-2.

Wchłanianie atazanawiru

 Atazanawir jest stosunkowo szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a Tmax wynosi około 2,5 godziny. Jednoczesne podanie atazanawiru z pokarmem zwiększa jego biodostępność i zmniejsza zmienność farmakokinetyczną. Biodostępność po podaniu doustnym wynosi 60-68%. Podanie z posiłkiem ubogotłuszczowym łącznie z rytonawirem znacznie poprawia jego wchłanianie ( zwiększenie o 33% wartości AUC atazanawiru i o 40% jego stężenia maksymalnego (Cmax) i 24-godzinnego w porównaniu z podaniem na czczo).

Dystrybucja atazanawiru

Atazanawir w 86% wiąże się z białkami surowicy ludzkiej (alfa-1-kwaśna glikoproteina i albumina). Wiązanie z białkami jest niezależne od stężenia.

Metabolizm atazanawiru

Atazanawir jest  metabolizowany u ludzi, głównie w wątrobie. Podstawowe szlaki biotransformacji atazanawiru u ludzi to monooksygenacja i ditlenowanie. Inne pomniejsze szlaki biotransformacji atazanawiru lub jego metabolitów obejmowały glukuronidację, N-dealkilację, hydrolizę i utlenianie z odwodornieniem. Metabolizm zachodzi głównie z udziałem izoenzymu CYP3A4 do utlenionych związków. Metabolity zostają następnie wydalone do żółci albo w postaci wolnej, albo jako glukuronidy.

Wydalanie atazanawiru

W przypadku pacjentów z zakażeniem HIV średni okres półtrwania atazanawiru w stanie stacjonarnym w odstępie między kolejnymi dawkami po podawaniu dobowej dawki 300 mg z rytonawirem w dawce 100 mg raz na dobę i z lekkim posiłkiem wynosi 12 godzin. Atazanawir w formie niezmienionej wydalany jest z moczem ( 7% podanej dawki) oraz z kałem ( 20% podanej dawki). U pacjentów obciążonych innymi chorobami parametry te mogą ulegać zmianie. Stąd w przypadku umiarkowanych i ciężkich zaburzeń funkcjonowania wątroby stężenie atazanawiru we krwi pacjentów było znacznie podwyższone ( wzrost o 42% średniej wartość AUC(0-∞)). Zauważono dodatkowo 2-krotne wzrosty wartości stężeń atazanawiru u pacjentek w okresie poporodowym ( od 4-12 tygodni po porodzie). Takich wzrostów nie obserwowano u kobiet nie będących w ciąży.

Natomiast wiek, płeć oraz rasa nie miały wpływu na parametry farmakokinetyczne atazanawiru.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij